De thi hoc ky I khoi 7

4 79 0
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 04:10

y x O 3 -1 -1 x PHÒNG GIÁO DỤC LONG XUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 7 TRƯỜNG THCS BÙI HỮU NGHĨA Năm học : 2006 - 2007 *** ********** ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : TOÁN SBD:…….…. PHÒNG…… Thời gian : 90 phút ( không kể phát đề ). *********************** Trường THCS Bùi Hữu Nghóa Lớp : 7A……… Họ tên : ……………………… ……… Điểm bằng số Điểm bằng chữ I. Phần trắc nghiệm :(3 điểm) Hãy đánh chéo (X) chữ đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng. 1/ Kết quả của phép tính (-5) 2 .(-5) 3 là : A. (-5) 5 B. (-5) 6 C. 25 6 D. (-25) 6 2/ Kết quả phép tính 9 5 : 18 15 −− là : E. 3 2 F. 3 2 − G. 2 3 H. 2 3 − 3/ Cho hàm số y = f(x) = x 2 + 1 . Khẳng đònh nào sao đây đúng ? A. f(-1)=0 B. f(1)=2 C. f(- 2 1 ) = -1 D. f( 2 1 ) = - 2 1 4/ f(1)=2Đồ thò trong hinhf vẽ biểu diễn hàm số nào : A. y = 3x B. y = 3 1 x C. y = -3x D. y = - 3 1 5/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là : A. Đường thẳng vuông góc với AB tại A. B. Đường thẳng vuông góc với AB tại B. C. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB. D. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của nó . 6/ Xem hình vẽ , giá trò của góc x là : E. 110 0 F. 40 0 G. 140 0 H. 70 0 Chữ ký GT coi thi 30 0 70 0 II. Tự luận : ( 7 điểm ). 1/ Tính : (1 điểm ) 2 . 2 7 2 3 2 −       …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 2/ Tìm x , biết : (1,5 điểm ). a) 3 1 5 2 x =+ . …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… b) 3 4 7 3 3 2 1 −=+ …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 3/ Tìm số học sinh của lớp 7 A và 7 B , biết số học sinh của mỗi lớp tỉ lệ với 3 ;5 và tổng số học sinh của hai lớp là 80 . ( 2 điểm ). …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 4/ Cho tam giác ABC , AM là trung tuyến . Trên tia đối của tia AM xác đònh điểm D sao cho MD = MA . Chứng minh :( 2,5 điểm ). a). ABM = DCM. b). AB // DC. …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… ĐÁP ÁN ,BIỂU ĐIỂM . I.Trắc nghiệm: (3 điểm ).Mỗi câu đúng được 0,5 điểm . 1A ,2C, 3B, 4D, 5D, 6B II.Tự luận : ( 7 điểm ). 1/Tính : 2 . 2 7 2 3 2 −       =2 . 2 7 4 9 −       --------------------0,25đ = 2 7 2 9 −       -----------------------0,25đ = 1 2 2 2 79 == − -------------------0,5đ 2/ Tìm x , biết :(1,5 điểm) a). 3 1 5 2 x =+ . x= 7 3 3 1 − ---------------------0,25đ x= 15 1 15 65 − = − ---------------0,25đ b). 3 4 7 3 x 3 2 1 −=+ 3 4 7 3 x 3 5 −=+ -----------------------------------0,25đ 21 37 21 928 7 3 3 4 x 3 5 − = −− =−−= ---------------0,25đ 5 3 . 21 37 3 5 : 21 37 x − = − = ---------------0,25đ 35 37 x − = ------------------------------0,25d 3/ Gọi số học sinh của lớp 7 A , 7 B lần lượt là x, y : Tacó : 5 y 3 x = và x +y = 80.--------------0,5đ p dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , tacó:-------------0,25đ 10 8 80 53 yx 5 y 3 x == + + == -------------------------------------0,25đ 303.10x10 3 x ==⇒= ---------------------------------------0,25đ 505.10y10 5 y ==⇒= --------------------------------------0,25đ Vậy: số học sinh của lớp 7 A là : 30------------------------0,25đ Số học sinh lớp 7 B là : 50 ---------------------------------0,25đ 4/ GT ABC , AM là trung tuyến . MD = MA. KL a/ ABM = DCM. b/ AB//DC. (Vẽ hình :(0,25đ) ; GT +KL :(0,25đ)). a). CM: ABM = DCM. Xét ABM và DCM, ta có : MA = MD (gt)------------------------------0,25đ AMB = DMC ( đ/đ) -----------------------0,25đ MB = MC ( AM là trung tuyến , gt)-----0,25đ Vậy : ABM = DCM (c-g-c)----------0,25đ b). CM: AB//DC: Ta có : ABM = DCM (cmt)---------0,25đ ⇒ BAM = CDM ( 2 góc tương ứng )-------0,25đ mà : BAM = CDM ở vò trí so le trong --------0,25đ Nên : AB // DC. ------------------------------------0,25đ . hình vẽ , giá trò của góc x là : E. 110 0 F. 40 0 G. 140 0 H. 70 0 Chữ ký GT coi thi 30 0 70 0 II. Tự luận : ( 7 i m ). 1/ Tính : (1 i m ) 2 . 2 7 2 3 2. …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… ĐÁP ÁN ,BIỂU I M . I. Trắc nghiệm: (3 i m ).M i câu đúng được 0,5 i m . 1A ,2C, 3B, 4D, 5D, 6B II.Tự luận : ( 7 i m ). 1/Tính : 2 . 2 7 2 3 2 − 
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ky I khoi 7, De thi hoc ky I khoi 7, De thi hoc ky I khoi 7

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ky-i-khoi-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP