bài tập kinh tế vi mô 2

7 56 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:36

Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi Bài tập Câu Phân tích Chính sách trợ cấp hàng phi ngoại thương Hàm số cầu hàm số cung dịch vụ xe buýt từ Quận 14 đến Quận 15 ước lượng sau: PD = -2QD + 250; PS = 3QS + 15 S Trong đó, đơn vị tính Q ,QD chuyến/ ngày đơn vị tính PS, PD ngàn đồng/ chuyến a) Anh/Chị xác định trạng thái cân thị trường dịch vụ xe buýt tuyến đường với giả định khơng có biến dạng thị trường thuế, trợ cấp hay độc quyền b) Trên thực tế quyền thành phố có trợ cấp cho công ty xe buýt với tỷ lệ trợ cấp k = 10% tính giá cầu Anh/chị xác định : • Số chuyến xe bt có khách ngày tuyến đường • Mức giá hành khách phải trả cho chuyến xe (giá cầu) • Mức giá công ty xe buýt nhận sau cùng, tính chuyến xe có khách, kể phần trợ cấp quyền thành phố (giá cung) • Theo Anh/Chị, người lợi, người bị thiệt từ sách trợ cấp này? Lợi hay thiệt bao nhiêu? • Tổng tác động sách trợ cấp gì? ( Tổng phúc lợi xã hội tăng hay giảm? Tăng hay giảm bao nhiêu?) Câu Phân tích Chính sách thuế hàng phi ngoại thương Giả sử mức cung, cầu thị trường dịch vụ taxi là: (S) : PS = (6/5)QS + 40, (D) : PD = (-4/5)QD + 150 Trong đó, đơn vị tính QS, QD ngàn chuyến/ ngày, đơn vị tính PS, PD ngàn đồng/chuyến a) Anh/Chị xác định trạng thái cân thị trường dịch vụ taxi b) Bây Chính phủ đánh thuế giá trị gia tăng ngành kinh doanh dịch vụ taxi với mức thuế suất 10% Anh/Chị xác định số chuyến taxi có khách bình qn ngày, giá chuyến taxi bình quân khách phải trả giá chuyến taxi bình qn cơng ty taxi nhận sau nộp thuế c) Tổng số tiền thuế phủ thu ngày? d) Ai người chịu thuế? Căn biện minh cho câu trả lời Anh/Chị? Câu Tác động sách giảm thuế nhập Trong tiến trình hội nhập vào khu vực mậu dịch tự Đông Nam Á, đầu năm 2006 Chính phủ Việt Nam phải giảm thuế suất nhập mặt hàng X từ 40% xuống 10% Mức giá nước lúc chưa giảm thuế nhập 280 USD (để đơn giản, giả sử khơng có thuế VAT) Khi giảm thuế, lượng nhập mặt hàng tăng gấp đôi a) Anh/Chị xác định mức giá nước thuế nhập giảm b) Trên đồ thị có ghi rõ ràng, Anh/Chị thay đổi giá nước, thay đổi lượng cung , lượng cầu nước thay đổi lượng nhập giảm thuế c) Thêm ký hiệu thích hợp đồ thị trên, Anh Chị phân tích lợi, bị thiệt từ sách giảm thuế Khoản thuế nhập thu phủ tăng hay giảm? Tổng phúc lợi xã hội tăng hay giảm? Đặng Văn Thanh 26.2.2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi Bài tập Câu Đánh giá thay đổi phúc lợi người tiêu dùng giá hàng hoá tăng Một người tiêu dùng có thu nhập thấp, khoảng 500 đơn vị tiền/ tháng chi hết cho hai hàng hố X Y Trong X lương thực, thực phẩm Y hàng hố tổng hợp hay gọi thu nhập lại để chi cho tất nhu cầu khác, lương thực thực phẩm Đơn giá Y luôn đơn vị tiền (Điều dễ hiểu, giá đồng thời điểm đồng) Hàm thoả dụng người có dạng: U(X,Y) = x*y Trong x, y số lượng X Y mà người tiêu dùng a) Anh/ chị xác định phối hợp tiêu dùng tối ưu người PX1 = đơn vị tiền Độ thoả dụng người đạt bao nhiêu? b) Nếu đơn giá X tăng lên thành PX2 = 10 đơn vị tiền phối hợp tiêu dùng tối ưu nào? Độ thoả dụng người đạt bao nhiêu? c) Khi giá hàng thiết yếu tăng, phúc lợi người tiêu dùng bị giảm.(điều biết, giảm khơng phải biết!) Để có sở trợ cấp cho người tiêu dùng, Anh/Chị yêu cầu đánh giá thiệt hại phúc lợi người tiêu dùng giá hàng hố X tăng, theo phương pháp • Biến thiên bù đắp (CV) • Biến thiên tương đương (EV) • Thay đổi thặng dư tiêu dùng (∆CS) tính theo đường cầu thơng thường • Thay đổi thặng dư tiêu dùng (∆CS) tính theo đường cầu bù đắp Câu Xác định hàm cầu cá nhân độ co giãn cầu Hàng tháng chị Vân trích khỏan thu nhập I để chi mua trái Hai lọai trái chị Vân mua cam táo Hàm thỏa dụng chị Vân tiêu dùng hai lọai trái U(C,T) = c1/3t2/3 Trong c số kg cam t số kg táo Giá kg cam pc , kg táo pt a Anh/Chị viết hàm số cầu mặt hàng cam táo chị Vân, với khỏan thu nhập I số cho trước b Chị Vân mua kg cam, kg táo tháng, số tiền chi mua trái 180 ngàn đồng/tháng giá kg cam 10 ngàn đồng, giá kg táo 15 ngàn đồng c Anh/Chị xác định độ co giãn cầu theo giá độ co giãn cầu theo thu nhập chị Vân mặt hàng cam Câu Thặng dư tiêu dùng, biến thiên bù đắp biến thiên tương đương Đất nước LaNa bị lạm phát cao, số giá hàng tiêu dùng năm 2008 ước tính lên đến 1,3 so với năm trước đó, hay nói cách khác lạm phát năm 2008 30% Bộ Lao Đặng Văn Thanh 26.2.2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi Bài tập động nước tính tóan phương án bù giá vào lương để đời sống công chức nhà nước không bị sút giảm Mẫu công chức điều tra dùng làm sở để lựa chọn phương án tăng lương có thu nhập triệu đồng/ tháng Tòan thu nhập chi tiêu cho hai rổ hàng: X rổ hàng bao gồm lương thực, thực phẩm lại, M thu nhập lại để chi cho rổ hàng Y (bao gồm mặt hàng lại) Giả sử hàm thỏa dụng mẫu cơng chức điều tra có dạng Cobb – Douglas U(X,M) = x.m ; x số đơn vị X mua được, m thu nhập lại để chi mua rổ hàng Y, (đơn vị tính m ngàn đồng) Cuối năm 2007 đơn giá X pX1 = 50 ngàn đồng, cuối năm 2008 đơn giá X pX2 = 75 ngàn đồng a) Vào cuối năm 2007, công chức mua đơn vị X chi cho rổ hàng Y tiền tháng? b) Vào cuối năm 2008, công chức mua đơn vị X chi cho rổ hàng Y tiền tháng? c) Giả sử năm 2008, giá rổ hàng Y thay đổi không đáng kể, để mức sống công chức không bị giảm giá rổ hàng X tăng, Bộ Lao động kiến nghị Chính phủ bù giá vào lương cho cơng chức tối thiểu tiền theo phương án ứng với ba phương pháp tính tóan: thặng dư tiêu dùng, biến thiên bù đắp biến thiên tương đương d) Theo Anh/Chị, phương án với phương pháp tính tóan người lao động lợi ? e) Nếu năm 2009 phủ trả lương cho công chức theo mức lương bù câu d) đời sống cơng chức năm 2009 có cuối năm 2007 không? Câu Tác động thay tác động thu nhập Chúng ta biết hiệu ứng tổng thể việc tăng giá rổ hàng X bao gồm hai hiệu ứng phận Thứ nhất, giá X tăng lên có nghĩa hàng X đắt lên cách tương đối so với hàng Y người tiêu dùng có xu hướng giảm tiêu dùng hàng X tăng tiêu dùng hàng Y Hiệu ứng gọi hiệu ứng thay Thứ 2, giá rổ hàng X tăng lên có nghĩa sức mua người tiêu dùng bị giảm (hay nói cách khác, thu nhập thực Đặng Văn Thanh 26.2.2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi Bài tập người tiêu dùng bị giảm so với trước) điều ảnh hưởng tới lượng cầu người tiêu dùng X Y Với tính tóan sẵn có câu 6, Anh/Chị cho biết hiệu ứng thu nhập hiệu ứng thay làm người tiêu dùng giảm mua đơn vị hàng X, (tính riêng hiệu ứng) giá rổ hàng tăng từ 50 lên 75 ngàn đồng Caâu Các phương án trợ cấp Chủ tịch quận 15 quản lý ngân sách Quận 200 tỷ đồng dự kiến chi hết năm 2005 Ngoài ra, theo kế hoạch, Quận 15 nhận tài trợ từ ngân sách Thành phố để bổ sung vào ngân sách quận Chủ tịch quận 15 quyền chọn lựa ba chương trình tài trợ sau : 1) Một khoản tài trợ 100 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố Chủ tịch Quận 15 toàn quyền định đầu tư vào ngành Quận 2) Một khoản tài trợ 100 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố với ràng buộc Chủ tịch Quận 15 đầu tư cho giáo dục 3) Một khoản tài trợ cho giáo dục Quận từ ngân sách Thành phố với ràng buộc ngân sách Quận đối ứng 100% Tài trợ yêu cầu chi đối ứng 100% có nghĩa quận chi cho giáo dục từ ngân sách quận tiền ngân sách thành phố trợ cấp thêm cho quận nhiêu tiền để đầu tư tiếp cho giáo dục (cũng giống giảm giá 50%) Khoản tài trợ cho Quận 15 tối đa 100 tỷ đồng a) b) c) d) Trên đồ thị có ghi rõ ràng với ngân sách chi cho giáo dục thể trục hoành ngân sách chi cho lãnh vực lại trục tung, Anh/chị vẽ bốn đường giới hạn ngân sách: khơng có tài trợ, tài trợ không ràng buộc ngành đầu tư (chương trình 1), tài trợ thẳng cho giáo dục (chương trình 2), tài trợ cho giáo dục có u cầu chi đối ứng (chương trình 3) Giả sử năm qua Quận 15 đầu tư nhiều cho ngành giáo dục năm 2005 Chủ tịch Quận 15 dự kiến chi cho giáo dục 100 tỷ Anh/Chị tư vấn cho Chủ tịch Quận 15 chọn chương trình tài trợ nào? sao? Nếu Chủ tịch Quận 15 dự kiến chi cho giáo dục với khoản tiền từ 100 tỷ đến 180 tỷ Anh/Chị tư vấn cho Chủ tịch Quận 15 chọn chương trình tài trợ nào?Vì sao? Còn Chủ tịch Quận 15 nhận thấy sở vật chất ngành giáo dục Quận 15 muốn đầu tư đáng kể cho giáo dục năm 2005 Số tiền tối thiểu mà ông ta định đầu tư cho giáo dục 220 tỷ Với trường hợp này, Anh/Chị tư vấn cho Chủ tịch Quận 15 chọn chương trình tài trợ nào? sao? Câu Độc quyền kiểm sốt độc quyền Đường cầu thị trường hàng hoá X tháng thể phương trình: P= -Q +100 Trong P mức giá, đơn vị tính ngàn đồng/sản phẩm; Q số lượng cầu, đơn vị tính ngàn sản phẩm Đặng Văn Thanh 26.2.2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi Bài tập Hàng hố X cung ứng doanh nghiệp độc quyền Chi phí biên doanh nghiệp không đổi theo sản lượng sản xuất 40 ngàn đồng/ sản phẩm Chi phí cố định doanh nghiệp phân bổ tháng 200 triệu đồng a) Anh/chị xác định sản lượng cung ứng, mức giá bán, lợi nhuận doanh nghiệp, thặng dư người tiêu dùng, thặng dư nhà sản xuất, thặng dư toàn xã hội tổn thất xã hội độc quyền gây b) Nếu phủ khống chế mức giá tối đa doanh nghiệp độc quyền để khơng có tổn thất xã hội mức giá bao nhiêu? Thặng dư người tiêu dùng bao nhiêu? Để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động số tiền tối thiểu phủ cần trợ cấp cho doanh nghiệp bao nhiêu? c) Theo anh/chị, trường hợp phủ nên quản lý doanh nghiệp độc quyền giá tối đa, trường hợp phủ lại quản lý doanh nghiệp độc quyền sách thuế Hãy giải thích Câu 10 Doanh nghiệp có nhiều sở bán hàng nhiều thị trường Một doanh nghiệp có hai nhà máy trực thuộc Hàm chi phí sản xuất nhà máy ước lượng sau: Nhà máy 1: TC1 = Q12 + 10Q1 + 4.169 Nhà máy 2: TC2 = (3/2)Q22 + 15Q2 + 3.333,5 Doanh nghiệp bán hàng đồng thời hai thị trường phía Đơng phía Tây Hàm số cầu doanh nghiệp thị trường phía Đơng là: PE = -QE + 332 Hàm số cầu doanh nghiệp thị trường phía Tây là: PW = (-1/2)QW + 272 a) Để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp định tổng mức sản lượng cung ứng cho hai thị trường bao nhiêu? b) Doanh nghiệp phân bổ sản lượng định giá bán cho thị trường nào, công ty thực chiến lược phân biệt giá? Doanh nghiệp phân bổ sản lượng sản xuất cho nhà máy trực thuộc cụ thể nào? c) Lợi nhuận tối đa doanh nghiệp bao nhiêu? Biết chi phí quản lý chung doanh nghiệp 3.500 (Để đơn giản, khơng tính đến chi phí vận chuyển) d) Có phải sách phân biệt giá đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp? Nếu lợi nhuận cao so với sách khơng phân biệt giá? e) Trên thực tế có trở ngại làm cho doanh nghiệp khơng thực sách phân biệt giá? Câu 11 Thị trường yếu tố sản xuất Xuất lượng doanh nghiệp ABC phụ thuộc vào số lượng vốn lao động đưa vào sử dụng ước lượng dạng hàm sản xuất Cobb-Douglas sau: Q = F(K,L) = 2*K*L1/2 Trong Q số lượng sản phẩm sản xuất được, K số lượng vốn L số lượng lao động sử dụng trình sản xuất Đặng Văn Thanh 26.2.2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi Bài tập a) Hiện doanh nghiệp sử dụng vốn với số lượng cố định 40 đơn vị (K= 40) Anh /Chị viết hàm suất biên lao động (MPL) b) Anh/ Chị viết phương trình đường cầu doanh nghiệp yếu tố lao động; Biết doanh nghiệp bán sản phẩm thị trường cạnh tranh hòan hảo với mức giá P = 4$ c) Nếu doanh nghiệp ABC thuê lao động thị trường cạnh tranh với đơn giá 5$ (w = 5) doanh nghiệp thuê lao động để đạt lợi nhuận tối đa? Tổng tiền lương doanh nghiệp phải trả bao nhiêu? d) Mức sản lượng doanh nghiệp cung ứng thị trường bao nhiêu? e) Lợi nhuận doanh nghiệp bao nhiêu? Biết đơn giá vốn r = 10$ Câu 12 Chi phí sản xuất ngắn hạn Giả sử hàm sản xuất doanh nghiệp có dạng Cobb – Douglas Q(L,K) = 2l1/2k, l số lượng lao động k số lượng vốn doanh nghiệp sử dụng trình sản xuất Giả sử thêm rằng, đơn giá thuê vốn r =10, đơn giá tiền lương w = a) Với quy sản xuất tại, tương ứng với số lượng vốn k = k0 = 40, Anh/Chị viết hàm tổng chi phí hàm chi phí biên doanh nghiệp ngắn hạn b) Doanh nghiệp hoạt động thị trường cạnh tranh hoàn hảo giá thị trường P = Anh /Chị xác định mức sản lượng sản xuất lợi nhuận doanh nghiệp Câu 13 Chi phí sản xuất dài hạn Giả sử hàm sản xuất doanh nghiệp có dạng Cobb – Douglas Q(L,K) = 3lk, l số lượng lao động k số lượng vốn doanh nghiệp sử dụng trình sản xuất Giả sử thêm rằng, đơn giá thuê vốn r =6, đơn giá tiền lương w = a) Anh/Chị viết hàm tổng chi phí hàm chi phí trung bình doanh nghiệp dài hạn Doanh nghiệp có tính kinh tế theo quy khơng? Giải thích b) Doanh nghiệp ký hợp đồng sản xuất 10.000 sản phẩm với đơn giá 0,05 Anh /Chị xác định lợi nhuận doanh nghiệp từ hợp đồng Câu 14 Phân tích sách giảm thuế nhập a) Theo cam kết gia nhập WTO, phủ Việt Nam giảm thuế nhập mặt hàng X từ mức thuế suất 20% xuống 10% Anh chị phân tích tác động sách giảm thuế mặt hàng X b) Lạm phát kinh tế Việt Nam chủ đề bậc nhà kinh tế bàn luận nhiều vào đầu tháng tám năm Chính phủ Việt nam đưa thực nhiều giải pháp hòng kềm chế tỷ lệ lạm phát năm 2007 hai số Trong bậc kiểm soát cung tiền, kiểm soát chi tiêu cơng phủ có giải pháp giảm thuế nhập chục mặt hàng Theo lời nhà làm sách cơng bố rộng rãi báo hồi tháng tám năm nay, thực giải pháp giảm thuế nhập để ổn định lạm phát giá phải trả ngân sách giảm thu 1.000 tỷ đồng Đặng Văn Thanh 26.2.2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi Bài tập Trong phạm vi tập này, khơng u cầu Anh/Chị bình luận giải pháp giảm thuế nhập có hữu hiệu việc góp phần làm giảm lạm phát hay không mà yêu cầu Anh/Chị đưa nhận định số giảm thu ngân sách 1.000 tỷ đồng có đáng tin cậy khơng? Anh/Chị giải thích rõ ràng cho nhận định Lưu ý: Bài tập sọan vào tháng 10/2007 Câu 15 Lựa chọn điều kiện không chắn Anh Tâm xem xét phương án đầu tư ngắn hạn Số tiền bỏ ban đầu 50 triệu đồng Nếu diễn biến thị trường theo chiều hướng thuận lợi cuối năm anh Tâm thu lợi nhuận 15 triệu đồng Ngược lại, thị trường khơng thuận lợi anh bị lỗ triệu đồng Xác suất thị trường thuận lợi không thuận lợi 0.5 Nếu anh Tâm khơng đầu tư vào phương án anh gởi 50 triệu vào ngân hàng với lãi suất bảo đảm chắn 10%/năm Giả thiết sở thích anh Tâm thu nhập thể hàm thỏa dụng U(I) = ln(I) Trong đó, ln logarit tự nhiên I thu nhập với đơn vị tính triệu đồng Anh/Chị vẽ đường biểu diễn hàm thỏa dụng thu nhập anh Tâm nhận xét thái độ rủi ro Anh Tâm có đầu tư vào phương án khơng? Nếu có sao, khơng xác suất thị trường thuận lợi tối thiểu đủ hấp dẫn anh Tâm đầu tư vào dự án này? Đặng Văn Thanh 26.2.2019 ... 1.000 tỷ đồng Đặng Văn Thanh 26 .2. 2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi mô Bài tập Trong phạm vi tập này, khơng u cầu Anh/Chị bình luận giải pháp giảm thuế nhập có hữu hiệu vi c góp phần làm giảm lạm... = F(K,L) = 2* K*L1 /2 Trong Q số lượng sản phẩm sản xuất được, K số lượng vốn L số lượng lao động sử dụng trình sản xuất Đặng Văn Thanh 26 .2. 2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi mô Bài tập a) Hiện... hàng tiêu dùng năm 20 08 ước tính lên đến 1,3 so với năm trước đó, hay nói cách khác lạm phát năm 20 08 30% Bộ Lao Đặng Văn Thanh 26 .2. 2019 Khoa Kinh tế Luật Kinh tế Vi mơ Bài tập động nước tính
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập kinh tế vi mô 2 , bài tập kinh tế vi mô 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn