Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật việt nam tt

27 57 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 06:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HÀ THỊ THÚY GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng Dân Mã số: 38 01 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2019 PHÁP Cơng trình hoàn thành tại: Trường Đại học Luật Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Bùi Đăng Hiếu Phản biện 1: TS Hoàng Thị Thúy Hằng Phản biện 2: PGS TS Phan Hữu Thư Phản biện 3: TS Đinh Trung Tụng Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường họp Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi … ngày … tháng … năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia; 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Giải thích hợp đồng khơng phải chế định pháp luật dân nói chung pháp luật hợp đồng nói riêng Ngay từ trước công nguyên, luật gia La Mã đặt móng cho việc xây dựng chế định giải thích hợp đồng Việc nghiên cứu khái niệm pháp lý, thiết lập nguyên tắc, phương pháp giải thích giải thích tạo sở lý luận vững cho nhà lập pháp xem xét, tiếp nhận phản ánh chúng vào quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện quy định pháp luật giải thích hợp đồng Nhưng Việt Nam gần thiếu vắng cơng trình khoa học nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn giải thích hợp đồng Về mặt thực tiễn, nhiều lý mà hợp đồng có điều khoản khơng rõ ràng, khó hiểu, hiểu theo nhiều nghĩa khác có điều khoản quy định chung chung, mâu thuẫn Chế định pháp luật giải thích hợp đồng xây dựng nhằm tạo sở pháp lý cho việc giải tranh chấp xảy bên, tránh tùy tiện chủ thể có thẩm quyền giải thích hợp đồng Tuy nhiên, giải thích hợp đồng quy định BLDS lại chưa đầy đủ Điều làm cho chủ thể giải thích giải tranh chấp giải thích hợp đồng thiếu sở pháp lý để giải quyết, dẫn đến tùy tiện việc áp dụng pháp luật Chính vậy, việc nghiên cứu để hồn thiện chế định giải thích hợp đồng nhằm tạo sở pháp lý khách quan, đầy đủ hơn, góp phần bảo vệ quyền lợi ích đáng cho bên hợp đồng, thúc đẩy phát triển giữ ổn định cho giao lưu dân Nền kinh tế thị trường xu tồn cầu hóa ngày cao dẫn đến số lượng hợp đồng giao kết ngày nhiều Yêu cầu giải thích hợp đồng ngày tăng, dẫn đến chế định giải thích hợp đồng có vai trò quan trọng việc giữ ổn định cho quan hệ hợp đồng, tạo sở pháp lý cho việc giải tranh chấp Từ lí trên, việc chọn nghiên cứu đề tài “Giải thích hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam” cần thiết để đáp ứng yêu cầu tính cấp thiết, tính thời sự, có ý nghĩa khoa học, lí luận thực tiễn cao nhằm góp phần hồn thiện pháp luật góp phần bổ sung vào sở lý luận thực tiễn cho việc giải thích hợp đồng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận án hệ thống hóa vấn đề lý luận giải thích hợp đồng, nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam giải thích hợp đồng thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam quan điểm đại giải thích hợp đồng giới Từ luận án hướng tới mục đích đưa giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật giải thích hợp đồng nâng cao hiệu việc giải thích hợp đồng Việt Nam Để đạt mục đích trên, Luận án đặt nhiệm vụ sau: - Làm sáng tỏ vấn đề lý luận giải thích hợp đồng - Nghiên cứu thực trạng pháp luật hành giải thích hợp đồng thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam - Nghiên cứu quan điểm giải thích hợp đồng pháp luật số quốc gia tiêu biểu giới thực tiễn giao kết, thực hợp đồng Việt Nam - Cuối luận án đề xuất kiến nghị việc bố trí chế định giải thích hợp đồng BLDS, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, giải thích hợp đồng kiến nghị cụ thể nhằm tăng hiệu áp dụng quy định pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án gồm: - Các vấn đề lý luận hợp đồng, giải thích hợp đồng, giải thích di chúc giải thích giao dịch dân sự; - Các quy định giải thích hợp đồng Bộ luật dân Việt Nam qua thời kỳ số văn pháp luật có liên quan có quy định giải thích hợp đồng Việt Nam, bao gồm Luật thương mại, Luật bảo vệ người tiêu dùng - Thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án: Luận án giới hạn nghiên cứu vấn đề lý luận, pháp lý thực tiễn hoạt động giải thích loại hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh doanh thương mại Về mặt thời gian, luận án nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam giải thích hợp đồng Bộ luật dân từ thời Pháp thuộc BLDS 1995, BLDS 2005, BLDS 2015, chủ yếu vào nghiên cứu chế định giải thích hợp đồng BLDS 2015 Về thực tiễn giải thích hợp đồng, luận án giới hạn nghiên cứu thực tiễn giải thích hợp đồng chủ thể có thẩm quyền giải thích từ Bộ luật dân 1995 có hiệu lực đến Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử sở quan điểm, mục tiêu, đường lối Đảng Nhà nước kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Về phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, bao gồm phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn nói chung phương pháp nghiên cứu khoa học luật cho nội dụng cụ thể để đạt mục tiêu nghiên cứu mong muốn Đóng góp khoa học luận án Luận án cơng trình khoa học cấp độ luận án tiến sĩ luật học nghiên cứu tồn diện có hệ thống vấn đề lí luận thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam Luận án có đóng góp sau: Thứ nhất, Luận án xây dựng cách có hệ thống vấn đề lý luận giải thích hợp đồng, bao gồm xây dựng khái niệm giải thích hợp đồng, nhận diện chất phápgiải thích hợp đồng phân biệt với hoạt động khác có liên quan, xác định cần thiết phải giải thích hợp đồng, chủ thể giải thích hợp đồng, phạm vi giải thích hợp đồng, nguyên tắc giải thích hợp đồng hậu phápgiải thích hợp đồng Thứ hai, Luận án phân tích, đánh giá cách khách quan, tồn diện giải thích hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hành thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam Từ đó, Luận án bất cập tồn pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam đưa định hướng áp dụng giải thích hợp đồng Việt Nam Thứ ba, Luận án phân tích học thuyết giải thích hợp đồng giới quan điểm đại giải thích hợp đồng nước giới Thứ tư, Luận án giải thích hợp đồng cần bổ sung vào pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam sở tiếp thu pháp luật nước ngồi, phù hợp với lý thuyết giải thích hợp đồng thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam Thứ năm, sơ bất cập cần khắc phục chế định giải thích hợp đồng Việt Nam, Luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải thích hợp đồng, bao gồm đề xuất vị trí chế định giải thích hợp đồng Bộ luật Dân sự, đề xuất thứ tự áp dụng giải thích hợp đồng Việt Nam đề xuất xây dựng chế định giải thích hợp đồng Bộ luật Dân cách cụ thể Cuối cùng, Luận án đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng pháp luật việc giải thích hợp đồng Việt Nam, bao gồm hai nhóm giải pháp: nhóm giải pháp chủ thể giải thích giải pháp bên hợp đồng Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Thứ nhất, luận án có đóng góp khoa học việc cung cấp hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn giải thích hợp đồng Từ đó, làm sở cho nhà lập pháp nghiên cứu, phán ánh chúng vào quy định pháp luật Đồng thời, sở cho chủ thể áp dụng pháp luật nắm bắt sở việc giải thích hợp đồng để thực việc giải thích hợp đồng cách hiệu Thứ hai, luận án có ý nghĩa việc hồn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nên kinh tế thị trường thời kỳ tồn cầu hóa ngày cao Thứ ba, luận án nguồn tài liệu tham khảo cho luật gia việc nghiên cứu, vận dụng giảng dạy chuyên ngành luật hợp đồng sở nghiên cứu, đào tạo giảng dạy ngành luật Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án có kết cấu gồm 04 chương B TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1 Tình hình nghiên cứu vấn đề lý luận chung hợp đồng 1.1.1 Các cơng trình nước ngồi Hợp đồng ln chế định pháp luật quan trọng hệ thống pháp luật tư quốc gia Từ trước đến cơng trình nghiên cứu hợp đồng chiếm số lượng lớn hệ thống cơng trình nghiên cứu luật pháp nước thể giới Nhìn chung cơng trình nghiên cứu khái quát hợp đồng khía cạnh chuyên sâu hợp đồng Những cơng trình tảng lý luận để Luận án nghiên cứu vấn đề chuyên sau giải thích hợp đồng 1.1.2 Các cơng trình nước Các cơng trình khoa học nghiên cứu hợp đồng nước chiếm số lượng lớn cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý Mỗi thời kỳ lịch sử phát triển chế định pháp luật hợp đồng Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu tiêu biểu, đặc biệt năm 90 kỷ XX chế định pháp luật hợp đồng ngày có vai trò quan trọng nên cơng trình nghiên cứu hợp đồng Việt Nam tăng lên nhanh mặt số lượng nội dung nghiên cứu 1.2 Tình hình nghiên cứu giải thích hợp đồng 1.2.1 Các cơng trình nước ngồi Về giải thích hợp đồng, nước ngồi có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu Có thể kể đến số cơng trình tiêu biểu, như: sách chuyên khảo: “Толкование права и договора” tác giả Черданщев А Ф., Yuniti – daha, Москва, năm 2003; “Введение в cравнительное правоведение в сфере частного права”, Международные отношения, Москва, 1998 Konard Zweigert Hein Kotz, dịch tiếng Nga; “Толкование договора судом”, проспест, Москва, 2008 Сошуро Л В; “Толькование гражданско – правового договора: проблемы теории и практики., Научная Мысль, Москва, 2014, tác giả Степанюк Н В; “Elements of contract interpretation” tác giả Steven J Burton, nhà xuất Oxford, 2009; The Interpretation of Contracts, Lewison K., Sweet and Maxwell, London, 2011; viết “Толькование договора” tác giả Жученко С П «Практика применения общих положений об обязательствах», Status, Москва, 2011, Luận án tiến sỹ “Толкование договора как вид юридического толкования” tác giả Березина Е А., Học viện Luật Quốc gia Uran, Ekateburg, 2001; Luận án tiến sỹ luật học “Толькование гражданско – правового договора” Степанюк Н В., năm 2008 1.2.2 Các cơng trình nước Ở cấp độ tổng qt kể đến cơng trình: Sách chuyên khảo: “Việt Nam dân luật lược khảo” tác giả TS Vũ Văn Mẫu, Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, Sài Gòn, năm 1963, “Pháp luật hợp đồng”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1995 cùa TS Nguyễn Mạnh Bách; “Chế định hợp đồng Bộ luật dân Việt Nam” tác giả Nguyễn Ngọc Khánh, Nxb Tư pháp, năm 2007; “Luật hợp đồng Việt Nam: án bình luận án”, tập 2, PGS TS Đỗ Văn Đại, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2014; giáo trình “Luật hợp đồng - Phần chung”, nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2013 tác giả PGS TS Ngơ Huy Cương; Giáo trình Pháp luật hợp đồng trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức, năm 2014 Về báo, tham dự hội thảo kể đến là: “Giải thích hợp đồng dân sự: So sánh nước ngồi liên hệ Điều 408 Bộ luật dân sự” TS Nguyễn Ngọc Khánh, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10/2004; “Bàn chế định giải thích hợp đồng Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi)”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số tháng 3/2015 hai tác giả PGS TS Hà Thị Mai Hiên Th.S Hà Thị Thúy; “Về chế định giải thích giao dịch dân Dự thảo Bộ luật dân (sửa đổi)”, tác giả PGS TS Nguyễn Quốc Sửu, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 23/3/2015; Bài tham luận “Chế định giao kết hợp đồng hợp Dự thảo Bộ luật dân 2005 sửa đổi” TS Nguyễn Bích Thảo hội thảo “Chế định tài sản, nghĩa vụ hợp đồng Dự thảo Bộ luật dân sửa đổi” Đại học quốc gia Hà Nội phối hợp với tổ chức Đánh giá kết nghiên cứu congt trình khoa học liên quan đến đề tài Ở nước ngồi, có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng phu giải thích hợp đồng, nhiên cơng trình lại nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn nước ngồi Ở Việt Nam, cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, nhìn chung, có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề hợp đồng, nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam Tuy nhiên cơng trình nước nước ngồi nghiên cứu vài khía cạnh cạnh giải thích hợp đồng Việt Nam Việc đánh giá cơng trình nghiên cứu cung cấp cho tác giả nhìn tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ đó, đưa định hướng nghiên cứu cho đề tài Định hướng nghiên cứu Luận án 3.1 Những vấn đề Luận án tiếp tục tiếp thu phát triển Trên sở nghiên cứu, đánh giá cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, Luận án tiếp thu tiếp tục phát triển vấn đề: thứ lý thuyết giải thích hợp đồng nhà khoa học pháp lý xây dựng; thứ hai học thuyết giải thích hợp đồng luật gia xây dựng từ thời La Mã, học thuyết ý chí, học thuyết thể ý chí học thuyết trung dung; thứ ba kết nghiên cứu chế định giải thích hợp đồng số quốc gia giới luận án tiếp tục tiếp thu cân nhắc việc vận dụng vào bối cảnh thực tế Việt Nam; cuối luận án tiếp tục sử dụng phương pháp luận phương pháp nghiên cứu truyền thống khoa học pháp lý mà học giả trước sử dụng 3.2 Những định hướng luận án Giả thuyết nghiên cứu đặt luận án là: Một là, chế định giải thích hợp đồng Bộ luật dân hành xây dựng chưa dựa sở lý luận vững chắc, có hệ thống Hai là, thực tiễn giải thích hợp đồng chủ thể giải thích gặp nhiều khó khăn, chưa có sở pháp lý vững nguyên tắc, giải thích hợp đồng Bộ luật dân chưa đầy đủ, số giải thích khơng khả thi chưa đưa phương pháp giải thích phù hợp với thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam Định hướng nghiên cứu luận án là: Thứ nhất, xây dựng sở lý luận cho việc xây dựng chế định giải thích hợp đồng cho việc giải thích hợp đồng chủ thể có thẩm quyền Việt Nam Thứ hai, luận án phân tích nguyên tắc, giải thích hợp đồng pháp luật Việt Nam hành thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam điểm hợp lý, bất hợp lý nguyên tắc, giải thích này, dựa sở lý luận kiểm chứng thực tiễn Thứ ba, luận án vào nghiên cứu quan điểm giải thích hợp đồng nước giới áp dụng nghiên cứu đề xuất bổ sung số giải thích hợp đồng vào chế định giải thích hợp đồng Việt Nam Cuối cùng, sở vấn đề lý luận, thực tiễn quan điểm cá nhân người nghiên cứu, luận án đề xuất kiến nghị để hồn thiện pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam kiến nghị nâng cao hiệu việc giải thích hợp đồng Việt Nam Tiểu kết Việc nghiên cứu vấn đề giải thích hợp đồng quan tâm, đề cập đến phương diện phạm vi khác nhau, chưa có cơng trình nghiên cứu cách chun sâu, tồn diện có hệ thống lí luận thực tiễn giải thích hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam Việc nghiên cứu vấn đề “Giải thích hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam” nhiệm vụ khoa học cần thiết có tính sơ kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu 11 hợp đồng dẫn đến phát sinh tranh chấp Vì chất tranh chấp giải thích hợp đồng loại tranh chấp hợp đồng Do đó, chủ thể có thẩm quyền giải thích hợp đồng chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng Đó Tòa án trọng tài Việc bên tự giải thích hợp đồng, khơng phải hoạt động giải thích nghĩa hoạt động giải thích này, bên khơng bị ràng buộc phải giải thích theo quy trình, quy tắc, hay bắt buộc Kết việc giải thích bên đưa điều khoản cho hợp đồng, thay đổi số điều khoản hợp đồng ban đầu 1.5 Phạm vi giải thích hợp đồng Phạm vi giải thích hợp đồng xác định trường hợp sau đây: Thứ nhất, giải tranh chấp hợp đồnghợp đồng có nội dung, điều khoản khơng rõ ràng dẫn đến bên không thống cách hiểu Đây trường hợp giải thích nội dung hợp đồng Cũng phải lưu ý chủ thể có thẩm quyền phải thực cơng việc giải thích hợp đồng bên không yêu cầu giải thích, hợp đồng tồn điều khoản khơng rõ ràng, việc giải thích cần thiết để giải tranh chấp hợp đồng Thứ hai, giải thích hợp đồng thực nhằm xác định chất hợp đồng giao kết, cho dù hợp đồng bên đặt tên – giải thích định danh 1.6 Nguyên tắc giải thích hợp đồng 1.6.1 Ngun tắc giải thích tơn trọng ý chí bên ngôn từ hợp đồng 1.6.2 Ngun tắc giải thích khơng làm thay đổi nội dung hợp đồng 1.6.3 Nguyên tắc giải thích theo hướng ưu tiên làm cho hợp đồng có hiệu lực 1.6.4 Ngun tắc giải thích theo lẽ cơng bằng, hợp lý 1.6.5 Ngun tắc giải thích theo hướng có lợi cho bên chấp nhận hợp đồng theo mẫu 1.7 Hậu phápgiải thích hợp đồng 12 Giải thích hợp đồng việc chủ thể có thẩm quyền làm rõ nội dung không rõ ràng hợp đồng dựa nguyên tắc, luật định Bản chất giải thích hợp đồng chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng bên hợp đồng không thống cách hiểu nội dung hợp đồng Chính vậy, kết việc giải thích hợp đồng án định quan tài phán Bản án, định chủ thể giải thích có giá trị bắt buộc thi hành bên Kết luận chương Chương Luận án xây dựng hệ thống vấn đề lý luận giải thích hợp đồng nhằm nhận diện hoạt động giải thích hợp đồng, phân biệt giải thích hợp đồng với hoạt động pháp lý khác, xác định lý do, trường hợp, phạm vi, chủ thể nguyên tắc giải thích hợp đồng Những kết nghiên cứu chương tiền đề để nghiên cứu, đánh giá quy định luật thực định giải thích hợp đồng tảng lý luận để luận án đưa giải pháp hồn thiện pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam CHƯƠNG 2: CÁC CĂN CỨ GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNGVIỆT NAM 2.1 Khái niệm giải thích hợp đồng Giải thích hợp đồng công việc Để tiến hành giải thích hợp đồng chủ thể giải thích cần phải sử dụng cơng cụ để giải thích Có thể hiểu, giải thích hợp đồng cơng cụ hay yếu tố mà chủ thể giải thích sử dụng để giải thích hợp đồng Căn giải thích hợp đồng khác với nguyên tắc giải thích hợp đồng Nếu giải thích hợp đồng cơng cụ giải thích chủ thể giải thích, ngun tắc giải thích hợp đồng cách thức sử dụng cơng cụ Chế định giải thích hợp đồng quy định giải thích hợp đồng nhằm tạo sở pháp lý cho chủ thể giải thích thực cơng việc giải thích Còn ngun tắc giải thích giúp định hướng cho 13 việc giải thích, từ đảm bảo tính khách quan, xác, hợp lý cho hoạt động giải thích 2.2 Giải thích hợp đồng vào ý chí thể ý chí Chế định giải thích hợp đồng Việt Nam xây dựng dựa học thuyết trung dung – học thuyết dung hòa học thuyết ý chí học thuyết thể ý chí Do đó, ý chí thể ý chí để giải thích hợp đồng Thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam, chủ thể giải thích giải thích hợp đồng vào ý chí thể ý chí Tuy vậy, khoản Điều 404 BLDS 2015 quy định giải thích tồn số bất cập: Thứ nhất, cách quy định khoản Điều 404 BLDS 2015 dẫn đến, chủ thể giải thích giải thích hợp đồng khó phân biệt ý chí chung bên hợp đồng để giải thích hợp đồng hay mục đích giải thích hợp đồng Thứ hai, khoản Điều 404 BLDS chưa quy định rõ thể ý chí giải thích hợp đồng 2.3 Giải thích hợp đồng vào mục đích, tính chất hợp đồng Theo nhà làm luật Việt Nam thì, “Mục đích hợp đồng lợi ích bên mong muốn đạt giao kết hợp đồng.” (Điều 118 BLDS 2015) Mục đích hợp đồng ln mang tính pháp lý Mục đích hợp đồng khác với động hợp đồng Tính chất hợp đồng hiểu đặc tính bên hợp đồng nhằm phân biệt hợp đồng với hợp đồng khác Mục đích tính chất hợp đồng giải thích hợp đồng Trong thực tiễn giải thích hợp đồng, mục đích thường chủ thể giải thích xem để giải thích nội dung hợp đồng Trong đó, tính chất hợp đồng thường chủ thể giải thích xem để giải thích định danh hợp đồng 2.4 Giải thích hợp đồng vào ý chí bên thể trước hợp đồng xác lập (thông tin tiền hợp đồng) Giai đoạn tiền hợp đồng giai đoạn xác định thời điểm bên đưa lời đề nghị thương lượng Khoản Điều 404 BLDS 2015 cho phép sử dụng hành vi chứa đựng ý chí bên trước hợp đồng đước xác lập làm giải thích hợp 14 đồng Trong q trình áp dụng thông tin tiền hợp đồng chủ thể giải thích cần giới hạn việc giải thích hợp đồng bao gồm thông tin thể ý chí cuối họ q trình đàm phán giao kết hợp đồng mà thơi Trong q trình giải thích hợp đồng, bên có quyền viện dẫn thông tin tiền hợp đồng giải thích hợp đồng, bên viện dẫn chứng bên phải chứng minh thơng tin thể ý chí cuối bên Hoặc khơng xác định ý chí chung bên bên viện dẫn thơng tin tiền hợp đồng cần chứng minh, với thơng tin đó, người bình thường đặt vào hồn cảnh tương tự hiểu để từ xác định nội dung hợp đồng 2.5 Giải thích hợp đồng vào tập quán Không phải tập quán coi nguồn pháp luật sử dụng để giải thích hợp đồng Một tập quán để coi giải thích hợp đồng tập qn thỏa mãn điều kiện sau: Thứ nhất, tập quán phải có nội dung rõ ràng để làm rõ nội dung không rõ ràng hợp đồng Thứ hai, tập quán phải hình thành lặp lặp lại nhiều lần thời gian dài Thứ ba, tập quán phải thừa nhận áp dụng rộng rãi cộng đồng người lĩnh vực dân Thứ tư, tập quán không trái với nguyên tắc pháp luật dân Tập quán khác với phong tục, thói quen, ứng xử Pháp luật Việt Nam hành ghi nhận tập quán giải thích hợp đồng mà khơng ghi nhận thói quen (hay thơng lệ), phong tục, Bộ ứng xử để giải thích hợp đồng Tuy vậy, thực tiễn xét xử Tòa án, Tòa án việc dẫn thơng lệ giải thích hợp đồng Nếu có xung đột loại tập quán tập qn dùng để giải thích hợp đồng tập quán chung tập quán mà bên biết buộc phải biết phạm vi địa phương nhỏ nhằm tạo bình đẳng dân tộc, địa phương nhằm đảm bảo nguyên tắc thiện chí luật hợp đồng Khi có mâu thuẫn tập quán bên đề nghị bên đề nghị tập quán địa điểm giao kết hợp đồng dùng làm giải thích hợp đồng Địa điểm giao kết hợp đồng nơi cư trú trụ sở bên đưa đề nghị giao kết hợp đồng đầu tiên, trừ trường hợp 15 bên có thỏa thuận khác 2.6 Giải thích hợp đồng vào mối tương quan nội dung hợp đồng Việc giải thích hợp đồng dựa mối tương quan điều khoản hợp đồng hợp lý, tính hệ thống hợp đồng Và thực tiễn giải thích hợp đồng Tòa án khơng thấy trường hợp Tòa án giải thích hợp đồng vào mối liên hệ điều khoản hợp đồng để giải thích Về nguyên tắc, điều khoản hợp đồng có vai trò hợp đồng, thứ tự xuất chúng hợp đồng nào, trừ bên thỏa thuận thứ bậc ưu tiên hợp đồng Vì khơng tồn thứ tự ưu tiên việc xác định điều khoản dùng làm giải thích hợp đồng Tuy vậy, việc vận dụng giải thích cần phải đặt phù hợp với nguyên tắc giải thích hợp đồng, thơng thường điều khồn quy định cụ thể ưu tiên điều khoản có tính chất chung chung Nếu sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp đồng giao kết trước mâu thuẫn quy tắc giải thích hợp đồng hợp pháp thể ý chí sau bên ưu tiên sử dụng làm giải thích hợp đồng 2.7 Giải thích hợp đồng vào lợi ích bên yếu Trong giải thích hợp đồng, pháp luật Việt Nam giải thích theo hướng có lợi cho bên chấp nhận hợp đồng theo mẫu khoản Điều 404 BLDS 2015 Thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam khơng khó để tìm kiếm phán giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho bên yếu Tuy vậy, quy định giải thích hợp đồng vào lợi ích bên yếu tồn số điểm chưa hợp lý: Thứ nhất, BLDS 2015 sử dụng thuật ngữ “bên soạn thảo” khơng hợp lý Thứ hai, có mâu thuẫn khoản Điều 404 khoản Điều 405, khoản Điều 406 BLDS 2015 Thứ ba, BLDS 2015 chưa đưa hướng giải thích hợp đồng trường hợp hợp đồng sử dụng điều khoản mẫu điều khoản mẫu lại mâu thuẫn với điều khoản bên thương lượng thiết lập nên Cuối cùng, thực tiễn giải thích hợp đồng tòa án, 16 phạm vi bên yếu xác định rộng, không bao gồm bên chấp nhận hợp đồng theo mẫu mà có bên mua hợp đồng mua hợp đồng mua bán, bên mua bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm, người tiêu dùng hợp đồng với người tiêu dùng,… Kết luận Chương Chương Luận án phân tích, đánh giá cách khách quan, toàn diện quy định pháp luật hành giải thích hợp đồng thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam nhằm điểm hợp lý bất hợppháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam Những kết nghiên cứu chương cho thấy, pháp luật giải thích hợp đồng theo BLDS 2015 có nhiều điểm tiến so với BLDS 2005 tồn nhiều điểm chưa hợp lý Những kết nghiên cứu để tác giả để xuất số giải pháp hồn thiện pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam CHƯƠNG 3: CÁC QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ CĂN CỨ GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG VÀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CĂN CỨ GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG VÀO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 3.1 Các quan điểm đại giải thích hợp đồng pháp luật số nước sử dụng Pháp luật quốc gia có hai xu hướng xây dựng chế định giải thích hợp đồng: Xu hướng xây dựng chế định giải thích hợp đồng theo quan điểm khách quan xu hướng xây dựng chế định giải thích hợp đồng theo quan điểm chủ quan Xu hướng chủ quan xây dựng chế định giải thích hợp đồng chủ yếu dựa ý chí chung đích thực bên hợp đồng Xu hướng khách quan lại xây dựng chế định giải thích hợp đồng dựa cách hiểu người bình thường đặt hồn cảnh tương tự bên hợp đồng giải thích Tuy vậy, ngày pháp luật nước có kết hợp xu hướng giải thích chủ quan giải thích khách quan 3.2 Sự cần thiết phải bổ sung giải thích hợp đồng Sự cần thiết phải bổ sung giải thích hợp đồng xuất 17 phát từ lý sau: Một là, giải thích hợp đồng theo pháp luật hành chưa đầy đủ Hai là, nhiều trường hợp, việc giải thích hợp đồng chủ thể giải thích thiếu pháp lý thiếu giải thích Ba là, Danh sách hợp đồng danh sách đóng nên chủ thể giải thích khơng phát huy tính chủ động Trong đó, nhu cầu giải thích hợp đồng ngày tăng lên với tăng lên số lượng hợp đồng giao kết phức tạp hợp đồng 3.3 Các giải thích hợp đồng xem xét bổ sung vào chế định pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam 3.3.1 Giải thích hợp đồng vào hoàn cảnh thực tế thời điểm giao kết hợp đồng Việc bổ sung giải thích hợp đồng xuất phát từ việc hợp đồng tồn gắn liền với hoàn cảnh định Căn vào hoàn cảnh thực tế thời điểm giao kết, thực hợp đồng cho phép xác định ý chí bên hợp đồng Mặt khác, thực tế tòa án giải thích hợp đồng thường vào hoàn cảnh thực tế thời điểm giao kết hợp đồng, việc giải thích lại khơng có phápPháp luật nước giới quy định giải thích hợp đồng vào yếu tố ngoại cảnh 3.3.2 Giải thích hợp đồng vào ứng xử bên sau hợp đồng giao kết Hành vi ứng xử bên biểu bên ngồi ý chí bên nội dung hợp đồng Chính vậy, pháp luật nhiều nước giới quy định ứng xử bên sau hợp đồng giao kết giải thích hợp đồng Hành vi ứng xử bên sau giao kết hợp đồng dùng làm giải thích hợp đồng hành vi thể dạng hành động, ví dụ hành vi nộp thuế kê khai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hành vi xác lập giao dịch liên quan đến tài sản đối tượng hợp đồng,… thể dạng khơng hành động, ví dụ hành vi không phản đối việc bên sử dụng tài sản, không phản đối việc bên nộp thuế hay kê khai làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản,… 18 3.3.3 Giải thích hợp đồng vào thói quen hình thành bên BLDS 2015 khơng ghi nhận thói quen hình thành bên giải thích hợp đồng Tuy pháp luật nhiều nước thừa nhận thói quen hình thành bên giải thích hợp đồng, ví dụ Bộ luật Dân Liên bang Nga hay Bộ nguyên tắc UNIDROIT hợp đồng thương mại quốc tế Thực tế Việt Nam, tòa án dùng thói quen hình thành bên để giải thích hợp đồng Tuy vậy, việc vận dụng giải thích hợp đồng chưa có pháp lý Thói quen để sử dụng giải thích hợp đồng phải thỏa mãn điều kiện sau đây: Thứ nhất, thói quen phải quy tắc xử có nội dung rõ ràng tồn Thứ hai, thói quen phải hình thành sở ưng thuận bên hợp đồng loại trước Thứ ba, thói quen phải lặp lặp lại nhiều lần liên tục bên hợp đồng liền trước Thứ tư thói quen phải không trái với nguyên tắc Luật Dân Kết luận Chương Chương Luận án nghiên cứu hai quan điểm khác giải thích hợp đồng quan điểm chủ quan quan điểm khách quan, đánh giá ưu nhược điểm quan điểm nhằm xác định quan điểm giải thích hợp đồng cho chế định giải thích hợp đồng Việt Nam Việc bổ sung giải thích hợp đồng vào chế định giải thích hợp đồng Việt Nam cần thiết Chương gợi mở giải thích hợp đồng bổ sung vào chế định giải thích hợp đồng Việt Nam CHƯƠNG KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG 4.1 Tổng hợp bất cập quy định pháp luật giải thích hợp đồng Bộ luật Dân Việt Nam cần khắc phục 19 Một là, bất cập mối tương quan quy định chung giải thích giải thích giao dịch dân quy định riêng giải thích hợp đồng Hai là, BLDS quy định trường hợp giải thích tương ứng với giải thích dẫn đến trùng lặp vấn đề xác định thứ tự ưu tiên Ba là, BLDS 2015 chưa thể rõ ràng nguyên tắc giải thích hợp đồng Thứ tư là, giải thích hợp đồng liệt kê BLDS chưa đầy đủ Năm là, quy định giải thích hợp đồng theo hướng bất lợi cho bên soạn thảo chưa hợp lý Sáu là, chưa giải vấn đề xác định thứ tự ưu tiên áp dụng giải thích hợp đồng Bảy là, vấn đề có giải thích hợp đồng khơng ngơn từ, cách diễn đạt rõ ràng Tám là, chưa quy định hậu pháphợp đồng không giải thích 4.2 Kiến nghị bố trí chế định giải thích hợp đồng BLDS Chế định giải thích hợp đồng cần bố trí thành hai nhóm quy định, thứ quy định chung điều luật giải thích giao dịch dân sự, thứ hai quy định cụ thể phần Những quy định chung hợp đồng Và để hoàn thiện chế định giải thích hợp đồng chế định cần phải bố trí chế định giải thích hợp đồng thành Tiểu mục riêng Mục Chương XV Những quy định chung Phần thứ ba Nghĩa vụ hợp đồng Trong đó, tiểu mục quy định rõ thể có thẩm quyền giải thích hợp đồng, trường hợp giải thích hợp đồng, nguyên tắc giải thích hợp đồng Tiểu mục bố trí sau tiểu mục giao kết hợp đồng Khi giải thích hợp đồng nhóm chủ quan nên ưu tiên trước, đến nhóm khách quan cuối nhóm nội hợp đồng Tuy vậy, việc phân chia mang ý nghĩa tương đối Vì thế, vận dụng để giải thích hợp đồng chủ thể giải thích cần xem xét tất chứng cứ, tình tiết có liên quan Mỗi chứng cần xem xét đánh giá phù hợp với khác việc giải thích hợp đồng để tìm cách giải thích hợp lý cho tranh chấp giải thích hợp đồng 4.3 Kiến nghị cụ thể hoàn thiện quy định BLDS 2015 giải 20 thích hợp đồng Tiểu mục … - Giải thích hợp đồng Điều 404.1 - Các trường hợp giải thích hợp đồng Khi hợp đồng có nội dung không rõ ràng mâu thuẫn mà bên khơng thống cách hiểu phải giải thích hợp đồng Việc giải thích hợp đồng phải dựa quy định Điều 404.3 đến Điều 404.15 Bộ luật quy định luật khác có liên quan Điều 404.2 - Chủ thể giải thích hợp đồng Chủ thể có thẩm quyền giải thích hợp đồng Tòa án trọng tài thương mại Điều 404.3 – Nguyên tắc giải thích hợp đồng Khi hợp đồng có nội dung, điều khoản khơng rõ ràng việc giải thích hợp đồng phải vào ý chí chung bên nghĩa đen từ ngữ cách diễn đạt Không giải thích hợp đồng làm sai lệch nội dung hợp đồng giao kết bên Các điều khoản hợp đồng phải giải thích theo hướng làm cho tất điều khoản tạo hiệu lực theo hướng làm cho điều khoản hợp đồng khơng có hiệu lực Trường hợp hợp đồng soạn thảo thành nhiều phiên bản, phiên ngôn ngữ khác nhau, phiên có giá trị giải thích phải ưu tiên cách giải thích dựa phiên gốc Điều 404.4 - Giải thích hợp đồng vào ý chí chung bên Hợp đồng trước hết phải giải thích vào ý chí chung đích thực bên Khi có mâu thuẫn ý chí chung bên với ngơn từ cách diễn đạt hợp đồng phải giải thích vào ý chí chung đích thực bên Điều 404.5 - Giải thích hợp đồng vào thông tin trao đổi tiền hợp đồng Khi giải thích hợp đồng cần phải vào thơng tin trao đổi tiền hợp đồng, bao gồm thư từ trao đổi, kết đàm phán sơ bộ, chứng khác tương tự 21 Điều 404.6 - Giải thích hợp đồng vào hành vi bên trình thực hợp đồng Hợp đồng cần giải thích phù hợp với hành vi ứng xử bên trình thực hợp đồng Điều 404.7 - Giải thích hợp đồng vào thói quen hình thành bên Nếu tồn thói quen hình thành bên việc giải thích hợp đồng vào thói quen Điều 404.8 - Giải thích hợp đồng vào tập quán Hợp đồng giải thích vào tập qn địa điểm giao kết hợp đồng Điều 404.9 - Giải thích hợp đồng vào hồn cảnh thực tế thời điểm giao kết hợp đồng Hợp đồng giải thích phù hợp với hồn cảnh thực tế thời điểm giao kết hợp đồng Điều 404.10 - Giải thích hợp đồng vào điều khoản khác hợp đồng Các điều khoản hợp đồng phải giải thích mối liên hệ với nhau, cho thống với nội dung, ý nghĩa tồn hợp đồng Nếu có mâu thuẫn hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp đồng giải thích theo ý nghĩa sửa đổi, bổ sung hợp đồng Điều 404.11 - Giải thích hợp đồng vào mục đích pháp lý tính chất pháphợp đồng Khi giải thích hợp đồng phải vào mục đích pháp lý tính chất pháphợp đồng Điều 404.12 - Giải thích hợp đồng vào nghĩa thông thường ngôn từ cách diễn đạt sử dụng hợp đồng Hợp đồng giải thích vào nghĩa thơng thường ngôn từ cách diễn đạt bên sử dụng hợp đồng Điều 404.13 - Giải thích hợp đồng vào tính chất hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có nội dung, điều khoản khơng rõ ràng giải thích phải 22 theo hướng bất lợi cho bên đưa hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Điều 404.14 - Giải thích hợp đồng vào thông lệ quốc tế Hợp đồng thương mại quốc tế giải thích vào thơng lệ quốc tế Điều 404.15 - Các khác giải thích hợp đồng Một bên viện dẫn giải thích hợp đồng khác bên phải chứng minh ý chí chung bên Điều 404.16 - Giải hậu trường hợp khơng giải thích hợp đồng Trường hợp hợp đồng khơng giải thích thì: a) Nếu điều khoản khơng giải thích điều khoản hợp đồng xem chưa giao kết; b) Nếu điều khoản khơng giải thích điều khoản khơng áp dụng quy định tương ứng pháp luật Chủ thể có lỗi làm cho hợp đồng khơng giải thích phải bồi thường thiệt hại, có Việc xác định chủ thể có lỗi làm cho hợp đồng khơng giải thích được xác định sau: a) Nếu hợp đồng khơng giải thích hợp đồng tương thuận bên có lỗi nhau; b) Nếu hợp đồng khơng giải thích hợp đồng theo mẫu bên đưa hợp đồng theo mẫu bên có lỗi Bỏ khoản Điều 405 giải thích hợp đồng theo mẫu nội dung quy định Điều 404 giải thích hợp đồng Bổ sung quy định giải thích điều kiện giao dịch chung theo hướng bất lợi cho bên đưa điều kiện giao dịch chung, có lợi cho bên đối tác Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm trường hợp điều kiện giao dịch chung điều khoản bên thoả thuận mâu thuẫn phải vào điều khoản bên thoả thuận để giải thích hợp đồng 4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật giải thích hợp đồng 23 4.4.1 Đối với chủ thể giải thích - Kết hợp phương pháp giải thích; - Áp dụng xác, hợp lý cứ, nguyên tắc giải thích; - Chủ động, linh hoạt việc vận dụng giải thích; - Chỉ xem xét mặt kiện mà không bóp méo nội dung hợp đồng 4.4.2 Đối với bên hợp đồng - Cố gắng soạn thảo hợp đồng thật rõ ràng - Nếu sử dụng thuật ngữ khơng rõ ràng hợp đồng phải giải thích - Nâng cao hiểu biết pháp luật - Quy định giải thích áp dụng cho hợp đồng - Phải giữ, cung cấp chứng chứng minh theo pháp lý Kết luận chương Trên sở phân tích điểm bất cập pháp luật Việt Nam giải thích hợp đồng Chương Luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải thích hợp đồng vị trí, cấu trúc nội dung quy định pháp luật liên quan BLDS Tuy vậy, việc giải thích hợp đồng đòi hỏi chủ động, linh hoạt chủ thể giải thích q trình giải thích Vì vậy, chủ thể giải thích cần phải vận dụng đúng, linh hoạt, kết hợp phương pháp giải thích, giải thích, nguyên tắc giải thích D KẾT LUẬN Chế định giải thích hợp đồng chế định pháp luật quan trọng Pháp luật hợp đồng nói riêng Luật Dân nói chung Luận án tập trung xây dựng hệ thống hóa vấn đề lý luận chung giải thích hợp đồng, thực trạng pháp luật giải thích hợp đồng, quan điểm giải thích hợp đồng đưa kiến nghị hồn thiện pháp luật giải thích hợp đồng Về mặt lý luận, sở phân tích lý dẫn đến giải thích hợp đồng, trường hợp giải thích hợp đồng, Luận án làm rõ khái niệm giải thích hợp đồng mối quan hệ với hoạt động pháp lý tương tự khác lĩnh vực 24 luật dân Từ xác định vấn đề pháp lý liên quan việc xác định chủ thể giải thích, phạm vi giải thích, nguyên tắc giải thích hợp đồng Về mặt luật thực định, Luận án tập trung phân tích làm rõ nội dung bất cập giải thích hợp đồng theo pháp luật hành Để đưa kiến nghị cụ thể hồn thiện pháp luật giải thích hợp đồng Luận án nghiên cứu quan điểm đại giải thích hợp đồng, từ đề xuất bổ sung số giải thích hợp đồng cuối đưa quan điểm việc bố trí chế định giải thích hợp đồng xây dựng lại chế định giải thích hợp đồng theo hướng đầy đủ hơn, hệ thống Tranh chấp giải thích hợp đồng phổ biến, đòi hỏi chủ thể giải thích bên hợp đồng phải nắmquy định pháp luật hành giải thích hợp đồng mà phải nắm vững sở lý luận việc giải thích hợp đồng Việc vận dụng quy định pháp luật giải thích hợp đồng đòi hỏi tính chủ động, sáng tạo lớn chủ thể giải thích để tránh việc vận dụng cứng nhắc tùy tiện giải thích Đặc biệt, bên quan hệ hợp đồng, giao kết hợp đồng cần dự liệu rủi ro đưa giải pháp phòng ngừa rủi ro, có rủi ro phát sinh tranh chấp giải thích hợp đồng Có vậy, quan hệ hợp đồng hình thành vận hành cách ổn định, hiệu đem lại lợi ích tối đa cho bên DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ PGS TS Hà Thị Mai Hiên, ThS Hà Thị Thúy, Bàn chế định giải thích hợp đồng Dự thảo BLDS (sửa đổi), Tạp chí Nhà nước Pháp luật, só (323), tháng 3/2015, tr 42 – 48, tr.55; ThS Hà Thị Thúy, Các học thuyết giải thích hợp đồng giới việc vận dụng vào chế định giải thích hợp đồng Việt Nam, Tạp chí Dân chủ Pháp Luật, số (303), tháng 6/2017, tr 11 –16 ThS Hà Thị Thúy, Giải thích hợp đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung – Một số điểm bất cập giải pháp hoàn thiện, Tạp chí Luật học, số 10 (209) tháng 10/2017, tr 48 – 57 ThS Hà Thị Thúy, Bình luận chế định giải thích hợp đồng Bộ luật Dân 2015, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số (357), tháng 1/2018, tr 23 – 31 ... hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hành thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam Từ đó, Luận án bất cập tồn pháp luật giải thích hợp đồng Việt Nam đưa định hướng áp dụng giải thích hợp đồng Việt Nam. .. luật Việt Nam giải thích hợp đồng thực tiễn giải thích hợp đồng Việt Nam quan điểm đại giải thích hợp đồng giới Từ luận án hướng tới mục đích đưa giải pháp hồn thiện quy định pháp luật giải thích. .. quy tắc giải thích hợp đồng hợp pháp thể ý chí sau bên ưu tiên sử dụng làm giải thích hợp đồng 2.7 Giải thích hợp đồng vào lợi ích bên yếu Trong giải thích hợp đồng, pháp luật Việt Nam giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật việt nam tt , Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật việt nam tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn