đề tài hệ mờ

28 70 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:26

H Ệ Giới thiệu Các thẻ tag lưu trữ liệu Mã hóa GS1 SGTIN Các kỹ thuật phân luồng thủ tục chống đụng độ Cách khắc phục cố truyền thông với Tag M Ờ Các khái niệm thuật ngữ giao thức • Singulation: Phân luồng tả thủ tục chuyển nhóm cơng việc (lộn xộn) thành luồng cơng việc để xử lý Nếu khơng có chế phân luồng để thẻ tag đáp ứng cách riêng lẻ, nhiều tag phản hồi lại reader thời gian phá hủy truyền thơng • Anti-collision: Chống đụng độ tả tập hợp thủ tục ngăn ngừa tag bị gián đoạn lẫn Phân luồng chúng theo thời gian tìm cách để ngẫu nhiên hóa đáp ứng để Reader hiểu đáp ứng Tag nhiều đáp ứng Các thẻ tag lưu trữ liệu (Các bố trí liệu Tag) CRC tổng kiểm tra (Cyclic Redundancy Check) Là kiểm tra tuần hoàn để xác minh khối lượng liệu khơng bị lỗi Xem tồn khối số lớn Bên gửi bên nhận khối liệu tính tốn CRC = Một số (Đa thức CRC) Nếu CRC bên gửi bên nhận không giống nhau, bên nhận yêu cầu gửi lại liệu Các thẻ tag lưu trữ liệu (Các bố trí liệu Tag) EPC giao thức sử dụng đa thức CCITT-CRC, đa thức sử dụng cho việc phát lỗi hầu hết ổ đĩa giao thức truyền file XMODEM Giao thức CRC 16-bit có sử dụng đa thức x 16 +x 12 +x +1 EPC sử dụng CRC-5 cho truy vấn ngắn, nhỏ để làm việc với ID Tag Chúng ta tính tốn nhanh CCITT-CRC phân mềm theo Ritter Các thẻ tag lưu trữ liệu Bộ nhận dạng Tên Mục đích sử dụng Ví dụ SGTIN Mã số thương mại toàn cầu Theo dõi đối tượng Vỏ xe cá nhân SSCC Mã container vận chuyển Vận chuyển container Một sơ container GLN Số địa điểm tồn cầu Các địa điểm Angten riêng lẻ nhà kho GRAI Nhận dạng (hình danh) tài sản hồn trả tồn cầu Các đối tượng thư viện cho thuê Một xe tải cho thuê GIAI Nhận dạng tài sản riêng lẻ toàn cầu Theo dõi tài sản Một ghế văn phòng GID Nhận dạng chung Nhận dạng riêng lẻ Các hình nhận dạng (Các loại mã hóa đặc biệt ví dụ việc sử dụng nó) Các thẻ tag lưu trữ liệu Bộ nhận dạng GID Tên Mục đích sử dụng Nhận dạng chung Nhận dạng riêng lẻ (Các loại mã hóa đặc biệt ví dụ việc sử dụng nó) GID trường hợp đặc biệt GID có định nghĩa tiêu đề (header), số quản lý chung (General manager Number), lớp đối tượng (Object Class), số sê ri (Serial Number) Số quản lý chung cấp EPCglobal cho số công ty tổ chức đảm bảo Tổ chức chịu trách nhiệm gán giá trị cho lớp đối tượng số sê ri Ví dụ Các hình nhận dạng Các thẻ tag lưu trữ liệu (Ví dụ pallet phụ tùng tơ xuất nước ngồi từ nhà máy.) Sử dụng sê ri thương mại toàn cầu (SGTIN- Separate Serialized Global Trade Item Number) để nhận dạng từng phận riêng biệt, vài nhận dạng SGTIN khác nhận dạng pallet (gồm tất phận riêng biệt đó) Các thẻ tag lưu trữ liệu Tại cửa vào nhà máy nơi pallet chuyển đến, nhận dạng số địa điểm toàn cầu (GLN- Global Location Number) Các thẻ tag lưu trữ liệu Các container vận chuyển nhận dạng Số Container vận chuyển (SSCC- Serialized Shipping Container Code) Các thẻ tag lưu trữ liệu Các container chứa pallet chứa khung niềng pallet thuộc nhà máy Mỗi khung niềng nhận dạng Số nhận dạng tài sản hoàn lại toàn cầu (GRAI) CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ • Rãnh (khe) Aloha (Slotted Aloha) • Cây nhị phân thích nghi (Adaptive binary tree) • Bộ thu thập thích nghi đầu cuối phân rãnh (Slotted Terminal Adaptive Collection: STAC) • EPC UHF lớp Gen CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ Rãnh (khe) Aloha (Slotted Aloha) CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ Cây nhị phân thích nghi (Adaptive binary tree) CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ Bộ thu thập thích nghi đầu cuối phân rãnh (Slotted Terminal Adaptive Collection: STAC) - Giao thức STAC tương tự với Slotted Aloha nhiều mặt, có số đặc điểm làm cho phức tạp phải có cách giải riêng - STAC định nghĩa thành phần đặc tính EPC cho tag HF Bởi vì, định nghĩa đến 512 khe (rãnh) với chiều dài khác nhau, Và đặc biệt thích hợp cho kỹ thuật phân luồng với mật độ Tag dày đặc CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Nghiên cứu sau giao diện khơng khí EPC UHF lớp gọi “Giao thức Gen2” Gen2 xác định vài giới hạn tiêu chuẩn giao thức UHF Bitmask (mặt nạ bit) Thứ nhất, Gen2 sử dụng mặt nạ bit để so sánh với giá trị nhớ tag lệnh lệnh SELECT Thứ 2, tương đối phức tạp hơn, Gen2 sử dụng mặt nạ bit “mã che đậy” để bảo vệ thông tin nhạy cảm từ reader gửi đến tag CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Nếu reader cần gửi khối liệu 0xAFAF số ngẫu nhiên nhận từ tag 0x7E21 reader tính giá trị sau: CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Bộ nhớ tag Giao thức Gen2 nhận biết vùng nhớ người dùng tùy chọn nhận dạng tag thêm vào chuỗi số CRC+EPC, mà gọi Bộ nhận dạng đối tượng CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Các lệnh kiểm kê tag Khi reader bắt đầu kiểm kê với nhóm tag, điều gọi session Tag giữ bốn cờ kiểm kê:S0, S1, S2 S3 Các cờ kiểm kê có hai giá trị: A B Trong trình kiểm kê, reader dùng phương pháp Slotted Random Anticollision CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Các lệnh kiểm kê tag Query (Truy vấn): Lệnh định phiên tổng số rãnh Query Adjust (Điều chỉnh truy vấn):Thay đổi số rãnh chu kỳ kiểm kê Nó thêm, bớt rãnh tổng số rnh giữ nguyên QueryRep (Trả lời truy vấn): Khi reader phát lệnh QueryRep, tag giảm đếm rãnh chúng ACK: Đó giá trị 16 bit gửi ngược đến tag Nếu tag trạng thái Reply Acknowledged, trả lời số ngẫu nhiên 16bit NAK: Reader phát NAK chiều dài bit có giá trị 0xC0 CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Lệnh Select (Lệnh Chọn) Lệnh Select yêu cầu tag so sánh nội dung bank nhớ tag với bitmask Một lệnh Select đặt hai giá trị: cờ select cờ inventoried CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Lệnh Access(Lệnh truy cập) Lệnh access cho phép reader thay đổi nội dung nhớ tag  Req_RN: yêu cầu tag phát số ngẫu nhiên  Read: đọc liệu từ bank nhớ tag  Write:ghi liệu vào bank nhớ tag  Kill: làm vĩnh viễn khả hoạt động tag CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Lệnh Access(Lệnh truy cập) Lệnh access cho phép reader thay đổi nội dung nhớ tag  Lock: thiết lập quyền đọc/ghi cho bank nhớ password cụ thể  BlockWrite:Lệnh ghi khối: giống lệnh Write ghi nhiều khối 16 bit lần mà khơng có cover code  BlockErase:Lệnh xóa khối: cho phép reader CÁC KỸ THUẬT PHÂN LUỒNG CÁC THỦ TỤC CHỐNG ĐỤNG ĐỘ EPC UHF lớp Gen Trạng thái tag Cấu trúc cấp cao giao thức EPC Gen2 5.Cách khắc phục cố truyền thông với tag Nếu tag làm việc tag hỏng, tag khơng làm việc reader hỏng Nói tóm lại tùy vào cơng nghệ phát triển reader thẻ tag, tùy vào mơi trường mà ta có cách kiểm tra truyền thông tag reader KẾT THÚC ... nhà kho GRAI Nhận dạng (hình danh) tài sản hồn trả tồn cầu Các đối tượng thư viện cho thuê Một xe tải cho thuê GIAI Nhận dạng tài sản riêng lẻ toàn cầu Theo dõi tài sản Một ghế văn phòng GID Nhận... (Các loại mã hóa đặc biệt ví dụ việc sử dụng nó) GID trường hợp đặc biệt GID có định nghĩa tiêu đề (header), số quản lý chung (General manager Number), lớp đối tượng (Object Class), số sê ri (Serial... container chứa pallet chứa khung niềng pallet thuộc nhà máy Mỗi khung niềng nhận dạng Số nhận dạng tài sản hoàn lại toàn cầu (GRAI) 3 Mã hóa GS1 SGTIN Các đầu đọc EPC phần mềm trung gian phụ thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài hệ mờ , đề tài hệ mờ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn