ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC KHẢO sát các TRƯỜNG hợp THAY đổi GIÁ, THU NHẬP…ẢNH HƯỞNG đến cơm hộp

12 22 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BÀI BÁO CÁO MÔN: KINH TẾ VI MƠ GIẢNG VIÊN: TRẦN MINH TRÍ LỚP THỨ – NHÓM CÁC THÀNH VIÊN: ST T HỌC VÀ TÊN MSSV GHI CHÚ ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI GIÁ, THU NHẬP…ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠM HỘP Đặt vấn đề: Vào tháng 4/2016 nhóm tơi khảo sát thị trường mặt hàng Cơm Hộp 125 bạn sinh viên trường Đại Học Nông Lâm-Tp.HCM với mục tiêu tham gia thảo luận vấn đề làm sở cho việc học kinh tế vi mô, khảo sát thực nhằm mô tả hệ số co giãn mặt hàng cơm hộp, qua bảng khảo sát nhóm tơi thu kết sau: -Xây dựng đường cầu mặt hàng cơm hộp -Đo lường mức độ co giãn cầu theo giá mặt hàng cơm hộp -Đánh giá tác động việc tăng giá doanh thu mặt hàng cơm hộp lợi ích người tiêu dung -Phân tích yếu tố tác động đến thay đổi cầu cá nhân Bài khảo sát vận dụng thuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề 2 Phương pháp khảo sát: 2.1 Phương pháp thu nhận số liệu: Để có liệu nhằm đạt mục tiêu khảo sát đưa ra, khảo sát chủ yếu sử dụng số liệu có từ phương pháp khảo sát trực tiếp 125 bạn sinh viên trường Đại học Nơng Lâm.Thì có kết 125 ý kiến khác mặt hàng Với số liệu tiêu chí sau: Giá SP hành, Giá sản phẩm thay thế, Mức giá (thấp hơn-cao hơn), Lượng mua mức giá (hiện hành, thấp hơn, cao hơn), Lượng mua thu nhập (tăng- giảm) *Lấy thay đổi tiêu chí 30% Bảng 1: Số liệu trung bình từ 125 ý kiến (sp chính: cơm hộp, sp tt: bánh mì): Chỉ Tiêu Trung Bình Lượng mua/tháng thu nhập Số lượng/tháng mức giá Thấp (10-40%) Hiện hành 11000 15000 22 17 Thu nhập Cao /tháng Tăng (trđ) (10(30% 40%) ) 19000 11 2.0 22 Giảm (30%) 11 Lượng mua/tháng giá hàng thay Tăng (30%) Giảm (30% ) 13000 7000 21 14 2.2 Phương pháp phân tích: *Khảo sát sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính tốn đơn giản dựa cơng thức đo lường hệ số co giãn *Xác định yếu tố ảnh hưởng đến cầu, nhằm kiểm định yếu tố như: -Thu nhập người sử dụng có ảnh hưởng đến định cầu -Lượng cơm hộp tăng hay giảm giá thay đổi 30% -Thu nhập thay đổi lượng cơm hộp thay đổi nào? *Ngoài việc kiểm định xem xét yếu tố sản phẩm thay (mặt hàng bánh mì) ảnh hưởng đến lượng cơm hộp sao? Thu T nhập n giảm tă 30% 1.4 2.3 Một số giới hạn giả định cho khảo sát: -Việc khảo sát dựa đa số sinh viên nấu cơm kí túc xá… mặt hàng thay có nhiều loại khơng có bánh mì -Việc khảo sát 125 bạn sinh viên đại diện đại đa số người tiêu dùng Việc chọn mẫu khơng đảm bảo tính đại diện, kết sở tham khảo tốt Với số mẫu (125 mẫu khảo sát), số kết việc khảo sát làm sở tham khảo có giá trị việc nắm bắt phản ứng người tiêu dùng trước thay đổi giá thu nhập -Việc khảo sát giả định mẫu khảo sát, nên phân tích kết luận dựa sở giả định -Ngoài việc khảo sát gặp phải số tình khơng lường trước liên quan tới việc thay đổi giá thu nhập người tiêu dùng cách đột ngột P 26333.33 Q 40 Kết khảo sát: 3.1 phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng cơm hộp: a) Cầu cá nhân: -Trong khảo sát này, tăng giá từ 15000VNĐ lên 19000VNĐ xem xét biến động giá cầu, với hai mức giá 15000VNĐ 19000VNĐ Về lượng, sinh viên tiếp tục ăn cơm hộp xem có lượng hàng hóa Sau tăng giá, sinh viên từ bỏ ăn cơm hộp xem giảm lượng từ xuống -Kết khảo sát sinh viên dùng mặt hàng cơm hộp cho thấy, sau mặt hàng cơm hộp tăng giá từ 15000VNĐ-19000VNĐ, lượng trung bình/tháng giảm từ 17 hộp xuống 11 hộp Do cầu hai nhóm đối tượng khác -Đối với người tiếp tục sử dụng mặt hàng cơm hộp, hiểu lượng cơm hộp khơng đổi có tăng giá Ngược lại, người không ăn cơm hộp lượng cơm hộp thay đổi có tăng giá Biểu cầu đường cầu thể giá cơm hộp giảm: P 28600 Q 35.75 Biểu cầu đường cầu thể giá cơm hộp tăng: b) Cầu thị trường: -Cầu thị trường theo thuyết, tổng tất cầu cá nhân thị trường Như phần đề cập trên, việc khảo sát tất sinh viên khơng thể, khảo sát phân tích cầu thị trường với giả định thị trường gồm 125 sinh viên khảo sát -Kết khảo sát cho thấy tăng giá từ 15000VNĐ-19000VNĐ làm cho lượng trung bình/tháng mặt hàng cơm hộp giảm từ 17 hộp xuống 11 hộp Điều phản ứng luật cầu ''giá tăng, lượng giảm, hay lượng giá có mối quan hệ nghịch biến'' Điều thể rõ qua biểu cầu, đường cầu hàm cầu hình -Như vậy, từ kết khảo sát trường hợp từ mặt hàng cơm hộp, hai biểu cầu, hai đường cầu hai dạng hàm cầu xác định Các hình thức thể cầu làm sở cho phân tích độ co giãn cầu phân tích tác động tăng giá đến thu nhập 3.2 Hệ số co giãn cầu theo giá yếu tố tác động: a) Đo lường hệ số co giãn: -Trong khảo sát này, công thức hệ số co giãn khoảng sử dụng để xác định hệ số co giãn Công thức: -Hệ số co giãn mặt hàng cơm hộp: -Khi giá giảm Ed= 0.833333333 -Khi giá tăng Ed= 1.821428571 b) Một số yếu tố tác động mức độ co giãn: • Như vậy, hệ số co giãn cầu theo giá mặt hàng cơm hộp 125 sinh viên khảo sát là: -Khi giá giảm Ed= 0.83 -Khi giá tăng Ed= 1.82 Dựa vào giá trị này, đánh giá cầu co giãn ít, với |Ed|=1.82>0.83 Kết dẫn đến điều tất yếu doanh thu mặt hàng cơm hộp giảm tăng giá Tình trạng co giãn nhiều mặt hàng cơm hộp hiểu với luận từ thực tiễn sau: -Thứ nhất, mặt hàng cơm hộp mặt hàng thông thường giá giảm xa xỉ giá tăng Do vậy, tăng giá số sinh viên từ bỏ mặt hàng cơm hộp -Thứ hai, mặt hàng cơm hộp khơng phải ăn mà sinh viên lựa chon Vì giá mặt hàng cơm hộp tăng sinh viên lựa chọn mặt hàng bánh mì (sản phẩm thay thế) việc từ bỏ mặt hàng cơm hộp tăng giá dễ hiểu -Thứ ba, mặt hàng bánh mì u thích ăn nhiều sinh viên giá hợp nguyên nhân khiến nhiều sinh viên từ bỏ mặt hàng cơm hộp tăng giá Trường hợp nhóm tơi ví dụ điển hình cho việc từ bỏ mặt hàng cơm hộp giá tăng chọn mặt hàng bánh mì giải pháp thay -Thứ tư, mức giá 15000VNĐ-19000VNĐ số sinh viên không đáng kể với thu nhập họ, số sinh viên khác mức khiến họ phải suy nghĩ so với mức thu nhập họ Vì vậy, tỉ trọng mức giá sử dụng mặt hàng cơm hộp cấu chi tiêu khác ảnh hưởng tới mức độ co giãn Bảng 2: Thu nhập trung bình tỷ lệ thay đổi lượng cầu thu nhập giảm 30% tính hệ số co giãn cầu theo thu nhập: Thu nhập trung bình Lượng cầu trung bình Lượng cầu TB TN giảm 30% Lượng tăng giảm lượng cầu Tỷ lệ tăng giảm lượng cầu (%) Hệ số co giãn (%tđ lượng/%tđTN) Đối với sinh viên, HH 2.0 17 11 -6 -35.29 1.214285714 Xa xỉ Thu nhập trung bình Lượng cầu trung bình Lượng cầu TB TN tăng 30% 2.0 17 22 Bảng 3: Thu nhập trung bình tỷ lệ thay đổi lượng cầu thu nhập tăng 30% tính hệ số co giãn cầu theo thu nhập: Lượng tăng giảm lượng cầu Tỷ lệ tăng giảm lượng cầu (%) Hệ số co giãn (%tđ lượng/%tđTN) Đối với sinh viên, HH 29.41 0.860805861 Thơng thường 3.3 Tác động sách tăng giá doanh thu người bán : -Khi giảm giá cầu mặt hàng cơm hộp từ 15000VNĐ xuống 11000VNĐ cầu co giãn thuộc loại hàng hóa thơng thường Doanh thu tăng lên sấp sỉ 13000VNĐ -Khi giá tăng từ 15000VNĐ-19000VNĐ, DT giảm xuống tăng giá sấp sỉ 46000 -Kết phân tích minh chứng cho thuyết hệ số co giãn Theo đó, ta thấy doanh thu chắn giảm cầu co giãn nhiều 3.4 Các yếu tố định cầu:  Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu gồm: - Sự thay đổi thu nhập -Sự thay đổi giá hàng hóa liên quan -Thị hiếu hay sở thích người tiêu dùng - Qui mô thị trường Trong phạm vi khảo sát này, việc phân tích yếu tố khơng khả thi, thay đổi khác khơng diễn đồng thời với thay đổi giá Dù vậy, việc phân tích mối tương quan định từ bỏ hay tiếp tục sử dụng mặt hàng cơm hộp cá nhân với yếu tố phần cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến cầu a) Thu nhập sinh viên dùng mặt hàng cơm hộp: Đối với mối cá nhân, thu nhập ảnh hưởng đến định họ giá sản phẩm tăng Giả thuyết mối quan hệ đặt ''người có thu nhập thấp có xu hướng từ bỏ mặt hàng cơm hộp nhiều người có thu nhập cao'' b) Tính sẵn có mặt hàng thay (mặt hàng bánh mì): Mặt hàng bánh mì ưa chuộng giá hợp nên ảnh hưởng đến định người tiêu dùng giá cơm hộp tăng c) Sở thích/thị hiếu người sử dụng: Đối với mặt hàng cơm hộp, sở thích sinh viên khác Đối với sinh viên thích ăn cơm hộp dù giá tăng từ 15000VNĐ19000VNĐ họ khơng bỏ Điều phản ánh trung thành người tiêu dùng 4 Kết luận khuyến nghị: -Với số liệu mà nhóm tơi khảo sát được, chúng tơi đã xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co giãn cầu từ minh họa cho tác động độ co giãn cầu doanh thu người bán hàng  ''Khi cầu co giãn nhiều, doanh thu doanh nghiệp giảm tăng giá'' -Khảo sát cho thấy yếu tố thu nhập giá mặt hàng thay nhân tố ảnh hưởng đến định từ bỏ hay tiếp tục sử dụng mặt hàng cơm hộp tăng giá Ngồi ra khác biệt định cầu nhóm đối tượng khác nhau: sinh viên kí túc xá, nhà trọ… - Khảo sát xem sở tham khảo minh họa cho thuyết ví dụ thực tiễn Ngoài ra, vài kết khảo sát có ý nghĩa tham khảo cho người kinh doanh đứng trước định điều chỉnh giá bán sản phẩm - Người kinh doanh cần xem xét tính chất co giãn hàng hóa, trước đưa định giá -Do hạn chế dã đề cập kết khảo sát hạn chế suy rộng cho tổng thể Những kết kết luận khảo sát trường hợp 125 sinh viên khảo sát, chưa đủ độ tin cậy để suy rộng cho tổng thể Những khảo sát qui mô lớn hơn, phân tích sâu cần quan tâm khảo sát .. .ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CẦU TRONG VIỆC KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI GIÁ, THU NHẬP…ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠM HỘP Đặt vấn đề: Vào tháng 4/2016 nhóm tơi khảo sát thị trường mặt hàng Cơm Hộp 125 bạn... tố ảnh hưởng đến cầu, nhằm kiểm định yếu tố như: -Thu nhập người sử dụng có ảnh hưởng đến định cầu -Lượng cơm hộp tăng hay giảm giá thay đổi 30% -Thu nhập thay đổi lượng cơm hộp thay đổi nào?... đổi có tăng giá Biểu cầu đường cầu thể giá cơm hộp giảm: P 28600 Q 35.75 Biểu cầu đường cầu thể giá cơm hộp tăng: b) Cầu thị trường: -Cầu thị trường theo lý thuyết, tổng tất cầu cá nhân thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC KHẢO sát các TRƯỜNG hợp THAY đổi GIÁ, THU NHẬP…ẢNH HƯỞNG đến cơm hộp , ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC KHẢO sát các TRƯỜNG hợp THAY đổi GIÁ, THU NHẬP…ẢNH HƯỞNG đến cơm hộp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn