Thông tin cập nhật về kế toán tài chính, phân tích một phần hành kế toán

20 8 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ - o0o - BÀI TẬP NHÓM 10 Giảng viên : Thái Minh Hạnh Sinh viên thực : HÀ NỘI – THÁNG 11/2017 M ỤC L ỤC Phần 1: Thông tin cập nhật về kế toán tài chính…………………………1 1.Quy định trích khấu hao tài sản cố định năm 2017…………… BTC ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Thông tư 195/2015/TT-BTC thuế tiêu thụ đặc biệt………………………………………………………………………… 3.Thay đổi chế đợ kế tốn doanh nghiệp…………………………3 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bợ Tài thuế GTGT…………………………………………………4 Điểm Thông tư 93 năm 2017 Phương pháp tính thuế GTGT 6 Cơng văn 4915/TCT-DNL nhằm hướng dẫn xử lý tồn phát sinh triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực quan thuế………7 Phần : Phân tích phần hành kế toán………………………… … 1- Khái niệm xác định kết kinh doanh……………………………….8 2-Những quy định cập nhật liên quan đến phần hành : Xác định kết kinh doanh……………………………………………………………………… 3.Nguyên tắc kế toán ……… ……………………………………………….…9 4- Các vấn đề liên quan khác…………………………………………… 11 Phương pháp kế tốn mợt số giao dịch kinh tế chủ yếu……………… 12 Ví dụ xác định kết kinh dooanh………………………………….14 Phần 1: Thông tin cập nhật về kế toán tài chính 1.Quy định về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017 Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực thi hành Theo đó, TS nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vừa dùng để bán cho thuê doanh nghiệp phải xác định hạch toán riêng phần giá trị nhà hỗn hợp theo mục đích sử dụng, cụ thể sau: Đối với phần giá trị TS (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dùng thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực ghi nhận giá trị phần TS (diện tích) TSCĐ, quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ theo quy định Đối với phần giá trị TS (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để bán doanh nghiệp khơng hạch tốn TSCĐ khơng trích khấu hao theo dõi một TS để bán Tiêu thức để xác định giá trị loại TS phân bổ khấu hao TS mục đích sử dụng vào tỷ trọng giá trị phần diện tích theo mục đích sử dụng giá trị tốn cơng trình; vào diện tích thực tế sử dụng theo mục đích sử dụng để hạch tốn Đối với doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà khơng xác định tách riêng phần giá trị TS (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vừa để bán, thuê doanh nghiệp khơng hạch tốn tồn bợ phần giá trị TS (diện tích) TSCĐ khơng trích khấu hao Đối với TS dùng chung liên quan đến cơng trình nhà hỗn hợp sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị loại TS giá trị khấu hao TS dùng chung phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị loại TS phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp Những nội dung áp dụng từ năm tài 2016 11/10/2017 Page Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Thông tư 195/2015/TTBTC về thuế tiêu thụ đặc biệt Ngày 06/3/2017, Bộ Tài ban hành Thơng tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Thông tư 195/2015/TT-BTC thuế tiêu thụ đặc biệt (đã sửa đổi, bổ sung theo Thơng tư 130/2016/TTBTC) Theo đó, có điểm đáng ý việc khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp khâu nhập xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán nước Cụ thể, số thuế tiêu thụ đặc biệt không khấu trừ thuế, người nộp thuế hạch tốn vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện nay, vấn đề quy định sau: “Trường hợp đặc biệt số thuế tiêu thụ đặc biệt không khấu trừ hết nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nợp thuế hạch tốn vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp” Thông tư 20/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2017 11/10/2017 Page 3.Thay đổi về chế độ kế toán doanh nghiệp Các quy định thông tư 200/2014/TT-BTC thay Quyết định số 15/2006 ngày 20/3/2006 Thông tư 244/2009/TT-BTC chế đợ kế tốn doanh nghiệp Theo đó, Thơng tư 200/2014/TT-BTC đánh giá phù hợp với thực tiễn, đại mang tính khả thi, tơn trọng chất hình thức Thơng tư xây dựng tảng linh hoạt mở, lấy mục tiêu đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành định kinh tế doanh nghiệp, phục vụ nhà đầu tư chủ nợ làm trọng tâm; khơng kế tốn mục đích thuế Bên cạnh đó, quy định thông tư phù hợp với thông lệ quốc tế, tách biệt kỹ thuật kế toán tài khoản báo cáo tài đặc biệt đề cao trách nhiệm người hành nghề Thơng tư có điểm thay đổi bật vấn đề: 1.Các doanh nghiệp dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế tốn, doanh nghiệp có nghiệp vụ thu chi chủ yếu ngoại tệ chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế tốn 2.Báo cáo tài để công bố công chúng nộp cho quan có thẩm quyền Việt Nam báo cáo tài trình bày đồng Việt Nam Trong hệ thống tài khoản kế toán, bên cạnh việc thêm bớt, thay đổi mợt số tài khoản kế tốn điểm đáng lưu ý tài khoản tài sản không phân biệt ngắn hạn dài hạn 3.Đối với báo cáo tài chính, thơng tin bắt ḅc báo cáo khơng “thuế khoản phải nợp Nhà nước” Kỳ lập báo cáo niên độ gồm báo cáo tài quý (cả quý IV) bán niên Nổi bật việc thêm quy định xây dựng nguyên tắc kế tốn báo cáo tài doanh nghiệp khơng đáp ứng giả định hoạt động liên tục Phần thuyết minh báo cáo tài có nhiều thay đổi Đối với chứng từ kế toán, doanh nghiệp chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phải đáp ứng yêu cầu Luật Kế toán đảm bảo rõ ràng, minh bạch 5.Về sổ sách kế toán, doanh nghiệp tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng phải đảm bảo cung cấp thơng tin giao dịch kinh tế một cách minh bạch đầy đủ 11/10/2017 Page Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính về thuếGTGT - Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế mặt hàng sau: - Phân bón loại phân hữu phân vô như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh loại phân bón khác; - Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm loại sản phẩm qua chế biến chưa qua chế biến cám, bã, khô dầu loại, bột cá, bột xương, bột tôm, loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản vật nuôi khác, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất chất mang) - Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngơ, mía, cà phê, bơng; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngơ; máy tẽ ngơ; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nơng sản (lúa, ngơ, cà phê, tiêu, điều ), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa loại máy chuyên dùng khác.” Trước đây: áp dụng thuế suất 5% - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ nước khơng khai, khấu trừ mà tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hồn thuế tḥc diện hoàn thuế - Trường hợp sở kinh doanh nhận góp vốn quyền sử dụng đất tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật giá đất trừ để tính thuế giá trị gia tăng giá ghi hợp đồng góp vốn Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp giá đất nhận góp vốn trừ giá đất theo giá chuyển nhượng 11/10/2017 Page - Bổ sung hướng dẫn trường hợp bên vay thực thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theoquy định pháp luật cho ngân hàng khơng phải xuất hóa đơn GTGT Thuốc lá, rượu, bia nhập sau xuất xuất khơng phải tính thuế đầu khơng khấu trừ thuế GTGT đầu vào - Trường hợp người nộp thuế sở kinh doanh có cửa hàng đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế mẫu hóa đơn sở kinh doanh, hố đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt cửa hàng sở kinh doanh có đóng dấu treo cửa hàng cửa hàng một nhà cung cấp.” - Trường hợp sở kinh doanh nhập hàng hóa quà biếu, quà tặng tổ chức, cá nhân nước ngồi khơng cần chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTGT đầu vào Nguồn: http://ketoanthienung.net/nhung-noi-dung-moi-cua-thong-tu-26-vethue-gtgt-quan-ly-thue.htm 11/10/2017 Page 5 Điểm Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT chi tiết gồm: Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sở kinh doanh thành lập sở kinh doanh hoạt đợng có doanh thu chịu thuế GTGT một tỷ đồng Trước đây:Cơ sở kinh doanh thành lập sở kinh doanh hoạt đợng có doanh thu chịu thuế GTGT một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trường hợp không gửi Mầu 06/GTGT đến quan thuế khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT Trước đây:Khi chuyển đơi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ ngược lại) sở kinh doanh phải nộp Mẩu 06/GTGT đến quan thuế Bố sung hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bợ Tài (đã sửa đổi, bổ sung Điều Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 Điều Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 Bợ Tài chính) Như vậy, kể từ ngày Thơng tư số 93/2017?TT-BTC có hiệu lực: Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT theo Hồ sơ khai thuế GTGT sở kinh doanh gửi đến quan thuế, cụ thể: Nếu sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ gửi Tờ khai thuế GTGT Mầu số 01/GTGT, 02/GTGT đến quan thuế Nếu sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp gửi Tờ khai thuế GTGT Mầu số 03/GTGT, 04/GTGT đến quan thuế 11/10/2017 Page 6 Công văn 4915/TCT-DNL nhằm hướng dẫn xử lý tồn phát sinh triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực quan thuế Ngày 24/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4915/TCT-DNL nhằm hướng dẫn xử lý tồn phát sinh triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực quan thuế Theo đó, hướng dẫn xử lý tồn phát sinh thực hóa đơn điện tử có xác thực chi nhánh FRT Hà Nội quan thuế doanh nghiệp liên quan khác, đơn cử như: Hóa đơn điện tử gửi lên hệ thống cấp mã bị đẩy ngược ngày tháng quan thuế kiểm tra tình hình khai, hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh cam kết khai ngày chấp nhận Khi xuất hóa đơn có MST người mua ngừng hoạt đợng quan thuế kiểm tra tình hình khai thuế hóa đơn gắn với giao dịch kinh tế phát sinh thực khai đầy đủ chấp nhận Đồng thời, Công văn 4915/TCT-DNL đề nghị doanh nghiệp phải khắc phục lỗi ứng dụng, hệ thống kịp thời để đảm bảo việc triển khai hóa đơn điện tử có xác thực theo quy định, giảm thiểu phát sinh 11/10/2017 Page Phần Phân tích phần hành kế toán Xác định kết kinh doanh 1- Khái niệm xác định kết kinh doanh - Kết kinh doanh : Là kết cuối hoạt động doanh nghiệp một kì định, biểu tiền phần chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí hoạt động kinh tế thực - Xác định kết kinh doanh : Xác định lãi ( lỗ ) từ hoạt động doanh nghiệp thường tiến hành cuối kì + Nếu tổng doanh thu lớn tổng chi phí kết kinh doanh lãi + Nếu tổng doanh thu nhỏ tổng chi phí kết kinh doanh lỗ 2-Những quy định cập nhật liên quan đến phần hành : Xác định kết kinh doanh a- Chế độ, chuẩn mực kế toán : - Chuẩn mực kế toán (accounting standards) quy định tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu ban hành để làm sở cho việc lập giải thích thơng tin trình bày báo cáo tài -Chuẩn mực kế toán bao gồm nguyên tắc chung (general principles) nguyên tắc cụ thể (specific principles) - Mỗi quốc gia, tùy theo tình hình phát triển kinh tế nước, có ngun tắc kế tốn nước Cụ thể : Ban hành kèm theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bợ Tài -Tên tài khoản : 911- Xác định kết kinh doanh b-Những điểm : Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo KQKD: Tổng doanh thu BH & CCDV: - Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh khác biệt việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả suy giảm lợi nhuận luồng tiền tương lai ghi nhận doanh thu 11/10/2017 Page tồn bợ số tiền nhận trước. > cung cấp thông tin cho nhà đầu tư để đánh giá EPS DN - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố: Hướng dẫn rõ tài khoản để lấy chi phí bao gồm CĐKT KQKD 3.Nguyên tắc kế toán Tài khoản xác định kết kinh doanh dùng để xác định phản ánh kết hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp mợt kỳ kế tốn năm Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: -Kết hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ - Kết hoạt đợng tài - Kết hoạt động khác + Kết hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ số chênh lệch doanh thu trị giá vốn hàng bán (gồm sản phẩm, hàng hóa, bất đợng sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt đợng kinh doanh bất đợng sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho th hoạt đợng, chi phí lý, nhượng bán bất đợng sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp + Kết hoạt đợng tài số chênh lệch thu nhập hoạt đợng tài chi phí hoạt đợng tài + Kết hoạt đợng khác số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -Tài khoản phải phản ánh đầy đủ, xác kết hoạt đợng kinh doanh mợt kỳ kế tốn Kết hoạt đợng kinh doanh phải hạch tốn chi tiết theo loại hoạt đợng (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt đợng tài ) Trong loại hoạt đợng kinh doanh cần hạch toán chi tiết cho loại sản phẩm, ngành hàng, loại dịch vụ -Các khoản doanh thu thu nhập kết chuyển vào tài khoản số doanh thu thu nhập 11/10/2017 Page Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Bên Nợ: – Trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư dịch vụ bán; – Chi phí hoạt đợng tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác; – Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp; – Kết chuyển lãi Bên Có: – Doanh thu số sản phẩm, hàng hóa, bất đợng sản đầu tư dịch vụ bán kỳ; – Doanh thu hoạt đợng tài chính, khoản thu nhập khác khoản kết chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; – Kết chuyển lỗ Tài khoản 911 số dư cuối kỳ 11/10/2017 Page 10 Sơ đồ kế toán Xác định kết sản xuất kinh doanh theo Thông tư 200 – TK 911 4- Các vấn đề liên quan khác - Nguyên tắc tương xứng ( phù hợp) : Đòi hỏi phù hợp chi phí doanh thu, nghĩa chi phí trình bày báo cáo kết kinh doanh phải mợt kì với doanh thu nhận kết chi phí Và để xác định kết kinh doanh mợt kì kế tốn, tổng chi phí tổng doanh thu thuần, thu nhập hoạt động khác kết chuyển sang tài khoản xác định kết kinh doanh -Chứng từ sử dụng : Sổ sách tổng hợp Sổ chi tiết làm sở hạch toán 11/10/2017 Page 11 - Sổ sách sử dụng : + Sổ chi tiết + Sổ + Sổ tổng hợp - Công thức tính : Kết hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ: Kết bán hàng cung cấp = Doanh thu – Giá vốn - Chi phí - Chi phí dịch vụ hàng bán bán hàng QLDN Kết hoạt động tài chính: Kết hoạt đợng = Doanh thu hoạt - Chi phí hoạt đợng tài đợng tài tài Kết từ hoạt đợng khác : Kết hoạt động khác = Thu nhập hoạt động khác – Chi phí hoạt đợng khác  Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tổng kết gọi lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp -Trong trường hợp doanh nghiệp có lãi , kế tốn xác định số thuế TNDN phải nộp lợi nhuận sau thuế ( gọi chi phí doanh nghiệp) Như Kết quản kinh doanh = KQ hoạt động SXKD + KQ HĐTC + KQKD khác – Chi phí thuế TNDN Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Cuối kỳ kế toán, thực việc kết chuyển số doanh thu bán hàng vào tài khoản Xác định kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh b) Kết chuyển trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, 11/10/2017 Page 12 chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt đợng, chi phí lý nhượng bán bất đợng sản đầu tư, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt đợng tài khoản thu nhập khác, ghi: Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Nợ TK 711 - Thu nhập khác Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh d) Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí hoạt đợng tài khoản chi phí khác, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài Có TK 811 - Chi phí khác đ) Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch số phát sinh bên Nợ số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hỗn lại”: - Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn số phát sinh bên Có, số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hỗn lại - Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ số phát sinh Có TK 8212, kế tốn kết chuyển số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh g) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 641 - Chi phí bán hàng h) Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp i) Kết chuyển kết hoạt động kinh doanh kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: - Kết chuyển lãi, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh 11/10/2017 Page 13 Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Kết chuyển lỗ, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh k) Định kỳ, đơn vị hạch tốn phụ tḥc phân cấp theo dõi kết kinh doanh kỳ không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực kết chuyển kết kinh doanh kỳ lên đơn vị cấp trên: - Kết chuyển lãi, ghi: Nợ TK 911- Xác định kết kinh doanh Có TK 336 - Phải trả nợi bợ - Kết chuyển lỗ, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nợi bợ Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh Ví dụ xác định kết kinh dooanh Biết doanh nghiệp áp dụng chế đợ kế tốn theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC 1.Bán lơ hàng A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT bán 10% cho Cơng ty Hồng Anh, chưa thu tiền khách hàng Giá vốn bán hàng là: 80.000.000đ Bán lơ hàng B có trị giá bán 18.000.000đ, thuế GTGT bán 10%, Chưa thu tiền khách hàng Giá vốn 15.000.000đ 3.Cơng ty Hồng Anh phát 1/2 số hàng bị lỗi nên trả lại 1/2 giá trị lô hàng mua nghiệp vụ 1(Biết mua mợt mặt hàng có giá trị) Chi phí tiền lương phải trả cho cán bợ nhân viên tháng 01/2013 là: 20.000.000đ Chi phí tiếp khách phát sinh theo hóa đơn số 0000245 Có số tiền khơng bao gồm thuế 1.500.000đ thuế GTGT 10%, toán tiền mặt Thanh lý tơ có ngun giá 1.2 tỷ Thời gian khấu hao năm Đã sử dụng năm Giá lý chưa VAT 500 triệu ( thuế GTGT 10%) Khách hàng chưa tốn Chi phí lý 5.000.000 đ tốn tiền mặt Chi phí lãi vay tháng 6/2015 55.000 đ Lãi tiền gửi ngân hàng 6/2015 : 38.000 đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, kết chuyển tính lãi lỗ Trả lời Bước 1: Định khoản nghiệp vụ phát sinh kỳ 11/10/2017 Page 14 -Nghiệp vụ 1: Phản ánh doanh thu bán hàng Nợ TK 131: 110.000.000 Có TK 5111: 100.000.000 Có TK 3331: 10.000.000 Phản ánh giá vốn bán hàng Nợ TK 632: 80.000.000 Có TK 1561: 80.000.000 -Nghiệp vụ 2: a Phản ánh doanh thu bán hàng Nợ TK 131: 19.800.000 Có TK 5111: 18.000.000 Có TK 3331: 1.800.000 b Phản ánh giá vốn bán hàng Nợ TK 632: 15.000.000 Có TK 1561: 15.000.000 -Nghiệp vụ 3: Phản ánh bút toán hàng bán bị trả lại Phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại Nợ TK 5212: 50.000.000 Nợ TK 3331: 5.000.000 Có TK 131: 55.000.000 Phản ánh giá vốn giảm 1/2 Nợ TK 1561: 40.000.000 Có TK 632: 40.000.000 -Nghiệp vụ 4: Tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên Nợ TK 6421: 20.000.000 Có TK 334: 20.000.000 -Nghiệp vụ 5: Chi phí tiếp khách tính vào chi phí hơp lý Nợ TK 6427: 1.500.000 Nợ TK 1331: 150.000 Có TK 111: 1.650.000 -Nghiệp vụ 6: Ghi giảm TSCĐ: Nợ TK 214 : 600.000.000 Nợ TK 811: 600.000.000 Có TK 211 : 1.200.000.000 Thanh lý TSCĐ: Nợ 131: 550.000.000 Có TK 711 : 500.000.000 Có TK 331 : 50.000.000 CP lý: Nợ TK 811 : 5.000.000 11/10/2017 Page 15 Có TK 111 : 5.000.000 -Nghiệp vụ 7: Chi phí tài Nợ TK 635: 55.000 Có TK 112: 55.000 -Nghiệp vụ 8: Doanh thu hoạt động tài Nợ TK 112: 38.000 Có TK 515: 38.00 Bước Cuối kỳ kết chuyển a Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu: Nợ TK 5111: 50.000.000 Có TK 5212: 50.000.000 b Kết chuyển doanh thu bán hàng Lấy phát sinh có TK 511 – Phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000 Đây doanh thu thật phát sinh cần kết chuyển Nợ TK 511 : 68.000.000 Có TK 911: 68.000.000 c Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000) Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000) d Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911: 21.500.000 Có TK 642: 21.500.000 e Kết chuyển thu nhập khác Nợ TK 711: 500.000.000 Có TK 911: 500.000.000 f Kết chuyển chi phí khác Nợ TK 911: 605.000.000 Có TK 811: 605.000.000 g Kết chuyển doanh thu hoạt đợng tài Nợ TK 515: 38.000 Có TK 911: 38.000 h Kết chuyển chi phí hoạt đợng tài Nợ TK 911: 55.000 Có TK 635: 55.000 68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.00055.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000 => Doanh nghiệp nộp thuế TNDN Kết chuyển lỗ: Nợ TK 421: 113.517.000 Có TK 911 : 113.517.000 11/10/2017 Page 16 7.Quy trình luân chủn kế tốn Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn, trình tự kiểm tra chứng từ kế tốn, quy định mẫu biểu hệ thống chứng từ kế toán, lập ký chứng từ kế tốn theo Thơng tư 133 Thông tư 200/2014/TT-BTC Tất chứng từ kế toán doanh nghiệp lập từ bên ngồi chuyển đến phải tập trung vào bợ phận kế tốn doanh nghiệp Bợ phận kế tốn kiểm tra chứng từ kế tốn sau kiểm tra xác minh tính pháp lý chứng từ dùng chứng từ để ghi sổ kế tốn Trình tự ln chuyển chứng từ kế toán bao gồm bước sau: - Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán; - Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra ký chứng từ kế tốn trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt; - Phân loại, xếp chứng từ kế toán, định khoản ghi sổ kế toán;Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế tốn Trình tự kiểm tra chứng từ kế tốn - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép trênchứng từ kế tốn; - Kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứngtừ kế toán, đối chiếu chứng từ kế tốn với tài liệu khác có liên quan; - Kiểm tra tính xác số liệu, thơng tin chứng từ kế toán Khi kiểm tra chứng từ kế toán phát hành vi vi phạm sách, chế đợ, quy định quản lý kinh tế, tài Nhà nước, phải từ chối thực (Khơng xuất quỹ, tốn, xuất kho,…) đồng thời báo cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hành Đối với chứng từ kế tốn lập khơng thủ tục, nội dung chữ số không rõ ràng người chịu trách nhiệm kiểm tra ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục điều chỉnh sau làm ghi sổ Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn xác định kết kinh doanh Cuối kì, kế tốn tổng hợp vào liệu lưu trữ bẳng chi tiết sổ tài khoản liên quan Tiếp đó, tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ liên quan làm thuật tốn kết chuyển doanh thu chi phí , xác định lãi, lỗ kì Máy tính xử lí vào chi tiết , sổ tài khoản 511, 632, 641, 642 Và thông tin lưu trữ 11/10/2017 Page 17 11/10/2017 Page 18 ... Phần 1: Thông tin cập nhật về kế toán tài chính…………………………1 1.Quy định trích khấu hao tài sản cố định năm 2017…………… BTC ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Thông. .. kinh dooanh………………………………….14 Phần 1: Thông tin cập nhật về kế toán tài chính 1.Quy định về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017 Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ... từ kế toán, lập ký chứng từ kế toán theo Thông tư 133 Thông tư 200/2014/TT-BTC Tất chứng từ kế toán doanh nghiệp lập từ bên chuyển đến phải tập trung vào bợ phận kế tốn doanh nghiệp Bợ phận kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin cập nhật về kế toán tài chính, phân tích một phần hành kế toán , Thông tin cập nhật về kế toán tài chính, phân tích một phần hành kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn