UNDP và sự phát triển của các nước thế giới thứ ba

31 11 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ TIỂU LUẬN KINH TẾ PHÁT TRIỂN ******** Đề Tài: UNDP Sự Phát Triển Của Các Nước Thế Giới Thứ Ba Giáo viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: Lương Thị Ngọc Oanh Nhóm 16 Lớp A14 – K45E – Khoa Kinh tế Đối Ngoại MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC UNDP Khái quát lịch sử cấu UNDP .2 1.1 UNDP gì? 1.2 Cơ cấu tổ chức UNDP 2 Nguồn vốn cấu viện trợ Tơn mục đích hoạt động II NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CỦA UNDP .5 Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ 1.1 Tăng cường lực định chế 1.2 Hỗ trợ hệ thống quy trình bầu cử .6 1.3 Cải cách luật pháp quyền người 1.4 Xây dựng Chính phủ điện tử tiếp cận thông tin dành cho công dân 1.5 Cải cách hành Nhà nước chống tham nhũng Xóa đói giảm nghèo phát triển xã hội .8 Chương trình UNDP lượng môi trường 3.1 Quản lý hiệu nguồn nước .9 3.2 Tiếp cận với dịch vụ lượng hiệu .9 3.3 Quản lý tài nguyên đất đai 10 3.4 Bảo tồn đa dạng sinh học 10 3.5 Quản lý chất thải 10 Quản lý rủi ro thiên tai 11 4.1 Chương trình chủ động giảm bớt rủi ro thiên tai toàn cầu 11 4.2 Nhận định đánh giá rủi ro 12 4.3 Phát triển lực 13 Phòng chống HIV – AIDS .13 5.1 Tăng cường nhận thức nguy hiểm HIV/AIDS nỗ lực việc tìm phương thức điều trị 13 5.2 Giúp đỡ phủ quản lí cách hiệu hoạt động phòng chống HIV/AIDS 14 5.3 Khích lệ tinh thần người mắc bệnh AIDS xóa bỏ phân biệt đối xử người sống hay bị ảnh hưởng HIV .14 III UNDP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC THẾ GIỚI THỨ BA 16 Tác động tới nước châu Phi 16 Tác động tới nước Ả Rập 19 2.1 Tác động tới toàn khu vực nói chung 19 2.2 Một số hoạt động cụ thể quốc gia 20 Tác động tới nước khu vực Châu Á –Thái Bình Dương 22 3.1 Tác động tới tồn khu vực nói chung 22 3.2 Tác động tới Việt Nam 24 KẾT LUẬN .28 TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 ii LỜI MỞ ĐẦU Không thể phủ nhận nửa cuối kỷ XX năm đầu kỷ XXI đánh dấu nhiều cột mốc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; đặc biệt đời xu hướng tồn cầu hóa mang lại hội lớn giới ngày trở nên “phẳng” Mặc dù vậy, điều không đồng nghĩa với việc mức sống cao thiết lập cho toàn người dân từ quốc gia mà ngược lại, vấn đề bất bình đẳng, phân bố nguồn lực khơng dẫn đến khoảng cách giàu nghèo ngày gia tăng Ở tầm vĩ mơ, tình trạng thể rõ nước giới thứ ba với mức sống thấp, tích lũy kém, thiếu vốn đầu tư kèm với phát triển không bền vững Tuy nhiên, nước không đơn độc chiến nhằm phá vỡ “vòng luẩn quẩn đói nghèo” Cùng với xu phát triển chung, ngày có nhiều định chế quốc tế tham gia vào công đưa giới thứ ba lên nấc thang phát triển nhiều cách tiếp cận khác Những tổ chức tiêu biểu kể đến Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Hội phát triển quốc tế IDA với việc bơm vốn, tăng đầu tư nước nghèo; ADB với hỗ trợ đồng thời tài chính, kỹ thuật quản lý khu vực Châu Á… Bên cạnh đó, khơng thể khơng nhắc tới Chuơng trình hỗ trợ phát triển Liên Hợp Quốc UNDP với kế hoạch phạm vi rộng hiệu thực cao, chứng minh qua nhiều năm hoạt động Vì lý đó, tiểu luận xin đóng góp nhận định hoạt động UNDP việc hỗ trợ phát triển nước giới thứ ba, thơng qua phân tích mục tiêu trọng tâm tổ chức Với số liệu thống kê trường hợp thực tế, việc thực chương trình Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ; Xóa đói giảm nghèo phát triển xã hội; Năng lượng môi trường; Quản lý rủi ro thiên tai Phòng chống HIV/AIDS nhìn nhận giác độ tổng quan cụ thể Bài tiểu luận viết góc nhìn sinh viên nên nhiều thiếu sót, chúng em mong nhận góp ý thầy, giáo để nâng cao thêm hiểu biết thân, có đóng góp thực hữu ích vấn đề I TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC UNDP Khái quát lịch sử cấu UNDP 1.1 UNDP gì? Chương trình hỗ trợ phát triển Liên hợp quốc - UNDP (United Nations Development Programme) tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, thành lập năm 1965 New York theo nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc sở sáp nhập Chương trình Mở rộng Trợ giúp Kĩ thuật Liên hợp quốc (EPTA - thành lập 1950) Quỹ Đặc biệt Liên hợp quốc (thành lập 1959) UNDP có mạng lưới phát triển tồn cầu, có mặt 166 quốc gia với nhiệm vụ: giúp nước có thu nhập thấp tạo điều kiện phù hợp nhằm huy động vốn nước nước ngồi cho phát triển; giúp sử dụng có hiệu nguồn đầu tư nguồn kinh tế nhân lực sẵn có để tăng suất, nâng cao mức sống Chi phí hoạt động UNDP bảo trợ thông qua khoản viện trợ không bắt buộc từ cá nhân tổ chức giới 1.2 Cơ cấu tổ chức UNDP UNDP chịu chi phối Đại Hội đồng Liên hợp quốc Hội đồng Kinh tế - Xã hội ECOSOC Đại Hội đồng định vấn đề sách lớn, ECOSOC xác định nguyên tắc, quy chế hoạt động v.v Người đứng đầu UNDP gọi Tổng giám đốc (Administrator) Tổng thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm Cơ quan quyền lực cao UNDP Hội đồng Chấp hành (Executive Board) gồm 36 nước thành viên phân bổ theo khu vực địa lý, cụ thể là: Châu Phi - 8; Châu Á- 7; Trung Âu - 4; Mỹ Latinh Caribê - 5; Tây Âu nước khác - 12, có nhiệm kỳ năm Hội đồng Chấp hành quan tối cao xem xét, phê duyệt chương trình viện trợ cho nước, khu vực kiến nghị sách phương hướng hoạt động lên ECOSOC Cơ quan thường trực Ban Thư kí cục, vụ chuyên ngành trụ sở New York quan đại diện UNDP Geneve Việt Nam thành viên Hội đồng Chấp hành nhiệm kỳ 2000-2002, đồng thời Phó Chủ tịch Hội đồng Chấp hành năm 2000 2001 Nguồn vốn cấu viện trợ UNDP tổ chức viện trợ phát triển lớn hệ thống Liên hợp quốc Vốn UNDP chủ yếu nguồn đóng góp tự nguyện nước thành viên, tổ chức, cá nhân Trung bình hàng năm UNDP quản lý khoảng 2,3 tỷ USD viện trợ thông qua nguồn vốn thường xuyên (core resources), không thường xuyên (non-core resources) nguồn đồng tài trợ khác (co-financing or cost-sharing resources) 90% viện trợ từ nguồn vốn thường xuyên UNDP dành cho nước nghèo, nơi chiếm 90% tỷ lệ nghèo đói giới Viện trợ UNDP viện trợ khơng hồn lại thực dạng chương trình quốc gia có thời gian năm bao gồm hầu hết lĩnh vực ngành kinh tế quốc gia Các chương trình quốc gia xây dựng dựa ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch năm nước nhận viện trợ mục tiêu ưu tiên thời kỳ UNDP Ngân sách dự kiến viện trợ cho chương trình nước nhận viện trợ hội đồng Chấp hành UNDP thơng qua Chương trình quốc gia khuôn khổ hợp tác UNDP với nước nhận viện trợ Trên sở chương trình quốc gia, UNDP phối hợp với phủ xây dựng chương trình dự án cụ thể Phương thức tiếp cận để thực chương trình quốc gia UNDP từ trước năm 2000 tiếp cận dự án cụ thể Tuy nhiên, kể từ năm 2000, UNDP chuyển mạnh sang phương thức tiếp cận chương trình (cụm vấn đề) Đồng thời, UNDP quản lý vốn số quỹ khác Quỹ Đầu tư Phát triển Liên hợp quốc (UNCDF), Quỹ Phát triển phụ nữ (UNIFEM), Chương trình Những người tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) Đối tác UNDP gồm Quỹ Chương trình viện trợ khác thuộc hệ thống phát triển Liên hợp quốc, tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng khu vực tổ chức phi phủ Tơn mục đích hoạt động Mục tiêu hàng đầu UNDP giúp đỡ quốc gia đạt mục tiêu phát triển người bền vững, cách hỗ trợ quốc gia xây dựng lực việc thiết kế thực chương trình phát triển nhằm xố bỏ đói nghèo, tạo cơng ăn việc làm tìm phương cách mưu cầu sống bền vững, nâng cao địa vị phụ nữ, bảo vệ tái tạo môi trường, ưu tiên hàng đầu cho xố đói giảm nghèo Các nguồn lực UNDP cần phải sử dụng cách hợp lý có hiệu để đem lại tác động tối đa tới phát triển kinh tế, xã hội nước nhận viện trợ UNDP khuyến khích nâng cao tự chủ nước phát triển lực quản lý, kỹ thuật, hành nghiên cứu cần thiết để xây dựng thực sách kế hoạch phát triển nước không phụ thuộc cách bị động vào sách hỗ trợ Hoạt động UNDP tập trung tăng cường hợp tác quốc tế nghiệp phát triển; trợ giúp việc tăng cường khả quản lý quốc gia, tham gia rộng rãi nhân dân, phát triển khu vực nhà nước tư nhân, tăng trưởng cơng Các chương trình dự án hỗ trợ UNDP xây dựng dựa sở kế hoạch ưu tiên quốc gia ưu tiên sách UNDP Trợ giúp UNDP xuất phát từ yêu cầu phủ lĩnh vực ưu tiên UNDP Các lĩnh vực hỗ trợ UNDP là:  Thực nghiên cứu chiến lược, sách đưa khuyến nghị; thực nghiên cứu khả thi, tiền khả thi; tiến hành phân tích đánh giá thực trạng, nghiên cứu tổng quan xây dựng quy hoạch tổng thể  Hỗ trợ việc phân tích phát triển, lắp đặt hệ thống quản lý lập kế hoạch, thông tin, báo cáo lập ngân sách, kế toán  Đào tạo khoa học kỹ thuật, quản lý, nghề nghiệp, kỹ chuyên môn; cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật; trao đổi thông tin tổ chức tham quan, khảo sát, hội thảo tập huấn  Hỗ trợ nghiên cứu phát triển thực xếp tổ chức để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ giao; giúp đánh giá xây dựng chế phối hợp quan có liên quan cơng tác quản lý  Hỗ trợ chuyển giao cơng nghệ phù hợp, khuyến khích giúp đỡ phát triển lực công nghệ quốc gia; Trợ giúp việc thiết lập nâng cấp phương tiện vật chất trang thiết bị Từ năm 2000, UNDP chuyển mạnh theo hướng tư vấn vi mô vấn đề thể chế, sách tăng cường lực tập trung cho hoạt động hỗ trợ nước phát triển thực tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ xố đói giảm nghèo Các dự án trợ giúp kỹ thuật tăng cường lực UNDP ngày gắn với hỗ trợ xây dựng sách phục vụ phát triển nước nhận viện trợ II NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CỦA UNDP Nghèo đói, phát triển hậu không mà nhiều ngun nhân gây ra, giải pháp cho tình trạng khơng thể rời rạc mà phải tạo dựng tác động tổng hợp, tháo gỡ “vòng luẩn quẩn” mà nước thứ ba mắc phải Để thực hóa mục tiêu mang tầm vĩ mơ kể trên, UNDP đặt nhóm đồng chương trình trọng tâm nhiều lĩnh vực, bao gồm trị, xã hội, tự nhiên quản lý rủi ro… Những chương trình tiến hành nước phát triển có diện UNDP tùy theo đặc thù quốc gia, việc thực chúng biến chuyển linh hoạt Tuy nhiên, chương trình có khung hoạt động nguyên tắc chung Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ Hơn hết, nhiều quốc gia cố gắng xây dựng chế quản trị dân chủ Thách thức nước làm để xây dựng định chế quy trình đáp ứng nhu cầu cơng dân bình thường, đặc biệt cơng dân nghèo Chương trình UNDP đánh giá cơng tác có tầm quan trọng sống nhằm đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) tạo “mơi trường động lực” giúp nâng cao nhận thức người dân MDGs đặc biệt công xố đói giảm nghèo tồn giới Với chương trình này, UNDP hướng trọng tâm vào cơng tác chủ yếu sau: 1.1 Tăng cường lực định chế Trọng tâm chia sẻ tri thức thiết lập mạng lưới nhằm cải tiến quy trình làm việc quan dân cử; nâng cao chất lượng đại biểu, đặc biệt đại biểu nữ người bầu lần đầu Sự trợ giúp UNDP bao gồm hoạt động tiến hành Văn phòng Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Điều có nghĩa UNDP hỗ trợ Quốc hội nhằm đảm bảo họ có đủ lực, nguồn lực tính tự chủ để thực chức cách hiệu Đối với Chính quyền địa phương, UNDP hỗ trợ phát triển kỹ (nhất lĩnh vực quản lý ngân sách lên kế hoạch) xây dựng mơi trường sách giúp phân quyền, quản lý địa phương phát triển nông thơn/đơ thị cách hiệu Các nhóm dự án bao gồm:  Tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể Đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân  Tăng cường lực số Ủy ban trực thuộc Quốc hội việc nghiên cứu, thẩm định văn pháp luật giám sát  Tăng cường lực Hội đồng Nhân dân nhằm thực nhiệm vụ giao cho họ trình phân cấp quản lý  Xây dựng chế đối tác nhằm tăng cường đối thoại sách điều phối nguồn trợ giúp cho Quốc hội Hội đồng Nhân dân 1.2 Hỗ trợ hệ thống quy trình bầu cử UNDP đóng vai trò cân việc hỗ trợ hoạt động bầu cử (một hoạt động ngắn hạn mang tính kiện) với việc hỗ trợ hệ thống quy trình dài hạn nhằm giữ vững nguyên tắc dân chủ xã hội Các chương trình, dự án UNDP quốc gia đối tác - phương diện quốc gia quốc tế - nhằm thúc đẩy bốn mục tiêu sau:  Có cấu thể chế hợp pháp nhằm thúc đẩy bầu cử tự do, công bằng, minh bạch bền vững tất cấp  Giáo dục cho công dân cử tri quyền dân chủ trách nhiệm cần thực  Hợp tác hỗ trợ bầu cử  Tăng lâu dài số lượng phụ nữ tham gia bầu cử vai trò cử tri đại biểu 1.3 Cải cách luật pháp quyền người Cơng tác nhằm gìn giữ thúc đẩy giá trị nhân quyền quy tắc xây dựng luật pháp, cụ thể tính độc lập, cơng minh bạch tồ án; mục đích hợp pháp, ủng hộ luật pháp dành cho người nghèo tham gia công dân vào q trình cải tổ tồ án pháp luật Những đặc trưng hoạt động bao gồm:  Hỗ trợ quốc gia phát triển kế hoạch hành động nhân quyền  Ứng dụng tiếp cận dựa sở quyền vào chương trình hành động  Hỗ trợ nhận thức nhân quyền giáo dục công dân  Xây dựng chiến dịch nâng cao nhận thức  Củng cố xây dựng văn phòng tra, mở rộng định chế nhân quyền nước phát triển 1.4 Xây dựng Chính phủ điện tử tiếp cận thông tin dành cho công dân * Về tiếp cận thơng tin: Trên khía cạnh quản trị dân chủ tiếp cận thông tin công cụ hiệu giúp giữ vững tỉ lệ giảm nghèo giúp đạt MDGs Muốn thế, phải đưa thông tin dễ hiểu tiếp cận phải có phương pháp khả tiếp cận phù hợp nhằm giúp người dân tham gia vào trình hoạch định sách hay đưa định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống họ UNDP cho điều kiện tiên cho việc đảm bảo tiếng nói tham gia cần thiết cho xã hội dân chủ mở Các hoạt động UNDP việc tiếp cận thông tin tập trung vào mảng lớn, việc cải thiện môi trường điều tiết luật pháp cho thông tin tự nhiều chiều, đồng thời củng cố lực công dân xã hội nhằm nâng cao nhận thức quyền thông tin tăng kỹ thuật liên lạc * Về Chính phủ điện tử: Sự xuất triển khai Công nghệ thông tin truyền thơng (ICTs) tăng lên nhanh chóng từ đầu năm 1990 Vì thế, hầu hết quốc gia phát triển phải đối mặt với nhiều thử thách đa dạng đủ cấp độ, trọng tâm ICT phát triển việc sử dụng ứng dụng ICT hay công nghệ nhằm tìm đường thuận tiện cho người dân tiếp xúc với Chính phủ 1.5 Cải cách hành Nhà nước chống tham nhũng Trong bối cảnh giới tồn cầu hố cao Chính phủ đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng ổn định có sức cạnh tranh, đồng thời, cần tạo cung cách quản lý hiệu đảm bảo phát triển bền vững Theo UNDP giảm thiểu tham nhũng hành giản tiện đóng vai trò quan trọng cơng xố đói giảm nghèo thúc đẩy phát triển bền vững Ở lĩnh vực này, UNDP nhấn mạnh vào ba điểm chính:  Tăng cường lực lập kế hoạch, đạo lực quản lý chung cho công tác CCHC tập trung vào cơng tác phân tích, hoạch định thực sách tài quan điểm phát triển người xây dựng kế hoạch hành động  Xây dựng cải tiến chế cung cấp dịch vụ công hướng chế vào việc phục vụ nhu cầu sở  Vận dụng có hiệu hệ thống quản lý lực hoạt động có tính chiến lược tiêu chuẩn chất lượng số tỉnh lựa chọn Xóa đói giảm nghèo phát triển xã hội Nghèo đói cụm từ mang tính đa chiều, bao gồm khơng tình trạng thu nhập thấp, mà thiếu hụt dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nạn mù chữ, khơng có khả tiếp cận với dịch vụ xã hội bản, đồng thời có hội tham gia vào hoạt động gây tác động tích cực đến đời sống Trên tồn cầu có đến 1,2 tỉ người phải vật lộn mưu sinh với không USD ngày, gần 850 triệu người sống cảnh thiếu lương thực thiết yếu Bởi vậy, xóa đói giảm nghèo phải thực trở thành trọng tâm nỗ lực tiến trình phát triển Hoạt động UNDP cho chiến lược sách xóa đói giảm nghèo bám sát vào ba nguyên tắc bản: tính đa chiều vấn đề nghèo đói, lấy xu hướng bình đẳng giới làm trọng tâm hệ thống giải pháp đồng Tăng trưởng kinh tế cần thiết, không đủ cho q trình xóa nghèo dài hạn Người nghèo khơng nên hưởng lợi công từ tăng trưởng kinh tế, họ đồng thời cần có hội chủ động đóng góp vào q trình Tính cơng thước đo chủ chốt mối liên hệ tăng trưởng kinh tế - xóa đói giảm nghèo Tất yếu chiến lược sách xóa nghèo phải bao hàm nhiều lĩnh vực Trong đó, lĩnh vực then chốt chiến lược hỗ trợ UNDP bao gồm: - Các sách khung mang tính vĩ mơ - kiến tạo khn khổ sách mở tăng cường trao đổi Chính sách kinh tế vĩ Mơ Chính sách Điều tiết Kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo thực MDGs - Chính sách việc làm cho mục tiêu xóa nghèo: Những hoạt động nằm khn khổ chương trình tạo việc làm chủ yếu thực theo chuơng trình hợp tác ILO – UNDP “Việc làm mục tiêu Xóa đói giảm nghèo” Các hoạt động chủ yếu tập trung vào vấn đề:  Mối quan hệ việc làm – tăng trưởng kinh tế - giảm tỉ lệ đói nghèo  Phối hợp mục tiêu giảm nghèo với mục tiêu tăng trưởng  Hỗ trợ chiến luợc tăng việc làm quốc gia 5.3 Khích lệ tinh thần người mắc bệnh AIDS xóa bỏ phân biệt đối xử người sống hay bị ảnh hưởng HIV Sự xâm phạm nhân quyền hay bất bình đẳng giới nhân tố làm gia tăng lây lan đại dịch HIV Vì bảo vệ quyền người sống chung với AIDS thúc đẩy bình đẳng giới đương nhiên làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV UNDP ủng hộ quốc gia việc thiết lập luật lệ dựa nhân quyền nhằm bảo vệ quyền lợi người bị nhiễm HIV hay phụ nữ - nhóm người dễ bị ảnh hưởng Điều bao gồm việc chống lại kì thị, phân biệt đối xử, tăng cường vai trò phụ nữ nhằm giúp họ phòng tránh tập qn quan hệ tình dục khơng an tồn 15 III UNDP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC THẾ GIỚI THỨ BA Tác động tới nước châu Phi Là điểm nóng vấn đề nghèo đói tình trạng phát triển, Lục địa đen thu hút hỗ trợ mặt tổ chức quốc tế, đặc biệt UNDP – tổ chức có uy tín khu vực Sự hợp tác có truyền thống lâu dài UNDP với Ủy ban Châu Phi quan địa phương khác (như Cộng đồng kinh tế nước Tây Phi Cộng đồng phát triển Nam Phi) nhà lãnh đạo kinh tế - trị quốc gia tạo điều kiện cho UNDP đóng vai trò chủ đạo việc theo đuổi mục tiêu phát triển Một vài số hoạt động phát triển Châu Phi năm 2005  45 nước thuộc tiểu vùng cận Sahara Châu Phi hưởng lợi ích từ hoạt động hỗ trợ phát triển UNDP  680 triệu USD ngân quỹ UNDP cho phát triển Châu Phi  422.9 triệu USD tổng số tiền UNDP Nhiệm vụ Liên Hợp Quốc Cộng hòa Dân Chủ Cơngơ bỏ để chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống Quốc hội nước – chiến dịch hỗ trợ lớn công phu mà Liên Hợp Quốc thực từ trước đến Mạng lưới quan UNDP cung cấp kiến thức phát triển lực sách hỗ trợ tất quốc gia Châu Phi lĩnh vực khác nhau: từ quản trị nhà nước dân chủ thiết lập hòa bình tới xóa đói giảm nghèo, phát triển khu vực tư nhân hội nhập vào thương mại quốc tế Các chương trình hỗ trợ tiến hành thơng qua quan hệ hợp tác với lãnh đạo phủ, tổ chức xã hội khu vực tư nhân cho thấy ưu đãi mà quốc gia châu Phi có 16 Hai vấn đề quan trọng hàng đầu mà khơng nhiều phủ nước Châu Phi mà tổ chức toàn giới muốn giài khu vực xây dựng dân chủ đầy lùi đại dịch HIV 1.1 Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ Tại nhiều quốc gia mà độc lập non trẻ châu Phi, việc xây dựng trì xã hội dân chủ gặp nhiều khó khăn Đó lý khiến tất quốc gia châu lục đề cao việc cải cách hệ thống luật pháp nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao nhân quyền, bầu cử tự công tính đa dạng hoạt động trị Vì vậy, hoạt động UNDP lĩnh vực Châu Phi giúp đỡ nước quản lý hệ thống bầu cử hoạt động Quốc hội, nâng cao lực hành pháp khả điều hành cấp quyền địa phương… Có thể kể đến ví dụ việc phát động chiến dịch tuyên truyền trị nhằm chuẩn bị cho bầu cử Liberia vào cuối năm 2005 – kết Châu Phi có vị nữ tổng thống đầu tiên; hỗ trợ Lesotho việc xây dựng hệ thống quy chế bầu cử mới; đào tạo thẩm phán Mauritius đưa vào hoạt động chương trình bảo vệ nhân quyền nhằm cải cách quy trình hành pháp Rwanda Ở Nigeria, khóa đào tạo cán ngắn hạn nâng cao rõ rệt khả quản lý tài quan có nhân viên cử thực tập; đồng thời UNDP tiến hành nghiên cứu tài nhân lực nhằm tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động phân quyền từ trung ương tới địa phương nước Thông qua việc tham gia Cơ chế giám sát đồng đẳng Châu Phi (African Peer Review Mechanism - APRM), nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh tầm quan trọng nguyên tắc quản trị dân chủ phát triển bền vững lâu dài Lục địa đen Với 26 nước thành viên, APRM sáng kiến giúp nước châu Phi đánh giá chất lượng hoạt động nâng cao dân chủ quốc gia thành viên, sau đưa khuyến nghị nhằm giúp đỡ lẫn phát triển UNDP cung cấp hỗ trợ tài kỹ thuật cho APRM, đồng thời giúp cho việc thực nghị sau APRM thông qua quốc gia 1.2 HIV/AIDS Một vấn nạn khơng thể khơng nhắc tới nói châu Phi, lây lan nhanh chóng bệnh kỉ HIV-AIDS Cả giới có 39 17 triệu người sống HIV riêng châu Phi số 25 triệu Theo báo cáo Liên Hợp Quốc, khơng có biện pháp ngăn ngừa bây giờ, 20 năm số tăng lên gần 90 triệu người - khoảng 10% tổng số dân châu Phi Mỗi năm, HIV/AIDS cướp sinh mạng triệu người tồn cầu, gần 2/3 sống vùng hạ Sahara - nơi tỷ lệ bệnh nhân nữ tăng với tốc độ kinh hoàng Tại khu vực này, năm 2004, số người chết AIDS 2,3 triệu người số người nhiễm HIV 3,1 triệu Công bố số “rùng mình” trên, Liên Hợp Quốc phát động chiến dịch đẩy lùi HIV/AIDS trị giá 200 tỉ USD UNDP hoạt động khắp châu Phi nhằm mục tiêu củng cố khả tổ chức quốc gia, khu vực địa phương, đặc biệt tiểu vùng cận Sahara khu vực Nam Phi – nơi có quốc gia với dân số khoảng 2% giới tỉ lệ người nhiễm HIV – AIDS lại chiếm tới 30% tồn cầu Bên cạnh đó, UNDP đẩy mạnh mối liên kết tổ chức định chế quốc gia – quốc tế khác Tại châu Phi, UNDP có tiếng nói quan trọng hệ thống trị, tầm nhìn chiến lược lãnh đạo quốc gia UNDP hỗ trợ phát triển lực việc quy hoạch, quản lý triển khai thực dự án địa phương, vùng cấp độ quốc gia nhằm biến việc ngăn chặn HIV/AIDS thành phần tách rời chiến dịch xóa đói giảm nghèo Chủ trương đảm bảo tất người phổ biến thơng tin xác HIV/AIDS, bệnh lây lan qua đường tình dục, chống lại việc phân biệt đối xử định kiến với người có bệnh Một chương trình UNDP triển khai Nam Phi là: Bảo vệ giá trị sống bị bệnh kỷ ăn mòn Đi vào hoạt động từ năm 2004, SACI tiếp tục hỗ trợ nước Nam Phi việc phác thảo thực chiến lược phòng chống HIV – AIDS, thông qua biện pháp ngày mang tính hệ thống đồng Một ví dụ việc điều động 97 Tình nguyện viên Liên hợp quốc tới khắp tỉnh Zambia để tăng cường lực đối phó với HIV - AIDS sở y tế địa phương Kết rõ nét mà chiến dịch mang lại hiệu sử dụng hỗ trợ tài ngày tăng, lượng thuốc miễn phí cấp phát cho người dân ngày cải thiện, dù nhiều khó khăn 18 Tác động tới nước Ả Rập 2.1 Tác động tới tồn khu vực nói chung Các hoạt động UNDP khu vực nước Ả rập chủ yếu dựa chương trình trọng tâm; bên cạnh UNDP nhấn mạnh việc vạch trở ngại phát triển báo cáo nước Ả rập phát triển người phương diện thực tự do, bình đẳng cho phụ nữ a Quản lí quốc gia theo nguyên tắc dân chủ: Được thành lập theo yêu cầu phủ nước Ả rập, chương trình khu vực hỗ trợ cho quan đầu não khu vực quốc gia việc tính cần thiết việc quản lý vấn đề liên quan, với mục tiêu đem đến hoạt động quản lý có hiệu đổi việc điều hành trị khu vực Ở cấp độ quốc gia, hoạt động UNDP mang lại nhiều biến đổi tích cực hoạt động quốc hội, tạo cách tân bầu cử luật pháp Ví dụ Sudan, UNDP có kế hoạch củng cố vai trò đảng phái Quốc hội Tại Ai Cập, nỗ lực thực để tăng tính hiệu Quốc hội, nhờ vạch chiến lược phát triển kinh tế hài hòa Ngồi mục tiêu UNDP tạo hệ thống phân quyền hoạt động hiệu cách thể chế hóa bầu cử địa phương, thay đổi pháp chế cấp độ tỉnh thành, đổi hệ thống luật pháp quốc gia nhằm tăng tính hiệu thuận lợi cho hoạt động cấp tỉnh thành Nhờ quyền địa phương có khả cung cấp nhu cầu cần thiết cho phát triển người địa phương b Xóa đói giảm nghèo: UNDP giúp đỡ nước khu vực Ả rập giảm thiểu đói nghèo thơng qua chương trình mang tính khu vực, dự án sáng kiến hướng đến mục tiêu sau:  Xóa đói giảm nghèo thơng qua việc tạo dựng lực phủ khu vực tư nhân để tìm kiếm hội đến với thương mại tồn cầu  Làm việc với nhóm trưởng quốc gia Ả rập để phát triển định hướng kinh tế vĩ mô, xác định mức độ đầu tư cần thiết cho mục tiêu thiên niên kỷ 19  Thực hoạt động đánh giá mức độ nghèo đói so sánh quốc gia để tạo động lực xóa đói giảm nghèo nước Li băng, Siri Yemen c Năng lượng & môi trường UNDP giúp đỡ khu vực Ả rập nói chung đảm bảo vấn đề mơi trường phát triển bền vững, vạch sách chiến lược chương trình quốc gia Ngồi ra, góc độ quốc gia, UNDP cầu nối cho hợp tác đối tác nước quốc tế bao gồm phủ, cộng đồng dân cư ủy nhiệm Liên hợp quốc d Bình đẳng giới UNDP hỗ trợ phát triển bình đẳng phụ nữ nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế , xã hội ủng hộ quyền hợp pháp họ Ở quốc gia khu vực nỗ lực tổ chức giảm thiểu khoảng cách phụ nữ nam giới xã hội, tạo hội cho nữ giới hệ thống trị, hội đối thoại, vấn đề tồn đọng bạo lực giới tính Những chương trình có tham gia hợp tác phủ, cộng đồng dân cư UN e HIV /AIDS Các hoạt động UNDP vấn đề HIV/AIDS chủ yếu thực HARPAS (chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia Ả rập) Mục tiêu chương trình đem lại hiểu biết tự nguyện chống lại bệnh kỷ, thông qua hội đàm làm việc với lãnh đạo hồi giáo, tổ chức phi phủ , nghị sĩ, phương tiện thông tin đại chúng với người nhiễm HIV 2.2 Một số hoạt động cụ thể quốc gia a Hỗ trợ bình đẳng giới Somali UNDP trợ giúp việc thành lập hiệp hội nữ luật gia Somaliland (SWLA) vào năm 2008 Đây không hiệp hội luật gia Somaliland mà toàn Somali Đây bước tiến thực quan trọng, tổ chức không giúp đỡ nữ luật gia có đuợc tính chun nghiệp cơng việc mà đưa lời khuyên hữu ích vấn đề liên quan đến phụ nữ vùng đất 20 Cho đến năm 2008, SWLA có thành viên, thêm vào 17 phụ nữ khác cử học khoa luật đại học Hargeisa năm 2008, đồng nghĩa với việc số thành viên hội 22 UNDP cung cấp học bổng cho phái nữ để họ tham gia khóa học luật đai học Hargeisa kể từ năm 2004, nhờ số lượng nữ luật gia Somali tăng từ lên Cho đến tận năm 2008, nữ luật gia Somali Ifra Aden Omar, người đứng đầu tổ chức SWLA Ifra giám đốc ban phụ nữ trẻ em trung tâm tư vấn Hargeisa, tự thành lập năm 2003 với trợ giúp UNDP Đến năm 2007, UNDP hỗ trợ để ủy ban thuê thêm nữ luật gia chung tay với Ifra cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí liên quan đến phụ nữ vị thành niên Những vấn đề chủ yếu mà Ifra đồng nghiệp cô giải chủ yếu liên quan đến hãm hiếp, bạo lực gia đình, li di, quyền ni dạy thừa kế UNDP hỗ trợ để đem đến kiến thức phương tiện để tổ chức hoạt động trang thiết bị, hỗ trợ kĩ thuật tài khóa đào tạo thiết lập mối liên hệ giới nữ luật gia Somali b Bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường Sudan Sudan phải đối mặt với vấn đề môi trường đáng lo ngại, bao gồm thối hóa đất trầm trọng, phá rừng, sa mạc hóa nhiều ảnh hưởng khác biến đổi khí hậu gây ra, đe dọa hòa bình phát triển bền vững đất nước Để thể nỗ lực việc chung tay giải vấn đề môi trường, Sudan phê chuẩn hiệp định môi trường quốc tế kí theo tiêu chí thông qua hội thảo UN môi trường phát triển Rio de Janeiro 1992 Trong năm vừa qua với giúp đỡ ủy ban mơi trường quốc tế, UNDP giúp phủ Sudan chuẩn bị chương trình hành động đa dạng sinh học quốc gia nhận diện việc cần làm trước tiên để bảo tồn đa dạng sinh học Để giúp đỡ phủ Sudan chuẩn bị hội nghị quốc gia lần biến đổi khí hậu, UNDP trợ giúp hội đồng tối cao môi trường 21 tài nguyên thiên nhiên để hoàn thành cơng tác chuẩn bị chương trình hành động thích nghi với biến đổi khí hậu kế hoạch trồng rừng quốc gia để giảm ô nhiễm hữu Cả hai nguồn tài liệu hội đồng trưởng tán thành phủ Sudan thơng qua đệ trình lên văn phòng mơi trường quốc tế UNDP hỗ trợ đối tác quốc gia quốc tế để trình bày khung văn chiến lược môi trường vấn đề sử dụng nguồn nước xuyên biên giới thách thức môi trường lòng chảo sơng Nile Tác động tới nước khu vực Châu Á –Thái Bình Dương 3.1 Tác động tới tồn khu vực nói chung Xun suốt khu vực châu Á – Thái Bình Dương, UNDP giúp quốc gia phát triển xây dựng chia sẻ giải pháp họ cho thách thức công phát triển, ủng hộ liên kết khu vực để đối phó với thay đổi diễn đồng thời kết nối cá nhân tổ chức xã hội để họ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nguồn lực Ảnh hưởng UNDP đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu bình diện sau: a Quản lí quốc gia theo nguyên tắc dân chủ: Việc quản lý quốc gia theo nguyên tắc dân chủ châu Á – Thái Bình Dương tập trung vào việc nâng cao hệ thống trị, kinh tế, xã hội phát triển bền vững lồi người, bao gồm bốn vấn đề cốt lõi là: Cải cách hành chính, Chế độ pháp quyền khả tiếp cận với hệ thống tư pháp, Tăng cường Quốc hội Phát triển khu vực tư nhân thương mại UNDP có nhiều đóng góp việc tăng tỉ lệ nữ giới tham gia vào quốc hội Đông-ti-mo, bình ổn trị Thái Lan xúc tiến bầu cử Indonexia b Xóa đói giảm nghèo: Tại châu Á – Thái Bình Dương, UNDP giúp nước phát triển bảo đảm cho người nghèo có vị quan trọng để tiếp cận hội phát triển kinh tế Tổ chức giúp kết nối chương trình xóa đòi giảm nghèo với sách phát triển kinh tế, tài quốc gia UNDP bước giúp nước phát triển đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo hành động cụ thể như: tổ chức số diễn 22 đàn kinh tế Campuchia, báo cáo thường niên thực trạng nghèo đói nơng thơn Ấn Độ, chương trình giúp đỡ phụ nữ tìm cơng ăn việc làm Bangladesh c Ngăn ngừa khủng hoảng & phục hồi sau khủng hoảng Hướng tiếp cận UNDP vấn đề giải khủng hoảng châu Á Thái Bình Dương đưa hoạt động ngăn ngừa khủng hoảng trở thành chương trình phát triển chiến lược Cụ thể, Trung Quốc, tổng cộng tháng sau thảm họa động đất 8,0 độ richte đổ xuống tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12/5/2008, UNDP ủng hộ 33,5 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ phục hồi tổn thất giúp đỡ nạn nhân d Năng lượng & môi trường Tại châu Á Thái Bình Dương, lượng mơi trường yếu tố quan trọng cho phát triển bền vững Người nghèo đối tượng bị ảnh hưởng nhiều suy thối mơi trường thiếu tiếp cận với nguồn tài nguyên Những vấn đề toàn cầu này, giống vấn đề biến đổi khí hậu, giảm sút đa dạng sinh học suy giảm tầng ozon giải quốc gia đơn lẻ Một thành công phải kể đến UNDP việc thực mục tiêu chương trình phát triển lượng nông thôn UNDP tài trợ dự án 24 kw thủy điện, mang điện đến cho 239 hộ gia đình làng quê hẻo lánh Dandagaun với tổng số dân 1534 người, phần đông người dân tộc Tamangs and Magars Đây làng hẻo lánh Nepal, cách quận trung tâm Dhulikhel khoảng 65km e HIV /AIDS UNDP tích cực ủng hộ việc đặt HIV/AIDS tâm điểm tiêu dùng ngân quỹ kế hoạch quốc gia châu Á Thái Bình Dương, đồng thời giúp tăng cường lực quốc gia việc giải vấn đề liên quan đến cá nhân tổ chức không thường xuyên tham gia trực tiếp vào sức khỏe cộng đồng Ngồi ra, UNDP hỗ trợ cho việc cải tổ phân quyền hoạt động cấp địa phương Trong năm gần đây, xu hướng tồn cầu hóa lan rộng tăng cường mặt vai trò UNDP không suy giảm danh mục dự án hợp tác UNDP mở rộng để đáp ứng yêu cầu thời kỳ Ngày nay, quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khai thác ảnh hưởng, tri thức chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền vận động toàn cầu UNDP nhằm phục vụ ưu tiên 23 phát triển thiết giới ngày mang nhiều thách thức 3.2 Tác động tới Việt Nam Là đối tác phát triển Việt Nam, UNDP có vai trò đặc biệt, từ ngày đầu thống đất nước Trong thập kỷ 1970 1980, UNDP cầu nối Việt Nam với giới bên ngoài, đem đến cho Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật kinh tế đầy ý nghĩa ý tưởng phục vụ nghiệp phát triển đất nước Trong năm gần đây, quan hệ quốc tế Việt Nam tăng cường mặt vai trò UNDP có thay đổi, không suy giảm Đáp ứng xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, dự án UNDP bố trí theo lĩnh vực hoạt động chuyên môn trọng tâm chương trình a Quản lý quốc gia theo nguyên tắc dân chủ Chương trình UNDP lĩnh vực quản lý quốc gia theo nguyên tắc dân chủ tập trung vào vấn đề cốt lõi: - Cải cách hành chính: UNDP tham gia hỗ trợ tích cực cho trình cải cách hành Việt Nam nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống quy trình hành có trách nhiệm giải trình cao hơn, minh bạch có tham gia nhiều người dân - Chế độ pháp quyền khả tiếp cận với hệ thống tư pháp: Với giúp đỡ từ UNDP, Việt Nam hoàn thành đợt đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống pháp luật, cung cấp thông tin tư liệu quan trọng cho việc soạn thảo Chiến lược Phát triển hệ thống pháp luật… - Tăng cường lực Quốc hội: UNDP có đóng góp lớn việc tổ chức hướng dẫn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng Nhân dân quy trình lập pháp cơng tác giám sát ngân sách; bồi dưỡng kỹ lãnh đạo cho đại biểu nữ; thiết lập trang web để quảng bá tuyên truyền tập quán, kinh nghiệm tốt quốc tế vấn đề sách liên quan tới quan dân cử cổng Internet giám sát ngân sách trung ương để hỗ trợ việc xây dựng mạng lưới giám sát ngân sách chia sẻ thông tin 24 - Phát triển khu vực tư nhân thương mại: Đến nay, các dự án, chương trình UNDP có đóng góp to lớn với việc thúc đẩy q trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam UNDP hỗ trợ soạn thảo Luật Doanh nghiệp đánh giá cách hệ thống việc thực luật Nhờ đó, thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản hố đạt trí rộng rãi việc xây dựng luật thống cho loại hình doanh nghiệp; chương trình chia sẻ với đối tác Việt Nam tập quán, kinh nghiệm tốt quốc tế lĩnh vực cải cách kinh tế kinh doanh hỗ trợ việc soạn thảo Luật Cạnh tranh Việt Nam… Sơ đồ quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ Việt Nam b Xóa đói giảm nghèo phát triển xã hội Kể từ năm 1993 đến nay, UNDP giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng thực chiến lược chương trình xố đói giảm nghèo UNDP hỗ trợ bảy dự án xố đói giảm nghèo tỉnh, dự án phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững ba tỉnh vùng núi phía Bắc dự án phát triển sở hạ tầng nông thôn với Quỹ Đầu tư phát triển Liên Hợp Quốc (UNCDF) UNDP hỗ trợ Tổng cục Thống kê việc phân 25 tích tình hình nghèo đói Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn việc xây dựng theo dõi việc thực chiến lược xố đói giảm nghèo Kể từ năm 1997, UNDP phối hợp với Uỷ ban Quốc gia Tiến phụ nữ hỗ trợ hoạt động triển khai Hội nghị Bắc Kinh xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao địa vị vai trò phụ nữ Việt Nam công tác lãnh đạo hoạt động phát triển Hiện nay, UNDP hỗ trợ Việt Nam triển khai thực kế hoạch thông qua dự án "Hỗ trợ Bộ máy Quốc gia Tiến phụ nữ việc lồng ghép giới vào sách kế hoạch quốc gia" c Năng lượng mơi trường UNDP Việt Nam nhìn nhận công tác quản lý môi trường lâu dài yếu tố then chốt bảo đảm phát triển bền vững UNDP hỗ trợ việc xây dựng thực Chương trình Nghị 21 Phát triển bền vững Việt Nam, gắn kết cơng tác xố đói giảm nghèo với quản lý môi trường cách khôn khéo UNDP hợp tác với quyền Thành phố Hồ Chí Minh việc xây dựng chiến lược thí điểm tăng cường lực quản lý môi trường đô thị UNDP hợp tác với ba số tỉnh nghèo Việt Nam việc thu thập số liệu xây dựng kế hoạch tạo thu nhập thơng qua phương pháp ni trồng thuỷ sản mang tính nhạy cảm môi trường Trên sở nhận thức bảo vệ môi trường suy cho để bảo vệ lợi ích hệ mai sau, UNDP hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược Quốc gia Giáo dục môi trường hỗ trợ việc thực chiến lược việc xây dựng mạng lưới bảo vệ môi trường cấp sở d Quản lý rủi ro thiên tai Thông qua mạng lưới kinh nghiệm chuyên gia tồn cầu mình, UNDP giúp Chính phủ phá vỡ vòng luẩn quẩn nghèo đói thiên tai Nếu trước UNDP chủ yếu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cơng tác điều phối, ngày UNDP giúp Chính phủ xây dựng kế hoạch đối phó quản lý nguy thiên tai UNDP giúp Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương thành lập Đơn vị Quản lý thiên tai (DMU) DMU tăng cường khả giảm 26 nhẹ thiên tai quản lý thông tin thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin truyền thông UNDP hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Liên đoàn Hội Chữ thập đỏ Lưỡi liềm đỏ quốc tế việc xây dựng chương trình huấn luyện cơng tác chuẩn bị đối phó với thiên tai cấp sở, góp phần đáng kể vào việc quản lý khắc phục thiên tai Việt Nam e HIV/AIDS Kể từ năm 1992, UNDP hợp tác với Chính phủ Việt Nam đấu tranh chống đại dịch HIV/AIDS thong qua việc hỗ trợ thành lập Uỷ Ban Quốc Gia đa ngành Phòng Chống HIV/AIDS giúp tăng cường lực cho uỷ ban Mới đây, UNDP thực dự án hỗ trợ tăng cường lực quản lý điều phối Cục Phòng Chống HIV/AIDS, đánh giá Chương trình HIV/AIDS quốc gia phát triển Chiến lược Quốc gia Phòng Chống HIV/AIDS Ngồi ra, UNDP hỗ trợ dự án tăng cường lực cho Đoàn Thanh Niên Việt Nam xây dựng triển khai chương trình thơng tin, giáo dục truyền thông dựa vào cộng đồng hoạt động khuyến khích thay đổi hành vi Một số kết dự án ban hành thị Đảng HIV/AIDS, luật pháp HIV/AIDS, lồng ghép HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đổi công tác thông tin, giáo dục truyền thông thông qua phương tiện truyền thông đại chúng kênh thông tin khác Rõ ràng, UNDP với hoạt động, dự án triển khai có tác động to lớn, tồn diện Việt Nam Chương trình khơng góp phần hồn thiện hệ thống quản lý, thúc đẩy kinh tế phát triển mà đem lại nhiều kết ý nghĩa, thiết thực mặt xã hội thông qua việc nâng cao chất lượng sống, khuyến khích bảo vệ quyền người đặc biệt, giúp nâng cao vị phụ nữ ngày 27 KẾT LUẬN Bản báo cáo phát triển người hàng năm Chương trình phát triển LHQ (UNDP) đưa vào năm 2005 thể chi tiết hậu việc không thực Mục tiêu thiên niên kỷ, bật chết tránh khỏi 40 triệu trẻ em 400 triệu người sống cảnh đói nghèo cực Hiện, nhiều quốc gia nghèo giới - chủ yếu vùng tiểu sa mạc Sahara châu Phi, khu vực Đông Á số nước thuộc Liên Xơ cũ, khơng có khả hồn thành mục tiêu thiên niên kỷ không viện trợ thêm, khơng có sách thương mại thích hợp khơng có quản lý quốc gia hợp lý Với tình trạng thất nghiệp gia tăng, nhiều ngành sản xuất đình trệ…, việc khủng hoảng kinh tế lan rộng phạm vi toàn cầu giai đoạn cuối năm 2008, đầu năm 2009 gây thêm nhiều tác động tiêu cực đến việc thực hóa mục tiêu Chính vậy, hoạt động định chế quốc tế - tiêu biểu UNDP hết có ý nghĩa phát triển giới nói chung nước giới thứ ba nói riêng Bằng chương trình đa dạng giải đồng nguyên nhân tình trạng chậm phát triển, UNDP có nhiều bước tích cực cơng Xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng; giảm thiểu tình trạng nghèo đói hỗ trợ quản lý nguồn lực tổ chức đặt lên hàng ưu tiên hoạt động nhằm giúp nước nghèo dần khỏi tình trạng lệ thuộc, vươn lên bậc cao nấc thang phát triển Thực tế ghi nhận kết chương trình nước giới thứ ba, đồng thời hứa hẹn số ngày lớn người dân hưởng lợi ích từ hỗ trợ UNDP năm tới Chắc chắn chiến chống đói nghèo khơng thể chấm dứt vài năm, chí Mục tiêu thiên niên kỷ hoàn thành thời hạn vào năm 2015 sau nhiều vướng mắc khác cần tháo gỡ Tuy nhiên, điều cần ghi nhận chỗ, có tương lai có nhiều nỗ lực thực nhằm đem lại sống tốt đẹp cho người dân giới 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo phát triển người Liên Hợp Quốc năm 2007, 2008 Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam – Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) - 10/11/2008 http://dangcongsan.vn/print_preview.asp?id=BT10110852205 Giáo trình Kinh tế phát triển – GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng – 2006 Website UNDP Quốc tế http://www.undp.org/ Website UNDP quốc gia: Somali, Sudan, Việt Nam… http://www.sd.undp.org/ http://www.so.undp.org/ http://www.undp.org.vn/ 29 ... người sống hay bị ảnh hưởng HIV .14 III UNDP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC THẾ GIỚI THỨ BA 16 Tác động tới nước châu Phi 16 Tác động tới nước Ả Rập 19 2.1 Tác động tới tồn... chế quốc tế - tiêu biểu UNDP hết có ý nghĩa phát triển giới nói chung nước giới thứ ba nói riêng Bằng chương trình đa dạng giải đồng nguyên nhân tình trạng chậm phát triển, UNDP có nhiều bước tích... hỗ trợ nước phát triển thực tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ xố đói giảm nghèo Các dự án trợ giúp kỹ thuật tăng cường lực UNDP ngày gắn với hỗ trợ xây dựng sách phục vụ phát triển nước nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: UNDP và sự phát triển của các nước thế giới thứ ba , UNDP và sự phát triển của các nước thế giới thứ ba , Tác động tới các nước châu Phi, Tác động tới các nước khu vực Châu Á –Thái Bình Dương, b. Xóa đói giảm nghèo và phát triển xã hội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn