Đề tài phân tích dầu mỏ

25 11 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:55

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH DẦU MỎ u Th ng ằ H T ằng H h n a h CÁC THÀNH VIÊN Phươn g Hoa Kim La n CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH • Xác định tỉ trọng • Xác định độ nhớt • Xác định Điểm chớp lửa NỘI DUNG Khái niệm Nội dung Nguyên tắc ý Ý nghĩa CÁC KHÁI NIỆM 1.1 Dầu mỏ o Chất lỏng sánh đặc , màu nâu ngả lục o Là hỗn hợp chất hữu thể lỏng đậm đặc , thành phần đa dạng , phần lớn hợp chất hidrocacbon thuộc ankan o Thành phần chủ yếu : Cacbon ( 80-88%) , Hidro ( 10-15%) , Oxi , luu huỳnh , nito ( 0,1 -6%) CÁC KHÁI NIỆM 1.2 Tỉ trọng Tỷ số khối lượng chất lỏng tích cho nhiệt độ cụ thể khối lượng nước tinh khiết tích tương đương nhiệt độ khác nhiệt độ ( nhiệt độ chuẩn thông thường bao gồm 60/60oF, 20/20oC, 20/4oC) CÁC KHÁI NIỆM 1.3 Khối lượng riêng  Khối lượng chất lỏng đơn vị thể tích chất lỏng 15oC 101,325 kPa  Đơn vị đo : kg/m3  Kí hiệu : D  Khối lượng riêng dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ thường từ 0,5 đến 1,1 kg/m3 CÁC KHÁI NIỆM 1.4 Khối lượng API ( độ API) Đơn vị đo đặc biệt dầu Hàm số đặc biệt khối lượng riêng tương đối 60/60 oF biểu thị qua API = 141,5 / ( khối lượng riêng 60/60oF )- 131,5 CÁC KHÁI NIỆM 1.5 Độ nhớt Là đại lượng vật lý đặc trưng cho trở lực ma sát nội sinh phân tử chúng có chuyển động trượt lên  Độ nhớt tuyệt đối ( độ nhớt động lực) : sd CN  Độ nhớt động học : tỉ số độ nhớt động lực khối lượng riêng : sd phương pháp nghiên cứu Hình Hình CÁC KHÁI NIỆM 1.6 Điểm chớp lửa Là nhiệt độ thấp mà hỗn hợp mẫu khơng khí mặt mẫu bị chớp lửa đưa lửa qua mặt cốc điều kiện thử nghiệm chúng lan khắp mặt thoáng mẫu, thời gian cháy khơng q giây  Điểm chớp cháy cốc kín : điều kiện thực nghiệm kín ( chén đựng mẫu dậy kín )  Điểm chớp cháy cốc hở : chén đựng mẫu khơng dậy kín Hình Hình Hình NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHÚ Ý 2.1 Tỉ trọng  Nguyên tắc : Cho nhiệt kế phù kế vào mẫu giữ nhiệt độ quy định ống đong có kích thước thích hợp Khi hệ thống đạt cân bằng, đọc giá trị đo phù kế  Các ý tiến hành  Đưa nhiệt độ mẫu , ống đo , nhiệt kế nhiệt độ đo , nhiệt độ mẫu không cao không thấp, chênh 2oC so với môi trường phải dùng bể điều nhiệt  Khi sử dụng ống đo nhựa phải làm diện tích tĩnh cách lau bề mặt ngồi ống vải ẩm      Khi rót mẫu khơng làm tung tóe tránh tạo bọt khí => giảm thiểu bay thành phần có nhiệt độ sơi thấp Với mẫu có tính bay cao phải dùng xi – phơng Trước thả tỷ trọng kế vào , gạt tất bọt khí tạo thành sau chúng tập trung bề mặt mẫu Khi tỷ trọng kế trạng thái cân , tránh làm ướt phần tỉ trọng kế mặt chất lỏng Đọc mặt khum thang đo Đối với chất lỏng có độ nhớt thấp , đục , đặt tỉ trọng kế từ từ vào chất lỏng Đối với chất lỏng chất lỏng suốt , ghi đọc số tỷ trọng kế thời điểm bề mặt chất lỏng cắt ngang thang đo   Đối với chất lỏng không suốt , ghi đọc số thời điểm mẫu thử dâng lên , quan sát mặt phẳng bề mặt chất lỏng Nhiệt độ lần đo chênh không 0,5oC Nếu lại đến nhiệt độ ổn định NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHÚ Ý 2.2 Độ nhớt  Nguyên tắc : ghi lại thời gian cần thiết để lượng chất lỏng định chảy qua ống mao quản có kích thước định nhiệt độ định  Các ý tiến hành  Nhớt kế phải , khô , phù hợp với khoảng độ nhớt chất cần xác định , nhớt kế chảy xuôi cho chất lỏng sáng màu chảy ngược cho chất lỏng tối màu  Trong thời gian đo trì nhiệt độ bế chứa nhớt kế từ 15 -100oC , không chênh 0,02 oC so với nhiệt độ chọn theo toàn chiều dài nhớt kế     Tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế nhớt kế , điều chirh thể tích mẫu đến vạch sau mẫu đạt cân nhiệt độ Tiến hành đo hai lần liên tiếp lấy giá trị trung bình Khi bể dùng hai nhớt kế thi khơng nhấc cho thêm nhớt kế nhớt kế khác đo thời gian chảy Giữa lần xác định liên tiếp , phải rửa nhớt kế dung mơi hòa tan mẫu thổi khơ ống NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHÚ Ý 2.3 Điểm chớp lửa  Nguyên tắc : Mẫu đun nóng cốc với tốc độ chậm khuấy liên tục Mở lỗ nắp đưa lửa nhỏ qua mặt cốc với khoảng thời gian định đồng thời ngừng khuấy Điểm chớp lửa nhiệt độ thấp mà hỗn hợp mẫu khơng khí bề mặt mẫu chớp lửa truyền lan khắp mặt thống có ngọc lửa đưa qua  Các ý tiến hành  Đặt thiết bị bàn phẳng chắn phòng kín gió tủ hút  Cốc chứa mẫu phải rửa , sấy khô  Vặn phận nắp để điều khiển cửa sổ que đốt sai cho lửa quết qua hỗn hợp mặt cốc 5s , để vị trí 1s nhanh chóng nhắc lên vị trí cao đồng thời ngừng khuấy Ỹ NGHĨA 3.1 Tỉ trọng  Tỷ trọng đại lượng đặc trưng cho độ nặng nhẹ, đặc dầu  Tỷ trọng dùng để tính tốn, chuyển đổi thể tích khối lượng để chuyển đổi thể tích nhiệt độ sang thể tích nhiệt độ khác 3 Ỹ NGHĨA 3.2 Độ nhớt  Độ nhớt có ảnh hưởng lớn đến q trình vận chuyển, bảo quản sử dụng dầu có liên quan đến trình bơm, vận chuyển chất lỏng đường ống, trình phun, bay dầu nhiên liệu buồng cháy  Độ nhớt nhiên liệu sản phẩm nhiên liệu phụ thuộc vào thành phần hóa học, nhiệt độ áp suất  Độ nhớt quan trọng ảnh hưởng đến khả bơm phun nhiên liệu vào buồng đốt  Độ nhớt nhiên liệu ảnh hưởng lớn đến kích thước hình dạng kim phun  Độ nhớt lớn, chi phí vận chuyển tăng Độ nhớt cao khó nguyên tử hóa 3 Ỹ NGHĨA 3.3 Điểm chớp lửa  Nhiệt độ chớp lửa mức độ đặc trưng cho tính dễ cháy sản phẩm Dựa vào nhiệt độ chớp lửa ta biết đặc tính hidrocacbon có thành phần có mặt cấu tử nhẹ  Điểm chớp cháy sử dụng để tả mối nguy hiểm hỏa hoạn chất lỏng  Điểm chớp cháy dùng để phân biệt chất lỏng dễ cháy gây cháy ... lượng riêng  Khối lượng chất lỏng đơn vị thể tích chất lỏng 15oC 101,325 kPa  Đơn vị đo : kg/m3  Kí hiệu : D  Khối lượng riêng dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ thường từ 0,5 đến 1,1 kg/m3 CÁC KHÁI NIỆM... trọng đại lượng đặc trưng cho độ nặng nhẹ, đặc dầu  Tỷ trọng dùng để tính tốn, chuyển đổi thể tích khối lượng để chuyển đổi thể tích nhiệt độ sang thể tích nhiệt độ khác 3 Ỹ NGHĨA 3.2 Độ nhớt ... g Hoa Kim La n CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH • Xác định tỉ trọng • Xác định độ nhớt • Xác định Điểm chớp lửa NỘI DUNG Khái niệm Nội dung Nguyên tắc ý Ý nghĩa CÁC KHÁI NIỆM 1.1 Dầu mỏ o Chất lỏng sánh đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài phân tích dầu mỏ , Đề tài phân tích dầu mỏ , Nguyên tắc và các chú ý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn