XÂY DỰNG TRANG WEB LUYỆN THI đại học

23 11 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ϰϰ ĐỀ TÀI:XÂY DỰNG TRANG WEB LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GVHD: Thầy Mai Tuấn Khôi I Sơ đồ tổng quát II.Phân tích nghiệp vụ Admin 1.1 Nghiệp vụ STT Tên nghiệp vụ Loại nghiệp vụ Mã quy định Mã biểu mẫu Quản lý hoạt động Lưu trữ, QD_GiaoDien BM_GiaoDien tra cứu Quản lý sản phẩm Lưu trữ, QD_QLSP tra cứu BM_QLSP Quản lý viết Lưu trữ, tra cứu BM_QLBaiViet Quản lý hệ thống Lưu trữ, QD_QLThi QD_QLBaiViet BM_QLThi Ghi thi thử tra cứu Xem đơn đặt hàng Tra cứu QD_XemDonHang BM_XemDonHa ng Đổi mật Lưu trữ QD_DoiMatKhau BM_DoiMatKhau Tìm lại mật Lưu trữ QD_TimMatKhau BM_TimMatKha u Đăng xuất Tra cứu QD_DangXuat BM_DangXuat 1.2 Danh sách quy định S Mã quy Tên T định quy T định Mô tả chi tiết QD_Giao Quản -Gồm table chứa Dien lý thông tin thống chức kê,mô tả hoạt động phần mềm -Có button hiển thị dẫn đến chức admin QD_QLS Quản -Bao gồm table P lý chứa thông tin chi sản tiết tất phẩm sách tên sách, (Sách hình ảnh, giá cả, ) mơ tả -Ở record có thêm button delete edit cho phép xóa liệu sách cập nhật Gh i ch ú thơng tin sách -Có button insert để chèn thêm liệu sách QD_QL BaiViet Quản -Là table chứa lý thông tin chi tiết viết danh sách viết.Tên cột id viết,nội dung, ngày cập nhật -Ở record có thêm button delete edit cho phép xóa liệu viết -Có button insert để tạo viết QD_QLT hi Quản lý thi -Quản lý thi quản lý đề thi, người dùng thấy danh đề thi tạo -Mỗi đề thi có chức delete để xóa đề thi -Chức edit dùng để sửa nội dung đề thi Nếu nhấn vào edit có danh sách câu trắc nghiệm show ra, sửa lại câu hỏi đáp án câu 5 QD_Xem Xem DonHang đơn hàng ngườ i mua -Hiển thị table chứa thông tin đơn hàng, bao gồm cột tên sách, số lượng, thành tiền QD_Doi MatKhau Đổi mật Người dùng cần nhập mật cũ mật sau nhấp vào button xác nhận đổi mật QD_Tim MatKhau Tìm lại mật Người dùng cần nhập email sau nhấp vào button xác nhận, mật email QD_Dan gXuat Đăng Là button xuất thoát Dùng để thoát giao diện trang quản lý -Hiển thị thông tin khách hàng tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, ghi 1.3 Danh sách biễu mẫu - BM_GiaoDien - BM _QLBaiViet - - BM_QLSP - BM_XemDonHang - BM_DoiMatKhau - BM_TimMatKhau - BM_DangXuat User 2.1 Nghiệp vụ ST T Tên nghiệp vụ Loại nghiệp vụ Mã quy định Mã biểu mẫu Truy cập chức Tra cứu User QD_GiaoDienUser BM_GiaoDienU ser Đặt mua phẩm QD_MuaSP BM_MuaSP Thi thử Lưu trữ, QD_ThiThu tính tốn BM_ThiThu Quản lý thơng tin Lưu trữ, QD_QLTTCN cá nhân Tra cứu BM_QLTTCN Xem lại thành tích Báo cáo, QD_ThanhTich thi thống kê BM_ThanhTich Tìm lại mật Lưu trữ QD_TimMatKhau BM_TimMatKh au Đổi mật Lưu trữ QD_DoiMatKhau BM_DoiMatKh au sản Lưu trữ Ghi Đăng xuất Tra cứu QD_DangXuat 2.2 Danh sách quy định S Mã quy Tên T định quy T định Mô tả chi tiết QD_Giao Tra DienUser cứu chức năn g -Gồm table chứa video giới thiệu hướng dẫn phần mềm QD_Mua Đặt SP mua sản phẩ m -Chọn vào sách muốn mua, lúc có thơng tin chi tiết sách, user chọn số lượng cần mua chọn đặt hàng -Có button để hiển thị truy cập đến chức User -Sau chọn đặt hàng, user cần nhập thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi sau chọn vào nút mua Gh i ch ú BM_DangXuat QD_Thi Thu Thi thử -Trang hiển thị đề thitrang có sau user cần chọn đề thi chọn vào thi -Lúc giao diện có danh sách câu trắc nghiệm, người dùng chọn đáp án -Sau thi xong hệ thống tính điểm cho user QD_QLT Quả TCN n lý thơn g tin cá nhâ n User xem sửa thơng tin nhân tên, ngày sinh, số điện thoại, quê quán QD_Tha nhTich Hiển thị table gồm tên đề thi, điểm số thời gian thi Thà nh tích QD_Tim Tìm MatKhau mật khẩ u Gi ốn g QD_Doi Đổi MatKhau mật khẩ u Gi ốn g Ad mi n QD_Dan gXuat Gi ốn Đăn g Ad mi n xuất 2.3 Danh sách biễu mẫu -BM_GiaoDienUser - BM_MuaSP g Ad mi n - BM_ThiThu - - BM_QLTTCN - BM_ThanhTich - BM_TimMatKhau - BM_DoiMatKhau - BM_DangXuat Guest 3.1 Nghiệp vụ ST T Tên nghiệp vụ Loại nghiệp vụ Mã quy định Mã biểu mẫu Đăng kí Lưu trữ QD_DangKi BM_DangKi Đăng nhập Lưu trữ QD_DangNhap BM_DangNhap Đặt mua phẩm sản Lưu trữ QD_MuaSP BM_MuaSP 3.2 Danh sách quy định S Mã quy Tên T định quy T định Mô tả chi tiết QD_D angKi -Bao gồm text tên nhập(không trùng lặp), khẩu, email Đăng kí Gh i ch ú input đăng mật -Guest nhập đầy đủ thông tin nhấp vào nút đăng kí QD_D angNh ap Đăng nhập -Bao gồm input text tên người dùng mật -Nếu nhập đăng nhập thành cơng, nhập sai khơng thành cơng -Giao diện đăng nhập dành cho user cho admin khác nhau, giao diện cho user trực tiếp trang, Ghi giao diện cho admin trang khác( /admin) QD_M uaSP Đặt mua sản phẩm 3.3 Danh sách biễu mẫu - BM_DangNhap Gi ốn g Us er - BM_DangKi - BM_MuaSP ... BM_DangXuat QD _Thi Thu Thi thử -Trang hiển thị đề thi mà trang có sau user cần chọn đề thi chọn vào thi -Lúc giao diện có danh sách câu trắc nghiệm, người dùng chọn đáp án -Sau thi xong hệ thống... tạo viết QD_QLT hi Quản lý thi -Quản lý thi quản lý đề thi, người dùng thấy danh đề thi tạo -Mỗi đề thi có chức delete để xóa đề thi -Chức edit dùng để sửa nội dung đề thi Nếu nhấn vào edit có... phẩm QD_MuaSP BM_MuaSP Thi thử Lưu trữ, QD_ThiThu tính tốn BM_ThiThu Quản lý thông tin Lưu trữ, QD_QLTTCN cá nhân Tra cứu BM_QLTTCN Xem lại thành tích Báo cáo, QD_ThanhTich thi thống kê BM_ThanhTich
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG TRANG WEB LUYỆN THI đại học , XÂY DỰNG TRANG WEB LUYỆN THI đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn