ph và độ mặn của đất nhóm 8

6 27 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

Nguồn: Internet *pH số đo độ hoạt động (hoạt độ) ion Hydro (H+) *pH = - log[H+] *Chỉ số pH nói lên độ acid hay kiềm dung dịch hay mơi trường *pH=7: Trung tính (khơng acid khơng kiềm); *pH7: Tình trạng kiềm *Lấy mẩu đất nhỏ góc mảnh đất trộn lại hồ tan vào nước *Có phương pháp để đo pH: *Dùng máy đo pH *Dùng quỳ tím pH pH = Loại đất Đất trung tính, khơng kiềm, không acid, phù hợp với nhiều loại trồng pH > Đất kiềm, cần cải tạo cách bón chất acid hố lưu huỳnh, sắt, sunphat,… pH < Đất chua, phương pháp cải tạo chủ yếu bón vơi *Độ mặn đất: diện muối hoà tan nước đất *Được đánh giá đại lượng EC(electrical conductivity) độ dẫn điện đất có đơn vị dS/m( deciSiemens cho meter) *Có nhóm đất mặn: Nhóm đất Tỉ lệ(%)diện tích đất mặn Đất mặn sú vẹt đước 10,63% Đất mặn nhiều 15,0% Đất mặn 75,0% Hàm lượng Cl- Tổng số muối tan >0,25% >1% >0,25% ( giảm >1%( giảm vào vào mùa mưa mùa mưa) Ag2CrO4 ( đỏ gạch) Phân loại đất Độ dẫn điện đất (dS/m) Nồng độ muối hồ tan ‰ Ảnh hưởng đến trồng Khơng mặn 0-2 – 1.28 Mặn ảnh hưởng không đáng kể Mặn 2-4 1.28 – 2.56 Năng suất nhiều loại bị giới hạn 4-8 2.56 – 5.12 Năng suất nhiều loại trồng bị giới hạn - 16 5.12 – 10.24 Chỉ số trồng chịu đựng Chỉ trồng chịu đựng Mặn trung bình Mặn Rất mặn >16 >10.24 ... *pH< 7: Tình trạng acid; *pH> 7: Tình trạng kiềm *Lấy mẩu đất nhỏ góc mảnh đất trộn lại hồ tan vào nước *Có ph ơng ph p để đo pH: *Dùng máy đo pH *Dùng quỳ tím pH pH = Loại đất Đất trung tính, khơng... hoà tan nước đất *Được đánh giá đại lượng EC(electrical conductivity) độ dẫn điện đất có đơn vị dS/m( deciSiemens cho meter) *Có nhóm đất mặn: Nhóm đất Tỉ lệ(%)diện tích đất mặn Đất mặn sú vẹt... lọc lấy ph n nước để tiến hành ph n tích Có ph ơng ph p để đo độ mặn: Chuẩn độ Cl- dung dịch AgNO3 0.01M mơi trường NaHCO3 (pH= 7 -8) có mặt K2CrO4 Ph ơng trình chuẩn độ: Cl- + Ag+ -> AgCl Ph n ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: ph và độ mặn của đất nhóm 8 , ph và độ mặn của đất nhóm 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn