Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 3

3 341 22
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 16:48

Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_03.doc Trang 1/3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy *** Cỏc kt qu lu vo a lm vic chm im *** Phn 1: To c s d liu (CSDL) nh sau (1 im) Thớ sinh to tp tin CSDL ti th mc lm bi thi vi tờn l <STT>.MDB (<STT>: s th t ca thớ sinh). Mụ t Cty du lch , t chc cỏc tuyn du lch tham quan Cty t chc bỏn vộ cho khỏch ng ký tour Cu trỳc cỏc bng Cỏc Field c gch di v in m l khúa chớnh ca bng. TOUR_DL - Tour Du Lch Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaTour Autonumber Long Integer Mó tour Mó tour Ten_Tour Text 30 Tờn tour Tờn tour Gia_ve_MB Number Double Giỏ vộ mỏy bay Giỏ vộ mỏy bay Gia_ve_oto Number Double Giỏ vộ ụ tụ Giỏ vộ ụ tụ CHI_TIET_TOUR - Chi Tit Tour Du Lch Field Name Field Type Field Size Format Caption Description STT Autonumber Long Integer S th t S th t MaTour Number Long Integer Mó tour Mó tour Dia_diem Text 100 a im tham quan a im tham quan CHUYEN_DL - Chuyn Du Lch Field Name Field Type Field Size Format Caption Description Ma_chuyen Autonumber Long Integer Mó chuyn Mó chuyn Ngay_di Date/Time Ngy i Ngy i MaTour Number Long Integer Mó tour Mó tour So_ve_dm Number Long Integer S vộ nh mc S vộ nh mc So_ve_ban Number Long Integer S vộ ó bỏn S vộ ó bỏn BAN_VE - Bỏn Vộ Field Name Field Type Field Size Format Caption Description STT Autonumber Long Integer S th t S th t Ma_chuyen Number Long Integer Mó chuyn Mó chuyn Phuong_tien Number Long Integer Phng tin 1 ễ tụ ; 2 Mỏy bay So_tien Number Double S tin S tin Ten_khach Text 50 Tờn khỏch Tờn khỏch Quan h gia cỏc bng TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_03.doc Trang 2/3 D liu mu TOUR_DL MaTour Ten_Tour Gia_ve_MB Gia_ve_oto 1 HCM - H Ni 4500000 3500000 2 HCM - Lt 1800000 900000 3 HCM - Phỳ Quc 1200000 800000 4 HCM - Hu - Nng 3500000 2500000 5 HCM - Nha Trang 2500000 1500000 CHUYEN_DL Ma_chuyen Ngay_di MaTour So_ve_dm So_ve_ban 1 1/15/2008 1 5 3 2 2/2/2008 2 2 2 3 1/10/2008 3 2 1 4 2/5/2008 4 2 1 5 2/15/2008 2 5 3 BAN_VE STT_Ve Ma_chuyen Phuong_tien So_tien Ten_khach 1 1 2 4500000 Nam 2 1 2 4500000 Thanh 3 1 1 3500000 Tun 4 2 1 900000 Hoa 5 2 1 900000 Thu 6 3 2 1200000 Phng 7 4 2 3500000 Hựng 8 5 2 1800000 Hi 9 5 2 1800000 Minh 10 5 2 1800000 Anh Phn 2: To tp tin <STT>.DOC (<STT>: s th t ca thớ sinh) tr li cỏc cõu hi sau (1 im) 1. Vi cu trỳc bng di, vit cõu lnh SQL cú cỳ phỏp ỳng ly danh sỏch sinh viờn ca khoa vi giỏ tr ca field MaKH l AV. (0.5 im) 2. Trong Report, cho phộp xem v in d liu theo nhng mu ó c nh dng trc. Phỏt biu ny ỳng hay sai? (0.5 im) Phn 3: To truy vn (4 im) 1. Lit kờ nhng khỏch hng i tour HCM Lt trong thỏng 2/2008 (1 im) 2. Cho bit tour du lch no cha bỏn c vộ. (1 im) 3. Lit kờ nhng a im du lch ca tour HCM H Ni. (1 im) 4. Thờm mt dũng mi vo bng Ban_ve, bit rng Phng tin l ễ tụ, cỏc thụng tin cũn li s c cung cp ti thi im thc hin cõu truy vn. (1 im) CHI_TIET_TOUR STT MaTour Dia_diem 1 1 H Tõy 2 1 Chựa 1 ct 3 1 Lng Bỏc H 4 2 Vn Hoa 5 2 Thỏc 6 3 Bin Phỳ Quc 7 4 i Ni 8 4 Lng Cụ 9 4 Bin Non Nc 10 5 Bin Nha Trang TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_03.doc Trang 3/3 Phn 4: Thit k bỏo biu (2 im) Thit k bỏo biu theo mu di õy: Hỡnh 1: Bỏo biu thng kờ vộ bỏn tour du lch Yờu cu : - To ngun d liu cho bỏo biu - Trỡnh by v x lý hin th bỏo biu (Hỡnh 1) - Trong ú: Phng tin l 1 ễ tụ ; Phng tin l 2 Mỏy bay. Phn 5: Thit k v ci t mn hỡnh (2 im) Hỡnh 2: Mn hỡnh Tour du lch Yờu cu: Dựng Wizard to mn hỡnh trờn, trong ú: - Main Form dựng cp nht bng TOUR_DL, Sub Form dựng cp nht bng CHUYEN_DL - Nỳt : Hu mu tin trờn Main Form - Nỳt : úng mn hỡnh li - Nỳt : Hin mn hỡnh tỡm kim . TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 03. doc Trang 1 /3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy. Autonumber Long Integer Mó tour Mó tour Ten_Tour Text 30 Tờn tour Tờn tour Gia_ ve_MB Number Double Giỏ vộ mỏy bay Giỏ vộ mỏy bay Gia_ ve_oto Number Double
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 3 , Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 3

Bình luận về tài liệu de-thi-chung-chi-b-tin-hoc-quoc-gia-de-mau-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP