De cuong on tap MXD he DH

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:55

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN MXD Hệ Đại học quy 10 11 12 Các hệ thống MXD? Động Diesel kỳ, động xăng kỳ? Máy nâng đơn giản? Máy nâng phức tạp? Máy vận chuyển lien tục? Máy ủi, máy san, máy xúc gầu, máy đầm lèn ? Máy trộn BTXM hành tinh ? Máy đầm BTXM ? Trạm trộn BTNN ? Máy khoan cọc nhồi ? Máy ép bấc thấm ? Máy rải BTNN ?
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on tap MXD he DH, De cuong on tap MXD he DH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn