Tính toán, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng gà

12 189 18
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:20

Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày… tháng… năm… Giảng viên hướng dẫn Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN TP.HCM, ngày… tháng… năm… Giảng viên phản biện MỤC LỤ Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng MỤC LỤC ẢNH MỤC LỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU 10 LỜI CẢM ƠN 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH CÔNG NGHIỆP TRỨNG 12 1.1 SỰ RA ĐỜI 12 1.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HIỆN NAY .13 1.3 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRỨNG TRÊN THẾ GIỚI 14 1.4 MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ THÀNH PHẦN TRỨNG 15 1.5 CẤU TẠO CƠ BẢN CỦA MÁY ĐẬP TRỨNG HIỆN NAY .16 1.5.1 Động .17 1.5.2 Bộ phận truyền động 17 1.5.3 Bộ phận tải trứng .17 1.5.4 Bộ phận tách vỏ (cơ cấu đập) 18 1.5.5 Bộ phận tách lòng đỏ lòng trắng 18 1.6 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 19 1.6.1 Hệ thống tách trứng dạng đường thẳng .19 1.6.1.1 Phân tích cấu 19 1.6.1.2 Ưu điểm 20 1.6.1.3 Nhược điểm 20 1.6.2 Hệ thống tách trứng dạng vòng 20 1.6.2.1 Phân tích cấu 21 1.6.2.2 Ưu điểm 23 1.6.2.3 Nhược điểm 23 1.6.3 Kết luận .23 CHƯƠNG 2:TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 24 2.1 CƠ CẤU MAN .25 2.2 TÍNH TỐN THIẾT KẾ XÍCH TẢI TRỨNG 27 2.2.1 Chọn loại xích, bước xích 27 2.2.2 Xác định thông số truyền 27 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng 2.2.3 Động học xích tải 28 2.2.4 Lực xích tác dụng lên trục 28 2.3 TÍNH TỐN CƠNG SUẤT LÀM VIỆC LỚN NHẤT 28 2.4 CƠ CẤU TÁCH VỎ TRỨNG 30 2.4.1 Nguyên lý cấu tách vỏ trứng 30 2.4.2 Lược đồ cấu 31 2.4.3 Xác định vận tốc điểm 31 2.4.4 Xác định gia tốc điểm 34 2.5 CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ XÁC ĐỊNH TỶ SỐ TRUYỀN HỘP GIẢM TỐC 36 2.5.1 Tính cơng suất cần thiết trục động 36 2.5.2 Xác định số vòng quay sơ động 37 2.5.3 Xác định động .37 2.5.4 Tỷ số truyền hộp 38 2.6 XÁC ĐỊNH CƠNG SUẤT, MƠ MEN XOẮN VÀ SỐ VỊNG QUAY TRÊN CÁC TRỤC 38 2.6.1 Công suất trục 38 2.7 5.1.1.1 Số vòng quay 38 5.1.1.2 Mô men xoắn .38 TÍNH TỐN THIẾT KẾ XÍCH TRUYỀN ĐỘNG 39 2.7.1 Chọn loại xích 39 2.7.2 Xác định thơng số xích truyền .39 2.8 TÍNH TỐN THIẾT KẾ TRỤC 42 2.8.1 Phân tích lực 42 2.8.2 Tính tốn momen uốn mặt cắt nguy hiểm 42 2.9 TÍNH TỐN THIẾT KẾ Ổ LĂN 44 CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG CUNG CẤP TRỨNG VÀ ĐIỆN TRONG MÁY 47 3.1 CUNG CẤP VÀ TÁCH LÒNG TRỨNG 47 3.1.1 Giới thiệu: 47 3.1.2 Chọn vật liệu: 48 3.1.3 Kích thước cấu máng dẫn: 48 3.1.4 Cách hoạt động máng dẫn 49 3.1.5 Góc nghiêng : 50 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng 3.1.6 Khe tách trứng: 52 3.2 PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG .54 3.3 TỦ ĐIỆN 55 3.4 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ 56 3.5 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TRONG MÁY TÁCH TRỨNG .57 3.6 HỆ THỐNG AN TOÀN 58 3.6.1 Cách sử dụng máy .58 3.6.2 Hệ thống an toàn .61 3.6.3 Bảo trì 62 CHƯƠNG 4: CHẾ TẠO MƠ HÌNH 64 4.1 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG TRỤC CHỦ ĐỘNG XÍCH TẢI .64 4.1.1 Phân tích chức điều kiện làm việc chi tiết 64 4.1.2 Yêu cầu kĩ thuật 64 4.1.3 Phân tích tính cơng nghệ kết cấu chi tiết 64 4.1.4 Chọn Phương Pháp Chế Tạo Phôi 65 4.1.4.1 Phân tích phương pháp thường dùng để chế tạo phôi trục bậc 65 4.1.4.2 Phân tích lựa chọn phương pháp chế tạo phôi 65 4.1.5 Thiết Kế Qui Trình Cơng Nghệ Gia Cơng Chi Tiết 66 4.1.5.1 Xác định đường lối công nghệ 66 4.1.5.2 Lập tiến trình cơng nghệ .66 4.2 MÔ PHỎNG VÀ GIA CÔNG MÁY 72 CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN 74 5.1 KẾT QUẢ .74 5.2 KẾT LUẬN 754 5.3 KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng MỤC LỤC ẢNH Hình 1.1: Máy EBS-3000, ADSI 12 Hình 1.2: Máy Rz-1, Ovo 13 Hình 1.3: Máy QK-S660, Kyowa .13 Hình 1.4: Optibreaker Plus 6, Sanovo .14 Hình 1.5: Bột trứng 15 Hình 1.6: Bánh trứng 15 Hình 1.7: Bánh trung thu 16 Hình 1.8: Bộ phận cấp phơi 17 Hình 1.9: Cơ cấu tách đập trứng .18 Hình 1.10: Cơ cấu tách .18 Hình 1.11: Hệ thống tách trứng dạng đường thẳng 19 Hình 1.12: Hệ thống tách trứng dạng vòng .20 Hình 1.13: Cơ cấu đập trứng .21 Hình 1.14: Hệ thống dẫn trứng 22 Hình 2.1: Sơ đồ máy 24 Hình 2.2: Sơ đồ tải trọng 24 Hình 2.3: Sơ đồ động cấu MAN 25 Hình 2.4: Cơ cấu MAN vị trí góc α=00 26 Hình 2.5: Sơ đồ băng tải xích 27 Hình 2.6: Cấu tạo cấu tách vỏ 30 Hình 2.7: Lược đồ cấu tay quay trượt 31 Hình 2.8: Họa đồ vận tốc φ=450 32 Hình 2.9: Họa đồ vận tốc vị trí đặc biệt 33 Hình 2.10: Họa đồ gia tốc φ=450 34 Hình 2.11: Họa đồ gia tốc vị trí đặc biệt 35 Hình 2.12: Sơ đồ phân bố 42 Hình 2.13: Sơ đồ lực trục .43 Hình 2.14: Tải trọng tác dụng lên ổ đỡ .44 Hình 3.1: Máng dẫn trứng vào cấu tách trứng 47 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng Hình 3.2: Máng dẫn trứng .47 Hình 3.3: Kích thước máng dẫn trứng vào 48 Hình 3.4: Kích thước máng dẫn trứng 49 Hình 3.5: Hình dạng phận cấp liệu vào 49 Hình 3.6: Hình dạng phận tạo sản phẩm 50 Hình 3.7: độ nghiêng máng tách trứng .50 Hình 3.8: Độ nghiêng phận cấp liệu .51 Hình 3.9: Độ nghiêng phận hứng trứng .51 Hình 3.10: Hình dạng khe tách trứng 51 Hình 3.11: Kích thước khe tách trứng .52 Hình 3.12: Inox 304 dạng 54 Hình 3.13: Phương pháp hàn que 54 Hình 3.14: Phương pháp gò 55 Hình 3.15: Tủ điện 55 Hình 3.16: Các kiểu tủ hộp .56 Hình 3.17: Tủ điện biến tần 57 Hình 3.18: Sơ đồ điều khiển động 58 Hình 3.19: Máng dẫn 60 Hình 3.20: Máng dẫn lòng trứng .60 Hình 3.21: Máng tách lòng trứng 61 Hình 4.1: Mơ máy phần mềm Inventor 64 Hình 4.2: Mơ hình thực tế 65 Hình 4.3: Lắp ráp cấu MAN 66 Hình 4.1: Sơ đồ đặt nguyên công 66 Hình 4.2: Sơ đồ đặt ngun cơng 67 Hình 4.3: Sơ đồ đặt ngun cơng .68 Hình 4.4: Sơ đồ đặt nguyên công .69 Hình 4.5: Sơ đồ đặt nguyên công .70 Hình 4.6: Dao tiện ren 70 Hình 4.7: Sơ đồ đặt ngun cơng .71 Hình 4.8: Mơ máy phần mềm Inventor 72 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng Hình 4.9: Mơ hình thực tế 73 Hình 4.10: Lắp ráp cấu MAN 73 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng MỤC LỤC BẢNG Bảng 1: Các thông số vận tốc 33 Bảng : Các thông số gia tốc 36 Bảng 3: Thông số động 37 Bảng 4: Các hệ số xét đến ảnh hưởng 39 Bảng 5: Các thơng số xích 40 Bảng 6: Thông số ổ bi .45 Bảng 7: Điều kiện bền ổ lăn 46 Bảng 8: Thành phần hóa học thép C45 64 Bảng 9: Thông số dao 67 Bảng 10: Chế độ cắt nguyên công 67 Bảng 11: Lượng dư gia công Zb 68 Bảng 12: Chế độ cắt nguyên công 68 Bảng 13: Chế độ cắt nguyên công 69 Bảng 14: Chế độ cắt nguyên công 69 Bảng 15: Thông số dao tiện ren 70 Bảng 16:Chế độ cắt nguyên công 70 Bảng 17: Thông số dao 71 Bảng 18: Lượng dư gia công nguyên công .71 Bảng 19: Chế độ cắt nguyên công 71 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH CÔNG NGHIỆP TRỨNG 1.1 SỰ RA ĐỜI Theo hai tác giả người Mỹ JOE W KOUDELE EDWIN C HEINSOHN tác phẩm hai ông: Ngành công nghiệp sản phẩm trứng Hoa Kỳ, từ năm 1900 ngành công nghiệp sản phẩm trứng Hoa Kỳ hình thành, người ta mong muốn có máy tự động đập trứngmáy đập trứng phát minh Mỹ vào năm 1928 Tuy nhiên sử dụng hạn chế Thế Chiến Thứ II vào năm 1941 nhu cầu sử dụng trứng sấy khô (bột trứng) tăng cao Do phiền phức việc điều khiển yêu cầu phụ tùng chuyên dùng nên nhanh chóng bị loại bỏ Sau chiến tranh nổ lực cải tiến máy thành công khơng đập trứngtách lòng đỏ lòng trắng trứng [12] Hình 1.1: Máy EBS-3000, ADSI [11] 10 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] - Trịnh Chất – Lê Văn Uyển Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, tập 1-2, Nhà xuất giáo dục, 2011 [2] - Nguyễn Hữu Lộc Cơ sở thiết kế máy, Nhà xuất Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2013 [3] - I.V.MESERXKI, H.NOIBE, Bài Tập Cơ học Lý Thuyết (đề hướng dẫn giải), Tập 1: TĨNH HỌC VÀ ĐỘNG HỌC Nhà xuất đại học công nghiệp TP HCM – 2011 [4] - I.V.MESERXKI, H.NOIBE, Bài Tập Cơ học Lý Thuyết, (đề hướng dẫn giải) Tập 2: ĐỘNG LỰC HỌC Nhà xuất đại học công nghiệp TP HCM – 2011 [5] – Tạ Ngọc Hải, Nguyên Lý Máy Nhà xuất giáo dục, [6] – Nguyễn Ngọc Đào – Trần Thế San – Hồ Viết Bình Chế Độ Cắt Trong Gia Cơng Cơ Khí Nhà xuất Đà Nẵng, 2002 [7] - PGS.TS.Nguyễn Đắc Lộc – PGS.TS Lê Văn Tiến - PGS.TS Ninh Đức Tốn PGS.TS Trần Xuân Việt Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy (Tập 1,2,3) Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 2001 [8] - GS.TS Trần Văn Địch Thiết Kế Đồ Án Công Nghệ Chế Tạo Máy Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 2007 [9] – Đào Lệ Hằng, “Sản xuất trứng cơng nghiệp hóa ngành sản xuất trứng”, 10-2008 11 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng [10] - FAO, “World Egg Day 2012”, 15 April 2013 [11] http://www.adsiinc.com/ [12] http://www.egg-breakers.com/ [13] http://www.kyowa-machinery.co.jp/ [14] https://www.sanovogroup.com/ 12 ... máy phần mềm Inventor 72 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng gà Hình 4.9: Mơ hình thực tế 73 Hình 4.10: Lắp ráp cấu MAN 73 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy. .. mà tách lòng đỏ lòng trắng trứng [12] Hình 1.1: Máy EBS-3000, ADSI [11] 10 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng gà TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] - Trịnh Chất – Lê Văn Uyển Tính tốn thiết kế... Hình 3.1: Máng dẫn trứng vào cấu tách trứng 47 Tính tốn, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng gà Hình 3.2: Máng dẫn trứng .47 Hình 3.3: Kích thước máng dẫn trứng vào 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng gà, Tính toán, thiết kế, chế tạo máy tách lòng trứng gà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn