Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực (tt)

24 54 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:06

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lựcĐánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TÓM TẮT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM THEO HỒ NĂNG LỰC Mã số: B2016 - TNA - 15 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Út Sáu Thái Nguyên, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TÓM TẮT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM THEO HỒ NĂNG LỰC Mã số: B2016 - TNA - 15 Xác nhận quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Út Sáu Thái Nguyên, 2019 i NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ tên PGS.TS Nguyễn Thị Tính TS Lê Thùy Linh Đơn vị công tác Nội dung nghiên cứu Chữ lĩnh vực chun mơn cụ thểđƣợc giao ký Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP Tư vấn định hướng nghiên - ĐHTN, Viện Trưởng Viện cứu thực trạng; Khảo sát số nghiên cứu KT-XH NV miền liệu, viết phần thực núi - Đại học Thái Nguyên trạng Khoa TLGD - Trường ĐHSP - Khảo sát số liệu, viết ĐHTN phần thực trạng ThS Đầu Khoa TLGD - Trường ĐHSP - Xây dựng đề cương xử Thị Thu ĐHTN Th.S Nguyễn Thị Chúc TS Nguyễn Hữu Quân lý kết nghiên cứu Khoa TLGD - Trường ĐHSP - Xử lý kết điều tra, tham ĐHTN Phòng gia tổ chức hội thảo KH&CN - HTQT Trường ĐHSP - ĐHTN Thư ký đề tài ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp Họ tên ngƣời đại diện đơn vị nƣớc nghiên cứu phối hợp 1.Trường Đại học phạm - Khảo sát số liệu, Đại học Thái Nguyên xin ý kiến chuyên gia Hiệu trưởng Trường Đại học phạm - ĐHTN Trường Đại học phạm Khảo sát số liệu, Hà Nội TS Đỗ Văn Đoạt - Khoa Quản lý Giáo dục xin ý kiến chuyên gia Trường Đại học phạm Hà Nội Trường Đại học phạm Khảo sát số liệu, Hà Nội PGS.TS Phạm Hồng Quang - TS Nguyễn Văn Tuyến - Hiệu trưởng xin ý kiến chuyên gia Trường Đại học phạm Hà Nội Viện nghiên cứu phạm - Tư vấn định hướng TS Lê Thị Mỹ Dung - Viện nghiên cứu Đại học phạm Hà Nội phạm - Đại học phạm HN nghiên cứu ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.Thông tin chung Tên đề tài: Đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực Mã số: B2016- TNA- 15 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Út Sáu Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên Thời gian thực hiện: từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2018 Mục tiêu Đề xuất quy trình, biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, từ góp phần đổi q trình đào tạo giáo viên trường đại học phạm Tính sáng tạo - Đề tài tiếp cận lý luận đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực Đây cách tiếp cận đánh giá kết học tập sinh viên giai đoạn - Đề tài phối hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu nên đánh giá xác, khách quan thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm 03 trường đại học phạm: Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học phạm Hà Nội, Trường Đại học phạm Hà Nội II - 05 biện pháp đề tài đề xuất có tính mới, có ý nghĩa thực tiễn cải tiến chất lượng đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực, đặc biệt biện pháp đề xuất xây dựng ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực Kết nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực iii - Phát thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực 03 trường đại học phạm: Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học phạm Hà Nội, Trường Đại học phạm Hà Nội II - Đề xuất quy trình biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học theo hồ lực Sản phẩm 5.1 Bài báo khoa học [1] Nguyễn Thị Út Sáu, Lê Thùy Linh (2017): "Tổ chức dạy học theo theo POHE Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên", Tạp chí giáo dục số 407 kỳ I tháng năm 2017, tr 18-22 [2] Nguyen Thi Ut Sau, Hoang Thị Minh Hue (2018), "Curent situation of the study resul assessment of student in Thai Nguyen pedagogy University according to the competence record", The European Journal of Education and Applied Psychology No 2018, pp - 12 [3] Nguyễn Thị Út Sáu (2018), "Cơ sở lý luận đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực", Tạp chí Thiết bị giáo dục số 178 kỳ tháng 10 năm 2018, tr 50 - 53 [4] Nguyễn Thị Út Sáu (2018), "Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Đại học phạm theo hồ lực", Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 11, tháng 11 năm 2018, tr 49 - 59 5.2 Sách tài liệu [3] Đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực, Bản thảo sách tham khảo nghiệm thu đạt loại tốt 5.3 Sản phẩm đào tạo [1] Dỗn Thị Bích Liên, Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học viên sau đại học nhóm ngành khoa học giáo dục Trường Đại học phạm Đại học Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ năm 2016 [2] Đoàn Thị Giang Thanh, Quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu trường Cao đẳng phạm Yên Bái, Luận văn thạc sĩ năm 2016 iv [3] Hoàng Thị Minh Huệ, Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập theo hồ lực trường đại học phạm - Đại học Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ năm 2017 [4] Phạm Thị Như Phong, Các biện pháp đảm bảo chất lượng dạy học trường trung học phổ thông khu vực đồng sông Hồng theo yêu cầu đổi giáo dục, luận án tiến sĩ thực tiến độ Thời gian thực hiện: 2016 - 2019 Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu: - Phương thức chuyển giao: 05 biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên trường đai học phạm chuyển giao cho trường đại học phạm thông qua hình thức hợp đồng quan chủ trì với trường đại học phạm nước - Địa ứng dụng: Các trường đại học phạm nước - Lợi ích mang lại kết nghiên cứu: Đề tài đãxây dựng sở lý luận đánh giá kết học tập sinh viên đại học phạm theo hồ lực; đánh giá thực trạnghoạt động đánh giá kết học tập sinh viên đại học phạm theo hồ lực; đề xuất quy trình biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên đại học phạm theo hồ lực góp phần nâng cao chất lượng dạy - học trường đại học phạm theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp Sản phẩm đề tài cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, học viên nghiên cứu sinh trường đại học phạm nước Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Út Sáu v MINISTRY OF EDUCATION ANDTRAINING THAI NGUYEN UNIVERSITY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Title: Evaluating the academic results of students of pedagogical universities according to their competence profiles Code: B2016- TNA- 15 Project head: Dr Nguyen Thi Ut Sau Executive Organization: Thai Nguyen University Implementation period: from March 2016 to March 2018 Objectives Proposing the process and measures to evaluate the student's performance according to the capacity profile, thus contributing to the renewal of the teacher training process in the existing pedagogic universities Novelty and creativity - This research approaches the new evaluation theories on the learning outcomes of students of pedagogical universities based on their competence profiles This is a new approach to evaluating students' academic performance in the current period - The various research methodologies have been applied in the current research Therefore, the evaluation of the learning outcomes of undergraduates in pedagogical universities: Thai Nguyen University of Education - Thai Nguyen University, Hanoi National University of Education, Hanoi Pedagogical University II become more accurate and objective - proposed methodologies that have new meaning and practical significance may improve the assessment quality of students’ learning outcomes at pedagogical universities according to their competence profiles, especially measures to propose the construction and application of software to manage activities of assessing learning outcomes of university students according to capacity profile vi Research results - Develop a theoretical basis for assessing the academic performance of students at pedagogical universities according to their proficiency profile - Find out the evaluation results of students’ learning outcomes at pedagogical universities according to the capacity profiles of three pedagogical universities: Thai Nguyen University of Education - Thai Nguyen University, Hanoi National University of Education, Hanoi Pedagogical University II - Propose the procedures and measures to assess the academic results of university students according to the capacity profile Products 5.1 Articles [1] Nguyen Thi Ut Sau, Le Thuy Linh (2017): "Teaching with POHE Faacullty of Psychology - Pedagogy, Thai Nguyen college of education, Thai Nguyen University", Journal of Education No 407 June 2017, pp 18 -22 [2] Nguyen Thi Ut Sau, Hoang Thị Minh Hue (2018), "Curent situation of the study resul assessment of student in Thai Nguyen pedagogy University according to the competence record", The European Journal of Education and Applied Psychology, No 2018, pp - 12 [3] Nguyen Thi Ut Sau (2018), "Theoretical Basis for Evaluating Academic Achievement of Graduate Students by Proficiency Record", Journal of Educational Equipment 178 October 1, 2018, pp 50 - 53 [4] Nguyen Thi Ut Sau (2018), "Activities to assess the learning outcomes of students of Teachers' University under capacity profile", Journal of Social Psychology, No 11, November 2018, p 49 - 59 5.2 Books and materials Evaluating the students’ academic results at the pedagogical university according to their competence profile The draft of the reference books have been accepted well 5.3 Training results [1] Doan Thi Bich Lien, Managing evaluation activities of postgraduate students in education science at Thai Nguyen University of Education, Master thesis in 2016 vii [2] Do Thi Thi Thanh Thanh, Managing evaluation activities of students in pre-school education according to the outcome standards of Yen Bai College of Education, master thesis in 2016 [3] Hoang Thi Minh Hue, Managing academic performance assessment at Thai Nguyen University of Education, Master's thesis in 2017 [4] Pham Thi Nhu Phong, Measures to ensure the quality of teaching in secondary schools in the Red River delta according to requirements of education reform, PhD thesis is on schedule Implementation period: 2016 - 2019 Transfer method, application address, impacts and benefits of research results: - Transfer method: measures to assess the academic performance of students at the college will be transferred to the pedagogical universities through the contract between the lead agency and the pedagogic universities throughout the country - Application address: the pedagogic universities throughout the country - Impacts and benefits of research results: The research has built up the theoretical basis for assessing the learning outcomes of pedagogical undergraduate students according to the capacity profile; Evaluating the actual situation of the performance evaluation of pedagogical university students according to the competence profile; Proposing the procedures and measures to evaluate the learning outcomes of pedagogical undergraduates according to the capacity profile, thus contributing to improving the quality of teaching and learning at pedagogical universities according to their professional orientation The products of the project provide additional reference materials for lecturers, students, learners and doctoral students of the universities in the country Executive Organization Thai Nguyen, Oct 1st 2018 Project Head Dr Nguyen Thi Ut Sau MỞ ĐẦU Tổng quan nghiên cứu vấn đề đánh giá kết học tập sinh viên trƣờng đại học theo hồ lực 1.1 Các cơng trình nước ngồi Những nghiên cứu lý luận đánh giá kết học tập thường xuất phát từ nghiên cứu nước ngồi, tập trung làm rõ quan niệm đánh giá nói chung, khía cạnh có liên quan đến chất, mục đích, tiêu chí, cơng cụ đánh giá kết học tập đặc biệt vấn đề cụ thể đánh giá kết học tập sinh viên Bên cạnh đó, cơng trình nghiên cứu có tính chất tổng hợp lý luận mối liên hệ nguyên lý, sách thực tiễn đánh giá kết học tập giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng Cụ thể nghiên cứu đánh giá kết học tập môi trường lớp học (classroom assessment) mang tính ứng dụng- thực hành để qua hỗ trợ tốt cho giảng viên công tác giảng dạy đánh giá kết học tập sinh viên Nhìn chung, kết cơng trình nghiên cứu khoa học đánh giá kết học tập giáo dục đại học nêu kế thừa phát triển ngày hiệu Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu đánh giá kết học tập sinh viên thường chủ yếu tập trung phương diện kỹ thuật cụ thể; phương diện hành quản lý; phương diện áp dụng cho ngành học, sở đào tạo cụ thể nhấn mạnh đến hướng tiếp cận đánh giá khác nêu trên, khẳng định rõ cần thiết việc gắn kết giảng dạy- học tập đánh giá theo mục tiêu mơn học hay chương trình đào tạo… mà chưa đưa giải pháp phạm có tính chất khái quát khả thi nhằm đổi đánh giá kết học tập sinh viên theo tiếp cận lực bối cảnh đổi giáo dục đại học Việt Nam 1.2 Các công trình nghiên cứu nước Ở Việt Nam có nhiều cơng trình liên quan đến kiểm tra, đánh giá, phân chia theo hướng sau: Xu hướng quan niệm đánh giá khâu trình dạy học; Xu hướng đổi đánh giá kết học tập Quan niệm “đánh giá tiến người học” nên nghiên cứu tập trung theo hướng đánh giá lực người học, trọng đánh giá tiến trình, Xu hướng nghiên cứu đánh giá thực xu hướng mà đề tài nghiên cứu Như vậy, giới Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá kết học tập sinh viên chưa có cơng trình nghiên cứu đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực 2 Tính cấp thiết đề tài Trong q trình đào tạo, đánh giá theo hồ lực sinh viên tốt nghiệp khâu vô quan trọng, giúp nhà trường định hướng phát triển chương trình đào tạo tổ chức đào tạo đáp ứng thị trường tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đồng thời sở để giảng viên nhìn lại trình đào tạo, giảng dạy thân, tổ nhóm chun mơn Đánh giá theo hồ lực sinh viên tốt nghiệp có tác dụng tạo động lực cho trình đào tạo khơng ngừng hồn thiện phát triển Hiện nay, trường đại học thực đào tạo theo học chế tín theo định hướng phát triển nghề nghiệp Trong lộ trình chuyển đổi vướng mắc nhiều khó khăn đội ngũ cán giảng dạy, sở hạ tầng, nguồn học liệu, trình đào tạo, phương thức quản lý đào tạo…Trong đó, vấn đề kiểm tra, thi cử, đánh giá kết học tập giáo dục nói chung giáo dục đại học nói riêng cho nặng nề, tốn Nhiều chủ trương, phương án, đề xuất cải tiến, đổi kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh bậc giáo dục đại học đưa bình diện vĩ mơ lẫn vi mơ triển khai thực nhiều khó khăn, lúng túng Thực tế hoạt động đánh giá kết qủa học tập sinh viên chưa thật làm thay đổi thúc đẩy theo chiều hướng tích cực việc học tập sinh viên, việc giảng dạy giảng viên việc tổ chức, quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo đại học Vì mà nhiệm vụ, giải pháp cần quan tâm trong đổi giáo dục- đào tạo nước ta đổi hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết giáo dục- đào tạo Vấn đề đặt làm để thơng qua q trình dạy học đại học, hoạt động đánh giá kết qủa học tập cơng cụ hữu ích thúc đẩy hình thành phát triển lực sinh viên Trong đó, nghiên cứu khoa học đánh giá kết qủa học tập giáo dục đại học nước nhằm làm sáng tỏ lý luận góp phần giải vấn đề thực tiễn bối cảnh đổi đào tạo mỏng, phân tán thiếu tính định hướng tập trung Một số vấn đề sau chưa nghiên cứu thấu đáo như: Nghiên cứu chất, triết lý, tác động đào tạo theo định hướng phát triển nghề nghiệp đến yếu tố trình dạy học đại học; Nghiên cứu tiếp cận tối ưu dạy- học đánh giá kết qủa học tập đào tạo theo định hướng phát triển nghề nghiệp; - Nghiên cứu đánh giá kết qủa học tập sinh viên vừa đáp ứng nhu cầu phát triển lực người học đảm bảo thực chất kết đào tạo theo chuẩn đầu Như vậy, thực tế đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học nói chung đại học phạm nói riêng mang nặng định lượng, chạy theo điểm số, chưa phản ánh lực người học, dẫn tới nhiều tượng chạy theo điểm số, thành tích, cấp mà chưa ý đến việc “sinh viên biết làm gì?” sau tốt nghiệp Xuất phát từ lý trên, nhóm nghiên cứu chọn đề tài: “Đánh giá kết học tập sinh viên Trường Đại học phạm theo hồ lực”làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài Đề xuất quy trình, biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, từ góp phần đổi trình đào tạo giáo viên trường đại hoc phạm Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài có nhiệm vụ sau: - Xây dựng sở lý luận đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực - Làm rõ thực trạng công tác đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực - Đề xuất quy trình biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học theo hồ lực Nội dung nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận đề tài: đánh giá, kết học tập, đánh giá kết học tập, hồ lực, đánh giá kết học tập theo hồ lực - Xây dựng, sưu tầm, lựa chọn công cụ nghiên cứu thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực - Khảo sát thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực - Đề xuất quy trình biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học theo hồ lực Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 6.1 Đối tượng nghiên cứu Quy trình, biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực 6.2 Phạm vi nghiên cứu - Trong khn khổ đề tài này, nhóm nghiên cứu tập trung đề xuất quy trình biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực - Đề tài tập trung nghiên cứu 03 Trường Đại học phạm: Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học phạm Hà Nội; Trường Đại học phạm Hà Nội II 4 Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Cách tiếp cận Đề tài nghiên cứu dựa số hướng tiếp cận sau: - Tiếp cận đồng hệ thống-cấu trúc trình dạy học đại học - Tiếp cận chức hoạt động đánh giá kết học tập - Tiếp cận từ thực tiễn đào tạo theo định hướng nghề nghiệp 7.2 Phương pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa hệ thống lý luận đánh giá kết học tập sinh viên đại học phạm theo hồ lực - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Các phương điều tra thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên đại học phạm theo hồ lực, vấn sâu để thu thập thông tin thực trạng; phương pháp thực nghiệm để kiểm chứng kết nghiên cứu; phương pháp chuyên gia để xây dựng quy trình biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên đại học phạm theo hồ lực - Phương pháp thơng kê tốn học để xử lý số liệu: sử dụng phần mềm SPSS môi trường Window phiên 16.0 để xử lí, mơ tả, phân tích, giải thích kết thu nhằm làm tăng độ tin cậy số liệu định lượng định tính 5 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM THEO HỒ NĂNG LỰC 1.1 Khái niệm đánh giá kết học tập sinh viên trƣờng đại họcphạm theo hố lực Trong khuôn khổ viết quan niệm: Đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực q trình đo lường xác, khách quan, toàn diện mức độ đạt sinh viên hệ thống lực (năng lực chung lực cốt lõi) hình thành trình thực học phần, chuyên đề, hoạt động thực tập, thực tế, khóa luận tốt nghiệp… chương trình đào tạo Kết đánh giá thực sử dụng xuyên suốt trình học tập sinh viên 1.2 Ý nghĩa hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực có ý nghĩa nhà trường, giảng viên, với sinh viên, với nhà tuyển dụng với phụ huynh sinh viên Đối với nhà trường: Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực sở để nhà trường đánh giá hoạt động dạy học giảng viên sinh viên sở có biện pháp điều chỉnh hoạt động dạy học giảng viên sinh viên đạt hiệu cao Đồng thời kết lực sinh viên hình thành trình học tập để nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo Với giảng viên: Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên để giảng viên tư vấn cho sinh viên trình học tập điều chỉnh phương pháp dạy học giúp sinh viên hình thành hệ thống lực đáp ứng chuẩn đầu môn học Với sinh viên: Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực giúp sinh viên nhận thấy lực thân, đánh giá tiến thân điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp Với gia đình: Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực giúp phụ huynh sinh viên biết lực sinh viên, đánh giá tiến sinh viên phối hợp với nhà trường công tác định hướng, tư vấn học tập cho sinh viên Với nhà tuyển dụng: Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực giúp nhà tuyển dụng thấy hệ thống lực sinh viên, lựa chọn ứng cử viên phù hợp với vị trí tuyển dụng 1.3 Quy trình đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Xây dựng quy trình đánh giá kết học tập sinh viên đại học phạm yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo Thông qua việc xây dựng quy trình đánh giá giúp cho Ban Giám hiệu nhà trường có kế hoạch tổng thể thực hoạt động đánh giá năm học; giúp Hiệu trưởng quản lý chặt chẽ hiệu quy trình đánh giá kết học tập Phòng Đào tạo, khoa chuyên môn giảng viên thực Xây dựng quy trình đánh giá cụ thể, chi tiết, khoa học, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn đơn vị cá nhân có liên quan tham gia vào trình đánh giá kết học tập sinh viên Quy trình xây dựng phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn tính khả thi Từ kết đạt hạn chế quản lý trình hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên; vào hướng dẫn cấp việc việc xây dựng quy trình đánh giá, tác giả đề xuất quy trình đánh sau Bước 1: Xác định hệ thống lực chung lực cốt lõi mà sinh viên cần hình thành sau học xong môn học Để thực khâu này, giảng viên phải nghiêm túc nghiên cứu bảng mô tả lực modul kiến thức xây dựng chương trình đào tạo Khoa Giảng viên cần xác định rõ lực cần hình thành sau học xong môn học nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ tương ứng để hình thành kỹ Trên sở đó, giảng viên xác định hệ thống modul kiến thức sử dụng để đánh giá q trình thực mơn học Trong giao đoạn nay, sinh viên trường đại học phạm, tốt nghiệp cần hình thành hệ thống lực sau: Phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân Năng lực tìm hiểu người học mơi trường giáo dục Năng lực giáo dục học sinh Năng lực dạy học theo tiếp cận lực, dạy học phân hóa, dạy học tích hợp, dạy học liên môn, giáo dục Stem… Năng lực phát triển chương trình Năng lực đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực Năng lực nghiên cứu khoa học Năng lực giao tiếp 10 Năng lực hoạt động xã hội 11 Năng lực phát triển nghề nghiệp… Bước 2: Xác định phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực để đảm bảo sinh viên đạt mục tiêu học tập, lực đặt giai đoạn trình đào tạo Giảng viên đánh giá dựa tiêu chí: Mục đích trọng số kiểm tra tham khảo theo tiêu chí sau: Đánh giá chuyên cần: Tham gia đầy đủ tích cực buổi học (sinh viên làm tập nhà đầy đủ, giải yêu cầu đề bài: điểm, không làm tập: điểm); dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng học phần (Sinh viên học đầy đủ: điểm; nghỉ tiết trừ điểm; nghỉ > tiết khơng tham gia thi) 7 Bài tập nhóm: Số lượng tập tùy thuộc số tín học phần (thông thường học phần bài, thang điểm 10 với trọng số sau: thực đầy đủ nhiệm vụ, hạn: 1đ; có tham gia phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến: 2đ; nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu: đ; sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu: 1đ; có ý tưởng sáng tạo: điểm Bài kiểm tra định kì: (đánh giá theo mức độ: A, B, C): Bậc (A): điểm; Bậc (B): điểm; Bậc (C): điểm Bài kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá mức độ đạt trình độ tri thức, kĩ năng, thái độ sinh viên qua giai đoạn học tập, đánh giá kĩ tái tri thức, kĩ vận dụng tri thức, kĩ giải vấn đề sinh viên sau trải qua trình học tập Đánh giá sản phẩm thực hành, thực tế học phần: Sinh viên nộp sản phẩm theo yêu cầu giảng viên giảng viên đánh giá sản phẩm thực tế mơn học theo tiêu chí cụ thể công khai đề cương môn học Thi kết thúc học phần: Đánh giá mức độ đạt tri thức, kĩ năng, thái độ sau nghiên cứu mơn học sinh viên, mục đích đánh giá tập trung vào trình độ vận dụng, giải vấn đề sinh viên Đánh giá theo đáp án (tiêu chí riêng) học phần tùy theo hình thức đánh giá Người tham gia đánh giá trước hết giảng viên giảng dạy học phần, có đánh giá giảng viên khác tổ môn, khoa; giáo viên từ trường trung học phổ thông sinh viên (trong số trường hợp) Sự tham gia giáo viên phổ thơng vào q trình đánh giá giúp cho nhà trường sinh viên cập nhật bổ sung kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn vào trình đào tạo nhằm lấp dần khoảng trống đào tạo với thị trường lao động Hơn nữa, tham gia vào q trình đánh giá giúp tăng cường tính trách nhiệm trường phổ thơng đào tạo nguồn nhân lựchọ sử dụng tương lai Bên cạnh đó, giảng viên yêu cầu đánh giá chéo sinh viên Việc đánh giá áp dụng hoạt động học tập có tính tự quản cao như: tập nhóm, báo cáo thực hành, thực tập nghề nghiệp để đánh giá đóng góp thành viên hoạt động nhóm, giúp khuyến khích sinh viên tham gia có trách nhiệm với hoạt động nhóm Bước 3: Đánh giá lực sinh viên đạt Căn kết đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối kỳ, giảng viên đánh giá kết cuối kỳ môn học Nhưng điều quan trọng, giảng viên phải đánh giá mức độ đạt lựcsinh viên hình thành q trình học tập mơn học Hồ lực sinh viên lưu trữ xuyên suốt trình học Giảng viên giảng dạy mơn có trách nhiệm theo dõi, giám sát mức độ đạt lực sinh viên để có điều chỉnh cách thức tư vấn học tập cho sinh viên Kết đánh giá sinh viên để đánh giá hồ lực sinh viên sau tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động hay chưa; sở nhà trường có cấp cho sinh viên hay tiếp tục bồi dưỡng số lực thiếu hụt sinh viên để sau trường sinh viên tự tin làm việc mơi trường nghề nghiệp Để đánh giá xác lực sinh viên, giảng viên cần phối kết hợp sử dụng hình thức đánh giá: thi tự luận, thi vấn đáp, thi trắc nghiệm khách quan, tiểu luận…Các hình thức cần lựa chọn phù hợp với nội dung mục tiêu môn học Bước 4: Lưu trữ sử dụng kết đánh giá Khuyến khích sử dụng phần mềm để lưu trữ kết đánh giá sinh viên theo hồ lực Kết đánh giá lưu trữ định lượng định tính Kết sử dụng suốt q trình đào tạo Đó sở để đánh giá việc đáp ứng chuẩn đầu sinh viên sau tốt nghiệp 1.4.Công cụ đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Nếu đánh giá trình gồm nhiều giai đoạn thu thập xử lý thơng tin hai giai đoạn tính công cụ đánh giá thu thập thông tin để cung cấp cho giảng viên sinh viên trình đánh giá tự đánh giá Các nghiên cứu cho thấy có nhiều cơng cụ sử dụng để đánh giá chất lượng sinh viên Tùy thuộc vào mục đích/mục tiêu- đối tượng đặc trưng hoạt động dạy học mà giảng viên/sinh viên lựa chọn cơng cụ đánh giá khác cho phù hợp Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM THEO HỒ NĂNG LỰC 2.1 Tổ chức khảo sát 2.1.1 Mục đích khảo sát Hoạt động khảo sát nhằm đánh giá thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực; khó khăn giảng viên thực hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực 2.1.2 Đối tượng khảo sát Chúng tiến hành khảo sát 03 trường: Trường Đại học phạm Hà Nội, Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học phạm II với số lượng cụ thể sau: Trƣờng Đối tượng ĐHSP Hà Nội ĐHSP Hà Nội ĐHSP Thái Nguyên Tổng Giảng viên 60 60 60 180 Sinh viên 95 103 107 305 155 163 167 485 Tổng 2.1.3 Nội dung khảo sát - Khảo sát thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực - Khó khăn giảng viên trường đại học phạm theo hồ lực 2.2 Đánh giá giảng viên hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trƣờng đại họcphạm theo hồ lực 2.2.1 Đánh giá giảng viên tầm quan trọng hoạt động đánh giá kết học tập theo hồ lực Giảng viên trường đại học phạm nhận thức tầm quan trọng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, giảng viên 03 trường đánh giá cao nội dung sau: Giúp giảng viên đánh giá tiến bộ, mức độ đạt chuẩn đầu người học cuối đánh giá chất lượng trình đào tạo [2.60] Giúp sinh viên có để xây dựng kế hoạch phù hợp với thân để đạt chuẩn đầu chương trình đào tạo [2.53] Một số ý nghĩa giảng viên đánh giá mức độ thấp là: Giúp nhà tuyển dụng nắm bắt lực thực tiễn sinh viên để có tuyển dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm [2.41].Giúp phụ huynh nắm bắt lực thực tiễn sinh viên để có phối hợp nhà trường hoạt động tư vấn học tập cho sinh viên [2.34] Như vậy, giảng viên nhận thức tầm quan trọng hoạt động đánh giá kết học tập với giảng viên, với sinh viên với nhà trường Ý nghĩa hoạt động đánh giá kết hoạt động theo hồ lực với phụ huynh nhà tuyển dụng chưa giảng viên nhận thức đủ Đây hạn chế q trình tổ chức hoạt động đánh giá theo hồ lực Vì chưa ý thức tầm quan trọng hoạt động với phụ huynh, với nhà tuyển dụng nên công tác tổ chức đánh giá chưa công bố đầy đủ, công khai hồ lực sinh viên Bản chất hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực đánh giá q trình, xun suốt tồn diện lực sinh viên Đây trình đánh giá xác thực nên có ý nghĩa lớn với sinh viên, giảng viên, nhà trường, nhà tuyển dụng phụ huynh Nhìn vào kết đánh giá, chủ thể có chiến lược định để cải thiện kết học tập, cải thiện chất lượng đào tạo dự báo nguồn nhân lực tương lai Tuy nhiên thực tế, số giảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa Giúp giảng viên nhận thưc đầy đủ tầm quan trọng hoạt động việc làm cần thiết trường để đảm bảo cơng tác khảo thí đảm bảo chất lượng 2.2.2 Đánh giá giảng viên về mức độ thực việc đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Giảng viên trường phạm trọng thực yêu cầu đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, số yêu cầu giảng viên thực có hiệu là: tập trung đánh giá lực, coi trọng đánh giá tiến sinh viên [2.54], coi đánh giá khâu trình dạy học sử dụng kết đánh giá để 10 phát triển chương trình đổi trình đào tạo, coi đánh giá khâu trình dạy học sử dụng kết đánh giá để phát triển chương trình đổi trình đào tạo [2.49] Yêu cầu giảng viên thực chưa hiệu sử dụng nhiều kênh thông tin để đánh giá, coi trọng đánh giá đồng đẳng [2.42] Ứng dụng công nghệ thơng tin q trình đánh giá nhằm đảm bảo tính khách quan, cơng [2.48] Trên thực tế, trường đại học phạm tích cực đổi kiểm tra, đánh giá: đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá để đánh giá xác, toàn diện lực sinh viên Tuy nhiên, hạn chế 03 trường chủ yếu chủ thể đánh giá kết học tập sinh viên giảng viên giảng dạy học phần Các trường đại học chưa phát huy vai trò người học đánh giá đồng đẳng chưa thu hút nhà sử dụng lao động đánh giá sinh viên Nhà sử dụng lao động tham gia đánh giá chuẩn đầu sinh viên trước tốt nghiệp, chưa tham gia xuyên suốt trình đánh giá sinh viên Đây hạn chế hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực trường đại học phạm 2.2.4 Thực trạng đánh giá giảng viên mức độ thực quy trình đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Giảng viên thực tốt 03 nội dung: đánh giá định kỳ, đánh giá cuối kỳ kết học tập sinh viên định cải thiện hoạt động dạy học sau đánh giá Đây hoạt động quy trình đánh giá Tuy nhiên, số công việc giảng viên thực chưa thực hiệu quả: xác định chuẩn đầu mục tiêu học phần;xác định kết đạt sinh viên; đối sánh kết đạt sinh viên với chuẩn đầu ra, mục tiêu học phần Trên thực tế, giảng viên thực chưa hiệu việc xác định chuẩn đầu mục tiêu học phần nên chưa có đánh giá lực sinh viên so với chuẩn đầu học phần Khắc phục tình trạng trên, năm học 2018 - 2019, Trường ĐHSP - ĐHTN quy định chi tiết mẫu đề cương học phần, trọng hướng dẫn giảng viên xây dựng chuẩn đầu học phần, thiết lập đồ ma trận mục tiêu học phần với chuẩn đầu chương trình đào tạo Từ chuẩn đầu học phần, giảng viên có xác định nội dung kiểm tra, đánh giá Thực đồng theo quy trình đảm bảo hiệu đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực 2.2.7 Thực trạng đánh giá giảng viên hiệu hoạt động đánh giá thường xuyên kết học tập sinh viên theo hồ lực Trong trình thực đánh giá thường xuyên kết học tập sinh viên, giảng viên thực tốt nội dung sau: Nội dung đánh giá xác định vào mục tiêu môn học, chuẩn đầu môn học (TBC=2,59); Trọng số đánh giá xác định cân đối điểm chuyên cần, thảo luận nhóm, thực hành, thi kỳ…(TBC=2,52); Có kết hợp hình thức thi, kiểm tra trình đánh giá thường xuyên kết học tập sinh viên: kiểm diện, tập tình huống, tập nhóm, 11 thi kỳ (vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm ) giảng viên đánh giá (TBC=2,53) Tuy nhiên, bên cạn giảng viên chưa thực tốt nội dung sau: Có phân tích, đánh giá tiến người học để tư vấn hoạt động học tập cho sinh viên sinh viên xây dựng lộ trình học tập hợp lý; Chú trọng đánh giá đồng đẳng hoạt động đánh giá thường xuyên (ĐTB = 2,49) Trong thời gian tới, để đảm bảo hiệu hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm giảng viên nên trọng thực có hiệu nội dung 2.2.9 Thực trạng đánh giá giảng viên kết đạt hoạt động đánh giá kết thúc môn học Giảng viên thực tốt nội dung liên quan đến quy chế hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực: Kết thi công bố công khai kịp thời tới người học; Tổ chức chấm tra thi (đối với thi trắc nghiệm, tự luận, tập lớn) rút kinh nghiệm kịp thời có sai sót; Tổ hợp ngân hàng đề, tổ chức thi, chấm thi, tra thi theo quy chế Tuy nhiên có 01 nội dung phản ánh chất hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực giảng viên chưa thực hiệu là: Hệ thống lực bao phủ nội dung thi Qua quan sát thực tế nhận thấy: Trong trình thực đánh giá thi kết thúc học phần, giảng viên trọng đánh giá kiến thức kỹ cứng học phần Hệ thông kỹ mềm kỹ bổ trợ công bố đề cương học phần giảng viên chưa quan tâm đánh giá Đây hạn chế cần khắc phục để đánh giá tồn diện hệ thơng lực sinh viên 2.2.10 Kết đánh giá giảng viên hình thức đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Chúng tiến hành khảo sát giảng viên hình thức kiểm tra, đánh giá giảng viên sử dụng (hình thức thi tự luận, hình thức vấn đáp, hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận kết hợp với vấn đáp, thực tiểu luận…), kết thu sau: Hình thức thi tự luận hình thức thi vấn đáp hình thức giảng viên sử dụng nhiều (trên 50% giảng viên cho tổ chức thi 1-3 học phần theo hình thức này) Hình thức thi trắc nghiệm khách quan thực hành, tiểu luận hình thức giảng viên sử dụng Từ kết phân tích sản phẩm hoạt động, theo kết kiểm định chất lượng, chuyên gia khuyến cáo trường cần hạn chế sử dụng hình thức thi vấn đáp (trừ học phần đặc thù giao tiếp phạm, thuyết giảng…) Các trường đại học phạm cần tăng cường hình thức thi trắc nghiệm khách quan thực tiểu luận, thực hành tùy theo đặc thù học phần để đánh giá xác thực, toàn diện kết học tập sinh viên 12 2.2.12 Thực trạng khó khăn giảng viên trình đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Chúng tiến hành khảo sát thực trạng khó khăn giảng viên thực đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, thu kết sau: Khi thực đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, giảng viên thường gặp số khó khăn: Năng lực sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá; phối hợp thị trường lao động; áp lực cơng việc thân ….Đây để đề xuất khuyến nghị nâng hiệu hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm 13 Chƣơng BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM THEO HỒ NĂNG LỰC Dựa sở lý luận đánh giá kết học tập sinh viên, kết hợp với phân tích kết khảo sát thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm trường đại học phạm theo hồ lực, đề tài đề xuất biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Các biện pháp đề xuất dựa sở khoa học tuân thủ nguyên tắc khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi đưa vào áp dụng thực tế bao gồm biện pháp: - Đề xuất xây dựng ứng dụng phần mềm quản lý kết học tập sinh viên theo hồ lực - Xây dựng quy trình đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, tiếp tục đổi nội dung hình thức đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực - Đa dạng hóa hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá - Tăng cường công tác tra, kiểm tra tổ chức rút kinh nghiệm quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Triển khai thực tốt biện pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực 14 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực có ý nghĩa quan trọng góp phần định nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục, tạo uy thế, vị cho nhà trường, yêu cầu cấp bách thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, đòi hỏi phải giải triệt để lý luận thực tiễn Đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ lực q trình đo lường xác, khách quan, toàn diện mức độ đạt sinh viên hệ thống lực (năng lực chung lực cốt lõi) hình thành trình thực học phần, chuyên đề, hoạt động thực tập, thực tế, khóa luận tốt nghiệp… chương trình đào tạo Kết đánh giá thực sử dụng xuyên suốt trình học tập sinh viên Đề xuất biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học phạm theo hồ nhằm tổ chức xây dựng chuẩn đánh giá, công cụ đánh giá, lựa chọn phương pháp, hình thức đánh giá, phản hồi thơng tin đến sinh viên sử dụng kết đánh giá để phát triển chương trình dạy học, cải tiến nâng cao chất lượng dạy học quan trọng, cần thiết Một số trường đại học phạm thực đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Giảng viên thực quy trình đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá để đánh giá xác thực kết học tập sinh viên Tuy nhiên, đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực hoạt động công phu đảm bảo đánh giá xác thực hệ thống lực sinh viên nên giảng viên gặp số khó khăn: lực giảng viên, hợp tác thị trường lao động; sỹ số sinh viên/1 lớp học đơng Khuyến nghị Các trường đại học phạm cần đảm bảo nội dung chương trình đào tạo xây dựng sở hồ lực sinh viên; mục tiêu/chuẩn đầu học phần phản ánh lực công bố hồ lực thực đánh giá kết học tập theo mục tiêu/chuẩn đầu học phần công bố đề cương học phần; xây dựng quy trình đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực, trọng hướng dẫn giảng viên sử dụng đa dạng hình thức đánh giá để đánh giá xác thực, toàn diện lực sinh viên; bồi dưỡng lực xây dựng chương trình, lực đánh giá theo hồ lực cho đội ngũ giảng viên; Nội dung đề kiểm tra, đề thi cần thiết kế dựa hồ 15 lực sinh viên; kết đánh giá cần công bố công khai để giảng viên sinh viên có kế hoạch sử dụng kết đánh giá cải thiện chất lượng dạy học Đồng thời trường đại học cần chủ động mời nhà sử dụng lao động tham gia vào trình đánh giá thực đánh giá đồng đẳng để nâng cao hiệu hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Đồng thời, cần đảm bảo điều kiện sỹ số lớp học theo đặc thù học phần, sở vật chất, mối quan hệ với nhà sử dụng lao động để tạo điều kiện giảng viên thực có hiệu hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Giảng viên chủ động tự bồi dưỡng lực đánh giá kết qủa học tập sinh viên theo hồ lực; chủ động phối hợp lực lượng nhà trường đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực Sinh viên phát huy vai trò thân tự đánh giá đánh giá đồng đẳng nhằm đánh giá có hiệu hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên theo hồ lực ... theo hồ sơ lực; đánh giá thực trạnghoạt động đánh giá kết học tập sinh viên đại học sư phạm theo hồ sơ lực; đề xuất quy trình biện pháp đánh giá kết học tập sinh viên đại học sư phạm theo hồ sơ lực. .. đánh giá thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ lực; khó khăn giảng viên thực hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ lực. .. động đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học sư phạm 13 Chƣơng BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THEO HỒ SƠ NĂNG LỰC Dựa sở lý luận đánh giá kết học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực (tt), Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn