nguyên lý con người về ðường lối chủ nghĩa của mác lê nin trong xã hội

24 17 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:58

CHỦ ĐỀ: NGUYÊN CON NGƯỜI VỀ ĐƯỜNG LỐI CHỦ NGHĨA CỦA MÁC LÊ-NIN TRONG HỘI Bộ môn: Những nguyên Mác Lê-nin GVHD: Trịnh Công Tráng Lời mở đầu Chủ nghĩa Mác Lê-nin cho rằng, người vừa thực thể tự nhiên, vừa thực thể hội, đồng thời chủ thể cải tạo hoàn cảnh Con người thực thể "song trùng" tự nhiên hội, kết hợp tự nhiên (sinh học) hội Hai yếu tố gắn kết với nhau, đan quyện vào nhau, tự nhiên chứa đựng tính hội khơng có hội tách rời tự nhiên Con người q trình tồn khơng tác động vào tự nhiên, làm biến đổi giới tự nhiên mà người quan hệ với tạo nên chất người, làm cho người khác với vật "Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ hội" Con người tồn tách khỏi hội Chỉ hội người trao đổi lao động, thơng qua mà thoả mãn nhu cầu sống, ăn, ở, lại v.v Trong hội thông qua quan hệ với người khác mà người nhận thức cách đầy đủ hơn, sở mà rèn luyện, phấn đấu vươn lên mặt, bước hoàn thiện nhân cách -Quan niệm người hội chủ nghĩa: Con người hội chủ nghĩa bao gồm người từ hội cũ để lại người sinh hội Con người sống chế độ hội chủ nghĩa mang nét đặc trưng chủ nghĩa hội, song chịu ảnh hưởng khơng tư tưởng, tác phong, thói quen hội cũ Cho nên, trình xây dựng người hội chủ nghĩa trình diễn đấu tranh gay go, liệt cũ mới, tiến lạc hậu Con người hội chủ nghĩa vừa chủ thể trình xây dựng chủ nghĩa hội, vừa sản phẩm q trình Một mặt, lao động sản xuất, đấu tranh hội, người tạo điều kiện sở vật chất ngày tốt hơn, phục vụ người ngày chu đáo hơn, sống người ngày đầy đủ hơn, môi trường hội ngày sạch, ngày nhân văn hơn, vậy, có điều kiện để xây dựng nên phẩm chất người hội chủ nghĩa Mặt khác, q trình lao động cải tạo tự nhiên, cải tạo hộingười cải tạo thân mình, tự rèn luyện khắc phục hạn chế, thiếu sót thân Mỗi thời kỳ lịch sử, sở phát triển lực lượng sản xuất, trình độ phát triển hội, cần phải xác định mơ hình người cần xây dựng Toàn hoạt động hội, hệ thống luật pháp, sách kinh tế - hội, mục tiêu giáo dục - đào tạo phải hướng vào mục tiêu đó, hình thành phẩm chất người theo chất, mục tiêu hội chủ nghĩa Một người hình thành với phẩm chất tốt đẹp lại trở thành chủ thể tự giác để phát triển hội theo mục tiêu hội chủ nghĩa Dựa luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu giá trị truyền thống dân tộc, vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đặc trưng người hội chủ nghĩa mà phấn đấu xây dựng là: -Con người hội chủ nghĩa người có ý thức, trình độ lực làm chủ Đồng thời hội tạo điều kiện kinh tế, trị, hội, v.v để người thực quyền làm chủ - Con người hội chủ nghĩa người lao động mới, có tri thức sâu sắc cơng việc mà đảm nhận, lao động có ý thức kỷ luật, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, biết đánh giá chất lượng lao động, hiệu lao động thân - Con người hội chủ nghĩa người sống có văn hố, có tình nghĩa với anh em, bạn bè, người xung quanh, biết vị trí mối quan hệ hội giải đắn mối quan hệ đó; thường xuyên có ý thức nâng cao trình độ tri thức mặt, sức rèn luyện sức khoẻ, bảo đảm phát triển toàn diện cá nhân - Con người hội chủ nghĩa người giàu lòng yêu nước, thương dân, có tình thương u giai cấp, thương u đồng loại, sống nhân văn, nhân đạo, có ý thức kiên đấu tranh bảo vệ chế độ hội chủ nghĩa, bảo vệ thành cách mạng; kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá kẻ thù I NỘI DUNG VỀ CON NGƯỜI - Khái quát người: Con người thực thể thống mặt sinh vật với mặt hội - Triết học Mác thừa kế quan niệm người lịch sử triết học, đồng thời khẳng định người thực yếu tố sinh học yếu tố hội - Con người động vật cao cấp nhất, tinh hoa mn lồi, người sản phẩm q trình phát triển lâu dài giới tự nhiên người phải kiếm mội điều kiện cần thiết cho tồn dời sông tự nhiên nhu thức ăn, thức uống, hang động để Đó trình người đấu tranh với tự nhiên, với thú để sinh tồn trải qua hàng chục vạn năm người thay đổi từ vượn thành người, điều chứng minh cơng trình ngiên cứu Đácuyn Các giai đoạn mang tính sinh học mà người trải qua từ sinh thành, phát triểnđến quy định tính sinh học trong đời sống người Như vậy, người trước hết tồn sinh vật biểu cá nhân người sống, tổ chức thể người mối quan hệ tự nhiên Những thuộc tính, đặc điểm sinh học, trình tâm - sinh lý, giai doạn phát triển khác nói lên chất sinh học cá nhân người - Bản chất người sống: tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ hội - Từ quan niệm trình bày trên, thấy rằng,con người vượt lên giới loài vật ba phương diện khác nhau: quan hệ với tự nhiên, quan hệ với hội quan hệ với thân người Cả ba quan hệ điều mang đến tính chất hội, hội giữ người với người với người quan hệ chất, bao trùm mối quan hệ khác mội hoạt động chừng mực liên quan đến người - Bởi vậy, để nhấn mạnh chất hội người, C.Mác nêu lên luận đề tiếng luận cương phoiơbắc :“bản chất người khơng phải triều tượng có hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tơng hòa mối quan hệ hội” - Luận đề khẳng định khơng có người trừu tượng ly mội điều kiện, hoàng cảnh lịch sử hội Con người luôn cụ thể, xác định sống điều kiện lịch sử cụ thể định thời gian định Trong điều kiện lịch sử mội hoạt động thực tiễn mình, người tạo giá trị vật chất tinh thần để tồn phát triển thể lực tư trí tuệ Chỉ tồn mối quang hệ hội (như quan hệ giai cấp, dân tộc, thời đại quan hệ trị, kinh tế quan hệ cá nhân, gia đình hội…) người bộc lộ tồn chất hội Điều cần lưu ý luận đề khẳng định chất hội khơng có ngĩa phủ nhận mặc tự nhiên đời sống người; trái lại, điều muốn nhấn mạnh phân biệt người giớ động vật trước hết chất hội để khắc phục thiếu sót nhà triết học trước Mác khơng thấy chất hội người Mặt khác, chất với ý nghĩa phổ biến, mang tính quy luật khơng thể duy Do cần phải thấy biểu riêng biệt, phong phú đa dạng cá nhân phong cách, nhu cầu lợi ích cộng đồng hội Con người chủ thể sản phẩm lịch sử Khơng giới tự nhiên, khơng có lịch sử hội khơng tồn người Bởi vậy, người sản phẩm lịch sử, tiến hoá lâu dài giới hữu sinh Song, điều quan trọng là: người luôn chủ thể lịch sử - hội C.Mác khẳng định “ Cái học thuyết vật chủ nghĩa cho người sản phẩm hoàn cảnh giáo dục học thuyết qn người làm thay đổi hồn cảnh thân nhà giáo dục cần phải giáo dục” Trong tác phẩm Biện chứng tự nhiên, Ph.Ăngghen cho : “ thú vật có lịch sử phát triển chúng trạng thái chúng Nhưng lịch sử chúng làm chừng mực mà chúng tham dự vào việc làm lịch sử điều diễn mà chúng ý muốn chúng Ngược lại, người cách xa vật, hiểu theo nghĩa hẹp từ người lại tự làm lịch sử cách có ý thức nhiêu” Như vậy, với tư cách thực thể hội, người hoạt động thực tiễn, tác động vào tự nhiên, cải biến giới tự nhiên, đồng thời thúc đẩy vận động phát triển lịch sử hội Thế giới lồi vật dựa vào điều kiện có sẵn tự nhiên Con người trái lại, thơng qua hoạt động thực tiễn để làm phong phú thêm giới tự nhiên, tái tạo lại tự nhiên thứ hai theo mục đích Trong q trình cải biến tự nhiên, người làm lịch sử Con người sản phẩm lịch sử, đồng thời chủ thể sáng tạo lịch sử thân người Hoạt động lao động sản xuất vừa điều kiện cho tồn người, vừa phương thức để làm biến đổi đời sống mặt hội Trên sở nắm bắt quy luật lịch sử hội, người thông qua hoạt động vật chất tinh thần, thúc đẩy hội phát triển từ thấp đến cao, phù hợp với mục tiêu nhu cầu người đặt Khơng có hoạt động người khơng tồn quy luật hội, đó, khơng có tồn toàn lịch sử hội loài người Khơng có người trừu tượng, có người cụ thể giai đoạn phát triển định hội Do vậy, chất người mối quan hệ với điều kiện lịch sử hội luôn vận động, biến đổi thay đổi cho phù hợp Bản chất người hệ thống đóng kín, mà hệ thống mở, tương ứng với điều kiện tồn người Mặc dù “tổng hoà quan hệ hội”, người có vai trò tích cực tiến trình lịch sử với tư cách chủ thể sáng tạo Thơng qua đó, chất người vận động biến đổi cho phù hợp Có thể nói rằng, vận động tiến lên lịch sử quy định tương ứng ( không trùng khắp) với vận động biến đổi chất người Vì vậy, để phát triển chất người theo hướng tích cực, cần phải làm cho hồn cảnh ngày mang tính người nhiều Hồn cảnh tồn mơi trường tự nhiên hội tác động đến người theo khuynh hướng phát triển nhằm đạt tới giá trị có tính mục đích, tự giác, có ý nghĩa định hướng giáo dục Thơng qua đó, người tiếp nhận hồn cảnh cách tích cực tác động trở lại hoàn cảnh nhiều phương diện khác nhau: hoạt động thực tiễn, quan hệ ứng xử, hành vi người, phát triển phẩm chất trí tuệ lực tư duy, quy luật nhận thức hướng người tới hoạt động vật chất Đó biện chứng mối quan hệ người hoàn cảnh giai đoạn lịch sử hội loài người II Quan Điểm Chủ Nghĩa Mác Về Con Người a Bản chất người: Chủ nghĩa hội người von người Do vậy, hình thành quan hệ đắn người vai trò người phát triển hội nói chung, hội chủ nghĩa nói riêng vấn đề khơng thể thiếu giới quan Mác - Lênin Theo chủ nghĩa Mác - Lênin người khái niệm cá thể người chỉnh thể thống mặt sinh học mặt hội Con người sản phẩm tiến hố lâu dài từ giới tự nhiên giới sinh vật Do nhiều quy luật sinh vật học tồn tác động đến người Để tồn với tư cách người trước hết người phải ăn, phải uống Điều giải thích Mác cho co người trước hết phải ăn, mặc làm trị Nhưng dừng lại số thuộc tỉnh sinh học người khơng thể giải thích chất người Khơng có “con người tổng hoà quan hệ hội” mà thực quan điểm Mác quan điểm toàn diện Mác Anghen nhiều lần khẳng định lại quan điểm nhà triết học trước Con người phận giới tự nhiên, động vật hội, khác với họ, Mác, Anghen; xem xét mặt tự nhiên người, ăn, ngủ, lại, u thích Khơng hồn mang tính tự nhiên vật mà hội hoá Mác viết: “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực chất người tổng hoà mối quan hệ hội” người kết hợp mặt tự nhiên mặt hội nên Mác nhiều lần so sánh người với vật, so sánh người với vật có gần giống với người Và để tìm khác biệt Mác khác biệt nhiều chỗ có người làm tư liệu sinh hoạt mình, người biến đổi tự nhiên theo quy luật tự nhiên, người thước đo vạn vật, người sản xuất công cụ sản xuất Luận điểm xem người sinh vật biết chế tạo công cụ sản xuất xem luận điểm tiêu biểu chủ nghĩa Mác người Luận điểm Mác coi “Bản chất người tổng hoà quan hệ hội” Mác hoàn toàn khơng có ý phủ nhận vai trò yếu tố đặc điểm sinh học người, ông đối lập luận điểm coi người đơn phần giới tự nhiên bỏ qua, khơng nói đến mặt hội người Khi xác định chất người trước hết Mác nêu bật chung, thiếu có tính chất định làm cho người trở thành người Sau, nói đến “Sự định hướng hợp mặt sinh học” Lênin bác bỏ yếu tố hội thường xuyên tác động ảnh hưởng to lớn chất phát triển người Chính Lênin không tán thành quan điểm cho mọ người ngang mặt sinh học Ông viết “thực bình đẳng sức lực tài người điều ngu xuẩn Nói tới bình đẳng ln ln bình đẳng hội, bình đẳng địa vị khơng phải bình đẳng thể lực trí lực cá nhân” Để khẳng định cho tiến trình phát triển lịch sử hội loài người thay lẫn hình thái kinh tế - hội, Mác nói tới việc lấy phát triển toàn diện người làm thước đo chung cho phát triển hội, Mác cho xu hướng chung tiến trình phát triển lịch sử quy định phát triển lực lượng sản xuất hội bao gồm người công cụ lao động người tạo ra, phát triển lực lượng sản xuất hội, tự nói lên trình độ phát triển hội qua việc người chiếm lĩnh hội sử dụng ngày nhiều lực lượng tự nhiên với tư cách sở vật chất cho hoạt động sống người định quan hệ người với người sản xuất Sản xuất ngày phát triển tính chất hội hoá ngày cnàg tăng Việc tiến hành sản xuất tập thể lực lượng toàn hội phát triển sản xuất mang lại cần đến người hồn tồn Những người có lực phát triển tồn diện đến lượt nó, sản xuất tạo nên người mới, làm nên thành viên hội có khả sử dụng cách tồn diện lực phát triển theo Mác "phát triển sản xuất phồn vinh hội, sống tốt đẹp cho thành viên cộng đồng hội phát triển người tồn diện q trình thống để làm tăng thêm sản xuất hội" để sản xuất người phát triển toàn diện nữa, Mác coi kết hợ chặt chẽ phát triển sản xuất phát triển người biện pháp mạnh mẽ để cải biến hội Con người không chủ thể hoạt động sản xuất vật chất yếu tố hàng đầu, yếu tố đóng vai trò định lực lượng sản xuất hội mà nữa, người đóng vai trò chủ thể hoạt động q trình lịch sử Thơng qua hoạt động sản xuất vật chật người sáng tạo lịch sử mình, lịch sử 7của hội lồi ngồi Từ quan niệm Mác khẳng định phát triển lực lượng sản xuất hội có ý nghĩa phát triển phong phú chất người, coi mục đích tự thân Bởi theo Mác ý nghĩa lịch sử mục đích cao phát triển hội phát triển người toàn diện, nâng cao lực phẩm giá người, giải phóng người, loại trừ khỏi sống người để người sống với sống đích thực Và bước quan trọng đường giải phóng người mặt hội Điều cho thấy quan niệm Mác thực chất tiến trình phát triển lịch sử hội lồi người người, sống ngày cnàg tốt đẹp cho người, phát triển người tồn diện giải phóng người, nói theo Anghen đưa người từ vương quốc tất yếu sang vương quốc tự do, người cuối người tôn hội mình, đồng thời trở thành người chủ tự nhiên, người chủ thân Đó q trình mà nhân loại tự tạo cho điều kiện, khả cho nhằm đem lại phát triển tồn diện, tự hài hoà cho người cộng đồng nhân loại tạo cho người lực làm chủ tiến trình lịch sử Quan niệm Mác định hướng phát triển hội lấy phát triển người làm thước đo chung khẳng định bối cảnh lịch sử hội loài người Ngày loài người sống bối cảnh quốc tế đầy biến động, cộng đồng giới thể rõ ràng tính đa dạng hình thức phát triển hội lồi người kể từ thời tiền sử hệ thống thống nhiên hệ thống phức tạp phức tạp tạo nên tính khơng đồng phát triển kinh tế hội nước, khu vực khác Đến lượt mình, tính khơng đồng phát triển lại hình thành nên tranh nhiều màu sắc định hướng nào, định hướng phát triển phải hướng tới giá trị nhân văn - tới phát triển người hội tồn nhiều giai cấp điều quan trọng giai cấp có phục tùng lòng dân hay khơng Trải qua thời kỳ phát triển hội loại người có giai cấp vơ sản giai cấp đáp ứng đầy đủ quy luật sống mác lại lấy giai cấp vơ sản để nghiên cứu Mác tập trung nghiên cứu người vô sản chủ yếu Theo Mác, người vô sản ngừơi sản xuất cải vật chất cho hội đại, lao động họ lại bị tha hoá, lao động từ chỗ gắn bó với họ trở nên xa lạ nghiêm trọng thống trị họ, tình trạng bất hợp cần phải giải Với Mác, người vô sản người tiêu biểu cho phương thức sản xuất mới, có sứ mệnh hồn tồn có khả giải phóng mình, giải phóng hội để xây dựng hội tốt đẹp Theo Mác "đến hội cộng sản chủ nghĩa, người khơng thất nghiệp, khơng bị ràng buộc vào nghề nghiệp định họ làm nghề có khả thích thú, họ có quyền làm theo lực, hướng theo nhu cầu nhiên ý muốn khơng xảy cách mạng cộng sản chủ nghĩa không diễn theo ý họ Nó khơng diễn đồng loạt tren tất nước tư bản, nước tư tiên tiến, trái lại lại diễn nước hội chủ nghĩa tiêu biểu nước Nga (Liên Xô cũ)… Một nước công nghiệp chưa phát triển, nơng dân chiếm số đơng dân số Vì quan niệm ơng người khó có điều kiện chứng minh b Con người chủ thể sinh động hội Sự “sinh động” có nghĩa người chinh phục tự nhiên, cỉa tạo tự nhiên Tuy người bỏ xa giới động vật trình tiến hố khơng có nghĩa người lột bỏ tất tự nhiên để khơng liên hệ với tổ tiên Con người sản phẩm tự nhiên, kết q trình tiến hố lâu dài giới hữu sinh, người phải trải qua giai đoạn sinh trưởng, tử vong, người có nhu cầu ăn, mặc ở, sinh hoạt Song người khong phải động vật tuý động vật khác mà xét khía cạnh hội người động vật có tính hội, người sản phẩm hội, mang tính hội Những yếu tố hội tất quan hệ, biến đổi xuất ảnh hưởng điều kiện hội khác nhau, quy định mặt hội toạ nên người Con người tồn tịa tiến hành lao động sản xuất cải vật chất để thoả mãn nhu cầu lao động sản xuất yếu tố định hình thành người ý thức Lao động nguồn gốc vật chất, vật chất định tinh thần theo logic lao động nguồn gốc văn hoá vật chất tinh thần Mặt khác lao động người quan hệ với lĩnh vực sản xuất, quan hệ tảng để từ hình thành quan hệ hội khác lĩnh vực đời sống tinh thần Chính người sản phẩm tự nhiên hội người chịu chi phối môi trường tự nhiên hội quy luật biến đổi chúng Các quy luật tự nhiên quy luật phù hợp thể môi trường, quy luật trình trao đổi chất tác động tạo nên phương diện sinh học người Các quy luật tâm lý, ý thức hình thành hoạt động tảng sinh học người hình thành tư tưởng tình cảm khát vọng niềm tin, ý chí Các quy luật hội quy định mối quan hệ người với người, điều chỉnh hành vi người Hệ thống quy luật tác động lên người, tạo nên thể thống hoàn chỉnh sinh học hội người Với tư cách người hội, người hoạt động thực tiễn người sản xuất cải vật chất, tác động vào tự nhiên để cải tạo tự nhiên, người chủ thể cải tạo tự nhiên Như người vừa tự nhiên sinh ra, bị phụ thuộc vào tự nhiên vừa tác động vào tự nhiên Tình cảm thống trị tự nhiên có người khắc phục tự nhiên cách tạo vật chất, tượng không tự nhiên cách toạ vật chất, tượng khơng tự nhiên vốn có cách người biến đổi mặt tự nhiên, bắt tự nhiên phải phục vụ người Tuy sản phẩm tự nhiên Một điều chắn có người thống trị tự nhiên biết tuân theo nắm bắt quy luật thân Q trình cải biến tự nhiên, người tạo lịch sử cho Con người khơng sản phẩm hộingười chủ thể cải tạo chúng Bằng hoạt động lao động sản xuất người sáng tạo tồn văn hố vật chất, tinh thần Bằng hoạt động cách mạng Con người đánh dấu thêm trang sử cho tự nhiên hội vận động theo quy luật khách quan song trình vận động người xuất phát từ nhu cầu, động hứng thú, theo đuổi mục đích định tìm cách hạn chế mở rộng phạm vi tác dụng cuả quy luật cho phù hợp với nhu cầu mục đích Nếu khơng có người với tư cách chủ thể sinh động hội khơng thể có hội, khơng thể có vận động hội mà vượt lên tất cải vật chất Tóm lại: Các quan niệm triết học nói đến thức luận xem xét người cách trừu tượng Đó kết việc tuyệt đối hoá phần hồn thành người trừu tượng Tự ý thức chủ nghĩa vật trực quan tuyệt đối hố phần xác thành người trừu tượng Sinh học, nhiên họ nhiều hạn chế, quan niệm nói chưa ý đầy đủ đến chất người Sau chủ nghĩa Mác kế thừa khắc phục mặt hạn chế đó, đồng thời phát triển quan niệm người có học thuyết triết học trước để tới quan niệm người thiện thực, người thực tiễn cải tạo tự nhiên hội với tư cdách người thực Con người vừa sản phẩm tự nhiên hội đồng thời vừa chủ thể cải tạo tự nhiên III Vai trò chủ nghĩa Mác người đời sống hội Do nhân thức vai trò tầm quan trọng vấn đề người đạc biệt vấn đề người nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước ta Đảng nhân dân ta xây dựng phát triển đất nước toàn diện nhiều mặt đặc biệt lĩnh vực kinh tế, phụ thuộc nhiều vào nhiều chiến lược người: Cần đào tạo người cách có chiều sâu lấy tư tương chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng, giới nước ta chiến lược người có ý nghĩa quan trọng để phát triển hướng chiến lược cần có sách phát triển người, khơng để người lệch tư tưởng nhiên thực tế khơng người ngang tìm khả phát triển chủ nghĩa tư Nhiều người trở phục sinh tìm hồn thiện người tôn giáo hệ tư tưởng truyền thống Có người lại sáng tạo tư tưởng tôn giáo cho phù hợp với người Việt Nam Song nhìn lại cdách khách quan khoa học tồn chủ nghĩa Mác - Lênin hội Việt Nam có lẽ khơng phủ nhận vai trò ưu trội triển vọng cuả nghiệp phát triển người tạo đà cho bước phát triển nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nước tình trạng phát triển nước ta khơng thể khơng xây dựng sách phát triển lâu dài, có tầm nhìn xa trơng rộng phát triển người nâng cao chất lượng người lao động Hơn lĩnh vực nghiên cứu khác, lĩnh vực phát triển người mục tiêu cao toàn dân, đưa loài người tới kỷ nguyên mới, mở nhiều khả để tìm đường tối ưu tới tương lai đường khả quan cho nghiệp phát triển người nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá đất nước Trong đời sống hội thực tiễn sở vận dụng khoa học sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin người hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khố VII đề nghị thơng qua nghị việc phát triển người Việt Nam toàn diện với tư cách "Động lực nghiệp xây dựng hội mới, đồng thời mục tiêu chủ nghĩa hội" Đó "con người phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất phong phú tinh thần, sáng đạo đức" Bởi lẽ, người lao động nước ta ngày đóng vai trò quan trọng lĩnh vực đời sống hội phát triển kinh tế đất nước theo cớ chế thị trường, quản nhà nước, theo định hướng hội chủ nghĩa chất lượng người lao động nhân tố định nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng khẳng định "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cuả công đổi đất nước" Thực tiễn chứng tỏ hội ta tình trạng hài hồ mặt thể cá nhân chủ yếu, tất thể cá nhân phát triển toàn diện hài hồ đạo đức, trí tuệ, thể lực mục tiêu xây dựng người chủ nghĩa hội mục tiêu quan trọng vấn đề người phải trở thành nhân tố định lịch sử hộivà lịch sử Các nhà tư tưởng tư sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho "chủ nghĩa khơng có người" thực tế thì, chủ nghĩa Mác chỉnh thể thống ba phận triết học nghiên cứu quy luật giới, giúp ta hiểu chất, quan hệ tự nhiên - hội - người, trị kinh tế vạch quy luật lên hội, chủ nghĩa hội khoa học đường phương pháp nghiên cứu người Chủ nghĩa Mác nghĩ người, chủ nghĩa nhân đạo Học thuyết khơng chứng minh chất người ("tổng hoà quan hệ hội") tính người ("ln vươn tới hồn thiện") mà vạch hướng đưă người chất tính mình, giải phóng, xoá bỏ tha hoá, tạo điều kiện phát huy sức mạnh chất người, phát triển toàn diện, hài hoà cho cá nhân Sự phù hợp tư tưởng Mác Xít với chất tính người thu phục làm say mê người mong vươn lên xây dựng hội mới, mở khả cho phát triển người Chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin có thẻ vạch rõ hướng cho đường lên hội chủ nghĩa Việt Nam, thực tế cho thấy với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam làm nên thắng lợi cách mạng giải phòng dân tộc (1945), thống đất nước (1975) thực ý chí độc lập tự người việt Nam điều mà học thuyết trước Mác áp dụng được, chủ nghĩa Mác - Lênin làm thay đổi, trở thành hệ tư tưởng thống tồn hội, thay đổi nhanh chóng đời sống tinh thần đại đa số nhân dân Việt Nam Thực tiễn hoạt động cách mạng hội chủ nghĩa vừa nhanh chóng nâng cao trình độ nhận thức tồn diện Bằng hệ thống giáo dục với hình thức đào tạo đa dạng, với hình thức khoa học thấm nhuần tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin hình thành lớp người lao động ngày có tư tưởng, trình độ chung, chun mơn cao ngày có đội ngũ cán văn hố khoa học cơng nghệ với trình độ luận quản tốt đồng nước Có thể nói thời gian ngắn hệ tư tưởng Macxít thể xu hướng văn hố dân dã, xoá bỏ thống trị loại tư tưởng tự phát, lạc hậu, thấp người cũ, mê tín dị đoan, niềm tin mù qng… Với sức mạnh có tính khoa học, học thuyết Mác - Lênin vạch rõ yếu tố phi khoa học, phi nhân đạo, loại giới quan, nhân sinh quan sai lệch mà trước làm mai trí tuệ, tính tích cực người hệ tư tưởng truyền thống Mặt khác, chủ nghĩa Mác - Lênin thể rõ tính ưu việt người luồng tư tưởng tư sản ngoại nhập Phương Tây, trào lưu tư tưởng tư sản làm lệch hướng người chân điều kiện đời sống vật chất khó khăn Lần lịch sử dân tộc xiềng xích chân cổ truyền, sản xuất tiểu nông với tư hạn chế, kinh nghiệm, phi khoa học người thiếu văn hoá hội cũ để lại tri thức khoa học Mác xít phá tan Một ý thức tiên tiến đời Các tín ngưỡng phải nhường chỗ cho niềm tin khoa học Các yếu tố tư duy vật biện chứng hình thành đời sống thường ngày, lao động, hoạt động hội Thế giới quan khoa học ngày ăn sâu người phấn đấu cho thắng lợi chủ nghĩa hội nhìn giới, hội, người vận động phát triển tính thực tiềm ẩn khả năng, tồn khách quan điều kiện sống phát triển người Thế giới quan hàm chứa nhân sinh quan tiến bộ, khắc phục dần quan niệm sai lầm, phiến diện người hệ tư tưởng khác Sự chuyển đổi hệ tư tưởng dẫn đến chuyển đổi hệ giá trị hội giá trị người, người từ chỗ phục tùng chuyển sang tự chủ, sáng tạo, từ chỗ dựa tập quán chuyển sang trí, dân chủ, từ chí tìm cách hồ đồng chuyển sang tơn trọng cá tính lĩnh riêng Các chuẩn mực người đòi hỏi khơng phát triển mặt riêng lẻ mà phải cá nhân phát triển hài hồ tính cách mạng học thuyết Mác xít khắc phục dần lối sống thụ động, hẹp hòi, làm sở cho lối sống tích cực, hội, phát triển ý thức vươn lên làm chủ xây dựng sống xuất nhân cách Tuy nhiên phát triển người ngày không sản phẩm hệ tư tưởng Mác xít chủ nghĩa Mác xít trở thành hệ tư tưởng thống Việt Nam tơn giáo, hệ tư tưởng văn hố địa có sức sống riêng Chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập, hệ tư tưởng khoa học vượt hẳn lên văn hố địa, chịu chi phối tác động đan xen yếu tố sai - đúng, yếu - mạnh, - cũ, v.v Các yếu tố tích cực thúc đẩy, yếu tố tiêu cực kìm hãm phát triển người Sự văn minh, phát triển hoá người Việt Nam chủ nghĩa Mác - Lênin vừa có lợi song không tránh khỏi sai lầm Sai lầm chống trả tư tưởng văn hoá địa thành truyền thống Lợi văn hoá địa chưa có hệ tư tưởng khoa học định hình vững chắc, dường thiếu thuyết khoa học Nếu khơng có chủ nghĩa Mác - Lênin hội Việt Nam phát triển hơn, tư tưởng người thiếu hiểu biết hội tiến bộ, coi trước mắt thứ vơ giá trị mà chạy theo trào lưu, điều đáng trách họ cần cho văn hoá Việt Nam phong phú hơn, đặc sắc Thực tế, từ xuất chủ nghĩa Mác - Lênin hội Việt Nam tiếp thêm sức mạnh, phát triển có khoa học hơn, khía cạnh trình độ dân trí, trình độ lực, văn hố, khoa học, nghệ thuật… Con người Việt Nam không thua người nước văn minh khác Theo chủ nghĩa Mác - Lênin người cá thể, thống mặt sinh học mặt hội Cái mà chủ nghĩa Mác - Lênin làm luận người hội không mặt sinh học trước Và mà áp dụng vào hội Việt Nam, cách mạng hội chủ nghĩa người yếu tố định vừa điểm xuất phát vừa mục tiêu sách kinh tế - hội Xây dựng chủ nghĩa hội xây dựng hội mà có đủ điều kiện vật chất tinh thần để thực thực tế nguyên tắc "Sự phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người" đất nước ta, đất nước nghèo nàn việc phát triển yếu tố người vấn đề mà Đảng ta xác định vấn đề then chốt cho phát triển kinh tế đất nước lấy chủ nghĩa Mác - Lênin kim nam cho hoạt động Chúng ta có đổi rõ rệt, phát triển hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường, phân hoá giàu nghèo phân tầng hội, việc mở rộng dân chủ đối thoại sinh hoạt trị đất nước, việc mở cửa phát triển giao lưu quốc tế mặt kinh tế, văn hố trị, giớ Sự biến đổi nhanh chóng tình hình trị quốc tế, phát triển vũ bão cách mạng khoa học cơng nghệ… Điều đòi hỏi phải biết vận dụng chủ nghĩa Mác cách khoa học, hợp sáng tạo để đáp ứng đòi hỏi hội muốn tồn vươn lên tầm cao IV Kết luận Bất chấp thăng chầm lịch sử, từ đời đến nay,chủ nghĩa Mác-Lênin ln tỏ sức sống mãnh liệt Thực tiễn thành công thất bại công xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam giới minh chứng hùng hồn: chất khoa học nguồn gốc sức mạnh chủ nghĩa Mác-Lênin Từ đời nay, nhờ nắm vững vận dụng sáng tạo chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin mà đảng ta dẫn dắc cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Chủ nghĩa hội đổi Việt Nam chứng tỏ sức sống mãnh liệt ngày thu thành tự to lớn Điều trước hết bắt nguồn từ chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng cách sáng tạo điều khiện củ thể nước ta, vạch đường lối đắn cho nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Với tâm khắc phục khó khăn, với tinh thần khiên trì tích cực tìm tòi thử nghiệm, nhân dân ta không nao núng trước biến động khinh tế- hội Đảng ta tâm làm chuyển biến tư duy, nhận thức tư tưởng, xác định nhiều quan điểm, chủ trương, sách nhằm khác phục khủng hoảng tìm mội cách đưa đất nước phát triển theo đường XHCN Nhất định đảng ta lãnh đạo nhân dân ta xây dưng công chủ nghĩa hội thời kỳ đổi gắn với dân giàu nước mạnh, hội công Mục lục Trang Lời mở đầu I.Nội dung người II.Quan điểm chủ nghĩa mác người .8 a.Bản chất người .8 b.Con người chủ thể sinh động củ hội 14 III.Vai trò chủ nghĩa mác người đời sống hội 17 IV.Kết luận .22 ... vươn lên mặt, bước hoàn thiện nhân cách -Quan niệm người xã hội chủ nghĩa: Con người xã hội chủ nghĩa bao gồm người từ xã hội cũ để lại người sinh xã hội Con người sống chế độ xã hội chủ nghĩa. .. chủ nghĩa Mác - L nin người cá thể, thống mặt sinh học mặt xã hội Cái mà chủ nghĩa Mác - L nin làm lý luận người xã hội khơng mặt sinh học trước Và mà áp dụng vào xã hội Việt Nam, cách mạng xã. .. người von người Do vậy, hình thành quan hệ đắn người vai trò người phát triển xã hội nói chung, xã hội chủ nghĩa nói riêng vấn đề thiếu giới quan Mác - L nin Theo chủ nghĩa Mác - L nin người khái
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên lý con người về ðường lối chủ nghĩa của mác lê nin trong xã hội , nguyên lý con người về ðường lối chủ nghĩa của mác lê nin trong xã hội , III. Vai trò của chủ nghĩa Mác về con người trong đời sống xã hội.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn