CHỦ đề PHÂN TÍCH đất NÔNG NGHIỆP

22 26 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:14

CHỦ ĐỀ 4: PHÂN TÍCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP GVBM: TRẦN QUANG HẢI THÀNH VIÊN PHẠM THU HÀ ĐINH THỊ HẰNG PHẠM THỊ THU HÀ NỘI DUNG Độ chua Dung lượng trao đổi cation (CEC) Cacbon hữu cơ OC Chất hữu đất OM  Nội dung tìm hiểu:  Khái niệm  Nguyên tắc xác định  Một số ý tiến hành giải thích Độ Chua Khái niệm : Độ chua đất độ kiềm đất, đo độ pH (thường có pH từ 3-9) • Phân loại: Độ chua hoạt tính Độ chua tiềm tàng Độ Chua  Xác định pH đất máy đo pH  Nguyên tắc: • Lắc mẫu đất với nước cất (hoặc dd KCl CaCl2) để chiết rút H+ keo đất (kí hiệu KĐ): • • Muối nhơm thuỷ phân tạo axit theo phương trình: AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3HCl Huyền phù thu đem đo pH máy đo pH 1 Độ Chua  Xác định pH đất máy đo pH  Điều kiện tiến hành: • Trước đo mẫu phải hiệu chỉnh máy đo pH dung dịch đệm tiêu chuẩn, để đảm bảo độ xác máy pH • Mẫu đất phải mẫu đất khơ khơng khí (đất hong khơ khơng khí) • Tỷ lệ đất dung dịch chiết khác phụ thuộc phương pháp: o Dùng nước cất o Dung dịch CaCl2 KCl Độ Chua  Xác định pH đất máy đo pH  Điều kiện tiến hành: • Chọn tỉ lệ đất dd chiết để đảm bảo chiết rút hết lượng H+ • Lắc đất KCl ( nước cất) máy lắc để chiết rút hồn tồn H+ • Vị trí bầu điện cực cần ở vị trí trung tâm trung điểm độ sâu dung dịch • huyền phù, để pH ổn định phản ánh tính chất đất Phải rửa đầu điện cực nước cất trước đo mẫu Độ Chua  Xác định độ chua trao đổi sử dụng KCl 1N  Nguyên tắc: • Lắc mẫu đất với dung dịch muối trung tính đờng thời H+ Al3+ trao đổi • đẩy khỏi keo đất Dung dịch thu tiến hành thí nghiệm liên tiếp: Thí nghiệm 1: ngồi ion H+ có sẵn dung dịch đất có ion H+ Al3+ đẩy từ keo đất theo phản ứng Độ Chua Xác định độ chua trao đổi sử dụng KCl 1N  Nguyên tắc: • Muối Al3+ thuỷ phân tạo axit theo pư: • Al3+ + H2O ⇌Al(OH)3 + 3H+ • Chuẩn độ dung dịch thu dung dịch kiềm tiêu chuẩn • Chỉ thị pp • Thí nghiệm 2: dung dịch thu sau chuẩn độ, thêm tiếp NaF để tạo phức với • • nhôm Al(OH)3 + 6NaF  Na3AlF6 + 3NaOH Chuẩn độ dung dịch thu HCl tiêu chuẩn , đến màu hờng sẽ tính hàm lượng nhôm di động mẫu 1 Độ Chua  Xác định độ chua thuỷ phân  Nguyên tắc: • Dung dịch CH3COONa có mơi trường kiềm yếu (pH = 8,2 - 8,5) Ðây điều kiện để Na+ đẩy hết H+ Al3+ keo đất vào dung dịch: • • Al(CH3COO)3 + 3H2O ⇌Al(OH)3 + 3CH3COOH Dùng dung dịch NaOH tiêu chuẩn chuẩn độ lượng CH3COOH dịch lọc ta xác định độ chua thuỷ phân đất 1 Độ Chua  Xác định độ chua trao đổi sử dụng KCl 1N  Điều kiện tiến hành: • Khi chuẩn độ cần lắc mạnh để tránh hấp phụ thị màu kết tủa Al(OH)3 • Thực tế lượng NaF cho vào khơng cố định, phụ thuộc vào lượng Al3+ mẫu • Dung dịch NaF cần điều chỉnh đến môi trường trung tính trước cho vào dung dịch xác định Vì để chứng tỏ màu hờng có dung dịch lượng NaOH dư Độ Chua  Xác định độ chua thuỷ phân  Điều kiện xác định: • Mẫu đất mịn, khơ khơng khí để thuận lợi cho việc Na+ đẩy hết H+ Al3+ keo • • đất vào dung dịch: Cần pha lỗng mẫu lắc mạnh chuẩn độvì dung dịch có nhiều sắt, nhơm tạo kết tủa ở điểm tương đương gây sai số chuẩn độ Thấm CH3COOH nhiều lần qua giấy lọc để H+và Al3+ đẩy triệt để xuống dung dịch Dung lượng trao đổi cation đất CEC  Khái niệm: • Dung lượng trao đổi cation đất lượng ion lớn đất hấp phụ có khả trao đổi , biểu thị mili đương lượng 100g đất CEC  Ngun tắc: • Dùng CH3COONH4 có pH = làm bão hồ dung tích hấp thụ trao đổi cation đấtPhản ứng : • Rửa hết cation ngồi tầng hấp thu đất, sau dùng K+ đẩy cation NH4 + hấp phụ khỏi đất: • Lượng NH4 +được xác định phương pháp Kjendal CEC Điều kiện tiến hành: • Chiết liên tục với tốc độ quy định • Phải rửa etanol nờng độ cao mà khơng rửa nước dùng etanol nồng độ thấp sẽ NH4 + CEC, dùng nước NH4 + bị thủy phân phần làm NH4 +: • • Phương pháp phù hợp với đất trung tính khơng cacbonat, đất chua nhẹ • Có thể sử dụng đệm CH3COONH4 - NH3 (pH = 7) CH3COONH4 - CH3COOH (pH = 7) CH3COOH - NH3 (pH = 7) làm chất chiết Hàm lượng chất hữu Khái niệm: • Cacbon hữu cơ (OC) • • OC, OM Là thành phần cacbon có chất hữu đất, ký hiệu OC Hàm lượng cacbon hữu đất, ký hiệu Poc, biểu thị % khối lượng Chất hữu đất (OM) Là tàn tích thực vật, động vật, vi sinh vật, v.v bị phân hủy tới mức lấy ra  tay, ký hiệu OM Mối liên hệ giưã % OC %OM : %OM = %OC.1,724 OC, OM  Phân tích hàm lượng C hữu phương pháp thể tích Nguyên tắc : • Oxy hóa bon hữu đất dung dịch môi trường axit sunfuric đậm đặc Chuẩn độ lượng dư dung dịch muối Fe (II).Từ số liệu phép thử này, tính tốn xác định hàm lượng chất hữu có đất OC, OM  Phân tích hàm lượng C hữu phương pháp thể tích  Điều kiện tiến hành : • Rửa đất nước cất , sấy khô nghiền mịn , sàng qua rây 0,25 m loại bỏ Cl-, đất có hàm lượng Cl- cao gây ảnh hưởng •  Đất cần sấy khơ trước phân tích để loại bỏ ảnh hưởng mẫu đất OC, OM  Phân tích hàm lượng C hữu phương pháp thể tích Điều kiện tiến hành : • Cần khống chế nhiệt độ đun sơi hóa mẫu, nhiệt độ đun phù hợp 120°C,nhiệt độ cao • sẽ làm phân hủy cromic Chỉ thị sử dụng thị oxi hóa khử bải diphenylamin sunfonat, diphenylamin , ferroin , axit phenylantranilic OC, OM  Phân tích hàm lượng C hữu phương pháp thể tích Điều kiện tiến hành : • Loại bỏ ảnh hưởng phức sắt cách tạo phức khơng màu với H3PO4, • NaF ( màu phức sắt gây ảnh hưởng đến màu ĐTĐ Phương pháp khơng áp dụng cho mẫu đất có hàm lượng Fe cao sẽ gây sai số chuẩn độ OC, OM  Xác định hàm lượng C phương pháp oxi hóa ướt đo quang phổ Ngun tắc • Oxy hóa bon hữu đất dung dịch môi trường đậm đặc ở nhiệt độ C Các ion dicromat dung dịch có mầu đỏ da cam, bị khử ion Cr3+ đổi màu dung dịch thành xanh Đem đo phổ • Đo màu (xanh) ở bước sóng 585nm Tính hàm lượng cacbon hữu cơ: OC, OM  Xác định hàm lượng C phương pháp oxi hóa ướt đo quang phổ Điều kiện tiến hành : • Mẫu đất có chứa hàm lượng Cl- cao, ảnh hưởng Khi cần rửa mặn • • • nước cất với tỉ lệ 1:5 Sau đó, sấy khơ đất nghiền qua rây 0,25 mm Đốt nóng mẫu ở nhiệt độ 135 C đảm bảo cho q trình ơxy hóa chất hữu Lọc lấy nước để loại bỏ tạp chất dư Đo bước sóng 585 nm ... có hàm lượng Cl- cao gây ảnh hưởng • Đất cần sấy khơ trước phân tích để loại bỏ ảnh hưởng mẫu đất OC, OM  Phân tích hàm lượng C hữu phương pháp thể tích Điều kiện tiến hành : • Cần khống... lượng chất hữu có đất OC, OM  Phân tích hàm lượng C hữu phương pháp thể tích  Điều kiện tiến hành : • Rửa đất nước cất , sấy khô nghiền mịn , sàng qua rây 0,25 m loại bỏ Cl-, đất có hàm lượng... phần cacbon có chất hữu đất, ký hiệu OC Hàm lượng cacbon hữu đất, ký hiệu Poc, biểu thị % khối lượng Chất hữu đất (OM) Là tàn tích thực vật, động vật, vi sinh vật, v.v bị phân hủy tới mức lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề PHÂN TÍCH đất NÔNG NGHIỆP , CHỦ đề PHÂN TÍCH đất NÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn