BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH MFC

19 899 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 15:35

Chương trình minh họa MFC đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Single Document” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.2. Bài 02 – Chương trình minh họa MDI đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Multiple document” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.3. Bài 03 – Chương trình minh họa Dialog based đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Dialog based” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả Ths Trần Ngọc Bảo Bài tập thực hành lập trình MFC 1.4. Bài 04 – Thay đổi biểu tượng, con trỏ chuột của chương trình Yêu cầu: Bổ sung bài tập 2.1 o Thay đổi biểu tượng (Icon) của chương trình o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình o Thay đổi nội dung của dialog About Hướng dẫn gợi ý: o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình CWinApp *app = AfxGetApp(); HICON hIcon = app-LoadCursor(IDC_NODROP); SetCursor(hIcon); o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.5. Bài 05 – Xử lý sự kiện chuột Yêu cầu: Bổ sung bài tập 2.1 o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do X=,Y=” o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do X=,Y=” Hướng dẫn gợi ý: o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do X=,Y=” Nhấn tổ hợp phím Ctrl + W Trong Tab Message Maps chọn class name CxxxView Trong danh sách Messages chọn “WM_LBUTTONDOWN” Click “Add Function” button, sau đó click “Edit Code” button o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do X=,Y=” Nhấn tổ hợp phím Ctrl + W Trong Tab Message Maps chọn class name CxxxView Trong danh sách Messages chọn “WM_RBUTTONDOWN” Click “Add Function” button, sau đó click “Edit Code” button. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC http://www.hcmup.edu.vn BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 1. Phần 1 – Làm quen với một chương trình viết bằng thư viện MFC 1.1. Bài 01 – Chương trình minh họa MFC đầu tiên - Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 - Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Single Document” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.2. Bài 02 – Chương trình minh họa MDI đầu tiên - Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 - Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Multiple document” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.3. Bài 03 – Chương trình minh họa Dialog based đầu tiên - Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 - Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Dialog based” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả Ths Trần Ngọc Bảo 1/1 Bài tập thực hành lập trình MFC 1.4. Bài 04 – Thay đổi biểu tượng, con trỏ chuột của chương trình - Yêu cầu: Bổ sung bài tập 2.1 o Thay đổi biểu tượng (Icon) của chương trình o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình o Thay đổi nội dung của dialog About - Hướng dẫn gợi ý: o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình  CWinApp *app = AfxGetApp();  HICON hIcon = app->LoadCursor(IDC_NODROP);  SetCursor(hIcon); o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.5. Bài 05 – Xử lý sự kiện chuột - Yêu cầu: Bổ sung bài tập 2.1 o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do X = , Y = ” o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do X = , Y = ” - Hướng dẫn gợi ý: o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do X = , Y = ”  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + W  Trong Tab Message Maps chọn class name CxxxView  Trong danh sách Messages chọn “WM_LBUTTONDOWN”  Click “Add Function” button, sau đó click “Edit Code” button o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do X = , Y = ”  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + W  Trong Tab Message Maps chọn class name CxxxView  Trong danh sách Messages chọn “WM_RBUTTONDOWN”  Click “Add Function” button, sau đó click “Edit Code” button Ths Trần Ngọc Bảo 2/2 Bài tập thực hành lập trình MFC 1.6. Bài 06 – Xây dựng chương trình soạn thảo văn bản đơn giản - Yêu cầu: o Tạo ứng dụng MFC ở chế độ “Single document” o Khi user chọn chức năng “New” Æ tạo 1 cửa sổ soạn thảo EDIT trong vùng client của cửa sổ giao diện chính o Xử lý WM_SIZE để kích thước của cửa sổ soạn thảo EDIT luôn trùng khớp với kích thước vùng client của cửa sổ giao diện chính o Thực hiện các chức năng: Open, Save, Save as, Undo, Cut, Copy, Paste o Giao diện chương trình Ths Trần Ngọc Bảo 3/3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC http://www.hcmup.edu.vn BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 2. Phần 2: Làm quen với ứng dụng Dialog Based 2.1. Bài 01 – Viết chương trình nhập vào 2 số a và b, cho biết số lớn nhất và nhỏ nhất trong 2 số a,b với giao diện như sau Hướng dẫn gợi ý: sử dụng cấu trúc If …Then 2.2. Bài 02 – Viết chương trình nhập vào 2 số a, b và c cho biết số lớn nhất và nhỏ nhất trong 3 số a, b và c với giao diện như sau 2.3. Bài 03 - Nhập vào một số nguyên từ 0 đến 9, hiển thị bằng “chữ” các ký số trên, ví dụ: - Nhập 1 Æ “Một” - Nhập 2 Æ “Hai” - Nhập 3 Æ “Ba” Ths Trần Ngọc Bảo 1/1 Bài tập thực hành lập trình Windows - - Nhập 9 Æ “Chín” Hướng dẫn gợi ý: sử dụng cấu trúc Select Case 2.4. Bài 04 - Nhập vào một số nguyên dương N, hiển thị bằng “chữ” số vừa nhập trên, ví dụ: - Nhập 1 Æ “Một” - Nhập 12 Æ “Mười Hai” - Nhập 123 Æ “Một trăm hai mươi ba” Hướng dẫn gợi ý: sử dụng cấu trúc Select Case Ths Trần Ngọc Bảo 2/2 Bài tập thực hành lập trình Windows 2.5. Bài 05 - Viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương N, tính tổng S = 1 + 2 + 3 +…+ N Với giao diện như sau Hướng dẫn gợi ý: sử dụng vòng lặp While, For 2.6. Bài 06- Viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương N, tính tổng S = 1 + 2 + 3 +…+ N Với giao diện như sau Tương tự tính tổng - S = 1 + 3 + 5 + 7 +…+ (2N +1) - S = 2 + 4 + 6 + 8 +…+ 2N Ths Trần Ngọc Bảo 3/3 Bài tập thực hành lập trình Windows 2.7. Bài 07- Viết chương trình nhập vào giá trị nguyên dương N, và số thực X, tính tổng S = X + X 2 + X 3 + X 4 + + X N Tương tự tính tổng - S = X + X 3 + X 5 + X 5 + + X 2N+1 - S = X 2 + X 4 + X 6 + + X 2N Ths Trần Ngọc Bảo 4/4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC http://www.hcmup.edu.vn BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 4. Phần 2: Làm quen với các control Toolbar, Menu 4.1. Bài 01 – Viết chương trình thể hiện màn hình “Đăng nhập” (login) chương trình như sau - Khi nhấn vào nút “Đăng nhập”, thực hiện kiểm tra o Nếu tên người dùng = “CDSPBD” và mật khẩu = “tinhoc” thì hiển thị thông báo (MessageBox) “Đăng nhập thành công o Ngược lại: thông báo “Không đúng tên người dùng/mật khẩu” - Khi nhấn vào nút “Thoát”Æ Kết thúc chương trình 4.2. Bài 02 – Viết chương trình thể hiện màn hình “Đăng nhập” (login) chương trình như sau Ths Trần Ngọc Bảo 1/1 Bài tập thực hành lập trình Windows - Khi nhấn vào nút “Đăng nhập”, thực hiện kiểm tra o Nếu tên người dùng = “CDSPBD” và mật khẩu = “tinhoc” thì  Ẩn màn hình “Đăng nhập”  Hiển thị màn hình chính với hình thức thể hiện như sau o Ngược lại: thông báo “Không đúng tên người dùng/mật khẩu” - Khi nhấn vào nút “Thoát” hiển thị thong báo “Bạn có muốn thoát chương trình không ?” o Nếu chọn “Yes”Æ Kết thúc chương trình o Ngược lại: trở lại màn hình login Ths Trần Ngọc Bảo 2/2 Bài tập thực hành lập trình Windows 4.3. Bài 03 – Viết chương trình thể hiện thông tin sinh viên với giao diện như hình vẽ - Nhấn vào nút “đọc dữ liệu từ file”: đọc dữ liệu từ tập tin “ThongTinSV.txt” với định dạng như bên dưới đưa vào các control trên màn hình. - Định dạng tập tin “ThongTinSV.txt” Họ và chữ lót: Nguyễn Văn Tên: Thịnh Ngày Sinh: 05/11/2005 Tôn giáo: Không Địa chỉ: 123 Trương Định – Q3 Điện Thoại: 8234567 Email: nvthinh@hcmup.edu.vn Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam Ngoại ngữ: Anh Văn, Pháp Văn - Nhấn vào nút “Lưu dữ liệu xuống file”, ghi dữ liệu thông tin sinh viên trên màn hình xuống tập tin “ThongTinSV.txt” - Khi nhấn vào nút “Thoát”Æ Kết thúc chương trình Ths Trần Ngọc Bảo 3/3 . http://www.hcmup.edu.vn BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 1. Phần 1 – Làm quen với một chương trình viết bằng thư viện MFC 1.1. Bài 01 – Chương trình minh họa MFC đầu tiên. Bảo 1/1 BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 5. Phần 3: Lập trình CSDL Viết chương trình quản lý học sinh với yêu cầu như sau 5.1. Cơ sở dữ liệu chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH MFC , BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH MFC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn