De luyen toan co loi van lop 1

4 429 4 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 15:10

Đề 1 Bài 1 : Lan có 24 nhãn vở, Lan cho bạn 13 nhãn vở. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu nhãn vở ? Bài 2 : Nhà Lan và nhà Hoà có tất cả 36 con gà, trong đó nhà Lan có 14 con gà. Hỏi nhà Hoà có bao nhiêu con gà ? Bài 3 : Hằng có 18 điểm 10, Hơng ít hơn Hằng 8 điểm 10. Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm 10. Bài 4 : Hằng cho Huyền 8 nhãn vở thì Hằng còn 11 nhãn vở. Hỏi Trớc khi cho Hằng có bao nhiêu nhãn vở ? Ba 5 : Hằng có 13 quả cam,Hằng nhiều hơn Hơng 3 quả. Hỏi Hơng có bao nhiêu quả cam Bài 6 : So sánh 32 41 45 54 67 57 75 69 100 99 85 94 36 55 12 13 47 38 36 82 §Ò 2 Bµi 1 :Mai cã 27 nh·n vë, Mai cho b¹n 14 nh·n vë. Hái Mai cßn l¹i bao nhiªu nh·n vë ? Bài 2 : Nhà Hằng và nhà Minh có tất cả 26 con gà, trong đó nhà Minh có 15 con gà. Hỏi nhà Hằng có bao nhiêu con gà ? Bài 3 : Hằng có 17 điểm 9, 10. Hơng ít hơn Hằng 8 điểm. Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm 9,10. Bài 4 : Hằng cho Huyền 6 bi thì Hằng còn 22 bi. Hỏi Trớc khi cho Hằng có bao nhiêu bi ? Bài 5 : Hằng có 13 vở, Hằng nhiều hơn Hơng 6 vở Hỏi Hơng có bao nhiêu vở ? Bài 6 : Cho các chữ số 3, 4, 0, 1. Lập tất cả các số có hai chữ số khác nhauđợc lập từ các chữ số trên ? Bài 7 : Cho các chữ số 6, 0, 5, 2. Lập tất cả các số có hai chữ số đợc lập từ các chữ số trên ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… . nhà Lan có 14 con gà. Hỏi nhà Hoà có bao nhiêu con gà ? Bài 3 : Hằng có 18 điểm 10 , Hơng ít hơn Hằng 8 điểm 10 . Hỏi Hơng có bao nhiêu điểm 10 . . sánh 32 41 45 54 67 57 75 69 10 0 99 85 94 36 55 12 13 47 38 36 82 §Ò 2 Bµi 1 :Mai cã 27 nh·n vë, Mai cho b¹n 14 nh·n vë.
- Xem thêm -

Xem thêm: De luyen toan co loi van lop 1, De luyen toan co loi van lop 1, De luyen toan co loi van lop 1

Bình luận về tài liệu de-luyen-toan-co-loi-van-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP