Tích phân hạn chế máy tính và cực trị Số phức

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:19

tích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phứctích phân hạn chế máy tính và cực trị số phức Tích phân hạn chế máy tính Tổng quát: Cho tích phân Tính tích phân (Trong a=A.m+B, b=A.n+B) C1:sử dụng phương pháp đổi biến tính Đặt (tích phân khơng phụ thuộc biến) C2: Biến đổi để sử dụng máy tính.Khơng cần quan tâm tới cận tích phân.Áp dụng cơng thức (Bấm máy tính) C3: Nhanh, đơn giản dễ nhầm đáp án.Với tích phân cần lưu ý dấu A cận tích phân VD: Cho tích phân Tính C1.Tính ; Đặt C2: C3: Hệ số A=-30).Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ |Z|? Tìm mơ đun lớn nhất, nhỏ số phức z thỏa mãn 1/ z   i  / z 1 i  / z    2i   / z 1  i  / z  2i   8/ z 1  i 1 2 4/ z 2i  / z   2i  / z    2i   10 / z   2i  11.Cho số phức z thỏa mãn |z+2-2i|=1.Giá trị lớn nhỏ |z| A 2  1; 2  B  1;  C.2,1 BT.Tìm tập hợp điểm biểu diễn qua số phức khác 1.Cho z 2 Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z D  1;  z 9 Cho z 1  Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W - i  6  3i  z z  2i   Cho z   2i  Cho z  i 1  Cho 10 Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W+i+1   2i  z Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn z   2i  Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W+2i   3i  z z  3i   Cho 12.cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z z  i 1  Cho 11.Cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z W    i    3i  z  Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn z   2i  Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn z    2i    i  z   2i    4i W    3i   2  3i  z  Tính Tính W    i    4i  z  w  z   3i w  z  2i ? A.5 B.3 C z 4 13: Cho số phức z thỏa mãn Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r  B r  C r  20 D r  22 D 29 w    4i  z  i ... 3i   2  3i  z  Tính Tính W    i    4i  z  w  z   3i w  z  2i ? A.5 B.3 C z 4 13: Cho số phức z thỏa mãn Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức đường tròn Tính bán kính r đường... tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W+2i   3i  z z  3i   Cho 12.cho Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i... tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn W   3i  z W    i    3i  z  Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn z   2i  Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức W thỏa mãn z   
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích phân hạn chế máy tính và cực trị Số phức, Tích phân hạn chế máy tính và cực trị Số phức

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn