lợi thế cạnh tranh quốc gia và mô hình kim cương

25 13 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:57

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I :LÝ THUYẾT VỀ LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA VÀ MƠ HÌNH VIÊN KIM CƢƠNG CỦA MICHAEL PORTER 1.1Một số khái niệm 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh: 1.1.2.Cạnh tranh quốc gia 1.2Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia Michael Porter 1.2.1 Tư tưởng chung: 1.2.2 Điều kiện yếu tố sản xuất thâm dụng: 1.2.3 Các điều kiện nhu cầu : 10 1.2.4 Các ngành hỗ trợ có liên quan 10 1.2.5 Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty 12 CHƢƠNG II : CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ THÚC ĐẨY LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA QUỐC GIA 15 2.Các sách phủ để thúc đẩy lực cạnh tranh quốc gia: 17 2.1Về sách vĩ mô: 18 2.2Chính sách vi mơ: 18 -Điều kiện yếu tố sản xuất: 18 -Điều kiện cầu: 19 -Các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan: 19 -Chíến lƣợc cấu cạnh tranh nội ngành: 19 CHƢƠNG III : ỨNG DỤNG MƠ HÌNH VIÊN KIM CƢƠNG ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 20 2.Các tác động sách đến lợi cạnh tranh ngành thủy sản Việt Nam 20 2.1.Về nhân tố sản xuất: 21 2.2.Về điều kiện cầu : 22 2.3.Về ngành hỗ trợ có liên quan: 23 2.4.Chiến lƣợc, cấu cạnh tranh công ty 24 KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, tồn cầu hóa ảnh hƣởng nhiều đến kinh tế giới Nó khiến cạnh tranh ngày trở nên mãnh liệt hơn, tác động đến quốc gia, doanh nghiệp hội nhập vào sân chơi lớn toàn cầu Một quốc gia muốn đứng vững phát triển trƣớc hết phải “biết mình, biết ta”, biết đâu sân chơi đó, biết có đƣợc lợi nhƣ để phát huy liên tục lợi để có đƣợc sức mạnh cạnh tranh thị trƣờng giới Thực tiễn cho thấy, quốc gia phát triển ln có yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh quốc gia họ Và họ quan tâm trì, nâng cao, chí tạo yếu tố cạnh tranh mà mơ hình viên kim cƣơng Michael Porter trình bày cuốn: “ Lợi cạnh tranh quốc gia” Trong đó, Michael Porter trình bày quan điểm cho rằng: “sự thịnh vƣợng quốc gia đƣợc tạo kế thừa” Và đề định thực nhằm mục đích phân tích tác động sách phủ tạo nên lợi cạnh tranh cho ngành thủy hải sản Việt Nam dựa mơ hình viên kim cƣơng Michael Porter Qua giúp hiểu rõ lợi cạnh tranh quốc gia bƣớc chân vào sân chơi quốc tế với tồn cầu hóa ngày sâu sắc CHƢƠNG I :LÝ THUYẾT VỀ LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA VÀ MƠ HÌNH VIÊN KIM CƢƠNG CỦA MICHAEL PORTER 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh kinh tế nói riêng khái niệm rộng có nhiêu cách hiểu khác Theo cách hiểu thơng thƣờng nhất, cạnh tranh thƣờng gắn với khái niệm mang tính ganh đua, thua K.Marx định nghĩa cạnh tranh “sự ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tƣ nhằm dành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu dùng hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngạch” Marx cho cạnh tranh đặc điểm bật kinh tế thị trƣờng nhân tố để tăng khả cạnh tranh tăng suất lao động, xí nghiệp phạm vi tồn xã hội Ở phạm vi cạnh tranh quốc gia, M.Porter nhấn mạnh tính cạnh tranh phụ thuộc vào suất quốc gia việc sử dụng ngƣờn lực ngƣời, tài nguyên vốn Cùng chung quan điểm cạnh tranh với Marx, M.Porter trọng tới tính sáng tạo đổi cạnh tranh, nhân tố cơng nghệ, nhân lực phƣơng thức sản xuất đóng vai trò thiết yếu Trong kinh tế nay, cạnh tranh không dừng lại nỗ lực chủ thể nhằm tiêu diệt đối thủ mà phải tạo giá trị gia tăng cao lạ cho khách hàng để khách hàng lựa chọn mà khơng đến với đối thủ Nói theo M.Porter cạnh tranh khơn đơn vƣơn lên vị trí tốt theo cách hiểu nhiều doanh nghiệp mà xây dựng độc đáo cho sản phẩm thƣơng hiệu Nhìn chung, cạnh tranh kinh doanh trình ganh đua hai đối thủ nhằm có đƣợc nguồn lực ƣu sản phẩm khách hàng phía mình, đạt đƣợc lợi ích tối đa 1.1.2 Cạnh tranh quốc gia Trong bối cảnh hội nhập tồn cầu hóa nay, cạnh tranh đƣợc biết đến phổ biến phạm vi toàn cầu, tức cạnh trnah quốc gia Nếu cấp độ cạnh tranh doanh nghiệp, cạnh tranh đẩy doanh nghiệp khỏi hoạt động kinh doanh họ không thành công cạnh tranh cấp độ quốc gia, điều khơng thể Chính lý nên số nhà kinh tế (P.Krugman, 1994) cho không tồn khái niệm cạnh tranh quốc gia Một số nhà kinh tế khác (M.Porter, 1990) tìm cách phân biệt cạnh trnah doanh nghiệp cạnh tranh quốc gia Cạnh tranh doanh nghiệp chủ yếu tồn tìm kiếm lợi nhuận sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế Trong đó, quốc gia, cạnh tranh đƣợc thể nâng cao mức sống dân cƣ cách tạo môi trƣờng kinh doanh hiệu nhằm khuyến khích doanh nghiệp nâng cao suất mơi trƣờng 1.2 Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia Michael Porter 1.2.1 Tư tưởng chung: Khái niệm lợi cạnh tranh quốc gia xuất từ thập niên 80 kỷ 20 nhƣng nỗ lực nhằm giải thích nguồn gốc lợi ích thƣơng mại quốc tế xuất từ kỷ 15 với học thuyết đời sau kể tới nhƣ Lý thuyết lợi tuyệt đối (Adam Smith, kỷ 18), Lý thuyết lợi so sánh (David Ricardor, kỷ 18) Cuộc thảo luận thuật ngữ cạnh tranh quốc gia bắt đầu lý thuyết lợi so sánh quốc gia nhƣ khác biệt công nghệ ngành Lý thuyết cho rằng, số quốc gia có lợi so sánh ngành sử dụng nhiều yếu tố sản xuất mà quốc gia dồi Và cần có lợi so sánh quốc gia thu đƣợc lợi ích từ ngoại thƣơng cho dù suất quốc gia thấp tất ngành Tuy nhiên giả thiết công nghệ đồng quốc gia, khơng có lợi kinh tế theo quy mơ, yếu tố sản xuất không dịch chuyển quốc gia Trong tác phẩm Lợi cạnh tranh quốc gia, Michael Porter khẳng định: “Sự thịnh vƣợng quốc gia đƣợc tạo kế thừa Nó khơng phát triển từ sẵn có tài ngun thiên nhiên, nguồn lao động, lãi suất hay giá trị tiền tệ …” Theo lý thuyết này, khả cạnh tranh quốc gia phụ thuộc vào lực ngành việc đổi nâng cấp quốc gia Lợi cạnh tranh đƣợc hiểu nguồn lực, lợi ngành, quốc gia mà nhờ có chúng doanh nghiệp kinh doanh thƣơng trƣờng quốc tế tạo số ƣu vƣợt trội hơn, ƣu việt so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Lợi cạnh tranh giúp cho nhiều doanh nghiệp có đƣợc “Quyền lực thị trƣờng” để thành công kinh doanh cạnh tranh Lợi cạnh tranh quốc gia thƣờng bị hiểu nhầm với lợi so sánh Lợi so sánh điều kiện đặc thù tạo ƣu khía cạnh quốc gia ngành kinh doanh quốc gia đó, nhƣ điều kiện tự nhiên, tài nguyên hay ngƣời Nguồn nhân công rẻ, tài nguyên dồi thƣờng đƣợc coi lợi so sánh nƣớc phát triển Tuy nhiên sở cho lợi cạnh tranh tốt chƣa đủ lợi cạnh tranh đảm bảo cho thành công thị trƣờng quốc tế Lợi cạnh tranh phải khả cung cấp giá trị gia tăng cho đối tƣợng có liên quan nhƣ: khách hàng, nhà đầu tƣ đối tác kinh doanh tạo giá trị gia tăng cao cho doanh nghiệp Cũng theo Micheal Porter, khả cạnh tranh quốc gia ngày phụ thuộc vào khả sáng tạo động ngành quốc gia Khi giới cạnh tranh mang tính chất tồn cầu hóa tảng cạnh tranh chuyển dịch từ lợi tuyệt đối hay lợi so sánh mà tự nhiên ban cho sang lợi cạnh tranh quốc gia đƣợc tạo trì vị cạnh tranh lâu dài doanh nghiệp thƣơng trƣờng quốc tế Khi tảng cạnh tranh chuyển dịch sang sáng tạo tri thức vai trò quốc gia tăng lên Lợi cạnh tranh quốc gia đƣợc tạo thông qua q trình địa phƣơng hóa cao độ Sự khác biệt giá trị quốc gia, văn hóa, cấu trúc kinh tế, thiết chế lịch sử, tạo nên ƣu định thành công cạnh tranh Các quốc gia thành công số ngành thị trƣờng tồn cầu mơi trƣờng nƣớc họ động, tiên phong nhiều sức ép Các Công ty họ thu đƣợc lợi so với đối thủ quốc tế nhờ việc có đối thủ mạnh nƣớc, nhờ có nhà cung cấp có khả nƣớc, nhờ phong phú nhu cầu khách hàng nƣớc liên kết chặt chẽ ngành phụ trợ Khả đƣợc thể liên kết bốn nhóm yếu tố Mối liên kết bốn nhóm tạo thành mơ hình có tên gọi mơ hình kim cƣơng Porter Các nhóm yếu tố điều kiện bao gồm: (1) Điều kiện thâm dụng: Một quốc gia xuất hàng hóa mà họ sử dụng tốt yếu tố thâm dụng nhƣ: vốn, lao động tài nguyên (2) Điều kiện cầu: Một quốc gia cạnh tranh mạnh có gia tăng nhu cầu sản phẩm dịch vụ (3) Các ngành cơng nghiệp có liên quan ngành công nghiệp hỗ trợ: Sự phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ với chi phí thấp kiến thức tốt thị trƣờng gia tăng khả cạnh tranh ngành công nghiệp sử dụng sản phẩm phụ trợ (4) Chiến lƣợc, cấu mức độ cạnh tranh nội ngành: Chiến luợc cơng ty có ảnh hƣởng lâu dài đến khả cạnh tranh tƣơng lai mục tiêu, chiến lƣợc cách thức tổ chức công ty ngành công nghiệp khác lớn quốc gia Mơ hình viên kim cƣơng đƣợc thể nhƣ sau: Chiến lƣợc, cấu môi trƣờng cạnh tranh Điều kiện yếu tố sản xuất thâm dụng Điều kiện nhu cầu Các ngành CN hỗ trợ có liên quan Hình 1.1 Mơ hình kim cƣơng 1.2.2 Điều kiện yếu tố sản xuất thâm dụng: Theo lý thuyết kinh tế tiêu chuẩn, nhân tố sản xuất – lao động , đất đai, tài nguyên thiên nhiên, vốn, sở hạ tầng – định đến dòng thƣơng mại Một quốc gia xuất hàng hóa mà sử dụng nhiều nhân tố mà quốc gia tƣơng đối dƣ thừa Học thuyết có nguồn gốc từ thời Adam Smith David Ricardo đƣợc gắn chặt với kinh tế học cổ điển, điều kiện tốt không đầy đủ hồn cảnh xấu khơng xác Trong ngành kinh tế mà tạo xƣơng sống cho kinh tế tiên tiến nào, quốc gia khơng kế thừa mà thay vào tạo nhân tố sản xuất quan trọng nhất- ví dụ nhƣ nguồn nhân lực có kỹ hay sở khoa học Hơn nguồn dự trữ nhân tố mà quốc gia có đƣợc thời điểm cụ thể quan trọng so với tốc độ tính hiệu mà quốc gia tạo ra, nâng cấp sử dụng nhấn tố ngành cụ thể Các nhân tố sản xuất quan trọng nhân tố mà liên quan đến khoản đầu tƣ lâu dài khổng lố đƣợc chun mơn hóa Các nhân tố bản, ví dụ nhƣ lực lƣợng lao động hay nguồn nhiên liệu địa phƣơng, không tạo lợi ngành thâm dụng tri thức Các cơng ty tiếp cận nhân tố cách dễ dàng thơng qua tồn cầu hóa hay bỏ qua nhân tố thông qua công nghệ Trái với hiểu biết thơng thƣờng, việc đơn giản có đƣợc lực lƣợng lao động nói chung ngƣời có trình độ trung học hay chí đại học khơng tƣợng trƣng cho lợi cạnh tranh quốc gia cạnh tranh quốc tế đại Để hỗ trợ cho lợi cạnh tranh, nhân tố phải đƣợc chun mơn hóa cao độ cho nhu cầu cụ thể ngành- định chế khoa học chun mơn hóa quang học, nguồn vốn mạo hiểm nhằm tài trợ cho cộng ty phần mềm Những nhân tố khan hơn, khó khăn cho đối thủ cạnh tranh nƣớc mơ – chúng đòi hỏi khoản đầu tƣ bền vững để tạo Các quốc gia thành công ngành mà họ đặc biệt giỏi việc tạo nhân tố Lợi cạnh tranh tạo từ diện định chế có đẳng cấp giới mà trƣớc tiên tạo nhân tố chun mơn hóa sau không ngừng hoạt động nhằm cải tiến nhân tố Những bất lợi trở thành lợi điều kiện sau Thứ nhất, chúng phải gởi đến cơng ty tín hiệu xác tình mà lan sang quốc gia khác, qua trang bị cho cơng ty khả đổi trƣớc đối thủ nƣớc Thứ hai hoàn cảnh thuận lợi nơi khác hình viên kim cƣơng, điều phải tính đến áp dụng cho toàn nhân tố Một điều kiện tiên khác mục tiêu công ty mà dẫn đến cam kết lâu dài ngành Khơng có cam kết nhƣ diện cạnh tranh tích cực cơng ty theo đƣờng tƣơng đối dễ dàng xung quanh bất lợi thay sử dụng bất lợi nhƣ kích thích cho việc đổi 1.2.3 Các điều kiện nhu cầu : Các điều kiện nhu cầu nƣớc giúp cho việc xây dựng lợi cạnh tranh phân khúc ngành cụ thể lớn hay dễ nhận biết thị trƣờng nội địa so với thị trƣờng nƣớc Các phân khúc thị trƣờng lớn quốc gia nhận đƣợc ý nhiều từ công ty quốc gia đó; cơng ty chấp nhận phân khúc nhỏ hấp dẫn nhƣ ƣu tiên thấp Quan trọng phối hợp thân phân khúc, chất ngƣời mua nội địa Các công ty quốc gia giành đƣợc lợi cạnh tranh ngƣời mua nƣớc ngƣời mua có yêu cầu cao tinh tế, phức tạp giới cho sản phẩm hay dịch vụ Những ngƣời mua tinh tế đòi hỏi cao cung cấp hiểu biết nhu cầu khách hàng cao cấp; họ gây áp lực buộc công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn cao; họ thúc đẩy công ty phải cải thiện, đổi nâng cấp thành phân khúc cao cấp hơn.Cũng nhƣ điều kiện nhân tố, điều kiện nhu cầu tạo lợi qua việc buộc công ty phải phản ứng với thách thức khắc nghiệt Tổng quát hơn, công ty quốc gia tiên liệu trƣớc xu hƣớng tồn cầu giá trị quốc gia lan tỏa – nghĩa là, quốc gia xuất giá trị sở thích giống nhƣ sản phẩm Ví dụ, thành cơng quốc tế công ty Hoa Kỳ thực phẩm ăn nhanh thẻ tín dụng phản ánh khơng mong muốn ngƣời Mỹ tiện lợi mà lan tỏa sở thích đến phần lại giới Các quốc gia xuất giá trị sở thích thông qua phƣơng tiện truyền thông, thông qua việc đào tạo ngƣời nƣớc ngồi, thơng qua ảnh hƣởng trị, thơng qua hoạt động nƣớc ngồi, thơng qua ảnh hƣởng trị, thơng qua hoạt động nƣớc ngồi cơng dân công ty họ 1.2.4 Các ngành hỗ trợ có liên quan Định tố lớn thứ ba lợi quốc gia diện quốc gia ngành hỗ trợ có liên quan mà có khả cạnh tranh quốc tế Các nhà cung ứng có khả cạnh tranh quốc tế nƣớc chủ nhà tạo lợi cạnh tranh ngành hạ nguồn theo nhiều cách thức khác Thứ nhất, họ cung cấp yếu tố đầu vào giá rẻ theo cách thức hữu hiệu, nhanh chóng đơi ƣu tiên Tuy nhiên, có tầm quan trọng nhiều so với khả tiếp cận đơn đến họp phần máy móc lợi mà ngành hỗ trợ có liên quan nƣớc chủ nhà tạo việc đổi việc đổi nâng cấp- lợi dựa vào mối quan hệ công việc chặt chẽ gần gũi Những nhà cung ứng ngƣời sử dụng cuối nằm gần tận dụng tuyến liên lạc ngắn, dòng thơng tin nhanh chóng thƣờng xuyên, trao đổi ý tƣởng đổi diễn Các công ty có hội gây ảnh hƣởng đến nỗ lực kỹ thuật nhà cung ứng phục vụ nhƣ điểm thử nghiệm cho công việc nghiên cứu phát triển, qua đẩy nhanh nhịp độ đổi Các cơng ty quốc gia hƣởng lợi nhều thân nhà cung ứng công ty cạnh tranh tồn cầu Việc cơng ty hay quốc gia tạo nhà cung ứng „bị nắm giữ‟ mà hoàn toàn phụ thuộc vào ngành nƣớc bị ngăn không cho phục vụ đối thủ cạnh tranh nƣớc rốt tự làm hại Vì lẽ đó, quốc gia khơng cần phải có khả cạnh tranh tất ngành cung ứng cơng ty nhằm tạo đƣợc lợi cạnh tranh Các cơng ty sẵn sàng sử dụng nguyên liệu, hợp phần công nghệ từ nƣớc ngồi mà khơng có ảnh hƣởng đáng kể đến đổi hay hiệu hoạt động sản phẩm ngành Điều tƣơng tự với công nghệ đƣợc phổ biến khác- ví dụ nhƣ hàng điện tử hay phần mềm- nơi mà ngành đại diện cho khu vực ứng dụng hẹp Khả cạnh tranh nƣớc chủ nhà ngành có liên quan tạo lợi ích tƣơng tự: dòng thơng tin trao đổi kỹ thuật đẩy nhanh tốc độ đổi nâng cấp Một ngành có liên quan nƣớc chủ nhà làm gia tăng khả mà công ty nắm bắt kỹ mới, cung cấp nguồn ngƣời tham gia mà mang lại cách tiếp cận cạnh tranh 1.2.5 Chiến lược, cấu cạnh tranh cơng ty Các tình bối cảnh quốc gia tạo xu mạnh mẽ cách thức mà công ty đƣợc tạo ra, tổ chức quản lý, nhƣ chất cạnh tranh nƣớc nhƣ Ví dụ, Ý, công ty cạnh tranh quốc tế thành công thƣờng doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa mà thuộc sở hữu tƣ nhân hay hoạt động giống nhƣ gia đình mở rộng; trái lại, Đức, cơng ty có xu hƣớng tn theo thứ bậc chặt chẽ thông lệ tổ chức quản lý, nhà quản lý cao cấp thƣờng có tảng kiến thức kỹ thuật Khơng có hệ thống quản lý phù hợp toàn cầu – quyến rũ với cách quản lý ngƣời Nhật Khả cạnh tranh ngành cụ thể tạo từ hội tụ thông lệ quản lý phƣơng thức tổ chức đƣợc ƣa thích quốc gia nguồn lợi cạnh tranh ngành Các quốc gia khác biệt đáng kể mục tiêu mà cơng ty cá nhân tìm kiếm nhằm đạt đƣợc Mục tiêu công ty phản ánh đặc trƣng thị trƣờng vốn nƣớc thơng lệ trả lƣơng thƣởng cho nhà quản lý Các công ty hoạt động tốt ngành trƣởng thành, nơi mà khoản đầu tƣ liên tục vào hoạt động nghiên cứu phát triển sở vật chất vô quan trọng nhƣng lợi tức mang lại khiêm tốn Động cá nhân việc thực mở rộng kỹ quan trọng lợi cạnh tranh Tài xuất chúng nguồn lực khan quốc gia Thành công quốc gia phần lớn phụ thuộc vào loại hình giáo dục mà ngƣời tài quốc gia lựa chọn, nơi mà họ làm việc, cam kết nỗ lực họ Mục tiêu mà định chế giá trị quốc gia đặt cho cá nhân cơng ty mình, uy tín mà quốc gia gắn với số ngành định, hƣớng dẫn dòng vốn nguồn nhân lực- mà, đến lƣợt mình, ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu hoạt động có khả cạnh tranh số ngành định Các quốc gia có xu hƣớng cạnh tranh hoạt động mà dân chúng say mê tùy thuộc vào hoạt động mà từ ngƣời hùng quốc gia lên Sự diện đối thủ cạnh tranh nƣớc hùng mạnh tác nhân kích thích cuối mạnh mẽ cho tạo trì lợi cạnh tranh Điều với quốc gia nhỏ, ví dụ nhƣ Thụy Sỹ, nơi mà cạnh tranh giữ công ty dƣợc phẩm quốc gia này, Hoffman- La Roche, Ciba – Geigy Sandoz góp phần tạo vị đứng đầu tồn giới Trong tất điểm hình thoi, cạnh tranh nƣớc yếu tố quan trọng tác động kích thích mạnh mẽ tất yếu tố khác Sự hiểu biết thông thƣờng lập luận cạnh tranh nƣớc lãng phí: dẫn đến lặp lại nỗ lực ngăn ngừa cơng ty đạt đƣợc tính hiệu tăng theo quy mô “Giải pháp đắn” phải o bế hay hai công ty “vô địch” quốc gia, cơng ty có quy mơ sức mạnh để đối phó với đối thủ cạnh tranh nƣớc ngồi, đảm bảo cho công ty nguồn lực cần thiết, với ban ơn phủ Tuy nhiên phần lớn nhà vô địch quốc gia khơng có khả cạnh tranh, cho dù đƣợc trợ cấp hỗ trợ mạnh từ phía phủ họ Trong nhiều ngành bật mà có cơng ty cạnh tranh nƣớc, ví dụ nhƣ hàng khơng viễn thơng, phủ đóng vai trò to lớn việc bóp méo cạnh tranh Tính hiệu tĩnh quan trọng nhiều so với cải thiện mang tính động, mà có cạnh tranh nƣớc thúc đẩy Sự cạnh tranh nƣớc giống nhƣ ganh đua nào, tạo áp lực lên công ty buộc họ phải đổi cải thiện Các đối thủ cạnh tranh địa phƣơng thúc đẩy lẫn nhằm giảm chi phí, cải thiện chất lƣợng dịch vụ, tạo sản phẩm quy trình Nhƣng khơng giống nhƣ ganh đua với đối thủ cạnh tranh nƣớc ngoài, mà có xu hƣớng thuộc phân tích cách xa, tranh đua nƣớc thƣờng xa cạnh tranh kinh tế kinh doanh túy để trở nên mang tính cá nhân cách mãnh liệt Sự tập trung địa lý đẩy mạnh quyền cạnh tranh nƣớc Kiểu hình phổ biến đáng ngạc nhiên toàn giới.: công ty làm đồ trang sức Ý đƣợc đặt xung quanh hai thị trấn, Arezzo Valenza Po; công ty làm dao kéo Solingen, Tây Đức Seki, Nhật Bản… Sự ganh đua có mức độ địa phƣơng hóa cao mãnh liệt Và ganh đua mãnh liệt tốt Ngồi ra, có hai nhân tố ảnh hƣởng đến hệ thống quốc gia lợi cạnh tranh hội nhà nƣớc Cơ hội kiện nằm ngồi tầm kiểm sốt doanh nghiệp thƣờng nằm bên quản lý của nhà nƣớc, quốc gia xét, ví dụ nhƣ phát minh túy, đột phá kỹ thuật bản, chiến tranh, biến chuyển trị bên ngồi thay đổi nhu cầu thị trƣờng nƣớc Yếu tố hội tạo gián đoạn, làm thức tỉnh tái cấu trúc ngành nghề cung cấp hội cho doanh nghiệp quốc gia loại bỏ doanh nghiệp quốc gia khác Cơ hội đóng vai trò quan trọng việc thay đổi lợi cạnh tranh nhiều ngành nghề Nhân tố cuối nhà nƣớc Chính quyền cấp cải tiến hay giảm thiểu lợi quốc gia Có thể thấy vai trò rõ cách kiểm tra xem sách ảnh hƣởng nhƣ đến nhân tố định Chính sách chống độc quyền (antitrust) ảnh hƣởng đến cạnh tranh nƣớc Các quy định thay đổi điều kiện nhu cầu thị trƣờng nƣớc Đầu tƣ vào giáo dục thay đổi điều kiện nhân tố sản xuất Chi ngân sách kích thích ngành nghề bổ trợ có liên quan Nếu thực sách mà khơng cân nhắc liệu chúng có ảnh hƣởng đến tồn hệ thống nhân tố định dẫn đến khả làm giảm lợi quốc gia thay gia tăng lợi cạnh tranh Các nhân tố tác động qua lại với nhƣ hệ thống tƣơng quan, tạo lợi hay bất lợi sức mạnh cạnh tranh quốc gia Và để thấy rõ điều này, qua phần tiếp theo, tìm hiểu tác động sách phủ nhân tố nhƣ CHƢƠNG II : CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ THÚC ĐẨY LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA QUỐC GIA Đánh giá lực cạnh tranh Việt Nam Theo Diễn đàn Kinh tế giới - Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2009 Thứ hạng Việt Nam xếp theo số lực cạnh tranh tổng hợp 75 133 quốc gia, giảm bậc so với 2008 Thứ hạng năm 2008, 2007 lần lƣợt 70/134 68/131 Bảng thứ hạng lực cạnh tranh tổng hợp Việt Nam số năm gần đây: NĂM 2005 2006 2007 2008 2009 GIC 74/11 77/12 68/13 70/13 75/13 Bảng 1.1 Thứ hạng lực cạnh tranh tổng hợp Việt Nam Bảng thống kê cho thấy thứ hạng Việt Nam theo số lực cạnh tranh tổng hợp năm 2009 tiếp tục đà suy giảm từ 2007 tụt bậc so với năm 2008 Trên xếp hạng, Thụy Sĩ chiếm vị trí đầu số 133 kinh tế báo cáo Do khủng hoảng tài chính, Mỹ từ vị trí số tồn cầu rớt xuống thứ 2, nƣớc top 10 Singapore, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Nhật Bản, Canada Hà Lan Trong nhóm nƣớc phát triển, Trung Quốc khẳng định vị trí đầu top 30, kinh tế khác nhƣ Braxin Ấn Độ tăng bậc lên thứ 49, Braxin tăng bậc lên hạng 56, riêng Nga tụt 12 hạng xuống vị trí thứ 63 Theo đánh giá Diễn đàn Kinh tế giới, năm 2009, Việt Nam có cải thiện nhiều tiêu chí, đặc biệt quy mơ thị trƣờng (hạng 38), hiệu thị trƣờng lao động (hạng 38), nhiều tiêu chí cụ thể có thứ hạng cao Tuy nhiên, số lực cạnh tranh tổng hợp 2009 Việt Nam chƣa đƣợc cải thiện giảm bậc so với 2008, chủ yếu số ổn định kinh tế vĩ mô bị đánh tụt từ hạng 70 xuống 112 làm tác động mạnh tới kinh tế khả cạnh tranh Vấn đề thiếu ổn định kinh tế vĩ mô thâm hụt thƣơng mại tăng, kinh tế phát triển nóng biểu rõ nét nhất; đến việc đồng tiền giá làm giảm niềm tin giới đầu tƣ Điều đáng suy nghĩ nhiều quốc gia phát triển, có mức tăng trƣởng dƣơng (Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin…) cải thiện lực cạnh tranh Việt Nam lại tụt hạng bậc Điều có nghĩa Việt Nam tự đánh hội sóng tăng trƣởng hậu khủng hoảng Bên cạnh yếu chậm khắc phục nhƣ sở hạ tầng (hạng 94), trình độ thị truờng tài (hạng 82), giáo dục bậc cao (hạng 92), sẵn sàng công nghệ (hạng 73) So sánh thứ hạng số tiêu lực cạnh tranh Việt Nam năm 2008 với 2009 Chỉ tiêu 2008 2009 Chỉ số lực cạnh tranh tổng hợp 70/134 75/133 Thể chế 71 63 Cơ sở hạ tầng 93 94 Ổn định kinh tế vĩ mô 70 112 Y tế giáo dục 84 76 Giáo dục bậc cao 98 92 Hiệu thị trƣờng hàng hóa 70 67 Hiệu thị trƣờng lao động 47 38 Trình độ thị trƣờng tài 80 82 Sẵn sàng công nghệ 79 73 Quy mô thị trƣờng 40 38 Trình độ kinh doanh 84 70 Đổi 57 44 Bảng 1.2 So sánh thứ hạng số tiêu lực cạnh tranh Việt Nam năm 2008-2009 Về sở hạ tầng, Việt Nam có tiến lớn viễn thông (hạng 37), nhƣng yếu chất lƣợng hạ tầng điện, đƣờng bộ, cảng biển (đề xếp hạng 100) Về giáo dục, Việt Nam yếu hầu hết số nhƣ chất lƣợng giáo dục (hạng 120), số lƣợng sinh viên (hạng 106) chi phí giáo dục (hạng 100) Đáng lƣu ý, Diễn đàn Kinh tế đánh giá cao số đổi Việt Nam, có nhiều tiêu đƣợc xếp hạng tƣơng đối cao nhƣ lực đổi (hạng 41), tiêu Chính phủ cho khoa học cơng nghệ (hạng 21)… Mặc dù số cạnh tranh tổng hợp toàn cầu năm 2009 Việt Nam chƣa có cải thiện nhƣng Diễn đàn Kinh tế giới đánh giá Việt Nam có nhiều tiến việc cải thiện lực cạnh tranh kể từ 2001 (năm Việt Nam đƣợc Diễn đàn Kinh tế xếp hạng), chí trung dài hạn, Việt Nam có nhiều điểm mạnh có tiềm tăng trƣởng cao “rất giống với Trung Quốc” Qua báo cáo lực cạnh tranh tồn cầu Diễn đàn Kinh tế giới, rút số nhận xét lực cạnh tranh Việt Nam: - Mặc dù số đánh giá Diễn đàn Kinh tế giới chƣa phản ánh hết đƣợc lực cạnh tranh Việt Nam, tiềm phát triển trung dài hạn, song phần phản ánh đƣợc thực tế chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Việt Nam hạn chế Việt Nam có cải thiện số yếu tố tác động tới tăng trƣởng kinh tế (nhƣ đổi mới, lao động, quy mô thị trƣờng…) nhƣng chƣa có nhiều cải thiện yếu tố tác động suất khả cạnh tranh quốc gia nhƣ:cơ sở hạ tầng, chất lƣợng nhân lực thể chế - Tiến trình cải cách, nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam hƣớng, chậm so với nhu cầu phát triển thân kinh tế nhƣ so với tốc độ cải cách quốc gia phát triển khác Nhìn lại quốc gia ASEAN đƣợc xếp hạng, số cạnh tranh tổng hợp Việt Nam xếp Philippin (hạng 87), Campuchia (hạng 110) có khoảng cách xa với nhiều nƣớc nhƣ Singapore (3), Malayxia (24), Bruney (32), Thái Lan (36), Inđơnêxia (54) Các sách phủ để thúc đẩy lực cạnh tranh quốc gia: Theo mơ hình viên kim cƣơng lợi cạnh tranh Micheal Porter sách mà phủ áp dụng để tạo lợi cạnh tranh quốc gia là: 2.1 Về sách vĩ mơ: - Tăng cƣờng hợp tác với nƣớc lĩnh vực kinh tế, trọng vào việc thu hút vốn đầu tƣ từ nƣớc ngồi vào Việt Nam thơng qua nguồn vốn FDI, tận dụng nguồn tài nguyên dồi với trữ lƣợng lớn - Chú trọng xây dựng sở hạ tầng nƣớc nhằm tạo hấp dẫn cho nƣớc đầu tƣ vào Việt Nam - Tận dụng lực lƣợng lao động dồi dào, tậo trung đào tạo tầng lớp lao động có tay nghề nhằm tặng lợi cạnh tranh quốc gia Tuy nhiên điều chƣa lợi cạnh tranh Việt Nam, phụ thuọc vào chất lƣợng lao động - Tăng cƣờng xuất sản phẩm mà Việt Nam có lợi thí dụ sản phẩm may mặc, thuỷ hải sản, thủ công mỹ nghệ, nông sản - Ổn định kinh tế nƣớc, kìm chế lạm phát, giảm tỉ lệ thất nghiệp, chuyển dịch ngành nghề có lao động thủ cơng chủ yếu sang ngành có lao động kỹ thuật cao - Ổn định chế tỉ giá hối đoái nhằm tạo an tâm cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu - Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo ràng buộc chắn nhƣ vị quốc gia trƣờng quốc tế 2.2 Chính sách vi mơ: Theo mơ hình lợi cạnh tranh Micheal Porter sách nhà nƣớc cần trực tiếp hỗ trợ cho vấn đề sau: - Điều kiện yếu tố sản xuất:  Nhà nƣớc cần có sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng, có tri thức trình độ kỹ thuật cao tạo đƣợc lợi cạnh tranh nguồn lực quốc gia với Vì nguồn lực có chất lƣợng cao tạo sản phẩm mang lại nhiều giá trị thặng dự tạo lợi cho quốc gia lâu dài bền vững  Tập trung nguồn tài nƣớc vận hành hiệu qủa, tránh lãng phí kiểm sốt, đặc biệt sử dụng nguồn tài đảm bảo việc, mục đích  Xây dựng hệ thống sở hạ tầng tốt để thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, nhƣ làm cho ngành cơng nghiệp đại tƣơng lai - Điều kiện cầu:  Với dân số 85 triệu ngƣời, Thị trƣờng Việt Nam có lƣợng cầu lớn chủng loại hàng hoá, Nhà nƣớc cần giúp doanh nghiệp thơng tin, nhƣ định hƣóng sản xuất nhằm phục vụ vho nhu cầu thật tốt nhằm tiết kiệm tài nguyên bị lãng phí  Nhà nƣớc cần khuyến khích ngành cạnh tranh để tạo động phát triển, nhiên phải tránh việc cạnh tranh không lành mạnh định hƣớng sai lệch gây hậu khôn lƣờng - Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ có liên quan:  Hỗ trợ doanh nghiệp việc tìm kiếm nguồn đầu vào  Hỗ trợ doanh nghiệp kỹ thuật, phƣơng pháp khoa học sản xuất kinh doanh để tạo suất cao hơn, tạo nhiều giá trị tăng thêm  Hỗ trợ doanh nghiệp việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, cá thông tin phản hồi cần thiềt để việc kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu - Chíến lƣợc cấu cạnh tranh nội ngành:  Xây dựng chiến lƣợc phát triển ngành, cầu lại ngành cho hợp lý tạo cạnh tranh lành mạnh ngành  Tạo áp lực cạnh tranh nộ ngành tạo động cho doanh nghiệp vƣơn lên  Ƣu tiên chiến lƣợc phát triển ngành, nhằm tạo chuyên môn nhƣ đào tạo nguồn nhân lực có chất luợng phục vụ riêng cho ngành CHƢƠNG III : ỨNG DỤNG MƠ HÌNH VIÊN KIM CƢƠNG ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM Sơ lƣợc ngành thủy sản Việt Nam Thủy sản ngành kinh tế đem lại kim ngạch xuất cao cho Việt Nam, với tốc độ tăng trƣởng bình quân 18%/năm Năm 2008, xuất thủy sản đạt 4,5 tỉ USD với sản lƣợng 4,5 triệu Hiện nay, nƣớc có khoảng 120.000 tàu thuyền nghề cá Tổng diện tích sử dụng cho mục đích ni trồng thủy sản tồn quốc khoảng 1,1 triệu ha, với sản lƣợng (năm 2008) đạt 2,3 triệu tấn, cá tra, ba sa chiếm 1,3 triệu tấn, 450.000 tôm nƣớc lợ, lại mặt hàng thủy, hải sản khác Trong nƣớc xuất thủy sản giới, Việt Nam đƣợc coi nƣớc có tốc độ tăng trƣởng thủy sản nhanh nhất, với tốc độ tăng trƣởng trung bình giai đoạn1998-2008 đạt 18%/năm Kể từ năm 2001, Việt Nam có tên nhóm 10 nƣớc có xuất thủy sản mạnh giới Hiện nay, hàng thủy sản Việt Nam chiếm 3,7% thị phần giới 0,3% tổng kim ngạch toàn giới Theo qui ƣớc, nhóm sản phẩm có thị phần cao số đƣợc coi “vƣợt mức” tức có đủ lực cạnh tranh Ba khối thị trƣờng xuất thủy sản Việt Nam Nhật Bản, Mỹ EU với khoảng 60% tổng giá trị xuất thủy sản Ngoài ra, hàng thủy sản Việt Nam bắt đầu thâm nhập vào thị trƣờng phát triển nhƣ: Đông Âu, Trung Đông, châu Mỹ Các tác động sách đến lợi cạnh tranh ngành thủy sản Việt Nam Ngành thủy sản Việt Nam ngành kinh tế quan trọng chứng tỏ đƣợc ngành có sức mạnh cạnh tranh thị trƣờng quốc tế suốt thời gian qua Theo Michael Porter, lợi cạnh tranh ngành hay quốc gia tạo dựa yếu tố mơ hình viên kim cƣơng yếu tố phụ nhƣ trình bày phần Việt Nam không ngoại lệ, để phát triển ngành thủy sản tạo lợi cạnh tranh ngành thủy sản thị trƣờng quốc tế, phủ phân tích, xây dựng sách, chiến lƣợc để hỗ trợ tác động vào yếu tố Các tác động thấy qua yếu tố sau : 2.1 Về nhân tố sản xuất: - Về nhân tố bản, Việt Nam có bờ biển dài 3260 km, với 112 cửa sông, 3000 đảo lớn nhỏ, nhiều eo biển, hồ, đầm lầy, phá, triệu km2 diện tích vùng đặc quyền kinh tế Hơn nữa, Việt Nam nằm khu vực sinh thái nhiệt đới, bị nhiễm, nên nguồn lợi thuỷ sản đa dạng, phong phú, có khả tự hồi sinh cao Theo đánh giá chuyên gia kinh tế, kỹ thuật thuỷ sản, Việt Nam có 6000 lồi động vật đáy, 2038 lồi cá, mực đƣợc phân bố hầu hết vùng, với trữ lƣợng cao Khả khai thác cá vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam đạt triệu tấn/năm; tơm đạt 44 ngàn tấn/năm; mực nang đạt 64 ngàn tấn/năm; mực ống đạt gần 60 ngàn tấn/năm Để phát huy tiềm yếu tố trên, phủ thực sách sau : Đầu tƣ 1,340 tỷ đồng đƣa cá tra thành mũi nhọn xuất thủy sản Chính phủ phê duyệt đề án phát triển sản xuất cá tra vùng đồng sông Cửu Long đến năm 2020 Trong có nhiều nội dung nhƣ quy hoạch lại vùng sản xuất tiêu thụ sản phẩm, cách thức xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng sản xuất, xây dựng hệ thống thống kê phục vụ cơng việc dự báo tình hình sản xuất, tiêu thụ Với hỗ trợ phủ, mặt hàng cá tra gặp nhiều thuận lợi để trở thành mũi nhọn xuất thủy sản Việt Nam, tạo hội cho doanh nghiệp ngành tiếp tục tăng trƣởng Tiếp nhận khai thác có hiệu nguồn vốn hỗ trợ đầu tƣ ngân sách Nhà nƣớc, trái phiếu phủ, chƣơng trình dự án hỗ trợ từ nƣớc ngoài… - Về nhân tố tiên tiến, Việt Nam có đội ngũ lao động rẻ, dồi nhƣng trình độ lại thấp so với mặt chung, thiếu nghiêm trọng chuyên gia giỏi lao động lành nghề Các chuyên gia đầu ngành có chun mơn yếu so với khu vực, đồng thời khơng có phối hợp tốt ngƣời làm chun mơn phủ Do đó, sách phủ tác động vào yếu tố nhƣ sau : - Đầu tƣ vào giáo dục, thành lập viện nghiên cứu, trƣờng đại học thủy sản tỉnh thành nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, am hiểu quy trình tiêu chuẩn giới - Xây dựng mơ hình ni, đối tƣợng ni hiệu kinh tế cao hơn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, sản xuất cung ứng giống chất lƣợng cao, kỹ thuật chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch, hỗ trợ chi phí xét nghiệm, phòng trừ dịch tơm, vốn để doanh nghiệp thu mua nguyên liệu, hỗ trợ dầu bảo hiểm phƣơng tiện, lao động cho ngƣ dân 2.2 Về điều kiện cầu : Trong thời kỳ suy thoái, nhiều quốc gia sử dụng hàng rào kỹ thuật để bảo hộ thị trƣờng nƣớc Điều gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam Cá tra Việt Nam chịu nhiều ảnh hƣởng so với mặt hàng khác nhƣ tôm, mực, nghêu,… Đáng ý Nga, thị trƣờng chiếm tỷ trọng không nhỏ cấu thị trƣờng xuất Việt Nam, ngƣng nhập tháng đầu năm 2009 Sự gián đoạn khiến nhiều doanh nghiệp mạnh thị trƣờng Nga rơi vào tình trạng khó khăn Tại Italia Tây Ban Nha, báo chí đƣa tin khơng tốt cá tra, basa Việt Nam làm cho thị phần sản phẩm cá tra Việt Nam bị ảnh hƣởng đáng kể Từ Q3/2009, nhu cầu tiêu dùng giới bắt đầu tăng trƣởng với đà phục hồi kinh tế giới Bên cạnh đó, thị trƣờng Nga thức nhập cá tra, basa Việt Nam trở lại từ tháng 6/2009 Chính sách hỗ trợ lãi suất gói kích cầu phủ giúp doanh nghiệp thủy sản giảm bớt khó khăn giai đoạn khủng hoảng kinh tế Các doanh nghiệp thủy sản năm 2010 tiếp tục nhận đƣợc nhiều ƣu đãi vốn vay, thuế thu nhập doanh nghiệp Ngoài ra, VND xu hƣớng giảm giá so với USD lợi lớn cho doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam Ngoài ra, phủ có sách thúc đẩy thị trƣờng nội địa phát triển qua Festival Thủy sản Việt Nam Đó ngày hội nơng dân, ngƣ dân, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp thủy sản lĩnh vực hoạt động có liên quan, tạo tảng, tiến tới xây dựng thƣơng hiệu thủy sản Việt Nam Bên cạnh đó, phủ xúc tiến hiệp định nhƣ Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt – Nhật (VJEPA) vào đầu năm 2010 đƣợc triển khai đồng Do có 800 dòng sản phẩm nơng sản thủy sản Việt Nam vào Nhật Bản với thuế suất 0% Đây hội tốt cho doanh nghiệp chế biến thủy sản, đặc biệt doanh nghiệp xuất tơm, mặt hàng chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn tổng kim ngạch xuất thủy sản sang thị trƣờng Nhật Bản 2.3 Về ngành hỗ trợ có liên quan: Nhân tố Việt Nam khơng có nhiều lợi điểm, mà yếu điểm lớn nhƣ : - Hiện nhập liệu đầu vào cho ngành nuôi trồng thuỷ sản hầu nhƣ phải nhập - Các kỹ thuật công nghệ cho việc nuôi trồng phải cần chuyên gia nƣớc hỗ trợ tập đoàn lớn ta phải thuê mƣớn - Các nhu cầu trang thiết bị ngày cần thiết nhằm đạt tiêu chuẩn cao cho sản phẩm, nhƣng lực nƣớc ta cung cấp Do việc nhập cần thiết chi phí phải trả cao - Việc đào tạo đội ngũ nhân lực ngành hỗ trợ, nhƣ điện, hoá, sinh học, vận tải, quản trị chuỗi cung ứng hạn chế yếu Làm tăng thêm khó khăn cho doanh nghiệp Qua đó, sách phủ để thúc đẩy lợi cạnh tranh ngành thủy sản yếu tố nhƣ sau: - Hỗ trợ dầu bảo hiểm phƣơng tiện, lao động cho ngƣ dân - Đầu tƣ nâng cấp sở hạ tầng nhƣ: hoàn thiện cảng cá Bình Đại, nâng cấp cảng cá Ba Tri, đầu tƣ cảng cá An Nhơn, dự án dẫn nƣớc từ hồ chứa Ba Lai phục vụ nuôi tôm, nƣớc sinh hoạt cho ngƣ dân - Kêu gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, chế biến đông lạnh thủy sản khu công nghiệp - Xây dựng trại sản xuất cung ứng giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm xanh, cá tra, bống tƣợng, cá chẽm, cá mú, rô phi, sặt rằn 2.4 Chiến lƣợc, cấu cạnh tranh công ty Thực tế cho thấy doanh nghiệp nhà nƣớc ngành thủy sản thực tiến trình cổ phần hóa mạnh mẽ, nhằm nâng cao tính cạnh tranh thị trƣờng Hơn nữa, năm 2010, bắt đầu chứng kiến xu hƣớng mua bán – sáp nhập diễn nhiều ngành thủy sản Với số lƣợng nhiều, phần lớn doanh nghiệp ngành thủy sản có quy mơ vừa nhỏ, hoạt động sản xuất dàn trải… Trong áp lực cạnh tranh ngày cao, việc sáp nhập, liên kết giảm thiểu tác động việc cạnh tranh không lành mạnh thị trƣờng, nguyên liệu, giá cả… Việc sáp nhập giúp nâng cao khả tiết kiệm theo quy mô, cải thiện hiệu hoạt động Trong phần này, sách phủ hồn thiện hệ thống văn pháp luật theo hƣớng hội nhập với quốc tế nhƣ ban hành Luật đầu tƣ số 59/2005/QH11 luật doanh nghiệp số 60/2005/ QH11 Bên cạnh đó, phủ tâm thực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh thị trƣờng thúc đẩy doanh nghiệp tự tìm kiếm giải pháp tồn phát triển Điều giúp cho thị trƣờng ngành thủy sản trở nên sôi động hiệu KẾT LUẬN Trong phạm vi hẹp đề tài này, tơi trình bày lợi cạnh tranh quốc gia dựa vào tác động sách phủ lên yếu tố mơ hình viên kim cƣơng Và việc áp dụng mơ hình vào ngành thủy sản Việt Nam cho thấy góc độ vấn đề rộng lớn Để tóm lại lực cạnh tranh kinh tế quốc gia Việt Nam, dựa vào số vấn đề nhà chiến lƣợc xuất sắc giới nay, Michael Porter, ngƣời đến Việt Nam vào ngày 1/12/ 2008 để nói yếu tố cấu thành sức mạnh cạnh tranh Việt Nam nhƣ sau: “ Thứ , cần phải vƣợt lên dựa dẫm vào tăng trƣởng xuất Những tín hiệu ban đầu cho thấy tham vọng xây dựng Việt Nam trở thành địa điểm suất cao nâng cấp khu vực nội địa Thứ hai, Việt Nam phát triển khu vực cá nhân nƣớc mạnh mẽ độc lập Đó đồng nghĩa với việc phát triển q trình tƣ hữu hố quản lý Chính phủ, phát triển thị trƣờng tài Thứ ba, điều tối quan trọng cần phải giải điểm yếu chủ chốt môi trƣờng kinh doanh, nhƣ tính quan liêu tệ tham nhũng, với yếu sở hạ tầng Thứ tƣ, cần phải tập trung vào ngành kinh tế chủ chốt có ƣu thế, nhƣ du lịch, dệt may, giày dép, thuỷ hải sản dầu khí Và điều cuối cùng, cần phải thúc đẩy phát triển theo mức khác nhau: tỉnh nƣớc Việt Nam, khu vực Đông Dƣơng sau phải lấn dần sang khu vực Đơng Nam Á Đó đƣờng quan trọng cần theo.” TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm (2018) – Tài liệu giảng dạy môn Quản trị kinh doanh Quốc tế Lợi cạnh tranh quốc gia - Michael E Porter, 2008 Lý thuyết lợi tuyệt đối - Adam Smith Diễn đàn Kinh tế giới - Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2009 ... nghiệp cạnh tranh quốc gia Cạnh tranh doanh nghiệp chủ yếu tồn tìm kiếm lợi nhuận sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế Trong đó, quốc gia, cạnh tranh đƣợc thể nâng cao mức sống dân cƣ cách tạo môi... này, khả cạnh tranh quốc gia phụ thuộc vào lực ngành việc đổi nâng cấp quốc gia Lợi cạnh tranh đƣợc hiểu nguồn lực, lợi ngành, quốc gia mà nhờ có chúng doanh nghiệp kinh doanh thƣơng trƣờng quốc. .. quan Định tố lớn thứ ba lợi quốc gia diện quốc gia ngành hỗ trợ có liên quan mà có khả cạnh tranh quốc tế Các nhà cung ứng có khả cạnh tranh quốc tế nƣớc chủ nhà tạo lợi cạnh tranh ngành hạ nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: lợi thế cạnh tranh quốc gia và mô hình kim cương , lợi thế cạnh tranh quốc gia và mô hình kim cương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn