Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hướng hóa tỉnh quảng trị

138 28 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2019, 11:19

... thiện cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Trên sở phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng. .. hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯỚNG HĨA - TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Ế Kiểm soát chi. .. CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯỚNG HĨA 84 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB KBNN Hướng Hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hướng hóa tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hướng hóa tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn