Khái quát thực trạng người khuyết tật tại việt nam

12 15 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

1 Khái quát thực trạng người khuyết tật Việt Nam Ngày 17 tháng năm 2010 Quốc hội thông qua Luật người khuyết tật Luật người khuyết tật thể chế hố hệ thống đường lối, sách Đảng Nhà nước Việt Nam người khuyết tật, xây dựng sở pháp lý đảm bảo cho hoạt động đối tượng đồng thời khuyến khích quan tâm rộng rãi tổ chức, cá nhân việc chăm sóc người khuyết tật thể cam kết Việt Nam việc thực Công ước quốc tế quyền người khuyết tậtViệt Nam kí kết phê chuẩn vào tháng 11 năm 2014 Theo số liệu Tổng cục Thống kê năm 2009, nước có khoảng 6,1 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 7,8% dân số, có 1,1 triệu người khuyết tật nặng, chiếm 21,5% tổng số người khuyết tật Bao gồm 29,41% người khuyết tật vận động, 16,83% thần kinh, 13,84% thị giác, 9,32% thính giác, 7,08% ngơn ngữ, 6,52% trí tuệ 17% dạng tật khác Tỷ lệ nam người khuyết tật cao nữ nguyên nhân hậu chiến tranh, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích Hiện nước có khoảng triệu NKT, chiếm 7,8% dân số, NKT đặc biệt nặng nặng chiếm khoảng 28,9%, 28,3% NKT trẻ em, 10,2% NKT người cao tuổi, khoảng 10% NKT thuộc hộ nghèo Quyền trẻ khuyết tật Công ước Quốc tế quyền người khuyết tật có điều quy định riêng trẻ em khuyết tật sau: - Tại Điều 3, Khoản h: tôn trọng khả phát triển trẻ em khuyết tật tôn trọng quyền trẻ em khuyết tật việc bảo tồn sắc trẻ em - Điều Trẻ em khuyết tật Các Quốc gia thành viên Công ước cam kết thực biện pháp cần thiết để đảm bảo trẻ em khuyết tật thụ hưởng đầy đủ quyền người quyền tự trẻ em khác 2 Trong tất hoạt động có liên quan tới trẻ em khuyết tật, lợi ích tối ưu trẻ khuyết tật phải quan tâm hàng đầu Các Quốc gia thành viên Công ước cam kết đảm bảo trẻ em khuyết tật có quyền tự bày tỏ ý kiến tất vấn đề có liên quan tới trẻ em, quan điểm em xem xét cách thích đáng phù hợp với lứa tuổi chín chắn em, giống trẻ em khác có hỗ trợ phù hợp với lứa tuổi tình trạng khuyết tật để thực quyền - Điều 8, Khoản 2, Mục b quy định: “Khuyến khích thái độ tơn trọng quyền người khuyết tật tất cấp hệ thống giáo dục, bao gồm trẻ em lứa tuổi” - Điều 18, Khoản 2: “Trẻ em khuyết tật phải đăng ký khai sinh sau sinh có quyền đặt tên từ sinh ra, có quyền nhập quốc tịch, khả tối đa có quyền biết cha mẹ cha mẹ chăm sóc.” Điều 23: Quyền tơn trọng gia đình tổ ấm - Tại Khoản 1, Mục c quy định: “Người khuyết tật kể trẻ em có quyền trì khả sinh sản họ, sở bình đẳng người khác” - Tại Khoản quy định: “Trong trường hợp lợi ích tối ưu trẻ em ưu tiên hàng đầu, quốc gia thành viên Công ước cam kết đưa hỗ trợ phù hợp cho người khuyết tật việc thực nghĩa vụ nuôi dạy cái” - Tại Khoản quy định: “Các quốc gia thành viên Công ước cam kết đảm bảo trẻ em khuyết tật có quyền bình đẳng sống gia đình, nhằm thừa nhận quyền ngăn ngừa giấu giếm, cấm đoán, ruồng bỏ cách ly trẻ em khuyết tật, quốc gia thành viên Công ước cam kết cung cấp thông tin dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho trẻ em khuyết tật gia đình trẻ em khuyết tật” - Tại Khoản quy định: “Trong hoàn cảnh không phép cách ly đứa trẻ khỏi bố mẹ lý khuyết tật trẻ hai bố mẹ” - Tại Khoản quy định: “Các quốc gia thành viên Công ước cam kết lỗ lực để có giải pháp chăm sóc thay trẻ em khuyết tật gia đình lớn … mà gia đình trẻ khuyết tật khơng thể chăm sóc ni dưỡng em” - Tại Điều 24 Khoản Mục … quy định: “Người khuyết tật không bị loại khỏi hệ thống giáo dục chung lý bị khuyết tật trẻ em khuyết tật khơng bị loại trừ khỏi chương trình giáo dục tiểu học miễn phí bắt buộc chương trình giáo dục THCS lý bị khuyết tật” - Điều 30, Khoản 5, Mục d quy định “Đảm bảo trẻ em khuyết tật tiếp cận bình đẳng đứa trẻ khác vào hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, kể hoạt động thể thao, vui chơi giải trí hệ thống giáo dục” * Pháp luật Việt Nam có số điều quy định riêng trẻ em khuyết tật Cụ thể, Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Điều 59 có quy định: “Nhà nước xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn khác học văn hoá học nghề phù hợp” * Luật người khuyết tật năm 2010: - Tại Điều 5, Khoản quy định: “Ưu tiên thực sách bảo trợ xã hội hỗ trợ người khuyết tật trẻ em” - Tại Điều 23, Khoản quy định: “Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật” - Tại Điều 23 khoản 3: “Tư vấn biện pháp phòng ngừa phát sớm khuyết tật bẩm sinh trẻ em sơ sinh để kịp thời có biện pháp điều trị chỉnh hình, phục hồi chức phù hợp” - Tại Điều 44 Khoản quy định: Đối tượng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng Mục c có quy định: “Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng mang thai nuôi 36 tháng tuổi” Khoản có quy định: “Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng trẻ em, người cao tuổi hưởng mức hỗ trợ cấp cao đối tượng khác mức độ khuyết tật” * Luật bảo vệ, chăm sóc & giáo dục trẻ em năm 2004: Điều 52 quy định: “Trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em nạn nhân chất độc hố học gia đình, nhà nước xã hội giúp đỡ, chăm sóc, tạo điều kiện để sớm phát bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nhận vào lớp học hoà nhập, lớp học dành riêng cho trẻ khuyết tật, tàn tật Được giúp đỡ học văn hoá, học nghề tham gia hoạt động xã hội” Quy định pháp luật hướng đến việc ưu đãi bảo vệ trẻ em khuyết tật Điều 35, Luật trẻ em năm 2016 quy định Trẻ em khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em quyền người khuyết tật theo quy định pháp luật; hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả tự lực hòa nhập xã hội Theo quy định Luật người khuyết tật 2010 trẻ em khuyết tật ưu tiên hệ thống sách trợ cấp xã hội hàng tháng Nội dung cụ thể bao gồm: - Hệ số hưởng TCXH TKT cao 0,5 so với hệ số chung (Đây điểm TCXH trẻ em KT) Trong trường hợp trẻ em khuyết tật nặng đặc biệt nặng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ưu tiên thêm giải phần khó khăn cho trẻ em khuyết tật, sở việc tiếp cận giáo dục nâng cao bước - Hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng NKT đặc biệt nặng có trẻ em hỗ trợ kinh phí chăm sóc hệ số 1,0 Chính sách nhằm hỗ trợ trực tiếp trực tiếp ni dưỡng chăm sóc trẻ khuyết tật đặc biệt nặng Tuy nhiên thực tế cho thấy trường hợp trẻ em khuyết tật nặng nhu cầu từ việc chăm sóc hỗ trợ từ phía gia đình lớn hộ gia đình chưa hỗ trợ - Người nhận chăm sóc TKT đặc biệt nặng hỗ trợ hệ số 1,5 Chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác chăm sóc trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng có ưu tiên việc nhận ni dưỡng chăm sóc đối tượng Bảo trợ xã hội - Người KT nặng, đặc biệt nặng mang thai nuôi 36 tháng tuổi hỗ trợ hệ số 1,5 Đây sách tác động trực tiếp đến việc chuẩn bị hỗ trợ phần cho việc học tập trẻ em khuyết tật, hệ số tăng lên 2,0 vừa nuôi 36 tháng tuổi mang thai Quy trình can thiệp với trẻ em khuyết tật Bước 1: Tiếp nhận thông tin; kiểm tra, đánh giá nguy sơ bộ; thực biện pháp đảm bảo an toàn tạm thời cho trẻ tình trạng khẩn cấp - Mục tiêu: Tiếp nhận đối tượng thông báo đối tượng thực đánh giá sơ tình hình đối tượng để cung cấp dịch vụ hỗ trợ kịp thời, đáp ứng nhu cầu trường hợp khẩn cấp - Các hoạt động: + Tiếp nhận đối tượng, thông báo + Thực đánh giá sơ tình hình đối tượng + Ghi chép thơng tin, hồ sơ - Nguồn cung cấp thông tin: + Gia đình đến gặp trình bày, hàng xóm, bạn bè từ tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em + Lấy danh sách từ tổ dân phố, quyền báo; quan cơng an quan y tế, trường học báo cáo Nhân viên xã hội: -Cần lắng nghe lấy thông tin từ nhiều phía Cần hỏi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, lập hồ sơ đối tượng lưu mẫu tiếp nhận hồ sơ - Cần báo cáo với người cung cấp thông tin kế hoạch làm sau nhận thông báo để liên lạc với địa cán chức cho người báo cho người báo tin cần liên hệ Đánh giá, xác định mức độ khẩn cấp vấn đề: - Nếu vấn đề mà đối tượng gặp phải vấn đề có tính chất khẩn cấp an tồn tính mạng đối tượng người xung quanh bị đe dọa k hỗ trợ, can thiệp kịp thời NVXH cần kết hợp với quan chức tiến hành tổ chức can thiệp Bước 2: Thu thập thông tin, xác minh đánh giá nguy cụ thể Nội dung thông tin cần thu thập: Nắm bắt, thu thập thông tin đối tượng vấn đề đối tượng gặp phải Với trẻ khuyết tật, cần tìm hiểu số thơng tin như: - Trẻ khuyết tật dạng gì? Mức độ khuyết tật? - Trẻ gặp khó khăn gì? Đang đâu? Với ai? - Trẻ đáp ứng nhu cầu gì? Nhu cầu chưa đáp ứng? Nhu cầu đáp ứng phù hợp với trẻ chưa? - Những tác nhân ảnh hưởng tới trẻ khuyết tật, Xác minh, đánh giá toàn diện Sau có thơng tin sơ đối tượng thực biện pháp can thiệp khẩn cấp trường hợp có nguy cao NVXH cần phối hợp với quyên địa phương, ban ngành địa phương liên quan tiến hành xác minh, thu thập thêm thông tin đánh giá tồn diện Mục đích: Kiêm tra thơng tin, chứng cụ thể liên quan đến thông tin cung cấp, thu thập thêm thông tin cần thiết đánh giá toàn diện Các hoạt động xác minh thơng tin: - Gặp gỡ đối tượng, gia đình bên liên quan - Tham quan nơi sinh sống đối tượng đê có chứng cụ thể, xác thực liên quan đến vấn đề nhu cầu đối tượng - Trường hợp trẻ khuyết tật bị bỏ rơi, cần phải kết hợp vơi quan chức để tiến hành xác minh nhân thân nguồn gốc Trong trường hợp trẻ có nhân thân rõ ràng, nội dung cần phải đánh giá thu thập bước là: 2.1 Đánh giá thân đối tượng - Đánh giá mặt sức khỏe bệnh sử trẻ khuyết tật + Dạng khuyết tật, mức độ nặng nhẹ dạng tật thông qua trình quan sát đối tượng hồ sơ y tế + Khả tự đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân (ăn uống, vệ sinh, lại ) + Điều kiện khám, chữa bệnh + Khả điều trị phục hồi chức + Khả lao động + Người chăm sóc trẻ * Đánh giá trạng thái tâm lý, tinh thần đối tượng - Khả nhận thức trẻ: Khả nhận biết thân, nhận biết xung quanh, nhận biết người hành vi thân - Khả giao tiếp: Trẻ có giao tiếp với người xung quanh khơng? Nếu có giao tiếp nào? Khó khăn gặp phải giao tiếp? - Thái độ, hành vi trẻ: tìm hiểu thái độ hành vi trẻ thông qua việc quan sát, khả kiểm soát trẻ Các nguy đe dọa trẻ người thân gia đình hành vi trẻ * Đánh giá tình trạng nhà - Có nhà khơng? Nếu có với ai? - Nơi nhà có an tồn, ổn định khơng? Có thuận lợi cho lại, sinh hoạt trẻ hay khơng? - Nhà có đảm bảo vệ sinh, đầy đủ ánh sáng không? * Đánh giá giáo dục, học tập - Trẻ có học không? Đi học đâu? Học lớp mấy? Các khó khăn học tập? Biết đọc, biết viết khơng? Có người đưa đón học khơng? Có hưởng sách hỗ trợ giáo dục dành cho người khuyết tật không? - Trẻ không học lý gì? * Đánh giá mối quan hệ xã hội - Mối quan hệ trẻ gia đình - Mối quan hệ gia đình trẻ với hàng xóm, đồn thể cộng đồng * Đánh giá tiếp cận đối tượng với sách - Trẻ gia đình trẻ có thuộc diện hưởng chế độ sách bảo trợ xã hội hay khơng? Nếu có trẻ gia đình hưởng chế độ nào, hưởng đầy đủ chưa? Nếu chưa, tìm hiểu lý * Đánh giá hội tham gia hoạt động xã hội, vui chơi giả trí - Nơi trẻ sinh sống có hoạt động vui chơi giải trí dành cho người khuyết tật hay chưa? - Trẻ có cởi mở giao lưu gặp gỡ người hay không? - Trẻ có thường xuyên tham gia hoạt động vui chơi, giải trí khơng? 2.2 Đánh giá thành viên gia đình trẻ NVXH cần tìm hiểu thơng tin mặt liên quan tới người trực tiếp chăm sóc trẻ: - Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe bệnh sử thành viên gia đình trẻ - Trạng thái tâm lý, tinh thần thành viên cá nhân trẻ - Mối quan hệ gia đình: + Sự quan tâm mối quan hệ qua lại thành viên với cá nhân trẻ + Mối quan hệ thành viên với - Tình trạng kinh tế gia đình: Các tài sản thuộc sở hữu gia đình, mức thu nhập chi tiêu gia đình, hỗ trợ gia đình nhận từ họ hàng, hàng xóm, quyền, Bước 3: Lập kế hoạch can thiệp Mục tiêu: Từng bước xây dựng kế hoạch hành động hỗ trợ đối tượng phục hồi phát triển tốt Để lập kế hoạch can thiệp cần: - Xác định vấn đề đối tượng theo thứ tự ưu tiên Dựa vào thơng tin thu thập được, NVXH tìm hiểu kĩ trình bày vấn đề theo thứ tự ưu tiên (1): Vấn đề có nguy đe dọa an toàn đối tượng (2): Vấn đề liên quan đến đảm bảo nhu cầu tối thiểu (ăn, ở, ) (3): Các vấn đề khác -Xác định nhu cầu đối tượng - Xác định mục tiêu dựa thứ tự ưu tiên nhu cầu - Đánh giá mạng lưới, nguồn lực hỗ trợ Bước 4: Thực hoạt động can thiệp, trợ giúp Căm vào kế hoạch hoạt động bước 3, NVXH tiến hành tiếp cận nguồn lực hỗ trợ để triển khai kế hoạch Bước 5: Rà soát, đánh giá Mục tiêu: Đánh giá mức độ hiệu hoạt động can thiệp, trợ giúp qua việc đo lường dấu hiệu tich cực mức độ thường xuyên biểu + Đánh gia khả độc lập hòa nhập cộng đồng, tính bền vững biện pháp hỗ trợ + Xác định vấn đề nảy sinh gây tổn hại đến đối tượng, ;ập kế hoach bổ sung - Sau kế hoạch can thiệp triển khai, NVXH phải có trách nhiệm kế hoạch giám sát tiến triển hoạt động đánh giá hiệu hoạt động trợ giúp - NVXH cần lên kế hoạch thăm hỏi định kì để đánh giá tiến triển đối tượng nguy sau can thiệp - Căn vào mức độ thành công hoạt động can thiệp mà NVXH cho đóng ca tiếp tục giám sát, lập kế hoạch can thiệp bổ sung tiếp tục tổ chức hỗ trợ Các kỹ can thiệp - Kỹ lắng nghe + Khả lắng nghe câu chuyện trẻ có phản hồi phù hợp + NVXH cần có phản ứng giao tiếp ngơn ngữ phi ngơn ngữ xác, truyền đạt cho đối tượng NVXH ý lắng nghe - Kỹ thấu cảm Khả truyền đạt cho trẻ thấy NVXH hiểu trẻ nói, tâm tư tình cảm trải qua NVXH giới trẻ - Kỹ đặt câu hỏi Tiếp tục nhận thông tin làm rõ thêm q trình giao tiếp Có loại câu hỏi: + Câu hỏi đóng + Câu hỏi mở - Kỹ thử thách Là trình trẻ nhận thức thơng tin tình cảm mà trẻ khơng muốn thừa nhận Thử thách phải phù hợp với hoàn cảnh trẻ Các đôi tác thực kế hoạch * Làm việc vơi trẻ - Trẻ cần tham gia tất bước can thiệp Điều giúp NVXH hiểu rõ vấn đề nhu cầu trẻ; vận động nguồn lực từ thân trẻ - Các phương pháp làm việc vơi trẻ bao gồm làm việc trực tiếp với cá nhân trẻ, làm việc với gia đình thơng qua nhóm trẻ Tùy vấn đề, tính cách khả nhận thức trẻ mà NVXH lựa chọn phương pháp phù hợp - số kỹ làm việc với trẻ, NVXH cần quan tâm đến số yêu cầu: + Tạo lập mối quan hệ với trẻ, sẵn lòng quan tâm đến trẻ + Tơn trọng trẻ + Nhiệt tình + Chấp nhận * Làm việc với gia đình - Gia đình cần tham gia vào tất giai đoạn can thiệp nhằm mục đích: + Tìm hiểu yếu tố có nguy hại trẻ đến từ mơi trường gia đình nguyên nhân dẫn đến vấn đề + Tăng cường chức bảo vệ chăm sóc trẻ gia đình + Thay đổi mơi trường chăm sóc trẻ theo hướng tích cực - Khi làm việc với gia đình, NVXH cần đảm bảo: + Giữ liên lạc thường xun với gia đình + Tơn trọng hồn cảnh, quyền riêng tư gia đình + Tế nhị thơng cảm với cảm xúc gia đình + Thể quan tâm cam kết giúp đỡ trẻ + Khuyến khích gia đình chia sẻ mối quan tâm gia đình cách thức giải vấn đề trẻ gặp phải + Thể cam kết, hợp tác với gia đình + Với gia đình có thành viên gây tổn hại cho trẻ, NVXh cần tăng cường lực cho thành viên khác để họ hỗ trợ giám sát hành vi người gây tổn hại + Giúp gia đình tìm sử dụng nguồn lực + Để gia đình tự đưa định * Làm việc với UBND - NVXH cần phải báo cáo tham mưu cho UBND việc giải trường hợp cần bảo vệ để có đạo giúp đỡ mặt sách, tài nhân lực - Khi làm việc với UBND, NVXH cần chuẩn bị thông tin sau: + Thông tin trẻ + Thông tin hoạt động can thiệp + NHững khuyến nghị * Làm việc vơi quan, tổ chức cung cấp dịch vụ - Khi nhu cầu trẻ vượt khả hỗ trợ NVXH, điều cần thiêt phải phối hợp với cán chuyên môn thuộc lĩnh vực khác để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ - NVXH phải chủ động liên hệ, đưa quan tổ chức cung cấp dịch vụ tham gia vào tất giai đoạn can thiệp Bên cạnh đó, NVXH phải hỗ trợ trẻ gia đình tiếp cận đến cac dịch vụ họ có nhu cầu - Một số lưu ý làm việc với quan, tổ chức cung cấp dịch vụ: + Cần có hiểu biết quan tổ chức + Tạo lạp mối quan hệ công việc với tổ chức + Thông báo trường hợp cho ban ngành liên quan + Có phản hồi nghe phản hồi việc cung cấp dịch vụ * Làm việc với cộng tác viên - CTV co trách nhiệm phát đối tượng trẻ em cần giúp đỡ thông tin cho NVXH có vai trò hỗ trợ NVXH thực can thiệp, giúp đỡ trẻ gia đình - CTV cần tham gia vào tất bước can thiệp - Một số lưu ý NVXH làm việc với CTV: + Luôn giữ liên lạc thường xuyên + Hỗ trợ CTV + Luôn cập nhật tình hình can thiệp trẻ cho CTV yêu cầu tham gia giúp đỡ cần + Cung cấp cho CTV kỹ cần thiết + Lắng nghe tôn trọng ý kiến CTV + Hướng dẫn CTV đảm bảo bí mật cac thơng tin liên quan đến trẻ gia đình trẻ ... Luật người khuyết tật năm 2010: - Tại Điều 5, Khoản quy định: “Ưu tiên thực sách bảo trợ xã hội hỗ trợ người khuyết tật trẻ em” - Tại Điều 23, Khoản quy định: “Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người. .. khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật - Tại Điều 23 khoản 3: “Tư vấn biện pháp phòng ngừa phát sớm khuyết tật bẩm sinh trẻ em sơ sinh... tháng tuổi” Khoản có quy định: Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng trẻ em, người cao tuổi hưởng mức hỗ trợ cấp cao đối tượng khác mức độ khuyết tật * Luật bảo vệ, chăm sóc &
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát thực trạng người khuyết tật tại việt nam , Khái quát thực trạng người khuyết tật tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn