Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:35

"Cách mạng Tháng Mười mở đầu thời đại lịch sử giới "Một kỷ nguyên mở lịch sử giới Nhân loại vứt bỏ hình thức cuối chế độ lệ: chế độ lệ tư hay chế độ lệ làm th Thốt khỏi chế độ lệ đó, lần nhân loại bước vào chế độ tự chân chính" Sự thắng lợi Cách mạng Tháng Mười cột mốc đánh dấu mở đầu thời đại lịch sử mới, thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản cách mạng làm sụp đổ trật tự xã hội cũ - xã hội tư chủ nghĩa, tổ chức xây dựng xã hội nhân dân lao động làm chủ Sau Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Nga (sau Liên Xô) người làm chủ máy nhà nước, làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội Nhân dân Liên Xô lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xơ, lao động qn mình, nhanh chóng biến nước Nga lạc hậu thành nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế phát triển, nhiều ngành khoa học tiên tiến, có xã hội ln quan tâm tới đời sống quần chúng nhân dân lao động Với thành trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, với niềm tin vào lý tưởng cộng sản giúp cho nhân dân Liên Xô với lực lượng dân chủ tiến giới đập tan chủ nghĩa phátxít, cứu nhân loại khỏi họa diệt chủng, giải phóng hàng loạt nước Đơng Âu, tạo điều kiện cho nước lên chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội với tính ưu việt cổ vũ hàng loạt nước đứng lên đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, xố bỏ tàn tích chế độ thực dân phong kiến Nhiều nước số lựa chọn đường lên chủ nghĩa xã hội định hướng lên chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội vượt khỏi phạm vi nước trở thành hệ thống giới đối lập với giới tư chủ nghĩa Sau Cách mạng Tháng Mười, từ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đời, vận động tình hình giới có lợi cho lực lượng hồ bình, dân chủ tiến giới Tóm lại, Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu thời đại - thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới vì: Thứ nhất, sau Cách mạng Tháng Mười Nga chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành thực tiễn, xuất hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, đối lập, phủ định hình thái kinh tế - xã hội tư chủ nghĩa Thứ hai, chiều hướng phát triển chủ yếu, trục xuyên suốt vận động lịch sử từ sau Cách mạng Tháng Mười đấu tranh xoá bỏ trật tự tư chủ nghĩa, thiết lập bước xây dựng chủ nghĩa xã hội phạm vi giới Thứ ba, từ sau Cách mạng Tháng Mười, nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng nòng cốt, đầu đấu tranh hồ bình, dân chủ tiến phạm vi toàn giới Thứ tư, sau Cách mạng Tháng Mười, cách mạng giải phóng dân tộc nằm phạm trù cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhiều nước sau giành độc lập dân tộc lên đường chủ nghĩa xã hội Sự vận động lịch sử quanh co phức tạp tiến, lùi Do vậy, tình hình quốc tế diễn vơ phức tạp, Đảng ta khẳng định: "Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thử thách Lịch sử giới trải qua bước quanh co; song, loài người cuối định tiến tới chủ nghĩa xã hội quy luật tiến hố lịch sử" Từ sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917 tới kết thúc Chiến tranh giới lần thứ hai năm 1945 Giai đoạn giai đoạn chủ nghĩa xã hội hình thành phạm vi số nước Liên Xô, Mông Cổ Cuộc Cách mạng Tháng Mười cách mạng lịch sử đưa nhân dân lao động từ người lệ, làm thuê trở thành người làm chủ đất nước Sức mạnh chế độ giúp nhân dân lao động Nga đứng vững nội chiến, đập tan âm mưu can thiệp chủ nghĩa đế quốc Với khí lao động người giải phóng, thơng qua sách kinh tế mới, thơng qua đường hợp tác hố nơng nghiệp, cơng nghiệp hố đất nước, sau 20 năm Liên Xơ tạo phát triển mạnh mẽ kinh tế Đó nguyên nhân giúp cho nhân dân Liên Xơ đánh bại chủ nghĩa phátxít Chiến tranh giới lần thứ hai, cứu nhân loại khỏi thảm họa chủ nghĩa phátxít Từ sau năm 1945 tới đầu năm 1970 Đây giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa giới Sau Chiến tranh giới lần thứ hai, hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa đời, từ sau nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xuất hiện, với thành tựu to lớn hệ thống nước xã hội chủ nghĩa kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học kỹ thuật, v.v., hệ thống xã hội chủ nghĩa giới trở thành chỗ dựa vững cho phong trào đấu tranh hồ bình, tiến giới, đẩy lùi nguy chiến tranh lực phản động quốc tế Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội nước xã hội chủ nghĩa cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh dân sinh, dân chủ, tiến xã hội nước tư chủ nghĩa, động viên nhân dân nước thuộc địa đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc Trong năm 60 kỷ XX, khoảng 100 quốc gia giành độc lập dân tộc với mức độ khác Bên cạnh kết đó, giai đoạn này, phong trào cộng sản cơng nhân quốc tế có bất hồ Trong Di chúc Hồ Chí Minh, phần phong trào cộng sản giới, Người viết: " tự hào với lớn mạnh phong trào cộng sản công nhân quốc tế bao nhiêu, tơi đau lòng nhiêu bất hoà đảng anh em!" Từ cuối năm 1970 đến cuối năm 1980 Trong giai đoạn nhiều nước xã hội chủ nghĩa không ý tới công tác xây dựng đảng, nhiều kẻ hội chui vào hàng ngũ đảng cộng sản Một số người mắc vào tệ sùng bái cá nhân, khơng người mắc bệnh kiêu ngạo cộng sản, khơng nhìn thấy khơng đánh giá thay đổi sách chủ nghĩa tư khơng nước xã hội chủ nghĩa, máy nhà nước trở nên quan liêu, vi phạm quyền dân chủ nhân dân Trong xây dựng kinh tế chủ quan nóng vội, khơng tn thủ quy luật kinh tế khách quan, chậm đưa tiến khoa học - công nghệ vào sản xuất Trong lĩnh vực xã hội thực bao cấp tràn lan, khơng kích thích tính tích cực cá nhân, khơng tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển Những sai lầm kéo dài, chậm phát khắc phục triệt để hạn chế tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nước, dẫn tới tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội nhiều nước, buộc nước phải cải cách đổi Trong trình cải cách đổi mới, nhiều đảng cộng sản mắc sai lầm mang tính chất ngun tắc Lợi dụng tình hình đó, lực thù địch với chủ nghĩa xã hội bên ngoài, kết hợp với kẻ phản bội bên trong, chí người đứng đầu quan đảng nhà nước công làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô Như sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Đơng Âu Liên Xơ có nguyên nhân sâu xa sai lầm đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chống phá liệt kẻ thù phản bội số người cộng sản, hoàn tồn khơng phải sụp đổ chủ nghĩa xã hội lý luận khoa học chủ nghĩa xã hội số người rêu rao Đây học kinh nghiệm trình đổi nước xã hội chủ nghĩa giai đoạn Giai đoạn từ đầu năm 1990 tới Giai đoạn nay, chủ nghĩa xã hội giới tạm thời lâm vào thoái trào Cùng với sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô, nhiều đảng cộng sản công nhân bị tan rã, nhiều đảng viên xin khỏi đảng Nhiều nước dân tộc chủ nghĩa định hướng lên chủ nghĩa xã hội, chỗ dựa vật chất tinh thần, lực lượng phản động giành lại quyền đưa đất nước theo đường khác ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới giảm nghiêm trọng Những lực phản động quốc tế dùng trăm phương, nghìn kế nhiều luận điệu khác để xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin phá hoại nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước xã hội chủ nghĩa lại, nhằm xác lập thống trị tuyệt đối chủ nghĩa tư giới Lịch sử đặt thử thách to lớn cho chủ nghĩa xã hội, phong trào cộng sản công nhân quốc tế Để vượt qua thử thách đó, nước xã hội chủ nghĩa phải tự đổi mới, phải khắc phục yếu kém, nhược điểm hạn chế lĩnh vực đời sống xã hội, tranh thủ điều kiện thuận lợi cách mạng khoa học công nghệ tạo ra, không ngừng nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân, để nâng cao sức mạnh mặt đất nước Trải qua thăng trầm lịch sử, người cộng sản nước thuộc Liên Xô trước nước Đông Âu nhận rõ mặt kẻ thù, sức tập hợp lực lượng, tiến hành đấu tranh bền bỉ nhằm khôi phục giá trị chủ nghĩa xã hội để đưa đất nước trở lại đường xã hội chủ nghĩa Từ thực tế năm vừa qua giúp cho giai cấp công nhân, nhân dân tiến giới thấy mặt thật tính chất nguy hiểm chủ nghĩa tư đại, từ mà đồn kết lại để đấu tranh xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, đưa đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa *** Trong thời đại ngày nay: "Chủ nghĩa xã hội giới, từ học thành công thất bại từ khát vọng thức tỉnh dân tộc, có điều kiện khả tạo bước phát triển Theo quy luật tiến hố lịch sử, lồi người định tiến tới chủ nghĩa xã hội" Thời đại ngày diễn đấu tranh gay go, liệt chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư phạm vi toàn giới Cuộc đấu tranh hai chế độ xã hội khác chất chi phối toàn trình vận động lịch sử nhân loại Đây đấu tranh chế độ đời, trưởng thành, hạn chế nhiều mặt với chế độ xã hội lạc hậu mặt lịch sử, có ưu định kinh tế, quân Cuộc đấu tranh hai chế độ xã hội đối lập chất diễn tất lĩnh vực đời sống xã hội: kinh tế, trị, tư tưởng, văn hố, v.v Trong lĩnh vực kinh tế: Các học giả tư sản tìm cách chứng minh kinh tế tư chủ nghĩa vĩnh cửu; chủ nghĩa tư khơng bóc lột trước Thế giới tư chủ nghĩa dựa vào lợi kinh tế mình; chủ nghĩa đế quốc tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại, hạn chế phát triển kinh tế nước xã hội chủ nghĩa bao vây, cấm vận kinh tế, thơng qua sách tồn cầu hố để tiếp tục áp bóc lột nước nghèo đem lại lợi to lớn cho nước phát triển Chủ nghĩa xã hội tìm cách khẳng định mình, cách huy động tiềm năng, trí tuệ nhân dân, điều chỉnh sai lầm cải cách, đổi mới, khắc phục yếu quản lý kinh tế, tranh thủ thành tựu khoa học - cơng nghệ chứng minh tính ưu việt kinh tế xã hội chủ nghĩa Trong lĩnh vực trị: Các đảng tư sản, chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu Mỹ dùng cách để tuyên truyền quảng bá cho chế độ dân chủ tư sản, tự tư sản; biện minh cho sách bá quyền họ để can thiệp vào công việc nội nước Bằng nhiều âm mưu thủ đoạn khác từ mua chuộc, lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng khuyết điểm, hạn chế số nước xã hội chủ nghĩa, tới biện pháp đe dọa, chủ nghĩa tư thực âm mưu "diễn biến hồ bình" nhằm lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa, hòng khơi phục lại chế độ tư chủ nghĩa nước Các nước xã hội chủ nghĩa, đảng cộng sản phải tỉnh táo chủ động kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại kẻ thù, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành cách mạng Đồng thời, giai cấp công nhân quốc tế, nhà nước xã hội chủ nghĩa phải làm rõ tính chất phản động, hiếu chiến tập đoàn tư nay, tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, u chuộng hồ bình giới công làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng kẻ thù Trong lĩnh vực tư tưởng: Chủ nghĩa tư dựa vào ưu kinh tế, khoa học - công nghệ sức mạnh quân tìm cách phổ biến giá trị phương Tây, tuyên truyền quan điểm đa nguyên trị, đa đảng "phi giai cấp", "phi ý thức hệ", "phi trị"; làm lẫn lộn đúng, sai, phải, trái nhằm chống lại chủ nghĩa xã hội lực lượng hồ bình tiến giới Đặc biệt nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa đế quốc thực chiến lược diễn biến hồ bình, tun truyền lý thuyết tư sản, tìm cách phủ nhận học thuyết MácLênin - lý luận cách mạng, vũ khí sắc bén giai cấp công nhân nhân dân lao động Mặt khác, chúng tìm cách mua chuộc, làm thoái hoá tư tưởng, đạo đức, lối sống phận cán đảng viên; tìm cách chia rẽ cán với cán bộ, đảng với dân, cán với nhân dân, v.v Các đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa phải đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng nhiều cách khác nhau, phê phán tư tưởng phản động, hiếu chiến muốn trì thống trị, áp nước giàu nước nghèo, nước lớn nước nhỏ; cổ vũ cho đấu tranh, giới hồ bình, hữu nghị, đồn kết giúp đỡ lẫn phát triển." ... kỹ thuật, v.v., hệ thống xã hội chủ nghĩa giới trở thành chỗ dựa vững cho phong trào đấu tranh hồ bình, tiến giới, đẩy lùi nguy chiến tranh lực phản động quốc tế Những thành tựu xây dựng chủ... hội chủ nghĩa giới Sau Chiến tranh giới lần thứ hai, hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa đời, từ sau nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xuất hiện, với thành tựu to lớn hệ thống nước xã hội chủ nghĩa... kém, nhược điểm hạn chế lĩnh vực đời sống xã hội, tranh thủ điều kiện thuận lợi cách mạng khoa học công nghệ tạo ra, không ngừng nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân, để nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó , Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn