Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/tailieu/classes/sphinx_search.php on line 300
Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh

Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh

43 448 14
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/43 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 07:54

Tài liệu là một cẩm nang nhỏ cho các bạn học tiếng Anh, nó cũng được sử dụng để ôn thi TN, thi ĐH với những mẫu câu thông dụng trong tiếng Anh. Với tài liệu này có thể giúp các e học sinh cải thiện phần nào những hạn chế mà các S                                  N N H         TIÊ TIÊ ́ ́ NG NG ANH ANH THE COMMON PATTERNS IN ENGLISH THE COMMON PATTERNS IN ENGLISH Quyê ̉ n 1 Quyê ̉ n 1 Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(- $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ H %  2!  *2*'%  "'"3   3  H  4  *.!".3/*3  ""$  ,5  "(.!  "("'.'  )#  6'3"(7'%  2%  /3  ./3"'$  )8!8%  "( (9  :3  ;  )%  )</'$  )#"'7'3  .'3"(=)%  )</8  "("'   :3  "(.,$"(;!  );4  "8*  "( .!  "("'=   2<  )%  )</#  #%='$5  ))'% !  .8!":%  .+  )*  %/9  "' 5  "()%  )'"%  $;9  )$  >*%  "'!  *)4  *.,*  )=)3"(.'  )15  .6'%  ).,$"(;5";!  .)*  "(;4  +=:5  ) !  .2%  ;  ?* '  "(.,5  )"('!  /'!  ""%+=.'9  )%  )</)%  "(8!   "'4  /24")3"(.'  )"%  +>*%)3"( .'  )6'%  )6':5  ..%+;%  $)'$  "/3  ..,$"( 3  "7'"(%  "===14  +)$  )%  )'(9  :!  )%  .'!  ";4  ":!  "%  +@ 3  !  "("'.,  "(3  )"':%  "'4  ":  "',5  "('4  *'!  ..,$"()%  ) 3  :!  = )%  )8%  "( %  .':!  * %$'%  /"'  "()3"(.'  ))4  *.,*  ))'*"(=(3  "("'%*19  ;4  +)4  " .'!  .7'%  )'5  .2$  ),%"'  "()3"(.'  )=)4  *.,*  ):$  )'$'$  )#"'=:5  ) !  .;  '$  )#"' 6'3  -A'!  ""%+1   .%  2!  *"%  +)$  .'!  (*  7)%  )</'$  )#"')%  .'!  "7'4  ""%  $"'  "('%  ")'!  /%  )%  )</ 5  .(5  76'2%  / %  .'=6'8!":%  .+  6!  ")*  %/9  "' 5  "(.!  "("'1 %  2!  *:  ))'%.'%  "' %>*+!  "& B*+!  "-&'  "(/4*)4*.'3"(8*  "(.,$"(.!  "("' B*+!  "A&'  "(/4*)4*.'3"(8*  "("4"()%$.,$"(.!  "("' B*+!  "C&,$  "(4/;%  "'4  "4/.,$"(.!  "("'D %$(3  /)%  ).7#E 3>*+!  ":!  *)$   %  .4  7.'  )'%  "';%  .'!/7'4  "7'*  ;!  )%  )''$  ).!  "("')$  '!  *>*%  1   .%  2!  *"%  +=.3'+;$  "()%  )</#<  .'4  +'  "(.'*  '".,$"('$  ).4  7=.  ."'" .,$"(;!  );4  "8*  "(.!  "("')*  %/9  "'=:3  "(.'  :%  7  "(.3  .'""'  "(+!*)4  *)*  % )%  ) %  6!  /.,%=.''$  )69  =.'.3  ."('!  7/3".!  "("' Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(A $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ ,$"(>*  %.,9  "' !"#$%  ")'5  ))'5  "#<  6'3"(.,%  "'6'$  .'!  *#$  .1$"("'4  " :  )+  6!  ":$  "(($  7?4+8  "()*  % %  ":$  )1 F  6!  "?"(  ;!  &'%"($  )*+=.,  "(3  )"'='*+!  "3  )"'=.9  "' 9  "''  ) G/%2&'*+)$/0H(/%21)$/ !":%  "&' 7&II2$)""'10$,*/<,1)$/ 3  )"'="(%  +AJ.'%  "(-"5/AJJK   H  Phan Ngoc Huy         !"#!     $% J '4  "2+  .'*+!  . L - %*#%.;<0$,/ L A G"$*(' L C $$ M L N$I#*)'O.'%. M M N$O%#.$;<, P P G?.,%Q$ R<). P S 8R<).;<O.$;<, S K "(I.$;<, TT <T%8R<).;< S U ..%6<#I.$$6./<.$8$ S -J .#'('./<NT<8I K -- <)%*#<I <)%*#<$0 K -A 2.'$*('I.'$*('I<;<".'$*('="#7.<$0I8<#7.< U -C #<8.$V <I(<.*#<8.$ -J -L .W#.'<0,#../<OX <0$,< -J -M .#IY%#"$.*".2O.'%. -- -P B*<#.$".%( -- Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(C $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ -S .#IY%#T%8R1T$0T$ R<).T.$;<, -A -K *)'I/%"+ -A -U 2$.$0I2$.#$0I72<".+$0 -A AJ "*/ <,$0=.'<"*/ <,$0 -C A- N$/<I%"+ -L AA Z<YI%0<YI2 2<I%2 2< -L AC $.$"2+O *.%2#$I $.'O%"8I"<.'<,I"$, -L AL '4  " %  .4  7 -M AM '*  2*  )&3  .#3  6"'"('!  /'$  ).!  "("''!  *>*%  &  '     1. ()*+D)4*)4  *6'!  "E %  "()4*"%  +)$  ":  )($  2%  [        \=.'  "(#  8*  "(  8%  "(    1 Q  ,-.D.'!  )'*  :3  "(E N* R<). , N$/< $8+ /-#$/<.'"( % -8$#$/<.'"( G?&Y22/+ ,$.'<,.'< )+)2<#$$"1 Y22(<./+ ,$.'<,.$,<7%,.'< )+)2<#$$"1D3#<  "'  %"'.,%.3#  %?<:%  7 (4  7E $/W#($"(.$'%;<'%,8,<##<,)*.'#'%,1 Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(L $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ $/W#($"(.$(<.'%,8,<##<,.$)*.'#'%,1D$/:  "':)5  ..$  )D"'  .'  )5  ..$  ) )5  .)'  $/6'3"(.  )5  .EE Q 00 ,-.D.'!     :3  "(E '3"(.'  "(=8%  "("%  +.'  "(:  )8*  "(  .'!     :3  "(& N* R<). , N$/<.'"( /-$D +#$/< $8+E % G?&Y22.'< )+)2<#$$"D +/+ ,$.'<,E $/W#($"(.$'#'%, ,$Y"'#)2$.'<#+<#.<,8%+1 2.   1 2 .  #  D:*  O:!  )$  .'!  2%  /(9  E • ;  9  "'.  D%8R<).;<E'$5  ).,%  "(.  D%8;<, E=G"$*('.'  "(:  "(#%*1 N* R<). < %8R<).;< $-"% 0$,#1 .$;<, #1.' ;<, %8;<, G?&$00<<#D0$,/<E.$8,"61 '#<?<,)#<#0$,*#.$8$1 '#/$.$, 6<8,;<#0%#.<"$*('.$$"(]$%1 • ;  %"'.  D$*"E=G"$*('.'  "(:  "(.,  )1 N* R<). < $-"% $*" D0$,#1 E .$  ;<, #1.' ;<, 0$,#1.' G?&<%,".$2;< '<+(,$Y<.$2;< .W#0$,*#.$#$2;<.'#<?<,)#<1D:*  (  )'$)'*  "(.32%  / %  .4  7E %;<+$*($.;<(<.% 2< )<#(,$Y"<"$*('0$,<%.1D"$.<&<%.&D"EE $+$*'%;<<"$*('#*(%,0$,.'<)%6<@ 0$,($.=8$+$*'%;<@DX<"$*('/$"<+E 3.   1 2 .  #  3>*%  O:!  )$  .'!  2%  /(9  E Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(M $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ 4  *.,*  )"%  +)'9  "(*+!""'4"84":!  "6!  .>*%  7'*  :  "'=)'9  /  ):3  ;  .>*%  6'%  "5"(:!  2%  /1 N* R<). < -- 8R<).;< D0$,#1 E .$  ;<, #1.' ;<, 8;<, G?&.'<)$00<<#.$$'$.0$,/<.$8,"61 <#7$6<.$$>*)62+0$,*#.$*"8<,#.%"8D'5  ""$  >*%  "'%"'6'!  ")'*  "(.36'3"( .'!  '!  *"3  E F$*%,<.$$+$*"(.$*"8<,#.%"8.'#7,$ 2</1 '< *#8,;<#.$$0%#.0$,*#.$6<<77%)<Y.'1D?< *+  .)'%  +>*%  "'%"')'$)'*  "( .3.'<$6  7E '<#$"(#.$$<%#+0$,*#.$#"(1 4. 454D>*  %O:!  ""3/%  E %)4  *.,*  )"%  +."(:"(;  )4  *.,*  )#3  CD.$$O.$;<, E1'*  "(:!  *)'9  /  ):3  ;  .>*%  6'%  "5"()$  .'!  2%  /1 • 4 N* R<). < 0- %8R<).;<  )2%*#< ;<, %8;<,  "  6  7&)2%*#<D/!  "':!  E  :4+    8%  "(7'*  :  "'DNT)%"W.I)$*28"W. 8$E G?&.'#<?<,)#<##$800)*2..'%.Y<)%"W.8$.1 '<0$$8#)%"W.<%..1D:3  5""$  "(:!  ""3/%  .36'3"(.'!  5""3  E <#7$6<Y<)$*28"W.'<%,%"+.'"(1 <,%")$*28"W.)%.)''/1  "  6  8  .,  "('  7$*")$  .,$"()4  *.,*  )N$O.'%.=.'9  )'*  "(.%#  8*  "( )4  *.,*  )#%*& N* R<). < 0- %8R<).;< %I%" "$*"  )2%*#< ;<, %8;<, Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(P $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ G?&.#.'%.Y<8<)8<.$#.%+"8$$,#1D.'  )2%  /3  ."(%  +"$  "(:!  ""3 )'*  "(.36'3"(8%  /,%"($%  D7'%    .,$"("'%  E1 • 4 N* R<).I. < 0" $*" 7',%#<  )2%*#< ;<,  "  6  79-"$7',%#<D)*  /8%"'.  E %$(3  /& G?&.##*)'%800)*2.<?<,)#<.'%.Y<)%".8$.1D$  .'  )2%  /3  . %  .4  7>*%  6'$  D6'$  :!  ""3E/%  )'*  "(.36'3"(.'!  2%  /"3  1E < $*('.#*)'%/$8<,")%,.'%.Y<)$*28"W.8,<%/1D"$  /*%)%  ?<'!  :%  "3)'*  "( .3/)*  "(6'3"(.'4  +1E  "  6  89 !  *$*".,$"(N*)'O.'%.2%       =.'9  6'3"( 8*  "(/%  $.  D%I%"I.'<E1$  .'!  .'%+ 5  "('$5  )"!  *)4  "1 G?&.'###*)'800)*2.!.'%..Y22"<;<,0"#'.1D:4+.'  )2%   %  .4  76'$  D:!  ""3E.32%  /"3  1 <";<#.<8#*)'/*)'/$"<+.'%.)$*28"W./%("<.1D3"(4  +:%  84  *."'!  *.!  " "3.36'3"(.'!  .  "("3  1E 5. 4(*D:!  "/  )/%  E N* R<). < 0- %8R<).;< 0 .$;<, ;<, %8;<, G?&'<##$ 2"8%#.$2$;<#*)'%Y$/%"1D"$  /*  :!  ""3/%  :+!*/3  ."(  "' .'!  E1 <##$#.*78%#.$7%,6'#)%,".'<"$Q7%,6"(%,<%1D"$  6'  :!  ""3/%  ::4  *?<   6'*;  ))4  /:4  *?<1E %/"$.#$,)'%#.$(;<'//$"<+;<,+$0.<"1D.3:4*>*%  (%  */%  #*3  ."(%  +)'$ "$  .!  "E 6. :*;<D4""(  7'*  E 4""(  7'*  )$  "('9  %2%  )'*  "(.%.'!/;%  $/3  ..4""(  /%  6'3"()$  "('9  % Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(S $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ N* R<). 0"8  %8R<).;<I "$*" 0$,#1 .$ ;<, )$"#8<, <2<;< 7,$;< .'"6 /%6< 0<<2O G?&)$"#8<,.0$,'/.$6<<77%)<Y.''#)2%##/%.<#1D.3)'$,5  "('5  "#<  6'$  6'5".'<$6  7 %  " <  E'$5  )D.3)'$,5  "(.'4  .2%  6'$  6'5")'$'5  ".'<$6  7 %  " <  1E  <2<;<. 0$,'/.$.%6<.'<7,^<1 N'<7,$;<#.0$,'/.$$;<,)$/<1D)34  +)'  "(.$  I/"'2%  .'  )6'$  6'5":!  '5  ";  .>*%1 =9 ><(4(* 4  *.,*  )"%  +.'  "(."(:"(;  )4  *.,*  )#3  PDG]Q_GE N* R<). < %8R<).;< 0$,#1 .$;<, .#800)*2.0$,'/.$$;<,)$/< X.'"6.800)*2.0$,'/.$$;<,)$/<1 .W#"<)<##%,+0$,*#.$7,$.<).$*,<";,$"/<".1 ?9 ( $%5(*@@@><(@)*9 4  *.,*  )"%  +.'  "(."(:"(;  )4  *.,*  )#3  PDG]Q_GE;%  #3  S `"( 1 < %8R<).;< 0$,#1 $;<, G?&<%,""(G"(2#'#"<)<##%,+0$,*#1 X.#"<)<##%,+0$,*#.$2<%,"G"(2#'1 XY<)$"#8<,."<)<##%,+.$2<%,"G"(2#'1 $2<%,".'<;$)% *2%,+ +'<%,.#<%#+0$,#.*8<".#1 X.#<%#+0$,#.*8<".#.$2<%,".'<;$)% *2%,+ +'<%,.1 Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(K $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ .'"6.<%#+0$,#.*8<".#.$2<%,".'<;$)% *2%,+ +'<%,.1 D'$  ).'*3  ).  ;  "(.'9  .'  )2%  8!:3  ;  '$  )#"'E A9 B5B@+>3.C  D-EC"#! 2  #-  E  .%1  F 4  *.,*  )"%  +"$  :!  "/3  .6'$%  "(.'  (%"/%  %:$   $  ,%:!  2%  /(9  1  G05--G -DH  . -/-09 4  *.,*  )"%  +.'  "(."(:"(;  & @0I$/5J0@ .@/- $%0 G?&#7<".C'$*,#6I $%.'#8$)*/<".1D3/4  .:!  "C(  /  :%  "'#$"(.%  2!  * "%  +E X..$$6/<C'$*,#.$6I.'#8$)*/<". 02+.$%"$"A'$*,# X#7<"8A'$*,#02+"(.$%"$ X..%6<#/<A'$*,#.$02+.$%"$ 7K9+3)*F@>3# L #!  $E"  I 2 E  .%1  F 4  *.,*  ))4*(%  :  "'"%  +.'  "("$  :!  ".'  (%":%  /*3  "1  0  .5 % .5D-" . -0D -/-0 '*  "(.%)*  "()$  .'!  ;!  .2%  )4  *.,*  ).,!""'#%*&  0  .5 % .5D-" . @(/5@ '"6  '9  #  8*  "(.,$"(/!  "':!  .,!"2*3"  .'  B  a  G?&.#./<0$,/<.$($1X.#./</*#.($DY<".E %  :!  "2*  ).37'%  :,3   .W#'('./<0$,'/.$#%+.'<.,*.'X.W#'('./<'<#%8.'<.,*.'1 %  :!  "2*  )3"(4  +"$  2!"#  .'4  .1 11. ,  )3  $  1 2 $%"6!$$C$F Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(U $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ GNG;%  GNGZ:!  *)$  "('9  %2%     ;9  2%  NG=2%  G=2%  Z= ZD   ;9  =8$=;9  OE1'"()4  *.,*  ))*  %'%.  "3  "%  +2%  6'%  ) "'%*& <)%*#< 2%*#< <)%*#<$0 II"( G?&<)%*#<$0.'<#<,$*#7,$.<).$"=$*,G%,.''%##%;<80,$/7$22*.$"1DE X<)%*#<.'<7,$.<).$"##<,$*#=$*,G%,.''%##%;<0$,/7$22*.$"1D2%*#<E <)%*#<.,%"#'<%;2+=Y<)%"W.($$*.1D2%*#<E X<)%*#<$0.'<'<%;+,%"=Y<)%"W.($$*.DE <)%*#<='<)%"W.,<%)'.$.'< $$6$".'<#<201D2%*#<E X<)%*#<$0!='<)%"W.,<%)'.$.'< $$6$".'<#<201D"(E X"%))$*".$0I8*<.$ <"(#$#'$,.='<)%"W.,<%)'.$.'< $$6$".'<#<201D"(E 26<'/ <)%*#<'<#".<22(<".1 X26<'/ <)%*#<$0'#".<22(<")<1 *<.$.'<"),<%#<$0.'<<)$"$/+=$*,2;"(#.%"8%,8#/7,$;<81 '<%))8<".Y%#8*<.$.'<'<%;+,%"1D%"%  "2%  ;9  .,  /%.$E 12. 'M(M,  )M> D      N      &  =    E 2.'$*(' G;<".'$*('T2%*#<= '$*(' )2%*#< N2.'$*('.,%"#'<%;2+=Y<8<)8<.$/%6<%.$*,1  "'  "()4  *.,*  )"%  +:!  *:3  "("('9  %;  NGZ;%  GNG="'"()$   #  6'%  )"'%*;!  )4  *.,*  )& "#7.<$0 TI7="(= <#7.< )2%*#< Ng   !"#$%  "&'%"($  )*+,%"(-J $".%).&'*+)$/0H1(/%2 )$/ .    N N H         TIÊ TIÊ ́ ́ NG NG ANH ANH THE COMMON PATTERNS IN ENGLISH THE COMMON PATTERNS IN ENGLISH Quyê ̉ n
- Xem thêm -

Xem thêm: Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh , Những mẫu câu thông dụng trong tiếng anh

Bình luận về tài liệu nhung-mau-cau-thong-dung-trong-tieng-anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP