quy luật của phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh tế mở

27 29 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:59

Trường Đại học Nha Trang Tiểu luận: QUY LUẬT CỦA PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH VÀO VẤN ĐỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG NỀN KINH TẾ MỞ Lớp: 8C OT Giáo viên môn: Trịnh Công Tráng Lời Mở Đầu Cùng với trình dựng nước giữ nước, văn hóa Việt Nam hình thành phát triển Bằng lao động sáng tạo ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường , nhân dân ta xây đắp nên văn hóa kết tinh sức mạnh in đậm dấu ấn sắc dân tộc, chứng minh sức sống mãnh liệt trường tồn dân tộc Việt Nam Văn hóa Việt Nam tổng thể giá trị vật chất tinh thần cộng đồng dân tộc Việt Nam sáng tạo trình dựng nước giữ nước Nhờ tảng sức mạnh văn hóa mà dù có nhiều thời kỳ bị hộ, dân tộc ta giữ vững phát huy sắc mình, khơng bị đồng hóa, mà quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc, lấy sức ta mà giải phóng cho ta Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc,dưới lãnh đạo Đảng, nhân lên sức mạnh nhân dân ta để vượt qua khó khăn, thử thách, xậy dựng phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo lực cho đất nước ta vào kỷ XXI Cơng đổi tồn diện, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực thắng lợi mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh” , đòi hỏi phải xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, xây dựng tảng tinh thần dân tộc t, coi vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đảng nhà nước ta tiến tới xây dựng văn hóa mở, hội nhập vớ Thế giới Chúng ta sống giới đại biến chuyển nhanh chóng, diễn q trình tồn cầu hóa, hội nhập khu vực giới với tốc độ nhanh, từ nảy sinh nhu cầu mở rộng giao lưu văn hóa Trong trọng giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tinh thần tốt đẹp dân tộc, văn hóa Việt Nam cần bước mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thụ tinh hoa văn hóa giới thời đại Nền văn đa dạng hơn,phong phú hơn, tiên tiến nhờ hấp thụ yếu tố lành manh văn hóa giới Trong kinh tế mở, bên cạnh hội nhập kinh tế, trị hội nhâp văn hóa tất yếu khách quan Tiến trình hội nhập kinh tế hội nhập văn hóa, coi nhẹ hội nhập kinh tế đất nước chậm nghèo, coi nhẹ hội nhập văn hóa đơi lại nguy hiểm bị văn hóa khác đồng hóa Vì bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế, cần có chiến lược phát triển văn hóa đậm đà sắc dân tộc phù hợp với kinh tế mở Tất nhiên đậm đà sắc dân tộc khơng thể đóng cửa văn hóa, mà chủ động chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để lằm phương pháp , giàu có thêm, đại văn hóa dân tộc đất nước Văn hóa vốn tảng định xã hội, văn hóa cho phát triển mạnh mẽ, sâu sắc tồn diện tồn cầu hóa hội nhập, tồn cầu hóa tất yếu Có thể khẳng định: văn hóa cốt lõi dân tộc, dân tộc khơng giữ sắc văn hóa riêng dân tộc bị lu mờ chí khơng dân tộc Vì thế, xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc không trách nhiệm ngành văn hóa mà trách nhiệm toàn đảng toàn dân, toàn xã hội.Chúng em chọn “Quy luật phủ định phủ định vận dụng quy luật vào vấn đề sắc văn hóa dân tộc kinh tế mở” để làm đề tài tiểu luận Giải vấn đề Chương I: Những vấn đề chung quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hóa dân tộc 1.Khái niệm phủ định biện chứng Quan điểm siêu hình hiểu phủ định can thiệp lực lượng bên dẫn tới thủ tiêu vật, chấm dứt phát triển Quan điểm biện chứng cho phủ định khâu tất yếu phát triển Đó thay vật vật khác có sở cũ xuất tiến hơn, trình giải mâu thuẫn nội thân vật bị phủ định Vì vậy, phủ định biện chứng trình tự thân phủ định, tự thân phát triển dẫn tới đời tiến so với bị phủ định (kết trình đấu tranh mặt đối lập bên vật định Nội dung quy luật: Quy luật phủ định phủ định ba quy luật phép biên chứng vật Quy luật khái quát khuynh hướng phát triển tiến lên theo hình thức xốy ốc thể tính chất chu kì q trình phát triển Đó sở phương pháp luận nguyên tắc phủ định biện chứng, đạo phương pháp suy nghĩ hành động người Phủ định biện chứng đòi hỏi phải tơn trọng tính kế thừa, kế thừa phải có chọn lọc, cải tạo, phê phán, chống kế thừa nguyên xi, máy móc phủ định trơn, chủ nghĩa hư vô với khứ Nguyên tắc phủ định biện chứng trang bị phương pháp khoa học để tiếp cận lịch sử tiên đốn, dự kiến hình thái tiên dốn, dự kiến hình thái tương lai Quy luật phủ định phủ định biểu phát triển vật mâu thuẫn thân vật định Mỗi lần phủ định kết đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập thân vật – mặt khẳng định phủ định Sự phủ định lần thứ diễn vật cũ chuyển thành đối lập với Sự phủ định lần thứ hai thực dẫn tới vật đời Sự vật đối lập với sinh phủ định lần thứ Nó bổ sung nhièu nhân tố Như sau hai lần phủ định vật dường quay lại cũ sở cao đặc điểm quan trọng phát triển biện chứng thông qua phủ định phủ định Phủ định phủ định làm xuất vật kết tổng hợp tất yếu tố tích cực có phát triển khẳng định ban đầu lần phủ định Do vậy, vật với tư cách kết phủ định phủ định có nội dung hoàn thiện hơn, phong phú hơn, khẳng định ban đầu kết phủ định lần thứ Kết phủ định phủ định điểm kết thúc chu kì phát triển điểm khởi đầu chu kì phát triển Sự vật lại tiếp tục phủ định biện chứng để phát triển Cứ vật ngày Trong trình vận động vật, nhũng yếu tố xuất thay nhân tố cũ, nhân tố tích cực vật cũ giữ lại Song vật lại bị phủ định vật khác Sự vật khác dường vật tồn tại, song khơng phải trùng lặp hồn tồn, mà bổ sung nhân tố bảo tồn nhân tố tích cực thích hợp với phát triển tiếp tục Sau phủ định hai lần phủ định thực vật hồn thành chu kì phát triển Ý nghĩa: Quy luật phủ định phủ định giúp nhận thức đắn xu hướng phát triển vật Quá trình phát triển vật khơng theo đường thẳng, gồm có nhiều chu kì khác Chu kì sau tiến chu kì trước Do đó, phải hiểu đặc điểm để có cách tác động phù hợp với yêu cầu phát triển Chương II: Vận dụng quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc I Bản sắc văn hóa dân tộc gì? Khái niệm: Theo từ điển triết học, “văn hóa tồn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo trình thực tiễn xã hội lịch sử tiêu biểu cho trình độ đạt lịch sử phát triển xã hội” Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp nên qua lịch sử hàng năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đồn kết cá nhân – gia đình – làng xã – tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lí, đức tính cần cù, sáng tạo lao động; tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống…Bản sắc văn hóa dân tộc đậm đà hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo Vị trí sắc văn hóa dân tộc: Bản sắc văn hóa dân tộc giữ vị trí quan trọng: a Chính sắc văn hóa dân tộc đảm bảo cho dân tộc tồn tại, đứng vững phát triển qua biến động lịch sử b Nhờ sắc văn hóa dân tộc, biểu lộ tồn vẹn diện sắc giao lưu với quốc tế Mục tiêu giao lưu thông qua giao lưu với văn hóa ta hội nhập với văn hóa giới Chỉ giữ sắc văn hóa dân tộc ta có điều kiện giao lưu bình đẳng với văn hóa giới Còn chép, trở thành “cái bóng” , “cái đi” người ta có mà hội nhập bình đẳng Trước yêu cầu thời kỳ phát triển mới, trước nguy “đồng nhất” văn hóa thực chất thống trị văn hóa nước lớn, nước giàu sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa lớn Bản sắc dân tộc - hệ giá trị Văn hóa, theo UNESCO, tổng thể nét đặc trưng tiêu biểu xã hội thể mặt vật chất tinh thần, tri thức tình cảm Văn hóa mang sắc văn hóa dân tộc - Bản sắc dân tộc biểu dân tộc lịch sử tồn phát triển nó, giúp cho dân tộc giữ tính (tính độc đáo), tính thống nhất, tính quán so với thân - Bản sắc dân tộc thể tất lĩnh vực đời sống - ý thức thuộc dân tộc, cách tư duy, cách sống, cách dựng nước, giữ nước, cách sáng tạo văn hóa, khoa học, văn nghệ - Bản sắc dân tộc thể giá trị dân tộc, cốt lõi văn hóa Hệ giá trị mà nhân dân quan tâm, tin tưởng thuộc phạm vi tốt xấu mong muốn khơng đáng mong muốn Nó giá trị niềm tin, mà nhân dân cho thiêng liêng, bất khả xâm phạm - Hệ giá trị biểu tư tưởng triết học trị, văn học, nghệ thuật, đạo đức, lối sống - Hệ giá trị chuyển thành chuẩn mực xã hội, định hướng cho lựa chọn hành động người, cá nhân cộng đồng II Bản sắc văn hóa dân tộc thời kì kinh tế mở 1.Chủ trương đảng vấn đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc kinh tế mở Nói dân tộc sắc văn hóa dân tộc khơng thể tách rời quan hệ với giới Chúng ta chứng kiến xu tồn cầu hóa đời sống lồi người Đó xu khách quan, tất yếu mang tính thời đại, trước hết lĩnh vực kinh tế Xu tồn cầu hóa tạo điều kiện cho quốc gia, dân tộc xích lại gần hơn, hiểu biết nhau, bổ sung cho nhau, làm phong phú hỗ trợ lẫn Đất nước ta định nắm lấy xu coi thời lớn, sức tận dụng điều kiện có lợi xu tạo ra, đặc biệt để tranh thủ khả vật chất, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm tri thức cần thiết nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong xu đại hóa nay, khơng quốc gia đứng biệt lập mà tồn phát triển Mặt khác, phải thấy tồn cầu hóa q trình đầy mâu thuẫn phức tạp Mặt tất yếu kĩ thuật – kinh tế mặt tích cực, có lợi, ta phải tận dụng Song, mặt khác bỏ qua mặt xã hội – kinh tế, mặt chất giai cấp q trình tồn cầu hóa Xét mặt này, giới có lực lượng ni tham vọng lớn tồn cầu hóa chủ nghĩa tư bản, họ muốn áp đặt hệ giá trị riêng họ lên tồn cầu Qn điều ngây thơ trị thực tiễn khơng tránh khỏi phải trả giá đắt Nghị Hội Nghị Trung Ương lần thứ rõ: “phương hướng chung, đồng thời nhiệm vụ bao quát nghiệp văn hóa nước ta phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn đời sống hoạt động xã hội, vào người, gia đình, tập thể cộng đồng, địa bàn dân cư, vào lĩnh vực sinh hoạt quan hệ người, tạo nên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển phục vụ đắc lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội” Nghị Trung Ương lần thứ “ xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đá sắc dân tộc” vừa đáp ứng đòi hỏi xúc sống vừa định hướng chiến lược cho nghiệp xây dựng, củng cố không ngừng tăng cường tảng tinh thần xã hội ta đường phấn đấu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội Quan điểm sắc văn hóa dân tộc Bản sắc văn hóa dân tộc ln có biến động, bổ sung qua thời kì lịch sử Có giá trị hình thành từ xa xưa ln ln bền vững Có giá trị lúc trước, khơng thích hợp Lại có giá trị phù hợp với nguyện vọng dân tộc nhanh chóng có sức sống bền vững Chẳng hạn, có giá trị từ năm 1976, 30 năm nay, với lời kêu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị “khơng có q độc lập, tự do” hiển nhiên trở thành giá trị văn hóa quan trọng dân tộc ta Bản sắc dân tộc nằm lĩnh vực kiến trúc, hội họa, văn chương, âm nhạc… vấn đề phức tạp, cần để nhà chuyên môn nghiên cứu, thảo luận Song đạo lí dân tộc loại văn hóa vơ hình, tinh túy sắc dân tộc, vun đắp qua lịch sử lâu đời dân tộc xác định : Lòng yêu nước nồng nàn; ý thức tự lập tự cường, tinh thần đồn kết, ý thức cộng đồng, gắn cá nhân-gia đình-làng xã-Tổ quốc; Lòng nhân ái, tính khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lí; Đức tính cần cù, sáng tạo lao động; Sự tinh tế cư xử, giản dị lối sống… Cũng có ý kiến cho rằng, nhều dân tộc giới có giá trị tương tự trên, ta lại coi sắc dân tộc mình?chúng ta cho rằng,vấn đề quan trọng giá trị có đích thực truyền thống không? Chứ ta tìm có ta có mà dân tộc khác khơng có Quan trọng ta xác định chuẩn giá trị sắc dân tộc Việt Nam Bản sắc dân tộc thể nội dung hình thức Chương III: Tại phải đưa vấn đề sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở I Tính tất yếu việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 1.Điều kiện xã hội Thực trạng đời sống văn hóa vấn đề dễ đánh giá Có người q bi quan với tình hình cho đời sống kinh tế có lên từ đổi đến đời sống tinh thần lại sa sút chưa có Ngược lại, có người lạc quan cho tốt đẹp, tượng tiêu cực tự nhiên không đáng kể Thật ra, tranh khơng có màu, toàn tối toàn sáng Trước hết, cần khẳng định đời sống văn hóa xã hội so với thời kỳ trước có bước tiến rõ rệt Điều dễ thấy tính động xã hội-kinh tế tính tích cực cơng dân khơi dậy phát huy thay cho tâm lý thụ động, ỷ lại chế cũ Bầu khơng khí dân chủ, cởi mở xã hội tăng lên Mặt dân trí nâng cao, sở trường, lực cá nhân người khuyến khích, tơn trọng Những nét nỗi bật đời sống phản ánh qua hoạt động khởi sắc, phong phú, đa dạng lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình,giáo dục, văn học, nghệ thuật,v.v…Trong phong phú đa dạng bộn bề đời sống hoạt động văn hóa, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta vận dụng phát triển sáng tạo tảng tư tưởng kim nam bảo đảm cho xã hội phát triển hướng Kinh tế thị trường mở cửa với bên làm sống động kinh tế hoạt động xã hội, phát triển giao lưu hàng hóa, du lịch sản phẩm văn hóa, giúp nhân dân ta mở rộng chân trời hiểu biết kiến thức tiếp nhận từ bốn phương Các mặt trái kinh tế thị trường mở cửa, dù tác động dội, ngăn nỗi nhân dân ta trì phát triển truyền thống tốt đẹp, thấy rõ vào dịp kỉ niệm lớn, hướng cội nguồn, cách mạng kháng chiến, tưởng nhớ anh hùng dân tộc, đền ơn đáp nghĩa người có cơng, giúp đỡ người hoạn nạn… Đương nhiên, tranh không toàn màu sáng Nghị Trung Uơng lần thứ nghiêm khắc mảng tối nguyên nhân chủ quan Đó trạng thái dao động, hồi nghi, giảm sút niềm tin lí tưởng số người, kể phận đảng viên, cán tượng suy thối đạo đức, đặc biệt nạn tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, gian lận thương mại trước cơng thói ích kỉ, chủ nghĩa cá nhân, lối sống tiêu dùng, sức mạnh đồng tiền chủ nghĩa thực dụng Đó số tượng nhức nhối trước quan hệ gia đình, đạo lí thầy trò, quan hệ bạn bè, đảo lộn số chuẩn giá trị nếp sống vốn tốt đẹp Đó phận dân cư, kể số niên, học sinh, sinh viên hiểu biết q lịch sử dân tộc, giá trị truyền thống mà lịch sử cách mạng xây nên lại phục hồi khơng phân biệt tốt xấu vốn dân tộc đồng thời liền với tâm lí sùng ngoại đơi đến mức mù qng, phi lí, kệch cỡm Đó tệ nạn xã hội có chiều gia tăng, đam mê nhu cầu vật chất dục vọng thấp hèn, lối sống bất chấp đạo lí, dư luận xã hội pháp luật xô đẩy số người vào đường phạm tội tất tượng làm đục môi trường xã hội – văn hóa, gây bất bình nhân dân, làm xói mòn tảng tinh thần xã hội, tạo miếng đất màu mỡ cho xâm nhập sản phẩm văn hóa độc hại ngoại lai 2.Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Trước tình hình xã hội phân tích trên, việc tập trung xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, có tầm quan trọng đặc biệt khơng cho mà tương lai tổ quốc ta Nhưng văn hóa “tiên tiến”? Thế “đậm đà sắc dân tộc”? 10 phương thức biểu độc đáo Đó tiếng nói dân tộc, tâm lý, phong tục tập quán, cách cảm nghĩ dân tộc, hình thức nghệ thuật truyền thống,v.v… Nước ta có 54 dân tộc Trong văn hóa dân tộc nước ta, dân tộc anh em có sắc riêng Giữ gìn phát huy sắc dân tộc của tất dân tộc anh em phát huy sức mạnh tổng hợp cộng đồng dân tộc Việt Nam, tạo nên phong phú đa dạng tính thống văn hóa Việt Nam II Vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc chăm lo cho trường tồn phát triển sức sống dân tộc Song điều khác hẳn xu hướng phục cổ xảy gần nhiều nơi ma chay, cưới xin, lễ hội Trong nói hội nghị cán văn hóa ngày 3010-1958, chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Nói khơi phục vốn cũ, nên khơi phục tốt, khơng tốt loại dần Xem năm tương đối khá, năm ngối khơi phục vốn cũ, khơi phục đồng bóng, rước sách thần thánh Vì khơi phục thế, nên nông thôn nhiều nơi quên sản xuất, trống bì bõm, ca hát lu bù…” Trong vốn cổ dân tộc, giữ lấy phát huy di sản nào,từ bỏ di sản nào, điều khơng thể khơng đặt nói giá trị truyền thống cân nhắc lựa chọn thể qua trình tự ý thức dân tộc,quá trình tự nhận thức, tự khám phá xuất phát từ tầm cao lịch sử, trình “gạn đục khơi trong” tiếp nối dòng chảy liên tục lịch sử dân tộc giới đại Với ý nghĩa đó, phát huy bảo vệ sắc dân tộc văn hóa đòi hỏi phát triển, sáng tạo không ngừng Mệnh đề “đậm đà sắc dân tộc” khơng thể tách rời mệnh đề “văn hóa tiên tiến” ngược lại Trong điều kiện thực kinh tế thị trường mở rộng giao lưu quốc tế lại phải nhấn mạnh yêu cầu sức kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Đó khơng ý thức trách nhiệm, mà niềm tự hào, tự tôn dân tộc, “Nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng văn hiến lâu” Những đặc trưng bật văn hóa Việt Nam chủ nghĩa yêu nước, yêu lao động, lòng nhân ái, vị tha tính cộng đồng Những giá trị truyền trống sức mạnh to lớn nghiệp dựng nước giữ nước Ngày nay, bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, truyền thống đòi hỏi cần phải có người Khơng phải dân tộc hành tinh có may mắn kế thừa truyền thống lĩnh Dân tộc Việt Nam có truyền thống tự tôn không tự cao, tự đại; khơng đóng cửa để tự ngắm tự lập 13 Cũng suốt chiều dài lịch sử nghìn năm dân tộc, từ đảng ta đời, phần lớn phải lãnh đạo nhân dân tiến hành chiến tranh chống xâm lược,bảo vệ độc lập dân tộc Thế nhưng, chưa chủ trương thái độ ngoại văn hóa, kể với văn hóa nước kẻ thù xâm lược Trái lại, Đảng ta nhấn mạnh tính dân tộc đơngthời với tính khoa học đại chúng; tính tiên tiên gắn với yêu cầu phải đậm đà sắc dân tộc Đó lĩnh văn hóa Việt Nam Nhờ đó, dù tải qua thăng trầm lịch sử, đứng trước âm mưu đồng hóa văn hóa đủ loại kẻ thù, “Bốn nghìn năm ta lại ta” ; sắc văn hóa Việt Nam khơng biến mất, khơng phai nhạt, trái lại, ánh lên nét riêng long lanh, đặc sắc Nó góp cho văn hóa nhân loại không trống đồng Đông Sơn, Truyện Kiều, điệu dân ca quan họ…mà danh nhân văn hóa mà bật Hồ Chí Minh, người, nghiệp, giá trị văn hóa vừa đậm đà sắc Việt Nam, vừa chứa chan tính nhân loại hai phẩm chất đỉnh cao Phải với dân tộc có ý chí tự lập, tự cường lòng tự tôn mãnh liệt sản sinh hùng văn Nam quốc sơn hà, Bình ngơ đại cáo… Phải với dân tộc tự hào với truyền thống văn hóa tun thệ: “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng…đánh cho tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” Nền văn hóa khí phách, tâm hồn dân tộc, tài sản vô giá đất nước người Việt Nam Nó nồi cơm văn hóa Thạch Sanh khơng vơi, phân chi đến giọt sữa mẹ, lời ru đứa vừa lọt lòng mẹ dân tộc, trăm nghìn câu chuyện truyền từ đời qua đời khác Chính cội nguồn sâu lắng người Việt Nam dù đến lúc có dư thừa tiện nghi vật chất, ước mong điệu dân ca, tắm hồn văn hóa dân tộc Trong văn hóa có chiều sâu tầm cao vậy, vào kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế, vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, phải nâng niu, gìn giữ phát huy để góp phần vào nghiệp vẻ vang xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Chủ trương giữ gìn phát huy sắc dân tộc khơng đồng nghĩa với bảo thủ, tự lập, đóng kín, bám giữ lấy cũ Bản sắc văn hóa khơng phải giá trị tạm thời, mai mất; song khơng khơng thay đổi không cần sửa đổi Trái lại, sắc văn hóa dân tộc khơng ngừng phát triển, đổi mới, phản ánh phát triển đổi dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cái cũ mà 14 xấu, phải bỏ… Cá cũ mà khơng xấu, phiền phức phải sửa đổi lại cho hợp lý… Cái cũ mà tốt phải phát triển thêm” Chương IV: Bản sắc dân tộc trình phát triển đất nước I Vai trò sắc văn hóa dân tộc kinh tế thị trường Ngày nay, phát triển vấn đề ưu tiên hàng đầu quốc gia, đồng thời thách thức gay gắt nhân loại Cần phải huy động nguồn lực để phát triển phải làm để ngăn ngừa tiêu cực phát sinh trình phát triển, v.v… câu hỏi lớn đặt nhiều quốc gia Cho đến bây giờ, có ý kiến khác việc định nghĩa văn hóa gì, người thống thừa nhận mối quan hệ qua lại văn hóa với kinh tế, vai trò dộng lực văn hóa kinh tế Những ý kiến coi văn hóa đứng kinh tế hay lệ thuộc thụ động kinh tế khơng chấp nhận Tuy nhiên, nhấn mạnh yếu tố văn hóa điều khơng có ý nghĩa đặt vị trí văn hóa cao kinh tế, mà để thấy gắn bó chúng hướng tới mục tiêu phát triển Những thành tựu vấp váp trình phát triển kinh tế, xã hội nhiều nước giới chứng minh tầm quan trọng nhân tố văn hóa Trước hết việc có bảo vệ, phát triển hay khơng tiềm phong phú đặc sắc văn hóa dân tộc phát triển đất nước Sự đắn hay sai lạc định hướng phát triển văn hóa đưa đến thành tựu hay thất bại khơng riêng cho văn hóa, đặc biệt tư tưởng, đạo đức, lối sống Những hậu sai lầm sách văn hóa thường kéo dài khó sửa hậu kinh tế Do đó, khơng phải khơng có sở người ta lo ngại “phá sản ’’, “xuống cấp ’’ văn hóa phá sản, xuống cấp kinh tế, mát lĩnh vực văn hóa thường dẫn tới hậu lâu dài nghiêm trọng Với điều kiện cách mạng khoa học công nghệ phát triển nay, vòng vài ba chục năm, dân tộc vượt lên nhanh, chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế, kỹ thuật, công nghệ Nhưng để trở thành quốc gia phát triển văn hóa, vài ba chục năm hoàn toàn chưa thấm vào đâu Một quốc gia giàu có kinh tế, mười năm đổi mới, nâng cấp tồn hạ tầng sở vật chất kỹ thuật, để có sở hạ tầng văn hóa tiến phát triển, khó gấp trăm lần khơng thể tiền mà giải Đất nước ta thực cơng đổi tồn diện, thực chế thị trường sách đối ngoại rộng mở, làm bạn với tất nước, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển Đối với nhiệm vụ xây dựng văn hóa, vừa hội lớn đồng thời thách thức lớn Chuyển sang kinh tế thị trường, văn hóa nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm; kích thích tính sáng tạo, động, mơi trường văn hóa nhiễm phải bệnh kinh tế thị trường: chủ nghĩa cá nhân phát triển, sùng bái đồng tiền, lối sống tiêu thụ, thực dụng … Khơng hoạt động văn hóa bị lơi vào xu hướng thương mại hóa, xuất sản phẩm văn hóa 15 chất lượng chiều theo thị hiếu thấp phận người có tiền Đồng tiền xuất với tư cách thước đo giá trị, đồng thời trở thành sức mạnh có khả làm xuyên tạc mặt chất tốt đẹp người , quan hệ xã hội , kích thích chủ nghĩa cá nhân, tính ích kỷ, nhiềt hủ tục, mê tín, dị đoan phát triển Đó nguy cần phải kiên trừ, khắc phục Trong đời sống ngày, thấy nhiều sản phẩm văn hoá tranh ảnh, sách, báo đem mua bán thị trường, đIều khơng có nghĩa sản phẩm văn hố phải tính tốn, có lãi sản xuất Trong kinh tế hàng hố khơng thể khơng thừa nhận chi phối quy luật giá trị lĩnh vực sản xuất tinh thần Nhiều sản phẩm văn hóa cần phải định giá, phải thông qua mua, bán, trao đổi để phân phối tới người dụng Song định giá, trao đổi, mua bán vào quy luật kinh tế mà phải tuân theo quy luật văn hoá, tư tưởng, đạo đức; phải phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện người, cho tiến công bằng, văn minh Bên cạnh việc tiếp thụ tốt, tương đồng, phải tỉnh táo phòng ngừa, loại trừ xấu, dở, không phù hợp Sự học tập, lựa chọn tiếp nhận phải chủ động , tinh tường định khơng để mắc phải thói “ ham chuộng lạ” sùng bái cách mù quáng lạ bên Chúng ta cương khước từ, chống lại di nhập thứ văn hoá phẩm phản động kích động bạo lực, tình dục, hạ thấp giá trị đạo đức, nhân văn, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp dân tộc ta II Phát huy nội lực văn hóa trình phát triển Trong tình xây dựng đất nước mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh, xã hội cơng bằng, văn minh”, vai trò văn hóa ngày Đảng, Nhà nước nhân dân quan tâm Văn hoá dân tộc xác định trở thành nội lực bên trình phát triển Quan hệ văn hoá phát triển bàn luận sôi phương diện lý luận thực tiễn thời gian gần Để phát huy tốt nội lực văn hoá phát triển bền vững lâu dài đất nước, cần ý đến số phương diện bao gồm : Chưa văn hoá dân tộc ta có bước chuyển biến tồn diện sâu sắc Đây thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ quan niệm giá trị, chuẩn mực văn hố, chuyển đổi cơng nghệ, kỹ thuật sở vật chất văn hóa, chuyển đổi đội ngũ nhân sự, máy hoạt động văn hố, với chuyển đổi lối sống, nếp tư duy, tầm nhìn cách nhìn cá nhân cộng đồng với hàng loạt nhu cầu văn hó phong phú đa dạng nhân dân Sự chuyển đổi có sở khách quan từ đổi toàn diện đất nước mà cốt lõi phát triển kinh tế thị trường đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá mối quan hệ quốc tế Sự chuyển đổi kết trình vận động đầy mâu thuẫn, đầy xung đột, mang kịch tính cao đến mức khắc nghiệt, mâu thuẫn q trình vận động phát triển đất nước Vì vậy, bình tĩnh khách quan đánh giá tượng văn hóa - xã hội yêu cầu lớn 16 Chưa sức ép xu tồn cầu hố, khu vực hố hỗ trợ công nghệ đại tác động vào văn hóa dân tộc, quốc gia lại mạnh mẽ, toàn diện sâu sắc Sự đầu tư trực tiếp, gián tiếp công ty đa quốc gia xuyên lục địa, giao lưu thương mại dịch vụ với khối lượng hàng hóa khổng lồ, tăng cường dịch vụ du lịch, giải trí, mở rộng hệ thống thông tin truyền thông đại chúng, v.v v.v làm cho “ tan băng” quốc gia “ đóng” “sốt” lên quốc gia “ mở” Ranh giới địa lý hữu hình quốc gia không cản xâm tràn trào lưu văn hóa xa lạ Xu tồn cầu hố, khu vực hóa vừa mang lại thời lớn, đồng thời vừa thách thưc lớn văn hoá khác nhau, đặc biệt quốc gia phát triển Mối quan hệ dân tộc quốc tế trở thành vấn đề trung tâm thời đại Các dân tộc trình phát triển tìm cách kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ thời cơ, chống lại nguy để tập trung xây dựng đất nước Sức mạnh liên kết cộng đồng đặc trưng việc giữ gìn, phát huy sắc lĩnh văn hoá dân tộc giao lưu quốc tế Do đó, với xu hội nhập quốc tế xu bảo vệ, giữ gìn phát huy sắc lĩnh dân tộc, chống lại xu hướng “ đồng hoá” hay “ thể hoá” văn hóa Phát huy nội lực văn hố dân tộc tạo nên dòng chảy liên tục truyền thống văn hóa dân tộc nhằm khẳng định sắc lĩnh văn hoá Truyền thống văn hoá giá trị văn hoá lịch sử để lại hệ sau làm sống lại thời đại họ Trong truyền thống văn hóa Việt Nam có hai dòng chủ lưu xun suốt chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa nhân đạo Trong chiến tranh chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc, hai dòng chủ lưu phát huy sức mạnh để đoàn kết dân tộc, lãnh đạo Đảng, tạo nên sức mạnh hào khí Việt Nam, đặc biệt kháng chiến chống thực dân Pháp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa qua Ngày nay, thành cơng q trình đổi tuỳ thuộc vào việc phát huy sức mạnh tổng hợp hai dòng chủ lưu hai dòng chủ lưu truyền thống văn hóa dân tộc bị xem nhẹ, không hệ sau tiếp nối dẫn tới khủng hoảng văn hố nghiêm trọng III Tồn cầu hố sắc văn hoá dân tộc - Tài nguyên người quốc gia nằm sắc văn hố dân tộc Đánh sắc văn hóa dân tộc đánh tiềm nguồn lực người Vì lẽ đó, việc bảo vệ phát huy giá trị sắc văn hoá truyền thống - văn hóa tinh thần- vấn đề cấp bách thiết thân đặt hầu hết quốc gia - Bởi giới ngày văn hoá đa dạng giới nói chung quốc gia nói riêng đứng trước nguy bị mai một, tha hoá, đánh giá trị đích thực Tồn giới e ngại “ mẫu hình văn hố đồng phục” - Do tính hai mặt tồn cầu hố: 17  Một mặt bùng nổ thơng tin, hợp tác kinh tế quốc tế, trao đổi văn hoá du lịch thúc đẩy quốc gia xích lại gần nhau, mở chân trời văn hóa kiến thức  Mặt khác nguy san đồng hoá tiêu chuẩn, hệ giá trị, đe doạ làm suy kiệt khả sáng tạo văn hoá Đặc biệt nước giới thứ ba cơng nghiệp hố có nguy tha hố văn hóa, cụ thể Tây phương hóa Đồng đại hố Tây phương hố Khơng vong quốc vong Mà vong quốc gia mà dân tộc khơng còn, nghĩa văn hóa dân tộc với giá trị bị thủ tiêu Quốc gia bị tha hóa văn hóa khơng sức sống - Giữ gìn sắc dân tộc khơng có nghĩa cố thủ truyền thống di sản mà phải khai thác, phát triển để đáp ứng yêu cầu mới, đáp ứng thách thức Bản sắc dân tộc trườnh tồn trình tái tạo khơng ngừng tiến hố lịch sử Theo phép biện chứng kế thừa đổi mới, kết hợp truyền thống tính đại Một số giá trị đương hình thành hệ giá trị Việt Nam - Giữ gìn sắc khơng co vào cố thủ tính riêng biệt, khước từ giao lưu văn hố Trên giới khơng có văn hố có tính địa - Sự thay đổi văn hoá trao đổi Khi trao đổi ngừng hai địa bàn chững lại phát triển Đây phép biện chứng nhân tố ngoại sinh phát triển nội sinh Tuy nhiên hội nhập giá trị văn hóa khác với tha hóa văn hóa lai giống tốt khác với lai ghép vào thể gien lạ hoắc, gây nên biến dị, chí quái thai Khi nhân tố ngoại khác lạ mạnh ghép vào thể phá vỡ cấu trúc thể nhận, gây nên suy thoái.Như nảy sinh từ trao đổi với bên ngồi ln ln nội sinh hố, đại nhập vào truyền thống truyền thống mang tính đại phục vụ nhu cầu đại Chương V : Một số giải pháp nhằm phát huy sắc văn hóa dân tộc thời kỳ phát triển I Một số giải pháp trước mắt để xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Để góp phần thực tư tưởng cốt lõi Đảng ta văn hóa, trước mắt cần tiến hành tốt giải pháp sau : 18 Trước hết, phải tạo bước chuyển biến nhận thức toàn Đảng toàn xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin chủ nghĩa Mác- Lênin đường tiến lên chủ chủ nghĩa xã hội, có nhận thức lý tưởng, lẽ sống, nếp sống phù hợp với truyền thống dân tộc truyền thống cách mạng Tăng cường đầu tư nguồn lực hồn chỉnh hệ thống sách phát triển văn hóa, lĩnh vực cấp bách: nâng cao hoạt động văn hóa thơng tin cở sở; bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa; phát triển loại hình nghệ thuật; sưu tầm, khai thác vốn văn hóa dân tộc,v.v… Phải đổi thể chế phát triển nghiệp văn hóa điều kiện chế thị trường Trên sở định hướng trị pháp luật, nêu cao vai trò nòng cốt quan văn hóa, nghệ thuật nhà nước, bước thực xã hội hóa văn hóa Tạo chuẩn biến tích cực xây dựng đạo đức, nếp sống văn minh, ngăn chặn có hiệu tệ nạn xã hội, biểu tiêu cực xã hội, hủ tục nếp sống không lành mạnh, khắc phục tình trạng thối hóa, biến chất số cán bộ, Đảng viên, hủ tục tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng thành thi, nông thôn miền núi Quan tâm xây dựng đội ngũ người hoạt động văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế văn hóa Tăng cường lãnh đạo Đảng Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước nghiệp quản lí phát triển văn hóa, đổi phương thức lãnh đạo Đảng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật II Biện pháp khắc phục mặc tiêu cực đời sống văn hóa xã hội đất nước Những mặc tiêu cực đời sống văn hóa xã hội: Đối với nước ta nay, xu hướng tồn cầu hóa với hai mặt tích cực tiêu cực kể lại đồng thời diễn với trình kinh tế quốc dân chuyển sang sử dụng chế thị trường sách mở cửa nhằm đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đẩy tới bước nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa 19 Bên cạnh tiến độ thành tựu to lớn đạt mười năm qua, chế thị trường sách mở cửa làm cho phải đối mặt với nhiều tượng đáng lo ngại đời sống văn hóa đất nước Tâm lý sùng bái hàng hóa, sùng bái tiền tệ, coi trọng tiện nghi vât chất đơn mà xem thường giá trị văn hóa nảy sinh phận dân cư Bệnh sùng ngoại, chạy theo lối sống tiêu thụ phương tây lây lan dân tộc ta không người, lớp trẻ thời Các sách báo, tranh ảnh, băng nhạc, băng hình có nội dung kích động dâm ơ, bạo lực nhập lậu ạt gây tác động xấu đến nhiều phong mỹ tục dân tộc, v.v… Giải pháp Để đấu tranh đẩy lùi tượng tiêu cực kể trên, làm lành mạnh hóa đời sống vật chất tinh thần dân tộc, bên cạnh luật pháp sách kinh tế- xã hội khác, việc chấn hưng văn hóa dân tộc để làm sở định hướng cho việc mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế nước ta ngày xem giải pháp bản, có ý nghĩa chiến lược lâu dài Những học kinnh nghiệm ngàn đời cha ông ta q trình giao lưu văn hóa với giới trước cần nghiên cứu sâu sắc, toàn diện để khai thác, vận dụng để phát triển sáng tạo điều kện ngày Làm vậy, vững tin chủ động tăng cường giao lưu văn hóa với nước sở biết mình, biết người cách thực tế khách quan Cần biết chỗ mạnh, chỗ yếu người, qua mà lựa chọn, tiếp thu yếu tố nhân bản, hợp lý, khoa học, tiến văn hóa giới – phương Đông phương Tây – để làm phong phú thêm sắc văn hóa dân tộc,xem nhân tố quan trọng thúc đẩy tiềm năng, phát huy nguồn cảm hứng sáng tạo, làm nên giá trị vật chất tinh thần trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để xây dựng văn hóa trị cách đắn, thiết thực cần tận dụng sức mạnh ưu văn hóa để thúc đẩy dân chủ hóa trị, thực đổi đồng kinh tế trị Văn hóa trị, hoạt động trị người, tổ chức hệ thống trị đảng nhà nước biểu thành văn hóa đảng20 văn hóa lãnh đạo cầm quyền, thành văn hóa nhà nước-văn hóa quản lí quản trị Hệ tư tưởng tiên tiến chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa hệ tư tưởng khoa học, cách mạng, tảng tư tưởng, kim nam cho hành động người Để khắc phục lạc hậu tư tưởng làm cho chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chi phối nhận thức toàn xã hội, thành tảng cốt lõi tư tưởng người, qua bước thu hẹp phạm vi ảnh hưởng tư tưởng lạc hậu Muốn vậy,công tác tuyên truyền, giáo dục ngành cấp nay,căn vào trình độ nhận thức, phải phù hợp với hồn cảnh cụ thể, lòng ghép thực tiễn để mềm hóa, làm cho tinh thần chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhân dân, tránh hô hào, hiệu suông hay bệnh giáo điều sách Mỗi quan, đơn vị địa phương đa dạng hóa hình thức cấp độ tun truyền, nội dung tuyên truyền thiết thực dễ hiểu, dễ nhớ, gắn liền với thực tiễn đời sống đối tượng, bám sát chức năng, nhiệm vụ,phạm vi quyền hạn quan, tổ chức, trọng nâng cao nhận thức cho nhân dân tác hại tư tưởng lạc hậu, bồi dưỡng kĩ nhận diện chủ động tránh bị lôi kéo vào tư tưởng phản động Các nghành, cấp phải định hướng tốt dư luận thông qua nhiều kênh khác nhau, sách báo, tuyên tryền miệng, truyền hình, internet, hội thi hội thao, ngày lễ, kỉ niệm, ngày truyền thống ngành…phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên người có uy tín cộng đồng nhằm khơng ngừng tuyên truyền nâng cao giác ngộ quần chúng, gắn kết việc giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực chủ trương, sách đảng, nhà nước nhằm thực hóa giá trị cải tạo người toàn diện tư tưởng tiên tiến Chúng ta khơng tự kìm hãm tính riêng biệt văn hóa, khước từ giao lưu, trao đổi, đối thoại với bên Đồng thời, kiên phản đối tiếp nhận xô bồ thứ gọi “ tân kỳ ’’ văn hóa ngoại lai mà không phân biệt hay dở, tốt xấu để đến chỗ gốc, lai căng cuối khó tránh khỏi bị đồng hóa, bị hòa tan khơng phải hội nhập với văn minh nhân loại Trong kinh tế, đa dạng phân công làm nảy sinh tính tất yếu giao lưu, hợp tác quốc gia Do đó, có sở bảo tồn phát huy sắc cốt cách 21 riêng văn hóa Việt Nam – nghĩa tính độc đáo q trình vươn tới hoàn thiện người theo hướng Chân- Thiện- Mỹ, văn hóa dân tộc có sức nặng tiếp xúc, đối thoại với văn hóa khác, có đáng giá để góp phần vào kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng nhân loại Đặc biệt Việt Nam, dân tộcvăn hóa lâu đời, khẳng định niềm tự hào bao hệ độc lập chủ quyền đất nước trước kẻ thù xâm lược Văn hóa di dản vơ q báu lưu truyền, kế thừa từ hệ sang hệ khác Bản sắc văn hóa Việt nam bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc vun đắp nên q trình dựng giữ nước Nó kết tinh tốt đẹp nhất, đặc sắc nhất, độc đáo cộng đồng dân tộc Việt Nam, có giá trị bền vững, trường tồn thời gian, chất keo gắn kết cộng đồng người Việt với để tồn phát triển Nó biểu cụ thể lòng u nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ Quốc - lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, chịu khó sáng tạo lao động, học tập, tinh tế ứng xử, giản dị lối sống Cốt lõi văn hóa sắc văn hóa dân tộc Từ ngàn đời nay, sắc văn hóa dân tộc Việt Nam làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng người Việt vượt qua thử thách cam go để không ngừng phát triển lớn mạnh Đó điểm tựa để hòa nhập vào giới Tính dân tộc yếu tố cấu thành chất văn hóa, sắc dân tộc văn hóa nét tiêu biểu văn hóa, giá trị bền vững dân tộc Đó độc đáo, riêng có tính chất văn hóa Việt Nam Điều nhận thấy riêng phong tục tập quán, nếp sống, cách ăn, cách ở, cách mặc, lễ hội, tín ngưỡng, kho tàng văn hóa dân gian Người Việt nam có truyền thống yêu nước, căm thù giặc mà đoàn kết đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ chủ quyền độc lập đất nước Đó biểu tinh thần dân tộc, ý chí giữ gìn thuộc Việt Nam Nhân dân Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù không thứ vũ khí, súng đạnvăn hóa Trong thời kỳ cách mạng, văn hóa Việt Nam coi mặt trận Văn hóa trở thành vũ khí sắc bén để đấu tranh với kẻ thù Nó phát huy hiệu đấu tranh mang sắc, truyền thống dân tộc Văn hóa - Dân tộc hai phạm trù khác 22 có liên hệ chặt chẽ, mật thiết với khác dân tộc khác văn hóa Bản sắc dân tộc thể tập trung sắc văn hóa dân tộc Ở khía cạnh khác, đời sống văn hóa giá trị tinh thần dân tộc dấu hiệu để đánh giá văn hóa trình độ nào, thuộc cộng đồng giới Có thể nói, đánh sắc văn hóa đánh dân tộc Con người sống xã hộii khơng thể tách khỏi cộng đồng sống dân tộc sống biệt lập với giới Lịch sử giới chứng minh, quốc gia ln có tiếp xúc, giao lưu với qua di cư, chiến tranh, trao đổi kinh tế, học tập, đào tạo, quan hệ hôn nhân, vật phẩm, ngoại giao Vì thế, sắc văn hóa dân tộc khơng hình thành nên yếu tố thân vốn có mà có tiếp nhận, biến đổi văn hóa nước ngồi cho phù hợp, để nâng lên thành riêng, độc đáo, đặc sắc dân tộc Với giá trị riêng nó, sắc văn hóa dân tộc có sức sống bền lâu thơng qua giao lưu hội nhập, văn hóa nước ngồi tồn với văn hóa dân tộc Việt Nam Dân tộc khơng đồng nghĩa với q khứ không ngừng tiếp thu để làm phong phú cho mình, chất, riêng, tinh hoa khơng thay đổi, ln giữ gìn, phát huy, vun đắp Đó khí phách, tâm hồn, lĩnh dân tộc, gốc rễ để dân tộc Việt Nam hòa nhập với tiến trình giao lưu quốc tế “hòa nhập mà khơng hòa tan” Bảo vệ, giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc Đảng Nhà nước ta quan tâm, di sản vốn quý báu để lại cho muôn đời sau Nước ta tự hào UNESCO cơng nhận bảy di sản văn hóa giới: Di sản văn hóa vật thể: Vịnh Hạ long, Phong Nha - Kẻ Bàng, phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn Di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên Trong tuần Hội nghị cấp cao APEC diễn Việt Nam tháng 11/2006, hàng loạt hoạt động văn hóa lớn tổ chức: Đại tiệc “Di dản văn hóa Việt nam” chào mừng APEC; khái quát lịch sử dân tộc Việt Nam hình thành qua vật, văn hóa phi vật thể chương trình “Dấu ấn văn hóa Huế”, “Tinh hoa Hà Nội”, nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng ca trù, hát xẩm, chầu văn, đờn ca tài tử Nam Bộ, ẩm thực vùng miền, Việt Nam khẳng định mình, để lại cho bạn bè nhiều ấn tượng tốt đẹp 23 Khơng quan tâm giữ gìn sắc văn hóa truyền thống dân tộc mà nhân dân ta tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đề làm giàu cho vốn văn hóa Những thành tựu khoa học - cơng nghệ giới với việc mở cửa giao lưu quốc tế hội để Việt Nam tiếp thu thành trí tuệ nhân loại Đề từ đó, tạo nên văn hóa mới: Kết hợp hài hòa truyền thống đại, dân tộc quốc tế Chiếc áo dài truyền thống có nét cách tân kiểu dáng, hoa văn trang trí Nhiều hát lấy chất liệu từ dân gian lại phối theo thể loại nhạc đại pop, hiphop, rock tạo nên hấp dẫn hút người nghe Con người Việt Nam, lớp trẻ giữ nét giản dị, khiết lại thông minh, động, nhạy bén trước nhịp sống phương Tây Cùng với phong tục tập quán, lễ hội ngày Tết, người Việt Nam nô nức tham gia sinh hoạt văn hóa phương Tây Noel, Valentine, Hallowen nhiều lễ hội khác Hướng tới sắc văn hóa dân tộc, cần nhìn nhận đánh giá cách công bằng, minh bạch Tránh suy xét ngộ nhận, cho khứ dân tộc tốt, hay, đẹp mà khơng có hạn chế, chí tiêu cực Tìm sắc văn hóa dân tộc xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế nhìn nhận thấy yếu cần khắc phục số người hồ, bàng quan cảnh giác trước luận điệu thù địch, xun tạc, khơng trường hợp đồng tiền danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp Nghiêm trọng phận cán đảng viên, lớp trẻ biểu suy thoái đạo đức lối sống Giao lưu văn hóa với người ngồi chưa chủ động, tích cực, nhiều sơ hở Nhiều thứ văn hóa phẩm độc hại, phản động thẩm lậu vào nước ta, đó, nhiều tác phẩm văn hóa có giá trị nước ta lại đưa nước ngồi Chung ta chưa tạo nhiều kênh thông tin để đồng bào Việt Nam nước ngồi tìm hiểu sắc văn hóa dân tộc, liên hệ mật thiết với quê nhà, góp phần cơng sức, trí tuệ, kinh tế vào nghiệp xây dựng phát triển đất nước Để khắc phục hạn chế, yếu tiếp tục bảo vệ, giữ gìn, phát triển sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế, cần thực số biện pháp sau: 24 Một là, đầy mạnh cơng tác tun truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia hoạt động văn hóa, đặc biệt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thơn, ấp, phường, xã, khối phố Chú trọng đầu tư xây dựng phát huy hiệu thiết chế văn hóa, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, thơn ấp, khu phố văn hóa Hai là, trọng, bảo tồn phát triển giá trị văn hóa, sắc truyền thống dân tộc Giữ gìn tác phẩm nghệ thuật, bảo vật, cổ vật di vật có giá trị đặc sắc Coi trọng sưu tầm, khai thác giá trị văn hóa vật thể phi vật thể Ba là, tích cực xây dựng đời sống văn hóa đại chúng mơi trường văn hóa lành mạnh Phát triển xã hộiii hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật Nâng cao chất lượng mở rộng toàn diện, phổ biến sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày cao đa dạng tầng lớp nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào khu dân cư, người, gia đình xã hội Bốn là, tiếp tục mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa quốc tế Tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hóa nhân loại, nhân văn, khoa học Giới thiệu tinh hoa, sắc văn hóa, thành tựu to lớn Việt Nam qua 20 năm đổi sách hội nhập Đảng Nhà nước ta “Việt Nam muốn bạn tất nước” Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có biện pháp quản lý nhà nước chặt chẽ, có hiệu hoạt động văn hóa Kiên chống lại tượng phản văn hóa, phi văn hóa Sáu là, tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm văn hóa, đội ngũ cán văn hóa sở đủ khả đáp ứng yêu cầu bảo vệ, giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Thực thế, chắn cơng đổi tồn diện đất nước Trong có đổi giao lưu văn hóa với giới gặt hái nhiều hoa thơm ngọt, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh 25 KẾT THÚC VẤN ĐỀ Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, qua đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng Cộng Sản Việt Nam, đề ta thực đường lối đổi toàn diện để đạt mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh” Mục tiêu kết hợp nhân tố kinh tế, xã hội văn hố q trình phát triển Tương lai văn hoá Việt Nam, phải đặt trình ấy, mà xem xét Đường lối đổi Đảng ta khẳng định chế thị trường đIều kiện phương tiện cho phát triển đất nước Thực tế, chế đem lại thành tựu to lớn tiếp tục mở nhiều triển vọng cho phát triển kinh tế Thế , mặt trái cho ta thấy nhiều tượng tiêu cực khơng thể xem thường, góc độ nhìn văn hoá học Mặt khác, từ quan đIểm chiến lược, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, việc mở rộng quan hệ với bên tất yếu Trong thời đại ngày nay, khơng có dân tộc tách rời, sống biệt lập với giới Riêng với văn hoá, tiến khoa học công nghệ thông tin lại đặt việc phát triển văn hố khơng thể tách rời với văn hoá giới Hằng số văn hoá Việt Nam mở cửa đón nhận truyền thống văn hố bốn phương, tiếp nhận tốt , thích hợp , loại bỏ xấu , khơng thích hợp Vì , sắc dân tộc văn hoá , văn hoá dân tộc Mục tiêu xây dựng văn hoá tiên tiến , đậm đà sắc dân tộc Đó vấn đề đáng quan tâm thời đại nước ta Để hiểu rõ tính cấp thiết tất yếu việc giữ gìn phát huy sắc dân tộc , đồng thời để hiểu rõ tầm quan trọng sắc dân tộc kinh tế mở , em chọn đề tài nghiên cứu Qua nghiên cứu đề tài , ta hiểu rõ vấn đề sắc dân tộc kinh tế mở nước ta thời kỳ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : 01 Những vấn đề văn hoá Việt Nam đại – Nhà xuất Giáo dục – Tác giả : Lê Quang Trang - Nguyễn Trọng Hoàn 02 C Mác Ph Ăngghen Tồn tập – NXB Chính trị quốc gia , Hà Nội –1995 03 Văn kiện Đại hội VIII Chính trị quốc gia – 1996 04 Cơ sở văn hoá Việt Nam – Nhà xuất giáo dục – 1999 – Tác giả : Trần Ngọc Thêm 26 Mục lục Giải vấn đề Chương I Những vấn đề chung quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hóa dân tộc Chương II: Vận dụng quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hóa dân tộc I Bản sắc văn hóa dân tộc ? II Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở Chương III : Tại phải đưa vấn đề sắc văn hóa dân tộc kinh tế mở I Tính tất yếu việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc II Vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Chương IV: Bản sắc văn hóa dân tộc trình phát triển đất nước I Vai trò sắc văn hoá dân tộc kinh tế thị trường II Phát huy nội lực văn hóa q trình phát triển III Tồn cầu hố sắc văn hoá dân tộc Chương V : Một số giải pháp nhằm phát huy sắc văn hóa dân tộc thời kỳ phát triển I Một số giải pháp trước mắt để xây dựng văn hóa tiên tiến , đậm đà sắc dân tộc II Biện pháp khắc phục mặt tiêu cực đời sống văn hoá xã hội đất nước Kết thúc vấn đề 27 ... sắc văn hóa dân tộc Chương II: Vận dụng quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn hóa dân tộc I Bản sắc văn hóa dân tộc ? II Bản sắc văn hóa dân tộc. .. người, cá nhân cộng đồng II Bản sắc văn hóa dân tộc thời kì kinh tế mở 1.Chủ trương đảng vấn đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc kinh tế mở Nói dân tộc sắc văn hóa dân tộc khơng thể tách rời quan... văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc không trách nhiệm ngành văn hóa mà trách nhiệm tồn đảng toàn dân, toàn xã hội.Chúng em chọn Quy luật phủ định phủ định vận dụng quy luật vào vấn đề sắc văn
- Xem thêm -

Xem thêm: quy luật của phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh tế mở , quy luật của phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh tế mở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn