TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI

15 498 5 Gửi tin nhắn cho Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 00:10

Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Mục tiêu: Hs biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn. HS nắm được các kĩ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn. HS biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?1 Với a 0, a 0, hãy chứng tỏ a 2 b = a b Ta có với a 0, a 0, a 2 b = |a| b = a b Phép biến đổi a 2 b = a b được gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Phải biến đổi biểu thức dưới dấu căn về dạng thích hợp rồi mới thực hiện được phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ví dụ 1 3.36108 = a) 2 .35.7 a 5 7.5.7.5.7.7 22222 aaa === 5 7 a= 3.63.6 2 == b) Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Có thể sử dụng phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn để rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. ví dụ 2. Rút gọn biểu thức 3004875 + 3.1003.163.25 += 3.103.43.5 222 += 3103435 += 33)1045( =+= Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ?2 Rút gọn biểu thức 5082) ++a 2.52.22 22 ++= 25222 ++= .282)521( =++= 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Rút gọn biểu thức 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?2 5452734 ++ 55.33.334 22 ++= 5533334 ++= 5237 = Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Một cách tổng quát Với hai biểu thức A, B mà B 0, ta có ,. 2 BABA = tức là: Nếu A 0 và B 0 thì ;. 2 BABA = Nếu A < 0 và B 0 thì ;. 2 BABA = Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?3 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 24 28) baa với b 0 24224 7.228 baba = 7272 22 baba == (với b 0) Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. ?3 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 42 72) bab với a < 0 42 2.36 ba= 42 72) bab (với a < 0) 262.6 2422 abba == 26 2 ab= [...]... Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.?3Đưa thừa số ra ngoài dấu căn2428) baavới b ≥ 0 242247.228 baba =727222baba==(víi b ≥ 0) Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.Một cách tổng quátVới hai biểu thức A, B mà B 0, ta có,.2BABA =tức... và B 0 thì ;.2BABA = Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Có thể sử dụng phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn để rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. ví dụ 2. Rút gọn biÓu thøc3004875 −+3.1003.163.25 −+=3.103.43.5222−+=3103435 −+=33)1045( −=−+= Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu... dưới dấu căn về dạng thích hợp rồi mới thực hiện được phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn. Đưa thừa số vào trong dấu căn;53)a?4;53)a.455 .95 .3532===;52,1)b.2,75.44,15.)2,1(52,12===aabc4)(với a ≥ 0)83824baabaaab ==(víi a ≥ 0) . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Mục tiêu: Hs biết được. các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI, TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI, TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI

Bình luận về tài liệu tiet-9-ds-9-bien-doi-don-gian-bieu-thuc-chua-can-bac-hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP