Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 1

3 602 14
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 16:48

Phân 1: T o c# s% d& lieu (CSDL) như sau (1 diem)Thí sinh t&o tap tin CSDL t&i th m+c làm bài thi v-i tên là .MDB (: sô th6 t7 c8a thí sinh). Mô t5Qun lý nhân s7 và tiên lơng t&i mot công ty. Tiên lơng dBc tính theo công viec d7a trên bngchâm công. Mot nhân viên có the làm nhiêu công viec. Câu trúc các b5ngCác Field dBc g&ch d-i và in dam là khóa chính c8a bng. TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_01.doc Trang 1/3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 150 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy *** Cỏc kt qu lu vo a lm vic chm im *** Phn 1: To c s d liu (CSDL) nh sau (1 im) Thớ sinh to tp tin CSDL ti th mc lm bi thi vi tờn l <STT>.MDB (<STT>: s th t ca thớ sinh). Mụ t Qun lý nhõn s v tin lng ti mt cụng ty. Tin lng c tớnh theo cụng vic da trờn bng chm cụng. Mt nhõn viờn cú th lm nhiu cụng vic. Cu trỳc cỏc bng Cỏc Field c gch di v in m l khúa chớnh ca bng. CONGVIEC Cụng vic Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaCV Text 5 Mó cụng vic Mó cụng vic TenCongViec Text 40 Tờn cụng vic Tờn cụng vic DonGia Number Single n giỏ n giỏ TongSoCong Number Integer Tng s cụng Tng s cụng LUONG - Lng Field Name Field Type Field Size Format Caption Description NamThang Text 6 Nm thỏng Nm thỏng MaNV Text 5 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn TienLuong Number Double Tin lng Tin lng TienBHXH Number Double Tin Bo him Xó hi Tin Bo him Xó hi NHANVIEN Nhõn viờn Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 5 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn HoTenNV Text 30 H tờn nhõn viờn H tờn nhõn viờn NgaySinh Date/Time Ngy sinh Ngy sinh GioiTinh Yes/No Gii tớnh Gii tớnh HeSoLuong Number Single H s lng H s lng LuongCB Number Single Lng c bn Lng c bn CHAMCONG - Chm cụng Field Name Field Type Field Size Format Caption Description NamThang Text 6 Nm thỏng Nm thỏng MaNV Text 5 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn MaCV Text 5 Mó cụng vic Mó cụng vic SoCong Number Long Integer S cụng S cụng TienCong Number Double Tin cụng Tin cụng Quan h gia cỏc bng TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_01.doc Trang 2/3  Dữ liệu mẫu Luong NamThang MaNV TienLuong TienBHXH 200403 NV001 0 0 200403 NV002 0 0 200404 NV001 0 0 ChamCong NamThang MaNV MaCV SoCong TienCong 200403 NV001 VP01 25 0 200403 NV002 KT02 20 0 200403 NV001 KT02 35 0 CongViec MaCV TenCongViec DonGia TongSoCong KT01 Kiểm tra kỹ thuật 25000 0 KT02 Nghiên cứu thị trường 40000 0 VP01 Kế tốn 30000 0 VP02 Kiểm tốn 35000 0 NhanVien MaNV HoTenNV NgaySinh GioiTinh HeSoLuong LuongCB NV001 Lê Anh Duy 12/05/1978 True 1.05 350000 NV002 Cao Thiên Hà 20/06/1980 False 1.15 370000 NV003 Trần Minh Qn 23/09/1977 True 1.2 400000 Phần 2: Tạo tập tin tại thư mục làm bài thi với tên <STT>.DOC (<STT>: số thứ tự của thí sinh) và trả lời các câu hỏi sau (1 điểm) 1. Viết câu truy vấn dùng để tạo nguồn dữ liệu cho Report từ bảng SinhVien? (0.5 điểm) 2. Cho biết một field có kiểu dữ liệu nào thì khơng thể cập nhật giá trị bằng câu truy vấn? (0.5 điểm) Phần 3: Tạo truy vấn (4 điểm) 1. Cập nhật Tiền cơng trong bảng CHAMCONG (1 điểm)  Tiền cơng = Số cơng * Đơn giá của cơng việc tương ứng. 2. Liệt kê các nhân viên chưa có chấm cơng trong tháng 3/2004. (1 điểm) 3. Thêm vào bảng CHAMCONG những mẩu tin từ bảng CHAMCONG có NamThang là 200403, những mẩu tin mới sẽ có NamThang là 200404. (1 điểm) 4. Cho biết nhân viên có Tiền cơng cao nhất trong tháng 3 năm 2004, thơng tin gồm: Mã nhân viên, Họ tên, Ngày sinh, Tiền cơng (1 điểm) Phần 4: Thiết kế báo biểu (2 điểm) - Hãy thiết kế báo biểu có dạng sau: TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_01.doc Trang 3/3 Tip tc cho nhng nhõn viờn khỏc Tip tc cho nhng thỏng nm khỏc Hỡnh 1: Bỏo biu Quỏ trỡnh thc hin cụng vic Lu ý: Tin lng = Tng (Tin cụng)* H s lng + Lng CB Phn 5: Thit k v ci t mn hỡnh (2 im) Yờu cu: Dựng Wizard to mn hỡnh trờn, trong ú: - Main Form dựng cp nht bng NHANVIEN, Sub Form dựng cp nht bng CHAMCONG - Nỳt : hy mu tin hin hnh trờn Main Form - Nỳt : úng mn hỡnh li . TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_ 01. doc Trang 1/ 3 thi: CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi gian: 15 0 phỳt Ngy thi: dd/mm/yyyy. 5 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn TienLuong Number Double Tin lng Tin lng TienBHXH Number Double Tin Bo him Xó hi Tin Bo him Xó hi NHANVIEN Nhõn viờn Field Name
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 1 , Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 1

Bình luận về tài liệu de-thi-chung-chi-b-tin-hoc-quoc-gia-de-mau-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP