Tong hop de thi cac nam THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

8 34 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 07:42

Tổng hợp đề thi Thị trường bất động sản 3tc kỳ năm 2014 (ngày thi 24/5/2014) Đề 1,Phân biệt thị trường thức phi thức Liên hệ VN 2,Phân tích nội dung TTBĐS giai đoạn tập trung Liên hệ phát triển VN 3,Nội dung phân tích thị trường Liên hệ Phân tích cầu đoạn phân khúc thị trường Đề Phân tích yếu tố ảnh hưởng phát triển thị trường bất động sản, liên hệ Việt Nam Phân tích tính dị biệt bđs, liên hệ thị trường bđs VN Đề thị trường bất động sản khó gia nhập, vấn đề đặt ra, liên hệ việt nam trình bày giai đoạn phát triển sơ khai thị trường bđs trình bày trình phát triển thị trường bđs lãi suất giảm cầu bđs tăng - sai.giải thích Tổng hợp đề thi Thị trường bất động sản kỳ năm 2014 (ngày thi 25/11/2014) đề ca 3: câu 1: lãi suất ngân hàng giảm làm tăng cầu nhà đúng, sai? g.thích câu phân tích giá trị lớn ttbđs, vấn đề đặt ra? liên hệ vn; câu nói ttbđs khơng hồn hảo? vấn đề đặt ra? vai trò nhà nước ? liên hệ vn? Ca đề 3: Câu 1: nói ttbđs có liên hệ chặt với thị trường vơn? Liên hệ VN Câu 2: phân tích tính ảnh hưởng BĐS Liên hệ VN Câu 4: ptich nhân tố cung bđs Vai trò nhà nước điều tiết nguồn cung bđs Liên hệ Câu 3: ??? Tổng hợp đề thi TTBĐS kỳ 2/2013 Đề 1 nhân định "khi giá tăng cung BĐS tăng, giá giảm cung BĐS giảm" hay sai? giải thíc ngắn gọn (1 điểm) nhân xét ý kiến "tăng thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất giúp hạn chế đầu BĐS" liên hệ việt NAm (3 điểm) phân tích yếu tố tác động đến cung BĐS, liên hệ thúc tiễn việt nam (3 điểm) nêu mối liên hệ thị trường thức thị trường phi thức, vấn đề đặt gì? (3 điểm) Đề Trog TTBĐS, giá tăng, cầu giảm ngược lại Đ, S? t ngắn gọn t ch đặc điểm cung BĐS, lấy vd t ch t nh khan BĐS, vấn đề đặt t đt nh, liên hệ thực tế biệt tt ch nh thức k ch nh thức, l.hệ thực tế Đề 1.trong thị trường bất động sản, cung nhà tăng giá tăng ngược lại, hay sai 2.khái niệm cung bất động sản phân loại cung bds 3.phân t ch đặc điểm bds có giá trị lớn, vấn đề đặt ra, liên hệ 4.phân tích vai của TTBĐS việc tạo lập nguồn vốn? liên hệ thực tế Đề 1.Khi giá BĐS tăng cầu giảm ngược lại giá giảm cầu tăng hay sai giải thích ngắn gọn Cầu bđs chịu ảnh hưởng quy mô, kết cấu dân số ntn? liên hệ thực cầu nhà đô thị nước ta Phân tích tính dị biệt hàng hóa BĐS, vấn đề đặt gì? Liên hệ thực tế phát triển thị trường bđs Thị trường BĐS có t nh vùng, khu vực? vấn đề đặt ra? Liên hệ thực tế Đề 1.Bình luận câu "Tăng thuế chuyển nhượng hạn chế đầu bất động sản", liên hệ VN Mối qh gi a tuổi thọ vật l , tuổi thọ kinh tế, vấn đề đặt ra? 3.Cung bds giảm làm giá giảm, cung bds tăng làm giá tăng, đ hay s, giải th ch hân t ch nhân tố ảnh hưởng đến cung hàng hóa bđs liên hệ Đề 1.khi giá BĐS tăng cầu giảm ngược lại hay sai giải thích phân tích tính dị biệt hh BĐS, vấn đề đặt ra? Liên ệ thực tế Tại BĐS có t nh vùng, khu vực? vấn đề đặt ra? Liên hệ thực tế Tổng hợp đề thi Thị trường bất động sản 3tc kỳ năm 2013 (ngày thi 24/12/2013) Đề 1 Trong ngắn hạn, cầu BĐS mối quan hệ với giá BĐS không co giãn Đ - S iải th ch ngắn gọn Bình luận quan điểm: "tăng thuế chuyển nhượng làm hạn chế đầu BĐS" Liên hệ thực tế VN hân t ch nhân tố tác động đến cung hàng hóa BĐS Liên hệ VN Nêu vai trò nguồn cung hàng hóa BĐS Vai trò Nhà nước điều tiết ttbđs Liên hệ VN Đề Trong ngắn hạn, cầu ko co giãn giá biến động Đ S iải th ch Tăng thuế chuyển nhượng có làm hạn chế đầu cơ? Bình luận han t ch nh ng yếu tố ảnh hưởng đến cung hàng hóa BDS Liên hệ Nêu ngắn gọn nội dung p.tich thị trường bds Liên he p.tich cầu VN Đề câu 1: ngắn hạn cung bds phản ứng chậm so vs biến động cầu khiến giá tăng mạnh sai gthich Câu : thay đổi quy hoạch dẫn đến thay đổi ntn cung bds? liên hệ Câu 3: mối quan hệ gi a tuổi thọ vật l tuổi thọ kinh tế bds? nh ng đặc điểm cần lưu t mqh v dụ Câu : nhà nước sử dụng nh ng công cụ để quản l ttbds? liên hệ VN? Đề Câu 1: trình bày vai trò thị trường bất động sản Liên hệ thực tế Việt Nam Câu 2: Khái niệm cung phân loại cung hàng hóa bất động sản Câu 3: Trình bày đặc điểm hàng hóa bất động sản có giá trị lớn? vấn đề đặt Liên hệ thực tế Câu 4: Trình bày nơi dung phân t ch thị trường bất động sản Liên hệ phân t ch cầu Việt Nam Đề bình luận: tăng thuế chuyển đổi bđs hạn chế đầu bđs; nh ng nhân tố ảnh hưởng đến cung hàng hóa bđs; vai trò nhà nước tròng điều tiết cầu bđs, liên hệ thực tế Nêu ngắn gọn nội dung phân t ch thị trường BĐS? Liên hệ phân t ch cầu thị trường BĐS VN nay? ...Tổng hợp đề thi Thị trường bất động sản kỳ năm 2014 (ngày thi 25/11/2014) đề ca 3: câu 1: lãi suất ngân hàng giảm làm tăng cầu nhà... nhượng quyền sử dụng đất giúp hạn chế đầu BĐS" liên hệ việt NAm (3 điểm) phân tích yếu tố tác động đến cung BĐS, liên hệ thúc tiễn việt nam (3 điểm) nêu mối liên hệ thị trường thức thị trường phi... BĐS có t nh vùng, khu vực? vấn đề đặt ra? Liên hệ thực tế Tổng hợp đề thi Thị trường bất động sản 3tc kỳ năm 2013 (ngày thi 24/12/2013) Đề 1 Trong ngắn hạn, cầu BĐS mối quan hệ với giá BĐS không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop de thi cac nam THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, Tong hop de thi cac nam THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn