KINH tế VIỆT NAM và THÀNH PHỐ đà NẴNG

25 9 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:56

www.themegallery.com LOGO KINH TẾ PHÁT TRIỂN BÀI THUYẾT TRÌNH NHĨM ( 13 -24) KTPT_ NHÓM THÀNH VIÊN STT MSV Họ Tên 13 Bùi Thị Thùy Dương 14 Nguyễn Thị Giang 15 Mai Thị Duyên Hải 16 Vũ Thị Hằng NHÓM TRƯỞNG 17 Lý Thị Thúy Hằng 18 Đinh Thị Hằng 19 Vũ Thị Lệ Hằng 20 Nguyễn Thị Hằng 21 Lê Thị Hạnh 22 Trần Thị Hồng Hạnh 23 Nguyễn Thị Hiến 24 Đặng Thị Hiền KTPT_ NHÓM CHỦ ĐỀ: KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2010-2016 KTPT_ NHÓM PHẦN A: Số liệu thống kê Đà Nẵng nước theo số tiêu chí KTPT_ NHĨM   Quy mô dân số     Đà Nẵng   Cả nước Tốc độ tăng dân số tự nhiên Cơ cấu dân số nông thôn thành thị   Đà Nẵng  (%)   Việt Nam  (%)   NT  (%) TT  (%) TT  (%)   Đà Nẵng Cả nước   Triệu người % nước Triệu người 2011 0,946 1,0767 87,8604 1,13 0,97 12,93 87,07 31,55 2012 0,9663 1,0881 88,8093 1,23 0,99 12,83 87,17 31,83 2013 0,9868 1,0993 89,7595 1,31 0,99 12,71 87,29 32,17 67,83   2014 1,0077 1,1106 90,7289 1,27 1,03 12,73 87,27 33,1 66,9   2015 1,0288 1,1217 91,7133 1,1 0,94 12,89 87,11 33,88 2016(*) 1,0462 1,1128 92,6951 1,25 0,92 12,55 87,45 34,51 66,12   65,49 Nguồn: tổng cục thống kê VN NT  (%)   68,45   68,17   KTPT_ NHÓM 2.Bảng số liệu: GDPr, GDPn, GDPppp, GDP/người (Triệu đồng), GDP/người(USD), g( tốc độ tăng trưởng GDP   GDPr (tỷ đồng) GDPn (Tỷ đồng) GDPp pp (tỷ USD) GDP/người (triệu đồng/năm) GDP/ người (USD) g (tốc độ tăng trưởng GDP) (%) Đà Nẵng   Cả nước   Đà Nẵng Cả nước Đà Nẵn g Cả nước 36,595 31,64  2.75  1.517 13 5,89 2011 2.779.880 2.292.483 323,8 2012 3.245.419 2.412.778 323   36,54   1.748 9,1 5,25 2013 3.584.262 2.543.596 358,9 56,3 39,93   1.907 8,1 5,42 2014 3.937.856 2.695.796 509 60,24 43,40 2.705 2.052 9,28 5,98 2015 4.192.862 2.875.856   62,65 45,71 2.908 2.019   6,68 Sơ 2016   4.502.733     3.054.470 595     48,57       2.215       6,21 (Nguồn: tổng cục thống kê Việt Nam, https://kinhdoanh.vnexpress.net) KTPT_ NHÓM Bảng số liệu: GDP theo thành phần kinh tế (Nguồn tổng cục thống kê Việt Nam) KTPT _ NHÓM 3.Bảng số liệu: HDI, tỷ lệ hộ nghèo, GINI, tuổi thọ bình quân   2010 2012 2013 2014 2015 Sơ 2016 HDI   Cả nước             0,649 0,662 0,667 0,682 0,688 0,695 Tỷ lệ hộ nghèo (%) Đà Cả Nẵng nước 5,1 2,5 1,6 1,2 0,8 0,5 Nguồn : tổng cục thống kê VN 14,2 11,1 9,8 8,4 7,0 5,8 GINI Đà Nẵng Cả nước 0,39 0,35         0,433 0,424   0,430   0,436 Tuổi thọ bình quân Đà Cả Nẵng nước       75,5 75,6     75,6 72,9 73,0 73,1 73,2 73,3 73,39 KTPT_ NHÓM 4.Bảng số liệu: vốn đầu tư toàn xã hội Nguồn: tổng cục thống kê VN KTPT _ NHÓM Bảng số liệu: ICOR, tỷ lệ tiết kiệm –tỷ lệ đầu tư nước BẢNG (Nguồn: tổng cục thống kê Việt nam,worldbank.org, [3], [4]) KTPT _ NHĨM  Nợ nước ngồi Việt Nam BẢNG KTPT _ NHÓM 5.Các loại thuế Việt Nam THUẾ THUẾ Thuế thu nhập Thuế tiêu dùng Thuế tài sản Thuế nhà thầu nước ngồi KTPT _ NHĨM *Thuế thu nhập: *Thuế tiêu dùng: *Thuế tài sản: *Thuế nhà thầu – Thuế thu nhập – Thuế xuất khẩu, – Thuế tài nguyên nước doanh nghiệp thuế nhập – Thuế sử dụng đất – Thuế thu nhập cá – Thuế tiêu thụ đặc nông nghiệp nhân biệt – Thuế sử dụng đất – Thuế giá trị gia phi nông nghiệp tăng – Thuế chuyển – Thuế môi trường quyền sử dụng đất KTPT _ NHÓM Cơ cấu thu-chi ngân sách Việt Nam Bảng số liệu: thể cấu thu ngân sách,chi ngân sách VN (Nguồn: Tổng cục thống kê) Đơn vị: Nghìn tỷ đồng KTPT _ NHĨM KTPT _ NHĨM PHẦN B So sánh tình hình phát triển kinh tế Đà Nẵng so với nước KTPT _ NHÓM 1.Chỉ tiêu đánh giá thay đổi lượng a.GDP/ người Bảng thể thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) Đà Nẵng Cả nước (đơn vị: triệu/người/năm) (Nguồn tổng cục thống kê, http://www.baomoi.com) KTPT _ NHÓM b Tốc độ tăng trưởng kinh tế Bảng thể tốc độ tăng trưởng Đà Nẵng nước (Nguồn tổng cục thống kê, http://www.baomoi.com) 2.Cơ cấu ngành kinh tế Đà Nẵng nước năm 2013 ĐÀ NẴNG   Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ CẢ NƯỚC   Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ www.thmemgallery.com % 2,64 36,14 61,22 % 18,39 38,3 43,31 Company Logo KTPT _ NHÓM 3.Chỉ tiêu đánh giá tiến xã hội a.Tuổi thọ bình quân Bảng thể tuổi thọ bình quân Đà Nẵng Cả nước (đơn vị : tuổi) (Nguồn : tổng cục thống kê ) KTPT _ NHÓM b Tốc độ tăng dân số tự nhiên KTPT _ NHÓM c Tỷ lệ hộ nghèo d.Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT   20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 Đà Nẵng 96,7 99,54 98,31 98,35 87,19 Cả nước 98,97 97,98 98,75 93,85 95,72 Nguồn: tổng cục thống kê VN www.thmemgallery.com Company Logo e Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc so với tổng dân số phân theo địa phương   2010 2011 2012 2013 2014 2015 Đà Nẵng 47,3 49,8 49,7 51,2 51,9 50,9 Cả nước 56,4 57,3 57,9 58,2 58,1 57,6 Nguồn: tổng cục thống kê VN www.thmemgallery.com Company Logo www.themegallery.com LOGO ... KTPT_ NHÓM CHỦ ĐỀ: KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2010-2016 KTPT_ NHÓM PHẦN A: Số liệu thống kê Đà Nẵng nước theo số tiêu chí KTPT_ NHĨM   Quy mơ dân số     Đà Nẵng   Cả nước Tốc...   6,21 (Nguồn: tổng cục thống kê Việt Nam, https://kinhdoanh.vnexpress.net) KTPT_ NHÓM Bảng số liệu: GDP theo thành phần kinh tế (Nguồn tổng cục thống kê Việt Nam) KTPT _ NHÓM 3.Bảng số liệu:... Cả nước Tốc độ tăng dân số tự nhiên Cơ cấu dân số nông thôn thành thị   Đà Nẵng  (%)   Việt Nam  (%)   NT  (%) TT  (%) TT  (%)   Đà Nẵng Cả nước   Triệu người % nước Triệu người 2011 0,946 1,0767
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH tế VIỆT NAM và THÀNH PHỐ đà NẴNG , KINH tế VIỆT NAM và THÀNH PHỐ đà NẴNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn