đường lối đối ngoại của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay

23 69 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:56

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985) 1.1 Tình hình nước ta thời kì trước đổi 1.2.Tình hình giới 1.3 Chủ trương Đường lối đối ngoại Đảng 1.4 Kết việc thực đường lối đối ngoại nước ta .6 CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI ( 1986 - NAY) 2.1.Tình hình nước ta giới thời kì đổi .9 2.2 Quá trình hình thành phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi Đảng ta 11 2.3 Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam vấn đề đối ngoại 13 2.4 Kết việc thực đường lối đối ngoại nước ta sau 25 năm thực đường lối Đàng 18 KẾT LUẬN 23 Tài liệu tham khảo .24 Page PHẦN MỞ ĐẦU Thế giới kỷ XXI tiếp tục chứng kiến nhiều biến đổi phức tạp khó lường Tồn cầu hố tiếp tục phát triển sâu rộng tác động tới tất nước Các quốc gia lớn nhỏ tham gia ngày tích cực vào q trình hội nhập quốc tế Hồ bình, hợp tác phát triển xu lớn, phản ánh đòi hỏi xúc quốc gia, dân tộc trình phát triển Tuy nhiên, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố xẩy nhiều nơi với tính chất hình thức ngày đa dạng phức tạp Thế kỷ XXI mở hội to lớn chưa đựng nhiều thách thức Sau gần hai thập kỷ tiến hành công đổi đất nước, lực nước ta lớn mạnh lên nhiều Chúng ta có lợi lớn tình hình trị - xã hội ổn định Môi trường hồ bình, hợp tác, liên kết quốc tế xu tích cực giới tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam phát huy nội lực lợi so sánh, tranh thủ ngoại lực Tuy nhiên, phải đối mặt với nhiều thách thức lớn Nhằm phát huy thành tựu to lớn đạt gần hai thập kỷ tiến hành công Đổi vươn tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng Nhà nước Việt Nam tiếp tục kiên trì thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế với phương châm: Việt Nam sẵn sàng bạn đối tác tin cậy tất nước cộng đồng giới phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển Với nhận thức sâu sắc giới phải đối phó với vấn đề tồn cầu mà khơng nước tự đứng giải được, Việt Nam hợp tác chặt chẽ với nước, tổ chức quốc tế khu vực để giải thách thức chung dịch bệnh truyền nhiễm, đói nghèo, tội phạm xuyên quốc gia, ô nhiễm môi trường, buôn lậu ma túy, Những nỗ lực Việt Nam thể rõ tinh thần trách nhiệm bạn bè khu vực quốc tế, góp phần vào nghiệp chung nhân dân giới hòa bình, ổn định phát triển.Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao Page hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, phát huy sắc văn hóa dân tộc… Chính lý nhóm chúng tơi định nghiên cứu đề tài “ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ SAU NĂM 1975 ĐẾN NAY” để đưa nhìn nhận thức đường lối, chủ trương Đảng ngoại giao sau 35 năm đất nước thống Phần nội dung CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975 – 1985) Page 1.1 Tình hình nước ta thời kì trước đổi mới: Năm 1975 nước ta hồn tồn giải phóng, tổ quốc hòa bình, thống nhất, nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với khí dân tộc vừa giành thắng lợi vĩ đại Công xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt số thành tựu quan trọng Đây thuận lợi nước ta Nhưng mặt thuận lợi nước ta gặp vơ vàn khó khăn thời kì Chiến tranh vừa kết thúc dân tộc bắt tay vào công khắc phục hậu nặng nề 30 năm chiến tranh Cùng lúc này, chiến tranh biên giới Tây Nam với Campuchia, chiến biên giới phía Bắc với Trung Quốc làm suy giảm tiềm lực đất nước Bên cạnh đó, lực thù địch sử dụng âm mưu thâm độc phá hoại nước ta Đại hội Đảng lần V (3-1982) nhận định “Nước ta tình vừa có hòa bình vừa phải đương đầu với kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” Mặt khác tưởng chủ quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội thời gian ngắn dẫn đến khó khăn kinh tế xã hội Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh nói “Mười năm qua (19751985), phạm nhiều sai lầm việc xác định mục tiêu bước xây dựng sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo XHCN quản lý kinh tế Các giải pháp cụ thể định mức giá quản lý giá, đổi tiền bước việc điều chỉnh giá - lương tiền tiến hành thiếu chuẩn bị chu đáo, không phù hợp với tình hình thực tế Sai lầm lĩnh vực phân phối, lưu thông sai lầm nghiêm trọng lãnh đạo quản lý kinh tế năm năm qua (1980-1985)” 1.2.Tình hình giới: Trong giới, tiến nhanh chóng cách mạng khoa học – công nghệ thúc đẩy lực lượng sản xuất giới phát triển mạnh mẽ: Nhật Bản Tây Âu vươn lên trở thành hai trung tâm lớn kinh tế giới; xu chạy đua phát triển kinh tế dẫn đến cục diện hòa hỗn nước lớn Với thắng lợi cách mạng Việt Nam nước Đông Dương, hệ thống xã hội chủ nghĩa mở rộng phạm vi, phong trào cách mạng giới phát triển mạnh Đảng ta nhận định: Hệ thống nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh không ngừng; phong trào độc lập dân tộc phong trào cách Page mạng giai cấp công nhân đà phát triển mạnh Tuy nhiên, đến thập kỉ 70, tình hình kinh tế - xã hội nước xã hội chủ nghĩa xuất trì trệ ổn định Trong nước xã hội chủ nghĩa xuất mâu thuẫn bất đồng Tình hình Đơng Nam Á có chuyển biến Sau năm 1975, Mỹ rút quân khỏi Đông Nam Á lục địa: khối quân SEATO tan rã; ngày 24 – – 1976, nước ASEAN ký hiệp ước thân thiện hợp tác Đông Nam Á (gọi tắt hiệp ước Bali), mở cục diện hòa bình hợp tác khu vực 1.3 Chủ trương đường lối đối ngoại Đảng: Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976), Đảng ta xác định nhiệm vụ đối ngoại “ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật, củng cố quốc phòng, xây dựng sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội nướ ta” Trong quan hệ với nước, Đại hội IV chủ trương củng cố tăng cường tình đồn kết chiến đấu quan hệ quan hệ hợp tác với tất nước xã hội chủ nghĩa; bảo vệ phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia; sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với nước khu vực; thiết lập mở rộng quan hệ bình thường Việt Nam với tất nước sở tơn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳnglợi Từ năm 1978, Đảng ta điều chỉnh số chủ trương, sách đối ngoại như: Chú trọng củng cố tăng cường hợp tác mặt với Liên Xô, coi quan hệ với Liên Xơ đá tảng sách đối ngoại Việt Nam ; nhấn mạnh yêu cầu sức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào bối cảnh vấn đề Campuchia diễn biến phức tạp; chủ trương góp phần xây dựng khu vực Đơng Nam Á hòa bình tự do, trung lập ổn định; đề yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3-1982), Đảng ta xác định: Công tác đối ngoại phải trở thành mặt trận chủ động, tích cực đấu tranh nhằm làm thất bại sách lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta Về quan hệ với nước, Đảng tiếp tục nhấn mạnh đoàn kết hợp tác tồn diện với Liên Xơ ngun tắc, chiến lược ln đá tảng sách đối ngoại Việt Nam; xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa Page sống vận mệnh ba dân tộc; kêu gọi nước ASEAN nước Đông Dương đối thoại thương lượng để giải trở ngại hai bên, nhằm xây dựng Đơng Nam Á thành khu vực hòa bình ổn định; chủ trương khơi phục quan hệ bình thường với Trung Quốc sở nguyên tắc tồn hòa bình; chủ trương thiết lập mở rộng quan hệ bình thường mặt nhà nước, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.Với tất nước khơng phân biệt chế độ trị xã hội sở tôn trọng, độc lập chủ quyền , bình đẳnglợi Trên thực tế cho thấy, ưu tiên sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn (1975-1986) xây dựng mối quan hệ hợp tác tồn diện với Liên Xơ nước xã hội chủ nghĩa; củng cố tăng cường đoàn kết hợp tác với Lào Campuchia; mở rộng quan hệ hữu nghị với nước không liên kết không phát triển; đấu tranh với bao vây, cấm vận lực thù địch 1.4 Kết việc thực đường lối đối ngoại nước ta 1.4.1.Kết ý nghĩa: Trong 10 năm trước đổi mới, quan hệ đối ngoại Việt Nam với nước xã hội chủ nghĩa tăng cường, đặc biệt với Liên Xơ Ngày 29-6-1978, ViệtNam gia nhập hội đồng tương trợ ki nh tế (khối SEV) Viện trợ hàng năm kim ngạch buôn bán Việt Nam với Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa khác khối SEV tăng (riêng ngoại thương chiếm 70 đến 80% kim ngạch buôn bán Việt Nam) Ngày 31-11-1978, Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị hợp tác toàn diện với Liên Xô Thực chủ trương mở rông quan hệ với nước, tổ chức quốc tế, từ năm 1975 đến năm 1977, nước ta thiết lập quan hệ ngoâi giao với 23 nước; ngày 15-9-1976, Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên thức quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); ngày 21-9-1976 tiếp nhận ghế thành viên thức ngân hàng giới (WB) ); ngày 23-9-1976 gia nhập ngân hàng châu Á (ADB) ); ngày 20-9-1977 tiếp nhận ghế thành viên Liên hợp quốc; tham gia tích cực hoạt động phong trào không liên kết… kể từ năm 1977, số nước mở quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam Với nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á, cuối năm 1976, Philppin Thái Lan nước cuối tổ chức ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (tuy nhên, từ năm 1979, lấy cớ kiện Campuchia, Page nước ASEAN tham gia liên minh thực bao vây cô lập Việt Nam) Những kết đối ngoại có ý nghĩa quan trọng cách mạng Việt Nam Sự tăng cường hợp tác toàn diện với nước xã hội chủ nghĩa mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế kể với nước hệ thống xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tranh thủ nguồn viện trợ đáng kể góp phần vào việc khơi phục đất nước sau chiến tranh; Việc trở thành thành viên thức quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng giới, ngân hàng phát triển Châu Á trở thành thành viên thức Liên Hợp Quốc, tham gia tích cực vào hoạt động phong trào khơng liên kết, tranh thủ ủng hộ, hợp tác nước, tổ chức quốc tế, đồng thời phát huy vai trò nước ta trường quốc tế.Về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với nước lại tổ chức ASEAN tạo thuân lợi cho việc triển khai hoạt động đối ngoại giai đoạn sau nhằm xây dựng Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình hữu nghị hợp tác) 1.4.2.Hạn chế nguyên nhân: Bên cạnh kết đạt trên, nhìn tổng quát, từ năm 1975 đến năm 1986, quan hệ quốc tế Việt Nam gặo trở ngại lớn Từ năm cuối thập kỉ 70, nước ta bị bao vây, cấm vận vế kinh tế, cô lập trị, vừa phải đương đầu với “một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” lực thù địch Nguyên nhân dẫn đến hạn chế quan hệ đối ngoại giai đoạn này, chưa nắm bắt xu quốc tế chuyển từ đối đầu sang hòa hỗn chạy đua kinh tế Do khơng tranh thủ nhân tố thuận lợi quan hệ quốc tế phục vụ cho công khôi phục phát triển kinh tế sau chiến tranh; không kịp thời đổi quan hệ đối ngoại cho phù hợp với tình hình Những hạn chế đối ngoại Việt Nam giai đoạn suy cho xuất phát từ nguyên nhân Đại hội Đảng lần thứ VI “là bệnh chủ quan, ý chí, lối suy nghĩ hành động đơn giản; nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan” Page CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KÌ ĐỔI MỚI (1986 ĐẾN NAY) 2.1.Tình hình nước ta giới thời kì đổi mới: Từ thập kỷ 80, cách mạng khoa hộc công nghệ (đặc biệt công nghệ thông tin) tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mặt đời sống quốc gia dân tộc Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng sâu sắc Đến đầu thập kỷ 90, chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô sụp đổ, dẫn đến biến đổi to lớn quan hệ quốc tế Trật tự giới hình thành từ sau chiến tranh giới thứ hai sở hai khối độc lập Liên Xô Hoa kỳ đứng đầu (trật tự giới hai cực) tan rã, mở hình thành trật tự giới Trong thời kỳ này, chiến tranh cục xung đột, tranh chấp còn, xu thế giới hòa bình hợp tác phát triển.Trước diễn biến tình hình giới, quốc gia, tổ chức lực lượng trị quốc tế thực điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại phương thức hành động cho phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ bên xu hướng phát triển giới Xu chạy đua phát triển kinh tế khiến nước, nước phát triển đổi đối ngoại, thực sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; mở rộng tăng cường liên kết, hợp tác với nước phát triển để tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghê, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh Page doanh Các nước đổi quan niệm sức mạnh, vị quốc gia Thay cách đánh giá cũ, chủ yếu dựa vào sức mạnh quân tiêu chí tổng hợp, sức mạnh kinh tế khoa học cơng nghệ đặt vị trí quan trọng hàng đầu Xu tồn cầu hóa tác động nó: Dưới góc độ kinh tế, tồn cầu hóa q trình lực lượng sản suất quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt qua rào cản biên giới quốc gia khu vực, lan tỏa phạm vi tồn cầu, hàng hóa, vốn, tiền tệ, thơng tin, lao động… vận động thơng thống; phân cơng lao động mang tính quốc tế Những tác động tích cực tồn cầu hóa là: Trên sở thị trường mở rộng, trao đổi hàng hóa tăng mạnh thúc đẩy phát triển sản xuất nhà nước; nguồn vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý hình thức đầu tư, hợp tác khác mang lại lợi ích cho bên hợp tác Mặt khác tồn cầu hóa làm tăng tính tùy thuộc lẫn nhau, nâng cao hiểu biết quốc gia, thuận lợi cho việc xây dựng mơi trường hòa bình, hữu nghị hợp tác nuớc Những tác động tiêu cực tồn cầu hóa là: Xuất phát từ việc nước công nghiệp phát triển thao túng, chi phối q trình tồn cầu hóa tạo nên bình đẳng quan hệ quốc tế làm tăng phân cực nước giàu nước nghèo Đại hội Đảng lần thứ IX rõ: “Tồn cầu hóa kinh tế xu khách quan, lôi ngày nhiều nước tham gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thẫn, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh.” Thực tế cho thấy rằng, nước muốn tránh khỏi nguy bị biệt lập, tụt hậu, phát triển phải tích cực, chủ động tham gia vào q trình tồn cầu hóa, đồng thời phải có lĩnh cân nhắc cách cẩn trọng yếu tố bất lợi để vượt qua Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Từ thập kỷ 90, tình hình khu vực có chuyển biến mới: Trước hết, khu vực tồn bất ổn, vấn đề hạt nhân, vấn đề tranh chấp lãnh hải thuộc vùng biển Đông việc nước tăng cường vũ trang, Châu Á – Thái Bình Dương đánh giá khu vực ổn định; hai là, Châu Á – Thái Bình Dương có tiềm lực lớn động phát triển kinh tế Xu hòa bình hợp tác khu vực phát triển mạnh Tại Việt Nam Sự bao vây, chống phá lực thù địch Việt Nam từ cuối thập kỷ 70 tạo nên tình trạng căng thẳng, ổn định khu vực gây khó khăn, cản trở cho phát triển mạng Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng Page kinh tế - xã hội nghiêm trọng nước ta Vì vậy, vấn đề giải tỏa tình trạng đối đầu, thù địch, phá bị bao vây, cấm vận, tiến tới bình thường hóa mở rộng quan hệ hợp tác với nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế nhu cầu cần thiết cấp bách nước ta Ở nước, hậu nặng nề chiến tranh khuyết điểm chủ quan khác, kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, Nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới thách thức lớn cách mạng Việt Nam Vì vậy, nhu cầu chống tụt hậu kinh tế đặt gay gắt để thu hẹp khoảng cách phát triển nước ta với quốc gia khác, việc phát huy tối đa nguồn lực nước; phải tranh thủ nguồn lực bên ngồi, hợp tác kinh tế với nước tham gia vào chế hợp tác đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 2.2 Quá trình hình thành phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi Đảng ta đánh dấu mốc lớn sau: Nghị số 13 Bộ Chính trị (khóa VI) tháng 5-1988 mốc khởi đầu trình đổi duy, nhận thức đường lối đối ngoại Đảng ta Nghị nhận định rằng, tình trạng kinh tế yếu kém, tình bị bao vây kinh tế lập trị thành nguy lớn an ninh độc lập dân tộc Từ đó, đề nhiệm vụ sức tranh thủ nước anh em, bè bạn dư luận rộng rãi giới, phân hóa hàng ngũ đối phương, làm thất bại âm mưu cô lập ta kinh tế trị; chủ động chuyển đấu tranh từ trạng thái đối đầu sang đấu tranh hợp tác tồn hòa bình; sức lợi dụng phát triển mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật xu quốc tế hóa cao kinh tế giới, đồng thời tranh thủ vị trí tối ưu phân công lao động quốc tế Hội nghị Trung ương (tháng 3-1989), Hội nghị Trung ương (tháng 8-1989) Hội nghị Trung ương (tháng 3-1990) khóa VI với "các nguyên tắc cần quán triệt trình đổi mới" nghị "Một số vấn đề cấp bách cơng tác tưởng trước tình hình nước quốc tế nay", "Tình hình nước xã hội chủ nghĩa, phá hoại chủ nghĩa đế quốc nhiệm vụ cấp bách Đảng ta" tập trung đánh giá tình hình giới liên quan đến biến động xảy Liên Xô nước Page 10 xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đề sách đối phó với tác động phức tạp từ diễn biến tình hình giới nước ta công đổi Việt Nam Hội nghị Trung ương 3, khóa VII (tháng 6-1992) Nghị chuyên đề công tác đối ngoại Nghị xác định rõ nhiệm vụ công tác đối ngoại, tưởng đạo sách đối ngoại, phương châm xử lý vấn đề quan hệ quốc tế; đề chủ trương mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa mối quan hệ đối ngoại Việt Nam, trị, kinh tế, văn hóa , sở giữ vững độc lập tự chủ nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp vào cơng việc nội nhau, hợp tác bình đẳng có lợi, bảo vệ phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp sắc văn hóa dân tộc Nghị Trung ương 3, khóa VII văn kiện đánh dấu hình thành đường lối đối ngoại Đảng ta cho thời kỳ đổi toàn diện đất nước Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994) Đại hội VIII (tháng 6-1996) Đảng ta thức khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với tinh thần "Việt Nam muốn bạn tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển" Đại hội IX Đảng (tháng 4-2001) khẳng định Đảng Nhà nước ta tiếp tục thực quán đường lối đối ngoại với tinh thần mạnh mẽ tâm chủ động tuyên bố "Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển" Hội nghị Trung ương 8, khóa IX (tháng 7-2003) Nghị Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, đề cập nhiều nội dung quan trọng đối ngoại, đặc biệt ba vấn đề: mâu thuẫn giới nay; lợi ích Việt Nam; đối tượng, đối tác Cần nhấn mạnh vấn đề cốt lõi hoạt động đối ngoại phải tìm cách thực tối đa lợi ích đất nước Do đó, việc nhận thức thật rõ lợi ích đất nước ta, dân tộc ta điều vô quan trọng Hội nghị Trung ương 8, khóa IX khẳng định lần nữa: "độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu cách mạng lợi ích quốc gia", "kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ Page 11 nghĩa lợi ích cao Tổ quốc" Hội nghị nhấn mạnh cách nhìn biện chứng đối tượng, đối tác: "trong đối tượng có mặt cần tranh thủ, hợp tác; số đối tác, có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích ta", làm sở mở rộng phát triển mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh với chủ thể quan hệ quốc tế Đại hội X Đảng (tháng 4-2006) khẳng định: "Thực quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực khác Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế khu vực" 2.3 Đường lối đảng cộng sản Việt Nam vấn đề đối ngoại: Từ năm 1991 đến nay, hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam diễn lúc mặt : Một là, tạo dựng củng cố mơi trường hòa bình, ổn định cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việc củng cố thúc đẩy mối quan hệ song phương, quan hệ với nước láng giềng nước khu vực có ý nghĩa quan trọng việc thực nhiệm vụ quan trọng Nhận thức rõ điều đó, hoạt động đối ngoại tập trung giải vấn đề Campuchia bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc Đồng thời triển khai mạnh mẽ hoạt động ngoại giao song phương cấp cao với nước ASEAN, chủ động tham gia hoạt động Hiệp hội năm 1995, Việt Nam thức tham gia ASEAN Việc Việt Nam gia nhập ASEAN định đắn kịp thời Cùng với việc giải hòa bình vấn đề Campuchia, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, nối lại quan hệ với tổ chức tài quốc tế, ký Hiệp định khung với với Liên minh châu Âu, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ, củng cố mở rộng quan hệ với nước bạn bè truyền thống, nước độc lập dân tộc nước phát triển châu Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ La-tinh nước công nghiệp phát triển giới việc Việt Nam gia nhập ASEAN góp phần phá bị bao vây, lập, tạo mơi trường hòa bình, ổn định thuận lợi cho nghiệp xây dựng Page 12 đất nước, đưa Việt Nam hội nhập kinh tế với khu vực quốc tế Mặt khác, để góp phần bảo đảm an ninh ổn định cho đất nước, hoạt động đối ngoại Việt Nam góp phần chủ động tích cực giải vấn đề tồn với nước láng giềng nước khu vực đàm phán ký Hiệp định biên giới với Lào, thỏa thuận khai thác chung với Ma-lai-xi-a vùng chồng lấn, phân định vùng chồng lấn với Thái Lan, đàm phán ký Hiệp định biên giới với Trung Quốc đàm phán để ký Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc năm 2000, tiếp tục đàm phán với In-đô-nê-xi-a phân định thềm lục địa, tiếp tục đàm phán với Campuchia để giải vấn đề tồn đọng biên giới lãnh thổ Hoạt động đối ngoại góp phần kiên đấu tranh chống âm mưu hành động lợi dụng chiêu "nhân quyền", "dân chủ" "tự tín ngưỡng" để can thiệp vào cơng việc nội Việt Nam Tồn hoạt động góp phần quan trọng thiết thực vào việc tạo dựng môi trường khu vực tương đối ổn định thuận lợi cho đất nước công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hai là, sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi góp phần vào cơng phát triển đất nước, mở rộng hợp tác kinh tế Đây nhiệm vụ trọng tâm ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi Nhờ thành tựu quan trọng công đổi sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam làm thất bại sách bao vây cấm vận Mỹ đồng minh, mở rộng đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương với 130 nước lãnh thổ, đón nhận nguồn đầu 36 tỷ USD 60 nước lãnh thổ, tranh thủ 13 tỷ USD từ nguồn viện trợ ưu đãi thức phủ tổ chức quốc tế hàng tỷ USD viện trợ khơng hồn lại nhiều phủ tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tổ chức phi phủ Việc tạo dựng mơi trường quốc tế hòa bình, tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ phục vụ cho nghiệp xây dựng đất nước đóng góp trực tiếp thiết thực cho yêu cầu bảo đảm an ninh Dưới tác động cách mạng khoa học - công nghệ, lực lượng sản xuất phát triển nhanh quốc tế hóa cao độ, đẩy nhanh xu tồn cầu hóa Trong bối cảnh đó, nước tìm cách giành cho vị xứng đáng Page 13 phân công lao động quốc tế, tranh thủ vốn, công nghệ, kỹ quản lý để phát triển, đấu tranh để bảo vệ lợi ích Nhận rõ xu đó, Việt Nam đề chủ trương hội nhập kiên trì thực chủ trương Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam định "đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới" Từ đầu năm 90 Việt Nam khai thông quan hệ với tổ chức tài quốc tế, tiếp năm 1995 thức gia nhập ASEAN tham gia AFTA Năm 1996 Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) với cách thành viên sáng lập năm 1998 trở thành thành viên thức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) Việt Nam đàm phán ký Hiệp định Thương mại với Mỹ đàm phán việc gia nhập WTO, mức hội nhập cao nhất, rộng nhất, có ý nghĩa quan trọng việc thiết lập môi trường buôn bán quan hệ hợp tác kinh tế với toàn giới Ba là, nâng cao vị nước nhà trường quốc tế Thực đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đến Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 167 nước thuộc tất châu lục lần lịch sử có quan hệ bình thường với tất nước lớn, ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Trong điều kiện quốc tế ngày trình hội nhập ngày xúc tiến nhanh, ngoại giao đa phương ngày giữ vị trí quan trọng, góp phần nâng cao vị quốc tế đất nước giới Việt Nam hoạt động tích cực với vai trò ngày tăng Liên hợp quốc (ủy viên ECOSOC, ủy viên Hội đồng chấp hành UNDP, UNFPA UPU ), phát huy vai trò thành viên tích cực phong trào Khơng liên kết, Cộng đồng nước có sử dụng tiếng Pháp, ASEAN Việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Cộng đồng nước có sử dụng tiếng Pháp năm 1997 đặc biệt Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ năm 1998 góp phần quan trọng nâng cao uy tín vị đất nước Có thể nói ngoại giao đa phương điểm sáng hoạt động ngoại giao thời đổi Những kết đạt mối quan hệ đan xen củng cố nâng cao vị quốc tế đất nước , tạo động linh hoạt quan hệ quốc tế, có lợi cho việc bảo vệ độc lập tự chủ an ninh công xây dưng đất nước Page 14 Bốn là, chủ động tích cực góp phần vào đấu tranh nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Các hoạt động đối ngoại phong phú, đa dạng theo đường Đảng lẫn Nhà nước hoạt động quốc tế nhân dân góp phần trì củng cố quan hệ đồn kết hữu nghị với đảng phái trị, trước hết Đảng cộng sản công nhân, tổ chức tiến đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, từ tranh thủ hỗ trợ trị có lợi cho cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng nêu: Thực quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hồ bình, hợp tác phát triển; sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực khác Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế khu vực Nhiệm vụ công tác đối ngoại giữ vững mơi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Đưa quan hệ quốc tế thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững Phát triển quan hệ với tất nước, vùng lãnh thổ giới tổ chức quốc tế theo nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp vào công việc nội nhau; không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực; giải bất đồng tranh chấp thơng qua thương lượng hòa bình; tơn trọng lẫn nhau, bình đẳnglợi Củng cố tăng cường quan hệ với đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, phong trào độc lập dân tộc, cách mạng tiến giới Tiếp tục mở rộng quan hệ với đảng cầm quyền Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả" Tích cực tham gia diễn đàn hoạt động nhân dân giới Tăng cường vận động viện trợ nâng cao hiệu hợp tác với tổ chức phi phủ nước để phát triển kinh tế - xã hội Chủ động tham gia đấu tranh chung quyền người Sẵn sàng đối thoại với nước, tổ chức quốc tế khu vực có liên quan vấn đề nhân quyền Page 15 Kiên làm thất bại âm mưu, hành động xuyên tạc lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tơn giáo" hòng can thiệp vào cơng việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh ổn định trị Việt Nam Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu đầy đủ với thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước từ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Chuẩn bị tốt điều kiện để ký kết hiệp định thương mại tự song phương đa phương Thúc đẩy quan hệ hợp tác tồn diện có hiệu với nước ASEAN, nước châu Á - Thái Bình Dương Củng cố phát triển quan hệ hợp tác song phương tin cậy với đối tác chiến lược; khai thác có hiệu hội giảm tối đa thách thức, rủi ro nước ta thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO) Tiếp tục đổi thể chế kinh tế, rà soát lại văn pháp quy, sửa đổi, bổ sung, hồn chỉnh hệ thống pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, quán, ổn định minh bạch Cải thiện môi trường đầu tư; thu hút nguồn vốn FDI, ODA, đầu gián tiếp, tín dụng thương mại nguồn vốn khác Xác định mục tiêu sử dụng đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA, cải tiến phương thức quản lý, nâng cao hiệu sử dụng có kế hoạch trả nợ hạn; trì tỉ lệ vay nợ nước ngồi hợp lý, an tồn Phát huy vai trò chủ thể tính động doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Xúc tiến mạnh thương mại đầu tư, phát triển thị trường mới, sản phẩm thương hiệu Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hợp tác liên doanh với doanh nghiệp nước mạnh dạn đầu nước ngồi Đẩy mạnh cơng tác văn hố - thơng tin đối ngoại, góp phần tăng cường hợp tác, tình hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán làm công tác đối ngoại vững vàng trị, có trình độ ngoại ngữ lực nghiệp vụ cao, có đạo đức phẩm chất tốt Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu đối ngoại với tham gia phát huy trí tuệ quan nghiên cứu nhà khoa học Bảo đảm lãnh đạo thống Đảng, quản lý tập trung Nhà nước hoạt động đối ngoại Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối Page 16 ngoại nhân dân; trị đối ngoại kinh tế đối ngoại; đối ngoại, quốc phòng an ninh; thơng tin đối ngoại thông tin nước 2.4 Kết việc thực đường lối đối ngoại nước ta sau 25 năm thực đường lối Đàng 2.4.1.Kết ý nghĩa: Các hoạt động đối ngoại góp phần giữ vững mơi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định trị - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, đưa đất nước vượt qua thách thức vào giai đoạn phát triển mới; vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Từ chỗ bị bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập trị, đến nước ta phát triển quan hệ đa phương, đa dạng với chủ thể quan hệ quốc tế Tính đến thời điểm này, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 169 nước, quan hệ kinh tế, thương mại đầu với 165 nước vùng lãnh thổ giới Nước ta thành viên 63 tổ chức quốc tế khu vực Đảng ta có quan hệ mức độ khác với 200 đảng nước khắp châu lục Các đoàn thể tổ chức nhân dân ta có quan hệ với hàng trăm tổ chức nhân dân, tổ chức phi phủ quốc gia quốc tế Trong hai thập kỷ qua, thơng qua đàm phán hòa bình, ta giải số vấn đề lịch sử để lại biên giới, lãnh thổ, vùng chồng lấn biển với nước liên quan, phấn đấu xây dựng đường biên giới đất liền biển thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển Nước ta ký kết Hiệp ước phân định biên giới đất liền, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc; ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 với Cam-pu-chia; ký kết hiệp định phân định thềm lục địa, phân định vùng chồng lấn biển với Ma-lai-xi-a, Thái Lan In-đô-nê-xi-a Việt Nam nước ASEAN Trung Quốc ký kết Tuyên bố cách ứng xử bên biển Đông (DOC), thúc đẩy việc giải hòa bình tranh chấp chủ quyền biển đảo biển Đông Việt Nam tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác với đảng cộng sản công nhân, đảng cánh tả, phong trào Page 17 cách mạng tiến giới; góp phần tích cực vào hồi phục phong trào cộng sản công nhân quốc tế, vào việc củng cố phong trào Không liên kết, vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển bền vững, công tiến xã hội Đường lối trị Đảng ta thành tựu đổi Việt Nam bạn bè quốc tế đánh giá cao Nhiều đảng cộng sản công nhân giới cho rằng, đổi Việt Nam phát triển sáng tạo đóng góp lý luận thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Đồng thời, hoạt động đối ngoại Đảng, đoàn thể tổ chức nhân dân ta góp phần làm cho dư luận giới hiểu Việt Nam, đồng tình ủng hộ cơng đổi mới, tăng cường hậu thuẫn trị quốc tế cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới tồn cầu hóa Chúng ta tích cực tham gia hình thành khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), ASEAN Trung Quốc (CAFTA), xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản Ta kết thúc đàm phán song phương với 28 nước hoàn tất trình đàm phán đa phương để gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) năm 2006 Hàng hóa sản xuất Việt Nam có mặt 200 thị trường quốc gia, khu vực quốc tế Trong vòng hai thập kỷ qua, từ nước nhập lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới Trong giai đoạn từ năm 1993 - 2004, Việt Nam nhận cam kết tài trợ 20 tỉ USD từ cộng đồng quốc tế, 85% vốn vay ưu đãi, lại viện trợ khơng hoàn lại Riêng năm 2005, cam kết tài trợ vốn ODA cho Việt Nam 3,4 tỉ USD Với ổn định trị - xã hội, truyền thống văn hóa, phát triển kinh tế động sách đối ngoại rộng mở, mơi trường đầu thơng thống, Việt Nam ngày trở thành điểm đến an toàn hấp dẫn cho hợp tác đầu quốc tế Tính đến hết tháng 7-2005, có 5.500 dự án đầu nước ngồi từ 64 nước vùng lãnh thổ hoạt động Việt Nam với tổng vốn đầu đăng ký 48,7 tỉ USD, số vốn thực đạt gần 29 tỉ USD Các doanh nghiệp có vốn đầu nước trở thành phận quan trọng kinh tế Việt Nam, đóng góp gần 15% GDP 4,9% tổng thu ngân sách nhà nước, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu, tạo hàng vạn công ăn việc làm Việt Page 18 Nam nước ủng hộ đăng cai tổ chức tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng nước có sử dụng tiếng Pháp năm 1997, Hội nghị cấp cao ASEAN năm 1998, Hội thảo quốc tế hợp tác phát triển Việt Nam châu Phi năm 2003, Hội nghị cấp cao ASEM-5 năm 2004 Qua hội nghị cấp cao này, Việt Nam để lại dấu ấn đời sống trị quốc tế đương đại Việt Nam phối hợp chặt chẽ với kinh tế thành viên APEC tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh APEC Hà Nội vào tháng 11-2006 Các mặt công tác thông tin đối ngoại, công tác cộng đồng người Việt Nam nước đạt nhiều kết quan trọng Đội ngũ cán làm công tác đối ngoại có bước trưởng thành định, triển khai thực có kết đường lối chủ trương, sách đối ngoại Đảng Thực tiễn hoạt động đối ngoại ta 20 năm đổi khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển Đảng ta đắn Chúng ta kiên trì thực quán đường lối đó.Theo tinh thần Nghị Đại hội X Đảng, công tác đối ngoại thời gian tới bám sát định hướng lớn sau: - Tiếp tục mở rộng phát triển mối quan hệ đối ngoại ta vào chiều sâu, ngày ổn định bền vững Đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác tồn diện với nước láng giềng có chung biên giới, nước Đông - Nam Á Hiệp hội quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) Thúc đẩy quan hệ hợp tác ổn định lâu dài với nước lớn, trung tâm kinh tế, trị giới Mở rộng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với nước bạn bè truyền thống, nước độc lập dân tộc, nước phát triển châu Á, châu Phi, Trung Đông Mỹ La-tinh, nước phong trào Không liên kết Tích cực hoạt động tổ chức quốc tế khu vực Không ngừng phát triển quan hệ với đảng cộng sản đảng cầm quyền nước xã hội chủ nghĩa nước láng giềng có chung biên giới Tăng cường quan hệ với đảng cộng sản, đảng cánh tả, phong trào cách mạng tiến có nhiều ảnh hưởng khu vực giới Mở rộng quan hệ với đảng cầm quyền, đảng tham nước khu vực nước có quan hệ đối tác quan trọng với nước ta Tăng cường quan hệ với đảng khác có quan hệ với Đảng ta hữu nghị với Page 19 Việt Nam Phát triển quan hệ với đoàn thể, tổ chức nhân dân nước láng giềng có chung biên giới, nước xã hội chủ nghĩa, nước khu vực nước lớn Tích cực hoạt động tổ chức quốc tế khu vực quan trọng mà đoàn thể tổ chức nhân dân ta thành viên Chủ động tham gia tích cực phong trào, diễn đàn quốc tế nhân dân giới chống chiến tranh chạy đua vũ trang, chống mặt trái tồn cầu hóa, chống chủ nghĩa bá quyền trị cường quyền, hòa bình, cơng lý, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển bền vững, công tiến xã hội Mở rộng quan hệ với tổ chức nhân dân nước, tổ chức phi phủ quốc gia quốc tế - Tiếp tục thúc đẩy giải thương lượng hòa bình vấn đề tồn biên giới, lãnh thổ, biển đảo với nước liên quan; phấn đấu xây dựng đường biên giới đất liền biển với nước láng giềng thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đưa định hướng công tác ngoại giao giai đoạn mới: - Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hồ bình, hợp tác phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị đất nước; lợi ích quốc gia, dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế, góp phần vào nghiệp hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới -Hợp tác bình đẳng, có lợi với tất nước sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế - Trước sau ủng hộ đảng cộng sản công nhân, phong trào tiến xã hội đấu tranh mục tiêu chung thời đại; mở rộng quan hệ với đảng cánh tả, đảng cầm quyền đảng khác sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, hồ bình, hữu nghị, hợp tác phát triển - Tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị hợp tác nhân dân Việt Nam với nhân dân nước giới Page 20 - Phấn đấu nước Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đơng Nam Á thành khu vực hồ bình, ổn định, hợp tác phát triển phồn vinh 2.4.2.Hạn chế nguyên nhân: Bên cạnh thành công đạt trình thực đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế bộc lộ hạn chế: Trong quan hệ với nước, nước lớn, lúng túng bị động Chưa xây dựng quan hệ lợi ích đan xen, tùy thuộc lẫn với nước Một số chủ trương, chế, sách chậm đổi so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; hệ thống luật pháp chưa hồn chỉnh; khơng đồng gây khó khăn cho việc thực cam kết tổ chức kinh tế quốc tế Chưa hình thành kế hoạch tổng thể dài hạn hội nhập kinh tế quốc tế lộ trình hợp lý cho việc thực cam kết Doanh nghiệp nước ta hầu hết quy mô nhỏ, yếu quản lý công nghệ; lĩnh vực sản xuất cơng nghiệp, trình độ trang thiết bị lạc hậu; kết cấu hạ tầng nghành dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh phát triển có chi phí cao nước khác khu vực Đội ngũ cán lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu số lượng; cán doanh nghiệp hiểu biết luật pháp quốc tế, kỹ thật kinh doanh; công tác tổ chức đạo chưa sát chưa kịp thời KẾT LUẬN Sau 25 năm đổi mới, ngoại giao Việt Nam đạt thành tích to lớn Tuy nhiên, nhiều việc phải làm nhiều thiếu sót cần khắc phục: Chúng ta chậm việc xác định khâu đột phá tạo chuyển biến quan hệ hợp tác với số đối tác quan trọng hàng đầu Trong số vấn đề đối ngoại phức tạp tồn Page 21 lâu hoạt động ngoại giao đa phương, chưa thật chủ động tìm phương cách ứng xử thích hợp Q trình hội nhập quốc tế chậm Cơng tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng Nhà nước đối ngoại, nghiên cứu dự báo tình hình giới, khu vực, đối tác cần tăng cường mức độ chất lượng, xử lý nhanh nhạy vấn đề nảy sinh có lợi cho đất nước Cần ý khâu quản lý thống công tác đối ngoại, tạo phối hợp đồng ngoại giao, kinh tế, quốc phòng; ngoại giao nhà nước ngoại giao nhân dân Cần thống quản lý công tác thơng tin, tun truyền đối ngoại kiện tồn đạo thống công tác trung ương địa phương, ngành Bộ Ngoại giao Ban Đối ngoại Trung ương Cần tích cực triển khai nghị Đại hội X Đảng, hoạt động đối ngoại thời gian tới, tiếp tục phát huy tính nhạy bén tỉnh táo nhận thức đối sách, vừa linh hoạt, vừa kiên định vấn đề nảy sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy thành tựu đạt 20 năm đổi mới, góp phần nâng cao vị quốc tế đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Page 22 Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam Tạp chí Cộng sản tháng 9/2006 Văn kiện đại hội Đảng lần IV Văn kiện đại hội Đảng lần V Văn kiện đại hội Đảng lần IX Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Báo Nhân Dân, ngày 19-4-2006, tr.3 Trang chủ Bộ Ngoại giao: http://www.mofa.gov.vn Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI Page 23 ... định nghiên cứu đề tài “ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ SAU NĂM 1975 ĐẾN NAY để đưa nhìn nhận thức đường lối, chủ trương Đảng ngoại giao sau 35 năm đất nước thống Phần... khác Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế khu vực" 2.3 Đường lối đảng cộng sản Việt Nam vấn đề đối ngoại: Từ năm 1991 đến nay, ... thống Đảng, quản lý tập trung Nhà nước hoạt động đối ngoại Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối Page 16 ngoại nhân dân; trị đối ngoại kinh tế đối ngoại; đối ngoại,
- Xem thêm -

Xem thêm: đường lối đối ngoại của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay , đường lối đối ngoại của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay , CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA, CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn