ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu trường hợp tăng giá bánh mì

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:21

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CẦU TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TĂNG GIÁ BÁNH MÌ 1.Đặt vấn đề: Đối với doạnh nghiệp chiến lược giá chiến lược quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết hiệu kinh doanh Theo lí thuyết co giãn cầu theo giá kinh tế vi mô, việc tăng hay giảm giá ảnh hưởng lớn đến doanh thu doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu đánh giá hiệu kinh doanh Theo lí thuyết này, doanh nghiệp bị giảm doanh thu tăng giá cầu co giãn nhiều ngược lại hàng hóa hay dịch vụ có độ co giãn cầu theo giá ít, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ tăng doanh thu tăng giá Ngoài ra, chiến lược giá doanh nghiệp ảnh hưởng đến thặng dư(lợi ích) người tiêu dùng.Khi tăng giá sản phẩm lượng mua người tiêu dùng giảm ngược lại 2.Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập số liệu Để có liệu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu đưa ra, nghiên cứu chủ yếu sử dụng số liệu có từ phương pháp khảo sát người tiêu dùng Theo đó, hỏi khảo sát soạn dựa khảo sát thực tế hỏi trực tiếp khách hàng hàng hóa Kết sau tháng từ ngày thực khảo sát , có 40 người trả lời bảng hỏi, sau sàn lọc bỏ số mẫu trả lời không đạt chất lượng không yêu cầu, mối sinh viên chọn 25 người để phân tích 2.2 phương pháp phân tích Với mục tiêu nghiên cứu giới hạn trên, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê , kết hợp với phép tính giãn đơn dựa công thức đo lường hệ số co giãn Ngoài ra, việc kiểm định xem xét yếu tố sản phẩm thay thế, giả định mặt hàng bánh bao sẳn có ảnh hưởng đến việc định từ bỏ hay tiếp tục sử dụng mặt hàng bánh mì hay khơng ? Kết nghiên cứu 3.1 phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng bánh mì sử dụng a) Cầu cá nhân Theo lí thuyết, cầu mô tả mối quan hệ lượng cầu giá cấp độ cá nhân, cầu mô tả số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà cá nhân muốn mua hay sử dụng mức giá khác Trong nghiên cứu này, tăng giá từ 8000đ đến 10000đ xem xét biến động giá cầu với hai mức giá 8000đ 10000đ kết khảo sát người sử dụng mặt hàng bánh mì cho thấy sau tăng giá từ 8000đ lến 10000đ có số lượng sử dụng có xu hướng giảm, mặt khác thị hiếu người tiêu dùng ảnh hưởng khơng => cầu hai nhóm đối tượng khác Đối với người tiếp tục sử dụng, có thẻ hiểu lượng dịch vụ khơng đổi có gia tăng giá Biểu cầu đường cầu nhóm đối tượng thể sau: Hình 1: Đường cầu với phương trình Q =…-0,985.P+…17,73 (câu 4) 20 18 16 14 12 Axis T it le 10 Linear () 0 10 12 14 16 18 20 Axis T it le b) Cầu thị trường Theo lý thuyết, tổng tất cầu cá nhân thị trường Như phần đề cập, việc khảo sát tất khách hàng sử dụng mặt hàng bánh mì khơng thể, nghiên cứu phân tích cầu thị trường với giả định thị trường gồm 25 cá nhân khảo sát Việc phân tích với giả định dù không phản ánh tổng cầu thị trường, sử dụng kết để ước lượng tỷ lệ phần trăm thay đổi lượng theo tỷ lệ thay đổi giá suy rộng, trường hợp mẫu mang tính đại diện 3.2 Hệ số co giãn cầu theo giá yếu tố tác động a) Đo lường hệ số co giãn Hệ số co giãn cầu theo giá, theo lý thuyết, đại lượng đo lường mức đọ thay đổi lượng cầu so với mức độ thay đổi giá Cụ thể, đo lường tỷ lệ phần trăm thay đổi lượng giá thay đổi phần trăm Trong nghiên cứu này, công thức hệ số co giãn khoảng sử dụng để xác định hệ số co giãn Công thức kết vận dụng để tính hệ số co giãn thể b)một số yếu tố tác động mức độ co giãn: Như vậy, hệ số co dãn cầu theo giá mặt hàng bánh mì 25 người khảo sát thành viên thực khảo sát nhóm …-00,6365………… Dựa vào giá trị này, đánh giá cầu co dãn nhiều, với |Ed|= …0,6365
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu trường hợp tăng giá bánh mì , ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu trường hợp tăng giá bánh mì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn