Tiêu chuẩn hóa quy trình công nghệ

28 26 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:00

Môn: Cơ sở công nghệ chế tạo máy Đề Tài Tiêu chuẩn hóa quy trình cơng nghệ GVHD: thầy Phạm Hữu Lộc Song song quy trình kèm theo tiểu chuẩn định Trong đời sống việc sản xuất có quy trình Nội dung thuyết trình Khái Niệm Chung Cơng Nghệ Điển Hình Phân Loại Đối Tượng Sản Xuất Cơng Nghệ Nhóm Khái Niệm Chung • Quy định đặc tính kỹ thuật yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm • Sản Xuất cần chuẩn bị tổ chức chuẩn bị kỹ thuật • Chuẩn bị kỹ thuật có chuẩn bị thiết kế chuẩn bị công nghệ Khái Niệm Chung A: Chuẩn bị công nghệ: • Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật CAD, CAM, CNC • Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật sản xuất tổ chức sản xuất • Tối ưu hóa cơng nghệ, thiết bị, dụng cụ… www.themegallery.com Khái Niệm Chung B: Chuẩn bị thiết kế: dựa vào đặc điểm kết cấu đưa thiết kế • • Phân loại theo đặc điểm kết cấu Phân loại theo đặc điểm công nghệ… Khái Niệm Chung C: Các biện pháp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả: • • • Thống hóa Tiêu chuẩn hóa kết cấu chi tiết Sử dụng phương án như: công nghệ điển hình, cơng nghệ nhóm, cơng nghệ tổ hợp… www.themegallery.com Khái Niệm Chung D: Quy trình cơng nghệ tiêu chuẩn tạo điều kiện • • • • • Áp dụng tối ưu hóa vào quy trình cơng nghệ Giải phóng tính tốn vụn vặt, xây dựng tài liệu trùng lặp nhiều lần Giảm số lượng trang bị công nghệ trùng lặp Giảm khối lượng thời gian bố trí sản xuất Khảo sát, phân loại đối tượng sản xuất theo đặc điểm kết cấu công nghệ Khái Niệm Chung www.themegallery.com Phân Loại Đối Tượng Sản Xuất  • • Mục đích: Là sở cho TCHQTCN Tập hợp số lượng lớn chi tiết, phận kết cấu sản phẩm khí đa dạng thành loại, kiểu, cỡ đồng • Tạo khả gia công, lắp ráp công nghệ hợp lý Phân Loại Đối Tượng Sản Xuất  • • •   Hệ thống để phân loại  Chú ý đến khả thực, đảm bảo trình chế tạo mang tính thực tế Phân loại theo đặc điểm kết cấu Phân loại theo đặc điểm công nghệ Phân loại theo đặc điểm kết cấu đặc điểm công nghệ Cần phải thống với Độ phức tạp kêt cấu gắn liền độ phức tạp công nghệ đối tượng Công Nghệ Điển Hình  Mục đích: xây dựng quy trình cơng nghệ chung cho đối tượng sản xuất có kết cấu giống  Các chi tiết có cơng nghệ điển hình như: chi tiết dạng hộp, trục, càng, bạc, đĩa Cơng Nghệ Điển Hình  • Cơ sở: Xác định lập nên đối tượng đại diện có đầy đủ đặc trưng tiêu biểu kiểu • Gia công, lắp ráp phận kiểu định theo quy trình cơng nghệ xác định www.themegallery.com Cơng Nghệ Điển Hình  Nội dung cần thực hiện: Phân loại chi tiết, phận thành kiểu giống hồn tồn kết cấu Phân tích, lựa chọn kiểu Lập quy trình cơng nghệ Xác định trang thiết bị, dụng cụ, chế độ cho kiểu ứng với tiến trình Qui trình cơng nghệ gia cơng bánh Cơng Nghệ Điển Hình • u cầu quy trình cơng nghệ điển hình: tiên tiến, tạo điều kiện cải tiến Xây dựng sở thống hóa tiêu chuẩn trang thiết bị dụng cụ… Cơng Nghệ Điển Hình  Mức độ áp dụng: • Điển hình hóa tồn q trình cho kiểu: chi tiết phân loại sở giống hoàn toàn kết cấu Giống mức độ cao • Điển hình hóa ngun cơng riêng biệt cho đối tượng kiểu www.themegallery.com Cơng Nghệ Nhóm    • • Cơ sở cơng nghệ nhóm: Phân loại đối tượng sản xuất theo giống phần kết cấu Cơng nghệ nhóm cơng nghệ tương lai Tác dụng : Cho phép gia công chi tiết nhóm với ngun cơng Số lượng chi tiết gia cơng tính cho đơn vị trang bị công nghệ cho nguyên công tăng lên tương ứng với quy mơ sản xuất • Cho phép ứng dụng phương pháp gia công tiên tiến  Lưu ý: áp dụng giới hạn, điều hành quản lý khó khăn tốn kém, phức tạp khó áp dụng sản xuất đơn chiếc, loạt nhỏ loạt vừa Công Nghệ Nhóm  • • • • • • • Đặc điểm cơng nghệ nhóm: Ứng với ngun cơng chung đối tượng gia cơng có kết cấu khác Thực nguyên công Quá trình gia cơng ngắn Đưa hiệu kinh tế tốt Quy trình cơng nghệ tương đối phức tạp Chi phí đầu tư ban đầu cao, đòi hỏi lượng chất xám lớn Nội dung quản lý nhóm tương đối phức tạp, mang tính chun mơn cao Cơng Nghệ Nhóm www.themegallery.com Cơng Nghệ Nhóm  • • •  • • Các bước thực hiện: Phân nhóm chi tiết gia công: Dựa vào đặc điểm kết cấu công nghệ Dựa đặc điểm kiểu, loại thiết bị công nghệ Công nghệ nhóm đại Máy tính cơng cụ trợ giúp đắc lực sản xuất Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM) cơng nghệ nhóm ngày có vai trò quan trọng • CAD trở thành cơng cụ vạn thiết kế Cơng Nghệ Nhóm Sơ đồ phân nhóm chi tiết gia cơng loại thiết bị cơng nghệ Cơng Nghệ Nhóm  • Lập qui trình cơng nghệ cho nhóm: Tích hợp với chi tiết nhóm thay đổi chút tùy theo đặc điểm riêng chi tiết Cơng Nghệ Nhóm  • Nguyên tắc lập QTCN nhóm: Thứ tự bước đảm bảo gia cơng chi tiết nhóm • Đồ gá, dụng cụ dung ngun cơng nhóm đảm bảo gia cơng chi tiết nhóm • Đảm bảo tổn hao điều chỉnh ngun cơng www.themegallery.com  • • • • Tài liệu tham khảo Giáo trình sở công nghệ chế tạo máy, Phan Minh Thanh-Hồ Viết Bình Giáo trình cơng nghệ chế tạo máy, Phan Minh Thanh-Hồ Viết Bình Cơng nghệ chế tạo máy, Trần Văn Địch Cơ sở công nghệ chế tạo máy, Nguyễn Ngọc Đào-Hồ Viết Bình-Phan Thanh Minh ... Thống hóa Tiêu chuẩn hóa kết cấu chi tiết Sử dụng phương án như: cơng nghệ điển hình, cơng nghệ nhóm, cơng nghệ tổ hợp… www.themegallery.com Khái Niệm Chung D: Quy trình cơng nghệ tiêu chuẩn. .. chọn kiểu Lập quy trình cơng nghệ Xác định trang thiết bị, dụng cụ, chế độ cho kiểu ứng với tiến trình Qui trình cơng nghệ gia cơng bánh Cơng Nghệ Điển Hình • u cầu quy trình cơng nghệ điển hình:... điểm công nghệ Phân loại theo đặc điểm kết cấu đặc điểm công nghệ Cần phải thống với Độ phức tạp kêt cấu gắn liền độ phức tạp công nghệ đối tượng Cơng Nghệ Điển Hình  Mục đích: xây dựng quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn hóa quy trình công nghệ , Tiêu chuẩn hóa quy trình công nghệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn