Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương_2

181 44 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2019, 19:29

Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC  VÀ  ĐÀO  TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG  ƯƠNG -* - NGUYỄN THỊ ÚT ĐẶC  ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ PHÁC  ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM, LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG DO HELICOBACTER PYLORI KHÁNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG  ƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2016 Footer Page of 128 Header Page of 128 BỘ GIÁO DỤC  VÀ  ĐÀO  TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG  ƯƠNG -* - NGUYỄN THỊ ÚT ĐẶC  ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ PHÁC  ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM, LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG DO HELICOBACTER PYLORI KHÁNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG  ƯƠNG Chuyên ngành : Dịch tễ học Mã số : 62720117 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Người  hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THANH HẢI TS HOÀNG THỊ THU HÀ HÀ NỘI - 2016 Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI  CAM  ĐOAN Tôi   xin   cam   đoan       cơng   trình   nghiên   cứu riêng tơi, khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học khác Các số liệu nghiên cứu trung thực  và  chưa  được công bố Tôi xin chịu trách nhiệm lời  cam  đoan  này Hà Nội, ngày            tháng        năm  2016 Tác giả Nguyễn Thị Út Footer Page of 128 Header Page of 128 LỜI  CÁM  ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng kính trọng biết  ơn  sâu  sắc  đến PGS.TS Lê Thanh Hải,  người  đã  tận  tình  hướng dẫn,  giúp  đỡ  động viên tơi suốt q trình học tập,  cũng  như  trong  quá  trình  thực luận án Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết  ơn  sâu  sắc  đến Tiến  sĩ  Hoàng  Thị Thu Hà,  là  người trực tiếp  hướng dẫn tơi qui trình lấy bệnh phẩm, bảo quản, phân tích, giúp tơi ni cấy mảnh sinh thiết, tìm vi khuẩn  làm  kháng  sinh  đồ, phân tích  và  đọc kết giúp  tơi  để có kết làm luận  văn  chính  xác,  đồng thời  là người chia sẻ  giúp  đỡ nhiều trình tìm kiếm tài liệu viết luận văn Tơi  xin  bày  tỏ lòng kính trọng biết  ơn  sâu  sắc tới: - Ban giám  đốc,  Phòng  sau  đại học thầy Bộ môn dịch tễ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung  ương  đã  tạo  điều kiện cho tơi suốt q trình học tập Viện - Đảng ủy,  Ban  giám  đốc  cũng  như  khoa  Tiêu hóa, khoa Khám bệnh, khoa Nội soi, khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương  đã  tạo  điều kiện tốt  để nghiên cứu hoàn thành luận án - Khoa Vi khuẩn Viện Vệ sinh Dịch tễ trung   ương     giúp   đỡ tơi q trình thu thập bệnh phẩm, phân tích trả kết - Quỹ NAFOSTED,  đã  hỗ trợ kinh  phí  để đề tài  được tiến hành thuận lợi Tôi  xin  được gửi lời cảm  ơn  đến bệnh  nhân  và  gia  đình  bệnh  nhân,  đã   đóng  góp  phần khơng nhỏ cho thành cơng luận án Cuối cùng, xin cảm  ơn  những tình cảm, lời  động viên hy sinh   gia   đình   mẹ, chồng         tơi có   điều kiện thuận lợi tháng ngày học tập nghiên cứu Hà Nội,  ngày   …tháng   …năm  2016 NCS Nguyễn Thị Út Footer Page of 128 Header Page of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AM Amoxicillin AZ Azithromycin BAM Bismuth subsalicylate, amoxicillin, metronidazole BN Bệnh nhân CagA Cytotoxin-associated protein CBS Colloidal bismuth subcitrat CĐ Cao  đẳng Ci Ciprofloxacin CLR Clarithromycin DD Dạ dày DDTT Dạ dày tá tràng ĐH Đại học DIDs Daily doses per 1000 inhabitans per day ESPGHAN European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition H pylori Helicobacter pylori KSĐ Kháng  sinh  đồ KS Kháng sinh LDD Loét dày LDDTT Loét dày tá tràng LTNDDTQ Luồng  trào  ngược dày thực quản MTZ Metronidazole NASPGHAN North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition OAC Footer Page of 128 Omeprazole, amoxicillin, clarithromycin Header Page of 128 OM Omeprazole PCR- RFLP Restriction fragement lenght polymorphism PCR-RAPD Random amplified polymorphic PPI Proton pump inhibitor PPI-AN PPI- amoxicillin- nitroimidazole PPI-CA PPI- clarithromycin – amoxicillin RBC Ranitidine bismuth citrate RUT Rapid urease test TC Trung cấp TDB Tripotasium dicitrat bismuth THCS Trung học  cơ  sở TƯ Trung  ương VacA Vacuolating cytotoxin A VDD Viêm dày VLDDTT Viêm, loét dày tá tràng Footer Page of 128 Header Page of 128 MỤC LỤC ĐẶT VẤN  ĐỀ CHƯƠNG  1 TỔNG QUAN 1.1  Đặc  điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày H pylori H pylori kháng kháng sinh 1.1.1  Định  nghĩa: 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu 1.1.3 Một số đặc  điểm dịch tễ học viêm, loét dày tá tràng H pylori 1.1.4 Sinh bệnh học .11 1.1.5 Miễn dịch học .13 1.1.6 Các biểu lâm sàng 14 1.1.7  Phương  pháp  chẩn  đoán  viêm,  loét  dạ dày tá tràng H pylori .18 1.2 Vi khuẩn H pylori, kháng kháng sinh yếu tố nguy  cơ  kháng   kháng sinh viêm, loét dày H pylori 23 1.2.1 Vi khuẩn H pylori 23 1.2.2 Khái niệm kháng kháng sinh 25 1.2.3  Cơ  chế gây kháng thuốc H pylori .26 1.2.4  Kháng  kháng  sinh  và  độc lực vi khuẩn 28 1.2.5 Tỉ lệ kháng kháng sinh H pylori yếu tố nguy  cơ .31 1.3  Điều trị viêm, loét dày tá tràng H pylori 38 1.3.1 Chỉ định  điều trị 38 1.3.2 Thuốc  điều trị .38 1.3.3 Phác  đồ điều trị 42 1.3.4 Các yếu tố ảnh  hưởng  đến hiệu diệt H pylori 44 CHƯƠNG  2  ĐỐI  TƯỢNG  VÀ  PHƯƠNG  PHÁP  NGHIÊN  CỨU 48 2.1 Đối  tượng nghiên cứu 48 2.1.1  Đối  tượng nghiên cứu .48 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân .48 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân nghiên cứu 48 2.2 Địa  điểm nghiên cứu 49 2.3 Thời gian nghiên cứu 49 2.4  Phương  pháp  nghiên  cứu 49 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 49 2.4.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu nghiên cứu 49 Footer Page of 128 Header Page of 128 2.4.3 Các biến số, số nghiên cứu 51 2.4.4 Kỹ thuật thu thập số liệu 53 2.4.5 Phương  pháp  quản lý, xử lý phân tích số liệu .63 2.4.6 Khống chế sai số 65 2.5 Khía cạnh  đạo  đức nghiên cứu 67 CHƯƠNG  3  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 68 3.1 Một số đặc  điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em bệnh viện  Nhi  Trung  ương  từ tháng  10  năm   2011 - tháng  11  năm  2013 68 3.1.1 Một số đặc  điểm dịch tễ viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em 68 3.1.2    Đặc  điểm lâm sàng cận lâm sàng VLDDTT H pylori kháng kháng sinh 75 3.2 Tình trạng kháng kháng sinh phân tích số yếu tố liên  quan  đến tình trạng kháng kháng sinh bệnh nhi viêm, loét dày tá tràng H pylori 78 3.2.1 Mức  độ kháng KS chủng H pylori .78 3.2.2 Tình trạng kháng chung với loại KS H pylori .78 3.2.3 Sự kháng  đa  kháng  sinh  của chủng H pylori phân lập  được 79 3.2.4 Kháng kháng sinh theo yếu tố .80 3.2.5 Các yếu tố dịch tễ liên quan tới kháng kháng sinh không kháng kháng sinh 81 3.2.6 Các yếu tố dịch tễ học liên quan tới  kháng  đa  kháng  sinh 84 3.2.7 Đặc  điểm dịch tễ học theo tình trạng kháng khơng kháng clarithromycin 87 3.2.8  Đặc điểm dịch tễ học theo tính kháng không kháng metronidazole 88 3.2.9 Liên quan kháng kháng sinh gen cagA vacA chủng H pylori kháng kháng sinh 89 3.3 Mô tả kết diệt H pylori số phác  đồ điều trị viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh Bệnh viện  Nhi  Trung  ương 94 3.3.1  Đặc  điểm nhóm nghiên cứu 94 3.3.3 Liên quan kết điều trị  phác  đồ thuốc kháng kháng sinh 98 3.3.4 Tác dụng phụ thuốc  điều trị 104 Footer Page of 128 Header Page of 128 CHƯƠNG  4  - BÀN LUẬN 105 4.1 Một số đặc  điểm dịch tễ, lâm sàng viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện  Nhi  Trung  ương 105 4.1.1 Một số đặc  điểm dịch tễ viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em 105 4.1.2 Triệu chứng lâm sàng 113 4.2  Xác  định mức  độ kháng số yếu tố liên  quan  đến tình trạng kháng kháng sinh bệnh nhi viêm, loét dày tá tràng H pylori 118 4.2.1 Mức  độ kháng kháng sinh chủng H pylori .118 4.2.2 Tỉ lệ kháng kháng sinh chung H pylori 119 4.2.3 Sự kháng  đa  kháng  sinh 123 4.2.4 Sự kháng kháng sinh theo yếu tố .124 4.2.5 Các yếu tố dịch tễ học lâm sàng liên quan tới  kháng  đơn  kháng  sinh 124 4.2.6 Các yếu tố dịch tễ học lâm sàng liên quan tới  kháng  đa  kháng  sinh .125 4.2.7 Mối  liên  quan  giữa  đặc  điểm  dịch  tễ  học  với  tình  trạng  kháng   clarithromycin 126 4.2.8 Mối  liên  quan  giữa  đặc  điểm  dịch  tễ  học  với  tình  trạng  kháng   metronidazole .130 4.2.9 Liên quan kháng kháng sinh gen cagA vacA chủng H pylori kháng kháng sinh 131 4.3 Mô tả kết diệt H pylori số phác  đồ điều trị viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh Bệnh viện  Nhi  Trung  ương 134 4.3.1  Đặc  điểm chung 134 4.3.2 Hiệu diệt H pylori  phác  đồ thuốc 134 4.3.3 Phân tích yếu tố ảnh  hưởng  đến hiệu diệt H pylori 139 4.3.4  Đánh  giá  sự cải thiện triệu chứng  lâm  sàng  sau  điều trị .140 4.3.5.Tác dụng phụ  điều trị 142 4.4 Hạn chế  đề tài 142 KẾT LUẬN .144 KIẾN NGHỊ 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 128 Header Page 10 of 128 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tỉ lệ nhiễm H pylori VDDTT trẻ em số nước Bảng 1.2 Kháng KS tiên phát số nước từ năm  2000 .36 Bảng 2.1 Các mồi sử dụng cho phản ứng H pylori - PCR  đa  mồi 58 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 Footer Page 10 of 128 Tỉ lệ kháng kháng sinh phân theo giới 70 Phân bố ca bệnh  đến Bệnh viện  Nhi  TƯ  theo  khu  vực 71 Một số đặc  điểm  gia  đình  của  đối  tượng nghiên cứu .72 Đặc  điểm  gia  đình  của đối  tượng nghiên cứu 73 Thói quen sinh hoạt  đối  tượng nghiên cứu 73 Thành  viên  gia  đình  và  tuổi trung bình .74 Triệu chứng  đau  bụng .75 Mức  độ nhiễm H pylori nội soi VLDDTT H pylori kháng KS 77 Đặc  điểm tổn  thương  trên  mô  bệnh học VLDDTT H pylori kháng kháng sinh .77 Tỉ lệ kháng loại KS H pylori 78 Tỉ lệ kháng  đa  kháng  sinh  của H pylori 79 Tỉ lệ kháng KS phân bố theo giới 80 Tỉ lệ kháng KS phân bố theo nhóm tuổi 80 Liên quan tuổi, giới  và  nơi cư  trú  với tình trạng kháng loại KS .81 Liên quan triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng với tình trạng kháng KS 82 Liên quan tiền sử gia  đình, tiền sử dùng KS với tình trạng kháng KS 83 Liên quan  trình  độ học vấn bố mẹ, hồn cảnh  gia  đình  với tình trạng kháng KS .83 Liên quan tuổi, giới  và  nơi  cư  trú  với tình trạng  kháng  đa kháng sinh 84 Liên quan triệu chứng lâm sàng, mức  độ nhiễm với tình trạng  kháng  đa  KS 85 Liên quan tiền sử gia  đình  có  người bị bệnh DDTT dùng KS với tình trạng  kháng  đa  KS 86 Header Page 167 of 128 71 Eren, Makbule, Dinleyici et al (2009), "Third-line rescue therapy with levofloxacin based protocol for H pylori eradication in children", Journal of Pediatric Infection 3(3), pp 98-103 72 Ertem D., Harmanci H and Pehlivanoglu E (2003), "Helicobacter pylori infection in Turkish preschool and school children: role of socioeconomic factors and breast feeding", Turk J Pediatr 45(2), pp 114-122 73 Faber J., Bar-Meir M., Rudensky B et al (2005), "Treatment regimens for Helicobacter pylori infection in children: is in vitro susceptibility testing helpful?", J Pediatr Gastroenterol Nutr 40(5), pp 571-574 74 Falsafi T, Mobasheri F, Nariman F et al (2004), "Susceptibilities to different antibiotics of Helicobacter pylori strains isolated from patients at the pediatric medical center of Tehran, Iran", J Clin Microbiol 42(1), pp 387-389 75 Feydt-Schmidt A., Kindermann A., Konstantopoulos N et al (2002), "Reinfection rate in children after successful Helicobacter pylori eradication", Eur J Gastroenterol Hepatol 14(10), pp 1119-1123 76 Figen ệzỗay, Nurten K., Temizel IN et al (2004), "Helicobacter pylori infection in Turkish children: comparison of diagnostic tests, evaluation of eradication rate, and changes in symptoms after radication", Helicobacter 9, pp 242–248 77 Figueroa G., Troncoso M., Toledo M.S et al (2002), "Prevalence of serum antibodies to Helicobacter pylori VacA and CagA and gastric diseases in Chile", J Med Microbiol 51(4), pp 300-304 78 Fischbach L and Evans E.L (2007), "Meta-analysis: the effect of antibiotic resistance status on the efficacy of triple and quadruple first-line therapies for Helicobacter pylori", Aliment Pharmacol Ther 26(3), pp 343357 79 FRACP Cameron Imrie, MB Marion Rowland, MD Billy Bourke et al (2001), "Is Helicobacter pylori infection in childhood a rick factor for gastric cancer?", Pediatrics 107(2), pp 373-377 80 Francavilla R, Lionetti E, Castellaneta S.P et al (2005), "Improved efficacy of 10-Day sequential treatment for Helicobacter pylori eradication in children: a randomized trial", Gastroenterology 129(5), pp 1414–1419 Footer Page 167 of 128 Header Page 168 of 128 81 Francis K.L Chan, James Y.W Lau (2016), “Peptic   Ulcer   Disease”, Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease Chapter 53, pp 884-900 82 Fujimoto Y, Furusyo N, Toyoda K et al (2007), "Intrafamilial transmission of Helicobacter pylori among the population of endemic areas in Japan", Helicobacter 12(2), pp 170-176 83 Galal G, Wharburton V, West A et al (1997), "Isolation of H-pylori from gastric juice", Gut 41, pp A40–A41 84 Gasbarrini A, Franceschi F, Tartaglione R et al (1998), "Regression of autoimmune thrombocytopenia after eradication of Helicobacter pylori", Lancet 352(9191), pp 878 85 Ghotaslou R., Milani M., Akhi M et al (2013), "Relationship Between Drug Resistance and cagA Gene in Helicobacter pylori", Jundishapur J Microbiol 6(10), pp 8480 86 Gold BD, Colletti RB, Abbott M et al (2000), "Helicobacter pylori infection in children: recommendations for diagnosis and treatment", J Pediatr Gastroenterol Nutr 31(5), pp 490-497 87 Gold BD (2001), "Helicobacter pylori Infection in Children", Curr Probl Pediatr, 31, pp 243 - 266 88 Gottrand F., Kalach N., Spyckerelle C et al (2001), "Omeprazole combined with amoxicillin and clarithromycin in the eradication of Helicobacter pylori in children with gastritis: A prospective randomized double-blind trial", J Pediatr 139(5), pp 664-668 89 Graham D.Y (1998), "Antibiotic resistance in Helicobacter pylori: implications for therapy", Gastroenterology 115(5), pp 1272-1277 90 Graham D.Y and Fischbach L (2010), "Helicobacter pylori treatment in the era of increasing antibiotic resistance", Gut 59(8), pp 1143-1153 91 Graham D.Y., Lew G.M., Malaty H.M et al (1992), "Factors influencing the eradication of Helicobacter pylori with triple therapy", Gastroenterology 102(2), pp 493-496 92 Guarner J, Kalach N and Elitsur Y (2009), "Helicobacter pylori diagnostic tests in children: review of the literature from 1999 to 2009.", Eur J Pediatr 169, pp 15-25 Footer Page 168 of 128 Header Page 169 of 128 93 Hayashi H, Okuda M, Aoyagi N et al (2005), "Helicobacter pylori infection in children with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura", Pediatr Int 47(3), pp 292-295 94 Hjalmarsson S, Sjölund M and Engstrand L (2002), "Determining antibiotic resistance in Helicobacter pylori", Expert Rev Mol Diagn 2(3), pp 267-272 95 Hoang TT, Bengtsson C, Phung DC et al (2005), "Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in urban and rural Vietnam", Clin Diagn Lab Immunol 12(1), pp 81-85 96 Hojsak I., Kos T., Dumancic J et al (2012), "Antibiotic resistance of Helicobacter pylori in pediatric patients 10 years' experience", Eur J Pediatr 171(9), pp 1325-1330 97 Homan   M,   Šterbenc   A,   Kocjan   BJ   et   al   (2014), "Prevalence of the Helicobacter pylori babA2 gene and correlation with the degree of gastritis in infected Slovenian children", Antonie Van Leeuwenhoek 106(4), pp 637-645 98 Hong J and Yang HR (2012), "Efficacy of Proton Pump Inhibitor-based Triple Therapy and Bismuth-based Quadruple Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Korean Children", Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 15(4), pp 237-242 99 Huang J.Q and Hunt R.H (1999), "Treatment after failure: the problem of "non-responders"", Gut 45 Suppl 1, pp 140-44 100 Husson MO, Gottrand F, Vachee A et al (1995), "Importance in diagnosis of gastritis of detection by PCR of the cagA gene in Helicobacter pylori strains isolated from children", J Clin Microbiol 33(12), pp 33003303 101 Ikue Taneike, Keibun Suzuki and Saori Nakagawa (2004), "Intrafamilial Spread of the Same Clarithromycin-Resistant Helicobacterpylori Infection Confirmed by Molecular Analysis", Journal of Clinical Microbiology 42(8) 102 Jafri W., Yakoob J., Abid S et al (2010), "Helicobacter pylori infection in children: population-based age-specific prevalence and risk factors in a developing country", Acta Paediatr 99(2), pp 279-282 Footer Page 169 of 128 Header Page 170 of 128 103 Jick S (1997), "Ciprofloxacin safety in a pediatric population", Pediatr Infect Dis J 16(1), pp 130-133 104 Kalach N, Benhamou PH, Bergeret M et al (2002), "Acquisition of secondary resistance after failure of a first treatment of Helicobacter pylori infection in children", Arch Pediatr 9(2), pp 130-135 105 Kalach N., Serhal L., Asmar E et al (2007), "Helicobacter pylori primary resistant strains over 11 years in French children", Diagn Microbiol Infect Dis 59(2), pp 217-222 106 Karabiber H., Selimoglu M.A., Otlu B et al (2014), "Virulence factors and antibiotic resistance in children with Helicobacter pylori gastritis", J Pediatr Gastroenterol Nutr 58(5), pp 608-612 107 Katelaris P.H., Forbes G.M., Talley N.J et al (2002), "A randomized comparison of quadruple and triple therapies for Helicobacter pylori eradication: The QUADRATE Study", Gastroenterology 123(6), pp 17631769 108 Kato S and Fujimura S (2010), "Primary antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in children during the past years", Pediatr Int 52(2), pp 187-190 109 Kato S., Fujimura S., Udagawa H et al (2002), "Antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains in Japanese children", J Clin Microbiol 40(2), pp 649-653 110 Kato S., Nishino Y., Ozawa K et al (2004), "The prevalence of Helicobacter pylori in Japanese children with gastritis or peptic ulcer disease", J Gastroenterol 39(8), pp 734-738 111 Khademi F., Poursina F., Hosseini E et al (2015), "Helicobacter pylori in Iran: A systematic review on the antibiotic resistance", Iran J Basic Med Sci 18(1), pp 2-7 112 Khurana R, Fischbach L, Chiba N et al (2007), "Meta-analysis: Helicobacter pylori eradication treatment efficacy in children", Aliment Pharmacol Ther 25(5), pp 523-536 113 Khurana R., Fischbach L., Chiba N et al (2005), "An update on antiHelicobacter pylori treatment in children", Can J Gastroenterol 19(7), pp 441-445 Footer Page 170 of 128 Header Page 171 of 128 114 Kim J.M., Kim J.S., Kim N et al (2006), "Comparison of primary and secondary antimicrobial minimum inhibitory concentrations for Helicobacter pylori isolated from Korean patients", Int J Antimicrob Agents 28(1), pp 6-13 115 Kist M, Glocker E and Wolf B (2003), "ResiNet-A nationwide German sentinel study on development and risk factors of antimicrobial resistance in Helicobacter pylori", Helicobacter 8, pp 465 116 Kivi M., Johansson A.L., Salim A et al (2005), "Accommodation of additional non-randomly sampled cases in a study of Helicobacter pylori infection in families", Stat Med 24(24), pp 4045-4054 117 Klein P.D., Graham D.Y., Gaillour A et al (1991), "Water source as risk factor for Helicobacter pylori infection in Peruvian children Gastrointestinal Physiology Working Group", Lancet 337(8756), pp 15031506 118 Ko J.S., Kim K.M., Oh Y.L et al (2008), "cagA, vacA, and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Korean children", Pediatr Int 50(5), pp 628-631 119 Kobayashi I., Saika T., Muraoka H et al (2006), "Helicobacter pylori isolated from patients who later failed H pylori eradication triple therapy readily develop resistance to clarithromycin", J Med Microbiol 55(Pt 6), pp 737-740 120 Koivisto T.T., Rautelin H.I., Voutilainen M.E et al (2004), "Primary Helicobacter pylori resistance to metronidazole and clarithromycin in the Finnish population", Aliment Pharmacol Ther 19(9), pp 1009-1017 121 Koletzko S, Jones NL, Goodman K.J et al (2011), "Evidence-based guidelines from ESPGHAN and NASPGHAN for Helicobacter pylori infection in children", J Pediatr Gastroenterol Nutr 53(2), pp 230-243 122 Koletzko S, Richy F, Bontems P et al (2006), "Prospective multicentre study on antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains obtained from children living in Europe", Gut 55(12), pp 1711-1716 Footer Page 171 of 128 Header Page 172 of 128 123 Konno M., Muraoka S., Takahashi M et al (2000), "Iron-deficiency anemia associated with Helicobacter pylori gastritis", J Pediatr Gastroenterol Nutr 31(1), pp 52-56 124 Konno M., Yokota S., Suga T et al (2008), "Predominance of Mother – to –Child Transmission of Helicobacter pylori Infection Detected byRandom Amplified Polymorphic DNA Fingerprinting Analysis in Japanese Families", The Pediatric infectious disease journal 27(11), pp 999-1003 125 Konturek J.W (2003), "Discovery by Jaworski of Helicobacter pylori and its pathogenetic role in peptic ulcer, gastritis and gastric cancer", J Physiol Pharmacol 54(Suppl 3), pp 23-41 126 Konturek PC, Konturek SJ and Brzozowski T (2009), "Helicobacter pylori infection in gastric cancerogenesis", J Physiol Pharmacol 60(3), pp 3-21 127 Kuipers E.J and Sipponen P (2006), "Helicobacter pylori eradication for the prevention of gastric cancer", Helicobacter 11 Suppl 1, pp 52-57 128 Kumar S, Kumar A and Dixit VK (2008), "Direct detection and analysis of vacA genotypes and cagA gene of Helicobacter pylori from gastric biopsies by a novel multiplex polymerase chain reaction assay", Diagn Microbiol Infect Dis 62(4), pp 366-373 129 Kusters JG, van Vliet AH and Kuipers EJ (2006), "Pathogenesis of Helicobacter pylori infection", Clin Microbiol Rev 19(3), pp 449-490 130 Laine L., Hunt R., El-Zimaity H et al (2003), "Bismuth-based quadruple therapy using a single capsule of bismuth biskalcitrate, metronidazole, and tetracycline given with omeprazole versus omeprazole, amoxicillin, and clarithromycin for eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer patients: a prospective, randomized, multicenter, North American trial", Am J Gastroenterol 98(3), pp 562-567 131 Laporte R, Pernes P, Pronnier P et al (2004), "Acquisition of Helicobacter pylori infection after outbreaks of gastroenteritis: prospective cohort survey in institutionalised young people", BMJ 329, pp 204-205 132 Liang S and Redlinger T (2003), "A protocol for isolating putative Helicobacter pylori from fecal specimens and genotyping using vacA alleles", Helicobacter 8(5), pp 561-567 Footer Page 172 of 128 Header Page 173 of 128 133 Liu G, Xu X, He L et al (2011), "Primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori isolated from Beijing children", Helicobacter 16(5), pp 356-362 134 Lopes A.I., Oleastro M., Palha A et al (2005), "Antibiotic-resistant Helicobacter pylori strains in Portuguese children", Pediatr Infect Dis J 24(5), pp 404-409 135 Malaty H.M (2010), "epidemiology of Helicobacter pylori infetion", Helicobacter pylori in the 21st Century 1st Edition 136 Malaty HM, El-Kasabany A, Graham DY et al (2002), "Age at acquisition of Helicobacter pylori infection: a follow-up study from infancy to adulthood", Lancet 359, pp 131-135 137 Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C et al (2007), "Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report", Gut 56(6), pp 772-781 138 Malfertheiner P., Megraud F., O'Morain C.A et al (2012), "Management of Helicobacter pylori infection the Maastricht IV/ Florence Consensus Report", Gut 61(5), pp 646-664 139 Manfredi M., Gismondi P., Maffini V et al (2015), "Primary Antimicrobial Susceptibility Changes in Children with Helicobacter pylori Infection over 13 Years in Northern Italy", Gastroenterol Res Pract 2015, pp 717349 140 Marion Rowland MB, Billy Bourke MD and Bredan Drumm MD (2014), "Helicobacter pylori and peptic ulcer disease", Pathology of pediatric gastrointestinal and liver disease, pp 491-504 141 Mark F., Edward L.L (2016), “Gastritis”, Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease Chapter 52, pp 868-883 142 Marshall BJ and Warren JR (1984), "Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration", Lancet 1, pp 1311-1315 Footer Page 173 of 128 Header Page 174 of 128 143 Matsushima M, Suzuki T, Kurumada T et al (2006), "Tetracycline, metronidazole and amoxicillin-metronidazole combinations in proton pump inhibitor-based triple therapies are equally effective as alternative therapies against Helicobacter pylori infection", J Gastroenterol Hepatol 21(1 pt 2), pp 232-236 144 McMahon B.J., Hennessy T.W., Bensler J.M et al (2003), "The relationship among previous antimicrobial use, antimicrobial resistance, and treatment outcomes for Helicobacter pylori infections", Ann Intern Med 139(6), pp 463-469 145 Megraud F, Coenen S, Versporten A et al (2013), "Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption", Gut 62(1), pp 34-42 146 Megraud F (1995), "Transmission of Helicobacter pylori: faecal-oral versus oral-oral route", Aliment Pharmacol Ther Suppl 2, pp 85-91 147 Megraud F (1998), "Antibiotic resistance in Helicobacter pylori infection", Br Med Bull 54(1), pp 207-216 148 Mégraud F (2004), "H pylori antibiotic resistance: prevalence, importance, and advances in testing", Gut 53(9), pp 1374-1384 149 Mégraud F (2010), "Antimicrobial Resistance and Approaches to Treatment", Helicobacter pylori in the 21st Century 1st Edition 150 Megraud F and Lamouliatte H (2003), "Review article: the treatment of refractory Helicobacter pylori infection", Aliment Pharmacol Ther 17(11), pp 1333-1343 151 Mégraud F and Lehours P (2007), "Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing", Clin Microbiol Rev 20(2), pp 280-322 152 Meyer J.M., Silliman N.P., Wang W et al (2002), "Risk factors for Helicobacter pylori resistance in the United States: the surveillance of H pylori antimicrobial resistance partnership (SHARP) study, 1993-1999", Ann Intern Med 136(1), pp 13-24 153 Michalowicz-Wojczynska E., Swiatkowski P., Orlowska J et al (1996), "[Chronic gastritis in children: evaluation after eleven years]", Pediatr Pol 71(9), pp 781-787 Footer Page 174 of 128 Header Page 175 of 128 154 Mitchell H.M., Kaakoush N.O., Sutton P (2010), "Extragastric manifestations of Helicobacter pylori infection", Helicobacter pylori in the 21st Century 1st Edition pp 69-93 155 Miyachi H., Miki I., Aoyama N et al (2006), "Primary levofloxacin resistance and gyrA/B mutations among Helicobacter pylori in Japan", Helicobacter 11(4), pp 243-249 156 Monique M Gerrits, Arnoud HM van Vliet, Emst J Kuipers et al (2006), "Helicobacter pylori and antimicrobial resistance: molecular mechanisms and clinical implications", Lancet 6, pp 699-709 157 Montes M., Villalon F.N., Eizaguirre F.J et al (2015), "Helicobacter pylori Infection in Children Antimicrobial Resistance and Treatment Response", Helicobacter 20(3), pp 169-175 158 Moraes M.M and da Silva G.A (2003), "[Risk factors for Helicobacter pylori infection in children]", J Pediatr (Rio J) 79(1), pp 21-28 159 Nahar S., Mukhopadhyay A.K., Khan R et al (2004), "Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains isolated in Bangladesh", J Clin Microbiol 42(10), pp 4856-4858 160 Naous A., Al-Tannir M., Naja Z et al (2007), "Fecoprevalence and determinants of Helicobacter pylori infection among asymptomatic children in Lebanon", J Med Liban 55(3), pp 138-144 161 National Committee for Clinical Laboratory Standard (2000), "National Committee for Clinical Laboratory Standards Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically Approved standard, fifth ed NCCLS document M7–A5 Wayne, Pa: National Committee for Clinical Laboratory Standards;" 162 Nguyen H.T.V (2009), Diagnosis and treatment of Helicobacter pylori infection in Vietnamese children, Thesis for doctoral degree 163 Nguyen T.V., Bengtsson C., Yin L et al (2012), "Eradication of Helicobacter pylori in children in Vietnam in relation to antibiotic resistance", Helicobacter 17(4), pp 319-325 164 Nijevitch A.A and Shcherbakov P.L (2004), "Helicobacter pylori and gastrointestinal symptoms in school children in Russia", J Gastroenterol Hepatol 19(5), pp 490-496 Footer Page 175 of 128 Header Page 176 of 128 165 Nijevitch A.A., Loguinovskaya V.V., Tyrtyshnaya L.V et al (2004), "Helicobacter pylori infection and reflux esophagitis in children with chronic asthma", J Clin Gastroenterol 38(1), pp 14-18 166 Niv Y, Abuksis G and Koren R (2003), "13C-urea breath test, referral patterns, and results in children", J Clin Gastroenterol 37(2), pp 142-146 167 Nouraie M, Latifi-Navid S, Rezvan H et al (2009), "Childhood hygienic practice and family education status determine the prevalence of Helicobacter pylori infection in Iran", Helicobacter 14(1), pp 40-46 168 Ogata S.K., Gales A.C and Kawakami E (2014), "Antimicrobial susceptibility testing for Helicobacter pylori isolates from Brazilian children and adolescents: comparing agar dilution, E-test, and disk diffusion", Braz J Microbiol 45(4), pp 1439-1448 169 Ogata S.K., Godoy A.P., da Silva Patricio F.R et al (2013), "High Helicobacter pylori resistance to metronidazole and clarithromycin in Brazilian children and adolescents", J Pediatr Gastroenterol Nutr 56(6), pp 645-648 170 Ogiwara H., Sugimoto M., Ohno T et al (2009), "Role of deletion located between the intermediate and middle regions of the Helicobacter pylori vacA gene in cases of gastroduodenal diseases", J Clin Microbiol 47(11), pp 3493-3500 171 Oleastro M., Cabral J., Ramalho P.M et al (2011), "Primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains isolated from Portuguese children: a prospective multicentre study over a 10 year period", J Antimicrob Chemother 66(10), pp 2308-2311 172 Pa Wayne (2000), "Performance standards for antimicrobial susceptibility testing Tenth informational supplement (aerobic dilution) M100–S10 ", National Committee for Clinical Laboratory Standards 173 Pacifico L., Osborn J.F., Anania C et al (2012), "Review article: bismuthbased therapy for Helicobacter pylori eradication in children", Aliment Pharmacol Ther, 35, pp 1010-1026 174 Pentti Sipponen (1997), "Helicobacter pylori gastritis - epidemiology", J Gastroenterol 32, pp 273-277 Footer Page 176 of 128 Header Page 177 of 128 175 Peretz A., Paritsky M., Nasser O et al (2014), "Resistance of Helicobacter pylori to tetracycline, amoxicillin, clarithromycin and metronidazole in Israeli children and adults", J Antibiot (Tokyo) 67(8), pp 555-557 176 Prechtl J., Deutschmann A., Savic T et al (2012), "Monitoring of antibiotic resistance rates of Helicobacter pylori in Austrian children, 20022009", Pediatr Infect Dis J 31(3), pp 312-314 177 Prentice A.M and Darboe M.K (2008), "Growth and host-pathogen interactions", Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program 61, pp 197-210 178 Rafeey M., Goutaslou R., Nikvash S et al (2007), "Primary resistance in Helicobacter pylori isolated in children from Iran", Journal of Infection and Chemotherapy 13(5), pp 291-295 179 Raymond J., Thiberg J.M., Chevalier C et al (2004), "Genetic and transmission analysis of Helicobacter pylori strains within a family", Emerg Infect Dis 10(10), pp 1816-1821 180 Rerksuppaphol S, Hardikar W, Midolo P.D et al (2003), "Antimicrobial resistance in Helicobacter pylori isolates from children", J Paediatr Child Health 39(5), pp 332-335 181 Robert W and French Jr (2003), "Helicobacter in the developing world", Microbes and Infection 5, pp 705-713 182 Rowland M, Bourke B and Drumm B (2008), "Helicobacter pylori and peptic ulcer disease", Pediatric gastrointestinal disease 1, pp 139 – 151 183 Rowland M and Drumm B (1998), "Clinical significance of Helicobacter infection in children", Br Med Bull 54(1), pp 95-103 184 Rudi J., Kolb C., Maiwald M et al (1997), "Serum antibodies against Helicobacter pylori proteins VacA and CagA are associated with increased risk for gastric adenocarcinoma", Dig Dis Sci 42(8), pp 1652-1659 185 Samra S, Blanchard and Steven J Crinn (2008), "Peptic ulcer disease in children", Nelson textbook of pediatrics, pp 1572 - 1574 186 Samra Z., Shmuely H., Niv Y et al (2002), "Resistance of Helicobacter pylori isolated in Israel to metronidazole, clarithromycin, tetracycline, amoxicillin and cefixime", J Antimicrob Chemother 49(6), pp 1023-1026 Footer Page 177 of 128 Header Page 178 of 128 187 Schwarzer   A,   Urruzuno   P,   Iwańczak   B   et   al   (2011), "New effective treatment regimen for children infected with a double-resistant Helicobacter pylori strain", J Pediatr Gastroenterol Nutr 52(4), pp 424-428 188 Selgrad M, Kandulski A and Malfertheiner P (2009), "Helicobacter pylori: diagnosis and treatment", Curr Opin Gastroenterol 25(6), pp 549556 189 Seo Ji-Hyun, Jun Jin-Su, Yeom et al (2013), "Changing pattern of antibiotic resistance of Helicobacter pylori in children during 20 years in Jinju, South Korea", Pediatrics International 55(3) 190 Settin A., Abdalla A.F., Al-Hussaini A.S et al (2014), "Cure rate of Helicobacter pylori infection in Egyptian children related to CYP2C19 gene polymorphism", Indian J Gastroenterol 33(4), pp 330-335 191 Sezikli M, Cetinkaya ZA, Güzelbulut F et al (2012), "Efficacy of the Combination of Tetracycline, Amoxicillin, and Lansoprazole in the Eradication of Helicobacter pylori in Treatment-Naïve Patients and in Patients Who Are Not Responsive to Clarithromycin-Based Regimens: A Pilot Study", Gut Liver 41(4), pp 41-44 192 Shi R, Xu S, Zhang H et al (2008), "Prevalence and risk factors for Helicobacter pylori infection in Chinese populations", Helicobacter 13(2), pp 157-165 193 Sinha S.K., Martin B., Gold B.D et al (2004), "The incidence of Helicobacter pylori acquisition in children of a Canadian First Nations community and the potential for parent-to-child transmission", Helicobacter 9(1), pp 59-68 194 Storskrubb T., Aro P., Ronkainen J et al (2006), "Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains in a random adult Swedish population", Helicobacter 11(4), pp 224-230 195 Street ME, Caruana P, Caffarelli C et al (2001), "Antibiotic resistance and antibiotic sensitivity based treatment in Helicobacter pylori infection: advantages and outcome", Arch Dis Child 84(5), pp 419-422 196 Su Z., Xu H., Zhang C et al (2006), "Mutations in Helicobacter pylori porD and oorD genes may contribute to furazolidone resistance", Croat Med J 47(3), pp 410-415 Footer Page 178 of 128 Header Page 179 of 128 197 Sugimoto M and Yamaoka Y (2009), "Virulence factor genotypes of Helicobacter pylori affect cure rates of eradication therapy", Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 57(1), pp 45-56 198 Suzuki T., Matsuo K., Sawaki A et al (2006), "Systematic review and meta-analysis: importance of CagA status for successful eradication of Helicobacter pylori infection", Aliment Pharmacol Ther 24(2), pp 273-280 199 Taneike I, Nami A, O'Connor A et al (2009), "Analysis of drug resistance and virulence-factor genotype of Irish Helicobacter pylori strains: is there any relationship between resistance to metronidazole and cagA status?", Aliment Pharmacol Ther 30(7), pp 784-790 200 Taneike I., Goshi S., Tamura Y et al (2002), "Emergence of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori (CRHP) with a high prevalence in children compared with their parents", Helicobacter 7(5), pp 297-305 201 Tolia V., Brown W., El-Baba M et al (2000), "Helicobacter pylori culture and antimicrobial susceptibility from pediatric patients in Michigan", Pediatr Infect Dis J 19(12), pp 1167-1171 202 Torres J, Pérez-Pérez G, Goodman KJ et al (2000), "A comprehensive review of the natural history of Helicobacter pylori infection in children", Arch Med Res 31(5), pp 431-469 203 Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S et al (2001), "Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer", N Engl J Med 345(11), pp 784-789 204 Ugras M and Pehlivanoglu E (2011), "Helicobacter pylori infection and peptic ulcer in eastern Turkish children: is it more common than known?", Turk J Pediatr 53(6), pp 632-637 205 Vallve M., Vergara M., Gisbert J.P et al (2002), "Single vs double dose of a proton pump inhibitor in triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis", Aliment Pharmacol Ther 16(6), pp 11491156 206 Varbanova M and Malfertheiner P (2011), "Bacterial load and degree of gastric mucosal inflammation in Helicobacter pylori infection", Dig Dis 29(6), pp 592-599 Footer Page 179 of 128 Header Page 180 of 128 207 Ve´csei A., Kipet A., Innerhofer A et al (2010), "Time to Trends of Helicobacter pylori Resistance Antibiotics in Children Living in Vienna, Austria", Helicobacter 15, pp 214-220 208 Vekens K., Vandebosch S., De Bel A et al (2013), "Primary antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Belgium", Acta Clin Belg 68(3), pp 183-187 209 Wermeille J., Cunningham M., Dederding J.P et al (2002), "Failure of Helicobacter pylori eradication: is poor compliance the main cause?", Gastroenterol Clin Biol 26(3), pp 216-219 210 Wewer V., Andersen L.P., Paerregaard A et al (2001), "Treatment of Helicobacter pylori in children with recurrent abdominal pain", Helicobacter 6(3), pp 244-248 211 Yakoob J, Abid S, Abbas Z et al (2010), "Antibiotic susceptibility patterns of Helicobacter pylori and triple therapy in a high-prevalence area", Br J Biomed Sci 67(4), pp 197-201 212 Yamada S., Onda M., Kato S et al (2001), "Genetic differences in CYP2C19 single nucleotide polymorphisms among four Asian populations", J Gastroenterol 36(10), pp 669-672 213 Yue J.Y., Yue J., Wang M.Y et al (2014), "CagA status & genetic characterization of metronidazole resistant strains of H pylori from: A region at high risk of gastric cancer", Pak J Med Sci 30(4), pp 804-808 214 Zevit N., Levy I., Shmuely H et al (2010), "Antibiotic resistance of Helicobacter pylori in Israeli children", Scand J Gastroenterol 45(5), pp 550-555 215 Zhang Y and Li J.X (2012), "[Investigation of current infection with Helicobacter pylori in children with gastrointestinal symptoms]", Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 14(9), pp 675-677 216 Zhao F, Wang J, Yang Y et al (2008), "Effect of CYP2C19 genetic polymorphisms on the efficacy of proton pump inhibitor-based triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis", Helicobacter 13(6), pp 532-541 Footer Page 180 of 128 Header Page 181 of 128 217 Zou J., Dong J and Yu X (2009), "Meta-analysis: Lactobacillus containing quadruple therapy versus standard triple first-line therapy for Helicobacter pylori eradication", Helicobacter 14(5), pp 97-107 218 Zou J., Dong J and Yu X.F (2009), "Meta-analysis: the effect of supplementation with lactoferrin on eradication rates and adverse events during Helicobacter pylori eradication therapy", Helicobacter 14(2), pp 119-127 219 Zsikla V., Hailemariam S., Baumann M et al (2006), "Increased rate of Helicobacter pylori infection detected by PCR in biopsies with chronic gastritis", Am J Surg Pathol 30(2), pp 242-248 220 Zullo A., Perna F., Hassan C et al (2007), "Primary antibiotic resistance in Helicobacter pylori strains isolated in northern and central Italy", Aliment Pharmacol Ther 25(12), pp 1429-1434 23,25,68,69,70,71,72,74,75,76,78,89,90,91,92,93,97 1-22,24,26-67,73,77,79-88,94-96,98- Footer Page 181 of 128 ... lâm sàng kết số phác   đồ điều trị viêm, loét dày tá tràng Helicobacter pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung  ương”  nhằm mục tiêu cụ thể: Mô tả số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm,. .. DỤC  VÀ  ĐÀO  TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG  ƯƠNG -* - NGUYỄN THỊ ÚT ĐẶC  ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ PHÁC  ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM, LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG DO HELICOBACTER. .. H pylori kháng kháng sinh trẻ em Bệnh viện Nhi Trung  ương 105 4.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ viêm, loét dày tá tràng H pylori kháng kháng sinh trẻ em 105 4.1.2 Triệu chứng lâm sàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương_2, Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả của một số phác đồ điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng do helicobacter pylori kháng kháng sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn