Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)

133 47 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:57

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt NamHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC Tên đề tài: HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NƯI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: ĐH 2017-TN08- 08 Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Thị Kim Anh THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC Tên đề tài: HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NƯI PHÍA BẮC VIỆT NAM Mã số: ĐH 2017-TN08- 08 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài Ths Nguyễn Thị Kim Anh THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ tên Đơn vị công tác PGS.TS Trần Đình Tuấn PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương TS Đỗ Thị Hồng Hạnh Ths Nguyễn Phương Thảo Ths Dương Công Hiệp Ths Nguyễn Thu Hà Ths Vũ Thị Quỳnh Chi Ths Nguyễn Thị Hồng Ths Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD P Trưởng Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD Trưởng Bộ mơn Kiểm tốn Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD DANH SÁCH ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị STT Vụ Phát triển rừng - Bộ NN & PTNT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp lâm nghiệp khu vực trung du miền núi Phía Bắc thuộc Tổng Cơng ty Lâm nghiệp Việt Nam Viện Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Công ty TNHH Kiểm tốn Định giá Tư vấn Tài Việt Nam Ghi ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin .3 4.2 Phương pháp xử lý số liệu 4.3 Phương pháp phân tích .5 Đóng góp đề tài 6 Kết cấu đề tài: Chƣơng 1: HỆ THỐNG HÓA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát kiểm soát kiểm soát nội quản lý 1.1.1 Kiểm soát quản lý 1.1.2 Các loại kiểm soát 1.1.3 Kiểm soát nội với quản trị rủi ro doanh nghiệp .11 1.2 Kiểm soát nội doanh nghiệp 13 1.2.1 Bản chất kiểm soát nội .13 1.2.2 Vai trò kiểm sốt nội doanh nghiệp .16 1.2.3 Các yếu tố cấu thành kiểm soát nội 17 1.3 Kinh nghiệm kiểm soát nội số doanh nghiệp giới Việt Nam 25 1.3.1 Khái quát chung kiểm soát nội số doanh nghiệp giới .25 1.3.2 Một số học kinh nghiệm kiểm soát nội doanh nghiệp Việt Nam .29 Chƣơng 2: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NƯI PHÍA BẮC VIỆT NAM 31 2.1 Các đặc điểm doanh nghiệp ngành lâm nghiệp 31 2.1.1 Sự hình thành phát triển doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp .31 iii 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp .34 2.2 Đặc điểm doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp có ảnh hưởng đến kiểm sốt nội 36 2.2.1 Khái quát đặc điểm hoạt động Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam .36 2.2.2 Khái quát hoạt động doanh nghiệp lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc trực thuộc Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam 43 2.2.3 Đặc điểm doanh nghiệp lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc thuộc Tổng Cơng ty Lâm Nghiệp Việt Nam có ảnh hưởng đến kiểm soát nội 44 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NÖI PHÍA BẮC VIỆT NAM 48 3.1 Thực trạng mơi trường kiểm sốt 48 3.2 Thực trạng quy trình đánh giá rủi ro 56 3.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát 58 3.4 Thực trạng hệ thống thông tin truyền thông 60 3.5 Thực trạng giám sát 63 3.6 Đánh giá ưu, nhược điểm kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam 65 3.6.1 Ưu điểm kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam 65 3.6.3 Nguyên nhân hạn chế kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam 70 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NƯI PHÍA BẮC VIỆT NAM 73 4.1 Cơ hội, thách thức, mục tiêu phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 73 4.2 Định hướng mục tiêu phát triển Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam 74 4.3 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp ngành lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam 75 4.5 Giải pháp quy trình đánh giá rủi ro 85 4.7 Giải pháp hệ thống thông tin truyền thông 89 4.8 Giải pháp hoàn thiện giám sát 90 4.9 Một số giải pháp khác tăng cường kiểm soát nội từ đến năm 2025 91 4.10 Một số kiến nghị thực giải pháp 92 4.10.1 Kiến nghị Nhà nước 92 4.10.2 Kiến nghị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam 94 iv DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 I Tiếng Việt 97 II Tiếng Anh 101 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT 103 Phụ lục DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ THU ĐƯỢC PHIẾU ĐIỀU TRA 110 Phụ lục 111 Phụ lục 112 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 112 Phụ lục 113 Phụ lục 119 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh số tiêu 41 tài VINAFOR trước sau cổ phần hóa 41 Bảng 2.2 Vốn điều lệ doanh nghiệp lâm nghiệp vùng trung du 43 miền núi phía Bắc thuộc Tổng Cơng ty Lâm Nghiệp Việt Nam 43 Bảng 3.1: Kết khảo sát yếu tố mơi trường kiểm sốt 49 theo nội dung tính trực giá trị đạo đức .49 Bảng 3.2: Kết khảo sát yếu tố mơi trường kiểm sốt 50 theo nội dung cam kết lực 50 Bảng 3.3: Kết khảo sát yếu tố môi trường kiểm sốt theo nội dung 52 triết lí quản lí phong cách điều hành nhà quản lí 52 Bảng 3.4: Kết khảo sát yếu tố mơi trường kiểm sốt 53 qua nội dung cấu tổ chức 53 Bảng 3.5: Kết khảo sát môi trường kiểm soát 55 qua nội dung Chính sách nhân .55 Bảng 3.6: Kết khảo sát yếu tố đánh giá rủi ro 57 Bảng 3.7: Kết khảo sát yếu tố hoạt động kiểm soát 59 Bảng 3.8: Kết khảo sát yếu tố thông tin truyền thông 63 Bảng 3.9: Kết khảo sát hoạt động giám sát 64 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu số lượng cổ phần Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam 40 Hình 2.2: Kết kinh doanh VINAFOR trước sau cổ phần hóa 42 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích thuật ngữ AICPA : Hiệp hội Kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ (American Institute of Certified Public Accountants) BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban giám đốc COSO : Hiệp hội tổ chức tài trợ (Committee of Sponsoring Organizations) DN : Doanh nghiệp FAO : Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization of the United Nations) HĐQT : Hội đồng quản trị IFAC : Liên đồn Kế tốn quốc tế (International-Federation-of Accountants) INTOSAI : Tổ chức quốc tế Cơ quan kiểm toán tối cao (International Organisation of Supreme Audit Institutions) ISA : Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (International Standard on Auditing) KSNB : Kiểm soát nội KTNB : Kiểm toán nội KTV : Kiểm toán viên QLNN : Quản lý nhà nước SAP : Thủ tục kiểm toán (Substantive analyst procedure) SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân VINAFOR : Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam VSA : Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standard on Auditing) vii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Trƣờng Đại học Kinh tế &QTKD THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam - Mã số: ĐH 2017-TN08- 08 - Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Thị Kim Anh - Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Thời gian thực hiện: Từ tháng năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 Mục tiêu Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm yếu tố cấu thành kiểm sốt nội bộ, sở đề xuất giải pháp hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Tính sáng tạo Những đóng góp đề tài thể hai mặt lý luận thực tiễn: Về lý luận: Tác giả xác định đặc điểm doanh nghiệp lâm nghiệp có ảnh hưởng đến kiểm sốt nội bộ, kết nghiên cứu đóng góp thêm vào lý thuyết liên quan đến kiểm sốt nội Về thực tiễn: Các nhà quản lý vào kết đặc điểm doanh nghiệp lâm nghiệp ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ, giải pháp hoàn thiện để tổ chức kiểm soát nội phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp ngành Kết nghiên cứu Kết đánh giá đề tài ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân tồn thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam thuộc Tổng Cơng ty Lâm nghiệp Việt Nam từ thấy cần thiết phải hồn thiện kiểm sốt nội bộ, đề xuất giải pháp kiến nghị thực giải pháp hồn thiện kiểm sốt nội nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam viii Sản phẩm 5.1 Sản phẩm khoa học 1) Nguyễn Thị Kim Anh (2018), “Sự cần thiết xây dựng quy trình đánh giá rủi ro doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (511), tr 22-24 2) Nguyễn Thị Kim Anh (2018), “Bàn kiểm soát nội hiệu hoạt động doanh nghiệp”, Tạp chí Tài chính, (676), tr 89-92 5.2 Sản phẩm đào tạo 1) Đậu Thu Hiền (2018), Giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty Lâm nghiệp Thái Ngun, Đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ quy lớp K11-KTTHA, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đạt 9,0 điểm 2) Phạm Thu Nga (2018), Tăng cường chức kiểm sốt nội Cơng ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bình - Lạng Sơn, Đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ quy lớp K11-KTTHC, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đạt 9,0 điểm 5.3 Sản phẩm ứng dụng: Báo cáo tổng kết báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu đề tài: Hồn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu 6.1 Phương thức chuyển giao Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đề tài (sản phẩm báo đăng tạp chí có uy tín, sản phẩm nghiên cứu đề tài khóa luận sinh viên nghiệm thu, công bố) báo cáo tổng kết đề tài cập nhập trang qlkh.tnu.edu.vn Đại học Thái Nguyên Đây kênh thông tin giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận 6.2 Địa ứng dụng - Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam trực thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; - Các trường đại học trung tâm nghiên cứu kinh tế; - Các học viên, sinh viên chuyên ngành Kế tốn, Tài chính, Quản trị 105 (19) Trong cơng ty có quy định văn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban, phận quy định rõ điều lệ hoạt động công ty khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (20) Trong cơng ty có cấu tổ chức phân định chức quyền hạn có chồng chéo khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (21) Khi tuyển dụng, đơn vị có trọng đến việc xem xét chuyên mơn khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (22) Khi tuyển dụng, đơn vị có trọng đến việc xem xét đạo đức không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (23) Sau tuyển dụng, cơng ty có sách, biện pháp để phát triển đội ngũ nhân viên khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (24) Nhân viên cơng ty có biết hành động sai lệch so với quy định phải chịu biện pháp điều chỉnh (như nhắc nhở, cảnh cáo, phạt, sa thải… tùy theo mức độ vi phạm) khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (25) Cơng ty có thường xun tổ chức huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ nhân viên khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (26) Cơng ty có xây dựng quy chế khen thưởng rõ ràng khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (27) Công ty có xây dựng quy chế kỷ luật rõ ràng khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (28) Cơng ty có nhân viên sẵn sàng thay cho vị trí quan trọng cần thiết khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng (29) Trong năm gần Kiểm tốn độc lập có thực kiểm tốn cơng ty khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (30) Theo Ơng (bà) Cơng ty có khó khăn để thành lập Ban kiểm sốt Bộ phận kiểm toán nội II Đánh giá rủi ro (31) Theo Ơng (Bà) hoạt động quản lý rủi ro có quan trọng cơng ty khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (32) Công ty có ban hành áp dụng quy trình đánh giá rủi ro đơn vị khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (33) Công ty có bố trí nhân chun sâu phụ trách cơng tác rủi ro khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (34) Cơng ty có xây dựng mục tiêu đơn vị không? Mục tiêu ngắn hạn 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng Mục tiêu dài hạn 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (35) Công ty có xây dựng mục tiêu cụ thể cho phận khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (36) Cơng ty có xây dựng mục tiêu theo lĩnh vực không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng 106 Mục tiêu hoạt động 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng 2: Không 3: Khơng áp dụng Mục tiêu tài 1: Có Mục tiêu tuân thủ 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (37) Cơng ty có thường xuyên nhận diện phân tích rủi ro hoạt động khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng (38) Việc nhận diện loại rủi ro công ty thường vào mục tiêu nào? a Ngắn hạn 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng b Trung hạn 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng c Dài hạn 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (39) Theo Ơng (bà) rủi ro rủi ro lớn công ty a Rủi ro thị trường Có Khơng Khơng áp dụng b Rủi ro tài Có Khơng Khơng áp dụng c Rủi ro chất lượng Có Không Không áp dụng d Rủi ro nhân Có Khơng Khơng áp dụng đ Rủi ro sách Có Khơng Khơng áp dụng e Rủi ro khác: -(40) Cơng ty có đánh giá mức độ ảnh hưởng loại rủi ro không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (41) Cơng ty có đề biện pháp nhằm làm giảm thiểu tác hại rủi ro không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng III Các hoạt động kiểm sốt (42) Cơng ty có xây dựng sách kiểm sốt (những ngun tắc cần làm) khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (43) Cơng ty có xây dựng thủ tục kiểm soát (những quy định cụ thể để thực thi sách kiểm sốt) khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (44) Cơng ty có thường xun đánh giá tính hữu hiệu hoạt động kiểm sốt khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (45) Công ty có giải pháp điều chỉnh thích hợp hoạt động kiểm sốt khơng hiệu khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (46) Chính sách kiểm soát thủ tục kiểm soát cơng ty có xây dựng đặc thù cho phận khác khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (47) Cơng ty có thường xuyên (tháng, quý) soát xét việc thực kế hoạch khơng? 107 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (48) Cơng ty có ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (49) Cơng ty có sử dụng hệ thống ngăn chặn virus tự động khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (50) Công ty có kiểm sốt tốt thiết bị lưu trữ lưu dự phòng liệu khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (51) Công ty có hệ thống yêu cầu khai báo tên người sử dụng mật trước đăng nhập sử dụng khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (52) Cơng ty có phân cơng bất kiêm nhiệm chức năng: xét duyệt, thực hiện, ghi chép bảo vệ tài sản không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (53) Cơng ty có quy định trình tự ln chuyển chứng từ khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (54) Các phận chức có kiểm tra đối chiếu số liệu thực tế ghi chép sổ sách, phần mềm không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (55) Các chứng từ, hồ sơ có đánh số trước vào sổ sách khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (56) Chứng từ kế tốn có ghi chép trung thực xác từ phát sinh nghiệp vụ phê duyệt nguời có trách nhiệm khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (57) Tất liệu (đã duyệt hợp lệ) có cơng ty xử lý xác khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (58) Trong công ty báo cáo kết xuất có đảm bảo mục tiêu đầy đủ, xác, hợp lệ khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (59) Cơng ty có thủ tục kiểm soát quyền sử dụng đất hợp pháp diện tích đất rừng quản lý khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (60) Công ty có kiểm sốt đánh giá tính tn thủ luật pháp hành quy định luật Nhà nước lĩnh vực liên quan đến sản xuất kinh doanh rừng khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (61) Có kiểm sốt quy định sử dụng phân bón, hóa chất an tồn với mơi trường; kiểm sốt quy chế xử lý chất thải khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (62) Hiện cơng ty có xây dựng hệ thống sách kiểm sốt chất lượng q trình sản xuất khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (63) Để kiểm sốt chất lượng q trình sản xuất công ty vận dụng hệ thống quản lý chất lượng nào? -(64) Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng có thực mang lại hiệu cho doanh nghiệp khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (65) Khó khăn trở ngại cho việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng gì? - 108 (66) Cơng ty có ban hành văn quy định huy động vốn sử dụng vốn khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng (67) Khi thẩm định kế hoạch sử dụng vốn thấy khơng phù hợp, cơng ty mẹ có yêu cầu công ty thành viên lập lại hay không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (68) Việc quản lý, giám sát cấp việc quản lý sử dụng vốn công ty có thích hợp khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (69) Cơng ty có thiết lập sách thủ tục văn quy trình mua hàng hay khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (70) Các nghiệp vụ mua hàng có phê chuẩn trước thực hay khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (71) Cơng ty có phận kiểm nhận mua hàng độc lập với phận cung ứng, phận kế toán phận kho hay khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (72) Trong cơng ty có xây dựng định mức sử dụng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất sản phẩm hay khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (73) Công ty có quy định rõ ràng văn việc cân đối đối chiếu số liệu chi phí sản xuất phận kế toán phận khác có liên quan khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (74) Cơng ty có thường xuyên đánh giá hiệu sản xuất sở đánh giá với khả kiểm sốt chi phí khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (75) Cơng ty có quy định rõ ràng văn sách thủ tục lựa chọn khách hàng khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (76) Cơng ty có thực việc đối chiếu công nợ kịp thời không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (77) Hiện cơng ty có quy định việc lập báo cáo định kỳ văn tình hình toán chi tiết khoản phải thu, phải trả đến khách hàng gửi cho nhà quản lý khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng IV Thông tin truyền thông (78) Trong cơng ty nhân viên có biết thơng tin mục tiêu đơn vị tiêu hàng năm khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (79) Những thông tin cần thiết công ty có truyền đạt đến cá nhân, phận có liên quan kịp thời khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (80) Những cá nhân, tập thể có thành tích có thơng báo rộng rãi cơng ty khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (81) Nhân viên cơng ty có báo cáo cho cán quản lý gặp cố xảy khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng 109 (82) Các nhân viên có khuyến khích báo cáo điều nghi ngờ khơng hợp lý cho ban giám đốc, cán quản lý không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (83) Cơng ty có áp dụng hệ thống mạng nội để truyền đạt thông tin tới người cơng ty khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng (84) Cách truyền đạt thông tin từ công ty mẹ đến công ty nội công ty cách nào? a Văn 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng b Thư điện tử 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng c Lời nói 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng V Giám sát (85) Ban giám đốc công ty có thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động phận kết công việc cá nhân khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng (86) Ban giám đốc Trưởng đơn vị, phận có thường xuyên tổ chức họp giao ban khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (87) Cơng ty có xây dựng cơng cụ giám sát (bảng kiểm) khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (88) Công ty có thường xun cập nhật điều chỉnh cơng cụ giám sát phù hợp khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (89) Sau đợt giám sát, cơng ty có lập báo cáo đưa yếu kiểm soát nội đưa giải pháp khắc phục không? 1: Có 2: Khơng 3: Khơng áp dụng (90) Ban giám đốc có kiểm tra lại chứng từ thu - chi phù hợp với quy định pháp luật khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng (91) Việc công khai báo cáo tài thơng tin cơng ty thực theo quy định khơng? 1: Có 2: Không 3: Không áp dụng (92) Hoạt động giám sát kiểm sốt cơng ty thực phận nào? (93) Mức độ độc lập phận giám sát có đảm bảo khơng? 1: Có 2: Khơng 3: Không áp dụng Xin chân thành cảm ơn ý kiến trả lời Ơng (Bà) Kính chúc Ơng (Bà) sức khỏe, hạnh phúc nhiều thành công 110 Phụ lục DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ THU ĐƢỢC PHIẾU ĐIỀU TRA STT Tên công ty Địa Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên Tổ 8, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình Cơng ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Xóm Hữu Nghị, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hồ Bình Số nhà 58 Đường Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam Đình Lập Thơn Khe Mạ - Xã Đình Lập Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn Cơng ty TNHH MTV Lâm nghiệp Số khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình, Lộc Bình Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Công ty TNHH MTV ván dăm Lô B (B3) Khu công nghiệp Quang Châu, VINAFOR Bắc Giang huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp Khu 1, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, vùng Bắc Bộ tỉnh Phú Thọ Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp Số 246, đường Trần Quang Khải, Thành vùng Đông Bắc phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Công ty Cổ phần 19/5 Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 111 Phụ lục MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CƠNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN ĐIỀU HÀNH Văn Ban Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Trợ lý Tổ chức Kế toán Kế hoạch Đầu tƣ Thƣ ký Lao động Tài Đầu tư Tài Phòng Lâm Nghiệp Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Phòng Thị trƣờng kinh doanh XNK Phòng Pháp chế KSNB Cơng ty TNHH MTV Cơng ty CP có vốn góp chi phối Ban Quản lý nhà Vinafor Cơng ty CP có vốn góp khơng chi phối Phòng Hợp tác lao động Trung tâm đào tạo DN-Vinafor Công ty TNHH thành viên trở lên 112 Phụ lục BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG ĐÔNG BẮC CHỈ TIÊU Thuyết minh 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 19 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 Giá vốn hàng bán 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí tài Mã số 23 Năm 2016 Năm 2017 VNĐ VNĐ 231,030,111,022 384,910,789,484 5,713,364 231,024,397,658 384,910,789,484 20 218,744,113,431 369,508,739,668 12,280,284,228 15,402,049,815 21 1,210,443,315 1,410,629,473 22 989,855,356 766,332,250 894,730,597 632,026,013 Trong đó: chi phí lãi vay 25 Chi phí bán hàng 23 4,845,560,139 6,247,240,651 26 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 4,845,560,139 6,316,128,221 30 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3,210,802,641 3,482,978,167 31 11 Thu nhập khác 35 148,685,456 495,400,698 32 12 Chi phí khác 26 185,353,469 348,653,463 40 13 Lợi nhuận khác -36,668,013 146,747,235 50 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 3,174,134,628 3,629,725,402 51 15 Chí phí thuế thu nhập hành 639,629,488 772,616,798 60 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,534,505,140 2,857,108,604 27 113 Phụ lục BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN Độc Lập - Tự - Hạnh Phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần báo cáo đại hội kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần sau : PHẦN THỨ NHẤT TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017 I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2017 Năm 2017, tổng sản phẩn quốc nội nước ta ước tăng 6,81% so với năm 2016 (cao 10 năm trở lại đây), kim ngạch xuất tăng 6-7% (cả năm xuất siêu khoảng 2,7 tỷ USD) Chỉ số CPI kiểm soát mức 3,53% (thấp so với mục tiêu Chính phủ đề năm 2017 4%), tỉ lệ che phủ rừng đạt khoảng 41,45% Với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, năm 2017 năm đầu tiền Tổng cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần Việc triển khai thực kế hoạch SXKD Tổng cơng ty diễn bối cảnh tình hình kinh tế giới đà phục hồi Tuy nhiên, sách bảo hộ số nước lớn có xu hướng gia tang với thay đổi trị, sách thương mại thách thức kinh tế nước ta Bên cạnh đó, kinh tế nước tồn số vấn đề như: chất lượng tăng trưởng, xuất lao động sức mạnh cạnh tranh thấp, thiên tai, bão lũ thường xuyên xảy tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh nước nói chung hoạt động sản xuất nơng, lâm nghiệp nói riêng II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY Kết thực kế hoạch SXKD NĂM 2017 Năm 2017, với theo dõi đạo sát sao, kịp thời Lãnh đạo Tổng công ty nỗ lực phấn đấu tất đơn vị thành viên, Tổng công ty hoàn thành tốt tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đơng giao Theo Báo cáo tài năm 2017 Cơng ty Mẹ hợp tồn Tổng cơng ty, kết đạt sau: a) Công ty Mẹ: Các tiêu kế TT hoạch Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Cổ tức dự kiến: ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng %/ năm KH 2017 1.387 240 6,3 TH 2017 1.204 388 10 % TH2017/KH2017 87% 162% 159% 114 b) Hợp tồn Tổng cơng ty: Các tiêu kế % hoạch ĐVT KH 2017 TH 2017 TH2017/KH2017 Doanh thu hợp nhất: Tỷ đồng 2.150 3.043 142% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Tỷ đồng 719 1.091 152% (Số liệu thực năm 2017 theo BCTC năm 2017 Công ty mẹ Hợp tồn Tổng cơng ty kiểm tốn) Cơng tác đạo điều hành hoạt động Tổng công ty kết đạt đƣợc TT - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc đơn vị triển khai thực tốt kế hoạch SXKD năm 2017 Đại hội đồng cổ đông giao Năm 2017, hầu hết khối đơn vị đạt vượt tiêu kế hoạch đề - Thực tốt vai trò giám sát hoạt động, thực quy định chế độ kế tốn tài chính, chuẩn mực kế tốn Cơng ty mẹ cơng ty TNHH MTV Lâm nghiệp đảm bảo vận hành tốt hoạt động có hiệu - Rà sốt lại tồn toán vốn Nhà nước, báo cáo Bộ NN PTNT, mời Kiểm toán nhà nước vào kiểm toán Báo cáo tài chính, hoạt động quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/8/2016 giá trị thực tế phần vố Nhà nước thời điểm Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thức chuyển thành cơng ty cổ phần Q trình tốn vốn nhà nước Tổng cơng ty tiến hành cẩn trọng, kỹ càng, chi tiết, minh bạch, rõ ràng, phù hợp, đảm bảo quy định Đến nay, cơng tác tốn vốn Nhà nước hoàn thành có Biên bản, kết luận thức Kiểm tốn Nhà nước - Đẩy mạnh công tác trồng rừng chất lượng: Mặc thời tiết năm 2017 gặp nhiều khó khăn bất lợi như: Rét đậm, rét hại, mua lũ kéo dài… với đạo sát Tổng công ty, đơn vị hồn thành cơng tác thi cơng trồng rừng Kết quả, tổng diện tích trồng tái sinh chồi năm đạt khoảng 3.189 (cao năm trở lại đây) đạt 103,3% kết hoạch năm Bên cạnh đó, Tổng cơng ty đạo việc tăng cường biện pháp kỹ thuật lâm sinh như: đầu tư thâm canh, rừng trồng mỡ, làm đất giới, bón phân… chất lượng rừng trồng nâng cao rõ rệt; - Tiếp tục triển khai nhận chuyển giao giống phương pháp nhân giống mới, ứng dụng giống vào trồng rừng, cụ thể: năm 2017 Tổng công ty đưa 13 giống vào trồng rừng với diện tích 1.126 Bước đầu đánh giá sinh trưởng, phát triển hầu hết giống vượt trội so với giống cũ - Phối hợp chặt chẽ với với quyền địa phương cơng tác thu hồi đất bị lấn, chiếm Kết năm 2017 tổng diện tích bị lấn, chiếm thu năm đạt khoảng 1.235 ha, đạt 103.2% kế hoạch năm - Năm 2017, công tác khai thác thu hồi vốn rừng gặp nhiều khó khan giá gỗ nguyên liệu xuống thấp, thời tiết thường xuyên xảy mưa lũ kéo dài tỉnh nước làm chậm tiến độ khai thác khó khăn cho cơng tác vận chuyển Do đó, tổng diện tích khai thác đạt khoảng 1.862 ha/2.516 kế hoạch năm, đạt 74% kế hoạch năm - Về công tác đo đạc, cắm mốc lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp sử dụng nguồn kinh phí thu từ bán phần vốn nhà nước Tổng công ty: Sau có định phê duyệt tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Tĩnh 115 Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn, Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn để triển khai thực theo kế hoạch - Về công tác quản lý rừng theo tiêu chuẩn FSC: Kết sau giám sát lần tổ chức đánh giá woodmark, chứng rừng FSC tiếp tục trì tồn 22.621 rừng Tổng công ty - Xây dựng kế hoạch thối vốn 2017-2018 lộ trình đến 2020; Hoàn thành việc đối chiếu vốn đầu tư dài hạn đơn vị để phục vụ công tác cổ phần hóa Tổng cơng ty; Hồn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu VIF Tổng công ty sàn Upcom; Nghiên cứu phương án đầu tư nắm quyền chi phối vào đơn vị lâm nghiệp có tiềm năm lợi tỉnh Quảng Ninh - Thường xun theo dõi, phân tích đánh giá tình hình nhu cầu thị trường để đưa phương án kinh doanh có hiệu sở bảo toàn phát triển vốn; Mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác mới, nghiên cứu tìm kiếm mặt hành phù hợp với nhu cầu thị trường để mở rộng lĩnh vực kinh doanh Tổng công ty Năm 2017, Tổng kim ngạch XNK Công ty mẹ đạt khoảng 12,5 triệu USD, đạt 104% kế hoạch năm - Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ Tổ đại diện theo ủy quyền Tổng công ty đơn vị có vốn góp để hỗ trợ việc triển khai thực hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2017, trọng phát huy hiệu ngành nghề lợi sẵn có đơn vị, đặc biệt hiệu sử dụng đất - Phối hợp chặt chẽ với Cổ đơng chiến lược (Tập đồn T&T) để giải đề chung, phát huy lợi thế, hỗ trợ phát triển song phương va chia sẻ lợi ích - Để đảm bảo hoạt động Tổng công ty tuân thủ theo quy định pháp luật tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo Tổng công ty hoạt động hiệu quả, Tổng cơng ty định thành lập phòng PC&KSNB thức vào hoạt động từ tháng 4/2017 Đến nay, công tác chế hoạt động kiểm soát nội vộ dần vào ổn định, đáp ứng yêu cầu Tổng công ty như: + Tham gia hoạt động tố tụng, tranh tụng với tòa án cấp nhằm đảo bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp Tổng công ty; Tư vấn hỗ trợ pháp lý cho đơn vị thành viên, Tổ đại diện vốn theo ủy quyền + Đã triển khai kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản lý sử dụng vốn vòng tháng cuối năm 2017 11 đơn vị trực thuộc số Công ty CP chi phối để có đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực, hoàn thành kế hoạch đề giảm thiểu tối đa nguy rủi ro tiềm ẩn kinh doanh đơn vị - Đẩy mạnh công tác tuyển dụng hồn thành tốt cơng tác tái cấu xêp đổi máy Công ty mẹ đơn vị trực thuộc; Chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch luân chuyển cán để nâng cao hiệu hoạt động đơn vị Tổng công ty - Tạo điều kiện tốt cho tổ chức Chi bộ, Cơng đồn, Đồn niên hoạt động Tổ chức buổi thăm nom hiếu hỷ, họp mặt cán hưu trí tích cực tham gia phong trào, vận động quyên góp ủng hộ người nghèo có hồn cảnh khó khan đồng bào bị lũ lụt, thiên tai… 116 PHẦN THỨ HAI PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 Năm 2018, trước tình hình kinh tế giới dự vào tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xu hướng bảo hộ nước lớn ngày tăng gia gây khơng khó khăn việc thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế nước ta Bên cạnh với thuận lợi khó khắn thực tế đơn vị năm 2017, Tổng công ty xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2018 với số tiêu sau: I CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 a) Công ty mẹ: - Doanh thu: 1.397 Tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế: 534 Tỷ đồng; - Cổ tức dự kiến: 12%/năm; b) Hợp tồn Tổng cơng ty: - Doanh thu hợp nhất: 2,716 Tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 830 Tỷ đồng; II CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2018 Trước tình hình kinh tế giới năm 2018 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế giới tăng cao năm 2017 khơng đồng nhiều rủi ro, xu hướng bảo hộ gia tăng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tác động nhiều phương diện, vừa hôi vừa thách thức Ở nước, kinh tế nhiều khó khăn đòi hỏi tâm nỗ lực cá nhân xã hội cán cơng nhân viên tồn Tổng công ty Để thực tốt nhiệm vụ năm 2018 tồn Tổng cơng ty, Lãnh đạo Tổng cơng ty đề chủ chương; Kiên khắc phục hạn chế tồn tại, tâm hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2018 Bên cạnh đó, triển khai thực số giải pháp cụ thể sau: Về công tác kế hoạch đầu từ - Năm 2018, cơng tác theo dõi giám sát tình hình thực kế hoạch đơn vị Tổng công ty thực chặt chẽ từ đầu năm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thực tế đơn vị để có hướng dẫn, đạo kịp thời nhằm tạo điều kiện cho đơn vị hoành thành tốt tiêu kế hoạch giao - Tăng cường công tác giám sát thi cơng, cơng tác nghiệm thu, tốn cơng trình theo hồ sơ thiết kế duyệt theo quy định; Tiếp tục hướng dẫn đơn vị công tác đầu tư XDCB mua sắm tài sản - Rà soát đánh giá hiệu quản lý sử dụng đất phi nông nghiệp đơn vị Tổng cơng ty để có kế hoạch dụng hiệu Cơng tác kế tốn tài - Hồn thành tốt cơng tác lập, kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty mẹ, báo cáo tài hợp tồn Tổng cơng ty năm 2017 tiến độ; Trích lập dự phòng quy định đảm bảo an tồn hệ thống tài Tổng công ty - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế tồn tài đơn vị trực thuộc, đảm bảo đơn vị quản lý sử dụng vốn an tồn có hiệu quả; Trình Lãnh đạo Tổng công ty xem xét phê duyệt báo cáo tài đơn vị trực thuộc theo thời gian quy đinh - Hoàn thành việc toàn vốn lần bàn giao vốn tài sản doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần - Phối hợp thực việc thoái vốn đơn vị theo kế hoạch phê duyệt, cung cấp công bố thong tin theo quy định; 117 Công tác lâm nghiệp - Chỉ đạo đơn vị lâm nghiệp việc chủ động chuẩn bị nguồn giống, quỹ đất, công tác chuẩn bị trồng rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công hạng mục lâm sinh yêu cầu kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng số mơ hình trồng rừng thâm canh giống có sinh trưởng phát triển tốt cho suất cao - Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, quan chức năng, quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ thuê đất, cấp QCNQSDĐ, miễn giảm tiền thuê đất, bàn giao đất k có nhu cầu sử dụng địa phương, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật - Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích mơ hình khốn hộ đầu tư thấp sang mơ hình khốn hộ đầu tư cao đơn vị lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất - Phối hợp chặt chẽ, toàn diện với quyền cấp, quan pháp luật, tổ chức trị địa phương để xử lý triệt để vụ việc lấn chiêm đất phát sinh thu hồi đất bị lấn chiếm từ năm trước để lại - Rà soát, phân loại, đánh giá hiệu tồn diện tích rừng tếch, sai, dầu, thông… để xây dựng kế hoạch cải tạo, trồng rừng lồi có hiệu - Triển khai hệ thống quản lý rừng theo công nghệ số hóa, đồ số (Định vị GPS) xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp trung dài hạn Cơng tác đầu tư tài chính: - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đánh giá hiệu sử dụng vốn đơn vị có vốn góp Tổng cơng ty, phát tồn tại, rủi ro đề xuất giải pháp khắc phụ đơn vị, bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng vốn đơn vị; - Đẩy mạnh cơng tác thối vốn đơn vị sử dụng vốn hiệu quả, có nguy vốn Lập phương án đầu tư góp vốn, mua cổ phần đơn vị hoạt động lĩnh vực lâm nghiệp có tiềm thuộc tỉnh nước Xây dựng chiến lược đầu tư tài trung dài hạn - Tham gia tái cấu tâm đầu tư nắm quyền chi phối số đơn vị Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo mục tiêu chiến lược phát triển lân nghiệp Tổng công ty; - Tiếp tục nghiên cứu hình thức đầu tư vốn khác sở bảo toàn phát triển vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn; - Hoàn tất thủ tục để Niêm yết cổ phiếu VIF Sở giao dịch chứng khoán Về hoạt động chế biến gỗ xuất dăm gỗ: - Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu lập dự án xây dựng nhà máy, xưởng chế biến gỗ gắn liền với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất lâm nghiệp ngành công nghiệp chế biến gỗ theo hướng tập chung, đại nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lâm nghiệp tạo thành chuỗi sản xuất từ trồng rừng đến sản phẩm - Đẩy mạnh việc cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư nâng cấp máy móc thiếu bị áp dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất đơn vị chế biến (Vinafor Sài Gòn, Vinafor Đà Nẵng, Cơng ty CP Cẩm Hà…) nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với cầu thị trường tăng sức cạnh tranh cho đơn vị Khai thác triệt để thị trường truyền thống, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xuất sang thị trường để nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp sở bảo toàn phát triển vốn chủ sở hữu - Phối hợp chặt chẽ với đối tác Sojitz việc triển khai thực kế hoạch Vijachip, đặc biệt quan tâm đến kế hoạch lịch tàu năm 2018 nhằm tạo điều kiện cho Vijchip chủ động khâu thu mua nguyên liệu, dăm gỗ sản xuất đảo bảo sản lượng theo kế hoạch 118 Công tác thị trường kinh doanh XNK - Thường xuyên theo dõi cập nhật đánh tình hình thị trường gỗ nguyên liệu dăm gỗ nước nước, biến động tỉ giá yếu tố ảnh hưởng để kịp thời đạp hộ trợ đơn vị; nắm bắt nhu cầu thị trường để có phương án kinh doanh phù hợp - Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành viên Tổng công ty để phát triển thị trường; đẩy mạnh xuất tìm kiếm sản phẩm ưu việt đáp ứng nhu cầu nước nhằm mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động Tổng cơng ty mục tiêu tăng doanh thu hiệu kinh doanh cho Tổng công ty thời gian tới Hợp tác, liên doanh liên kết; - Tiếp tục trì mối quan hệ mật thiết với đối tác liên doanh có, đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước lĩnh vực sản xuất chế biến lân sản để tiếp cận khoa học công nghệ thành lập liên doanh mới, tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường đẩy mạnh xuất thị trường giới nhằm củng cố nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp - Phối hợp chặt chẽ với Cổ đông chiến lược (Tập đoàn T&T) để kết nối giẵ đơn vị Tổng cơng ty với đơn vị thuộc Tập đồn T&T để hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh sản phẩm lâm nghiệp (vám dán, ván ép, đồ gỗ nội thất…) Công tác pháp chế kiểm soát nội - Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản, quy chế, quy định Tổng công ty phù hợp với mơ hình Cơng ty cổ phần theo quy định nhà nước; đảm bảo hoạt động Tổng công ty tuân thủ theo quy định pháp luật - Xây dựng thực kế hoạch kiểm tra, kiểm soát định kỳ đảm bảo đơn vị Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng vốn quy định có hiệu Công tác xây dựng, tổ chức quản lý đào tạo cán Tập trung lựa chọn xây dựng đội ngũ cán Tổng cơng ty có tư cách đạo đức phẩm chất tốt, có đủ lực để lãnh đạo, đạo, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty, phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ định hướng phát triển Tổng công ty tương lai - Tăng cường tổ chức khóa đào tạo, thường xuyên quy hoạch luân chuyển cán bộ; Tổ chức xếp lại phòng, ban Cơ quan Tổng cơng ty, kiện tồn máy quản lý Cơng ty trực thuộc hệ thống người đại diện cách hợp lý, phù hợp với chức nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công việc hiệu quản lý 10 Các cơng tác khác: - Duy trì nâng cấp áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001: 2015 Cơ quan Tổng công ty chi nhánh, công ty TNHH MTV Tổng công ty, thực nghiêm sách chất lượng mục tiêu chất lượng để nâng cao hiệu quản lý điều hành Tổng cơng ty sản xuất kinh doanh Đồn kết nội tạo bầu khơng khí làm việc cởi mở, hợp tác Duy trì buổi sinh hoạt Cơng đồn hang tháng thực tốt “Quy chế dân chủ” quan Tổng công ty đơn vị Quán triệt thực hành tiết kiệm chống lãng phí Văn phòng Tổng cơng ty đơn vị Tổng công ty Trên nội dung bảo báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực năm 2018 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 119 Phụ lục BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG TÁC ĐẠI DIỆN CỦA NGƢỜI ĐẠI DIỆN VỐN Phụ lục số : 02/ HSDN HỒ SƠ DOANH NGHIỆP (áp dụng cho công ty cổ phần công ty TNHH thành viên trở lên) Tên Doanh nghiệp : Địa trụ sở chính: Mã số Doanh nghiệp : cấp ngày Vốn điều lệ: .triệu đồng Trong đó: Vốn Tổng cơng ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần: triệu đồng Thông tin Người đại diện: (Số lượng, danh sách Người đại diện) Đơn vị Một số tiêu tổng hợp Diện tích đất quản lý sử dụng m2 Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách Tr.đ Trong đó: Các loại thuế Tr.đ Tổng số lao động bình quân năm Người Tổng quỹ tiền lƣơng, tiền công thực Tr.đ Thu nhập bình quân ngƣời/ tháng Đồng Năm Năm Gửi kèm theo báo cáo tài liệu sau1: Điều lệ Doanh nghiệp ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp ; Báo cáo tài Báo cáo kiểm tốn 03 năm gần nhất; Lý lịch tóm tắt thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng (hoặc chức vụ tương đương); Danh sách cổ đông (hoặc danh sách cổ đông lớn); Biên Nghị ĐHĐCĐ gần nhất; Các quy chế quản trị nội Doanh nghiệp Ngày tháng năm Ngƣời đại diện (ký, ghi rõ họ tên) Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Công ty TNHH từ thành viện trở lên) Tổng công ty tiếp nhận cử Người đại diện ... kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam 65 3.6.1 Ưu điểm kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. .. chế kiểm soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam 70 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG DU. .. soát nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Chương 4: Giải pháp hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH), Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn