Kết quả thí nghiệm cấp phối BTXM sử dụng sỏi cuội

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:36

I Kết thí nghiệm cấp phối BTXM sử dụng sỏi cuội I.1 Kết thí nghiệm độ sụt Kết độ sụt cấp phối ghi lại bảng 2.19 Bảng 2.19: kết thí nghiệm độ sụt Tên CP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Lượng xi măng X (kg) 360 360 380 380 400 400 Tỷ lệ nước/xi măng N/X (kg) 0,36 0,40 0,36 0,40 0,36 0,40 Độ sụt SN (cm) 0,8 1,1 1,0 2,3 2,1 5,2 Nhận xét: Dựa vào bảng kết độ sụt ta nhận thấy: lượng nước N/X tăng độ sụt tăng, thi cơng dễ dàng thuận lợi So sánh với kết thí nghiệm ghi bảng bảng 2.15, với lượng xi măng tỷ lệ N/X cấp phối có cốt liệu lớn sỏi cuội cho kết độ sụt lớn cấp phối có sốt liệu lớn đá dăm sỏi cuội hút nước có bề mặt nhẵn I.2 Kết thí nghiệm xác định cường độ chịu nén Bảng 2.20 kết thí nghiệm xác định cường độ chịu nén Lượng X 360 360 380 380 400 400 N/X 0,36 0,40 0,36 0,40 0,36 0,40 CP N1 560 588 528 465 476 490 N2 582 565 548 496 511 425 N3 611 570 515 512 455 463 GTTB 584.33 574.33 530.33 491 480.67 459.33 Rn 531.74 522.64 482.6 446.81 437.41 417.99 Nhận xét: Kết chịu nén có xu hướng giảm dần lượng N/X lượng xi măng tăng Nguyên nhân ta tăng luọng nước lên số luọng lỗ rỗng bê tông tăng lên làm cho khả chịu nén giảm đáng kể I.3 Kết thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo uốn Sau tính toán xử lý số liệu, cường độ chịu kéo uốn cấp phối thể Bảng 2-21 Bảng 2-21 Bảng giá trị cường độ chịu kéo uốn Rku BTXM cuội sỏi Lượng N/X X 360 0,36 360 0,4 380 0,36 380 0,4 400 0,36 400 0,4 Nhận xét: C P D1 D2 D3 GTTB Rku 17 17,6 14 16,2 14,6 14,8 16 16 12 14,8 15,9 12,5 18,8 18 15 15,7 13,3 12,5 17,27 17.20 13.67 15,57 14,60 13,27 8,88 8,05 7,09 7,42 6,28 5,90 - So sánh kết bảng 2-23 với bảng 2-17, ta thấy khả chịu kéo uốn dầm bê tơng cấp phối sỏi cuội có phần nhỉnh chút so với cấp phối sử dụng đá dăm theo TCVN 7570 ... 8,05 7,09 7,42 6,28 5,90 - So sánh kết bảng 2-23 với bảng 2-17, ta thấy khả chịu kéo uốn dầm bê tông cấp phối sỏi cuội có phần nhỉnh chút so với cấp phối sử dụng đá dăm theo TCVN 7570 ...I.2 Kết thí nghiệm xác định cường độ chịu nén Bảng 2.20 kết thí nghiệm xác định cường độ chịu nén Lượng X 360 360 380 380 400 400... uốn Sau tính tốn xử lý số liệu, cường độ chịu kéo uốn cấp phối thể Bảng 2-21 Bảng 2-21 Bảng giá trị cường độ chịu kéo uốn Rku BTXM cuội sỏi Lượng N/X X 360 0,36 360 0,4 380 0,36 380 0,4 400 0,36
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả thí nghiệm cấp phối BTXM sử dụng sỏi cuội , Kết quả thí nghiệm cấp phối BTXM sử dụng sỏi cuội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn