Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Larry Ellison
Larry Ellison(9788 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 1129
47
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 18:10

Mô tả: Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 . 15.11 4 11.7 4 7.3 4 1 ++++= A 399 2 . 35 2 15 2 3 2 2 ++++= A 70.67 3 . 10.7 3 7.4 3 4.1 3 3 ++++= A 70.69 5 . 13.12 5 12.11 5 11.10 5 4 ++++= A 80.77 3 . 29.26 3 26.23 3 23.20 3 3333 5 ++++= A 120 1 . 21 1 15 1 10 1 6 ++++= A 55.53 1 . 31.29 1 29.27 1 27.25 1 7 ++++= A 162.158 7 . 102.98 7 98.94 7 94.90 7 8 ++++= A 18.17.16 1 . 5.4.3 1 4.3.2 1 .3.2.1 1 9 ++++= A 60.57.54 12 . 13.10.7 12 10.7.4 12 7.4.1 12 10 ++++= A )1( 2 . 66 1 55 1 45 1 11 + ++++= xx A )1( 1 . 4.3 1 3.2 1 .2.1 1 12 + ++++= nn A )2)(1( 1 . 5.4.3 1 4.3.2 1 .3.2.1 1 13 ++ ++++= nnn A 1)1( 1 . 14 1 13 1 12 1 2222 14 + ++ + + = n A A 14 áp dung công thức biến đổi sau: + = + = 1 1 1 1 2 1 )1)(1( 1 1 1 2 kkkk k ; + = 1 1 1 . 4 1 1 3 1 1 2 1 1 15 n A A 15 Ta quy đồng tng thừa số trong ngoặc, thay vào và tính đợc: 1 1 1 . 4 3 . 3 2 . 2 1 15 + = + = nn n A = 20 1 1 19 1 1 . 4 1 1 3 1 1 2 1 1 16 A So sánh A 16 với 1/21 98.97 4 . 9.7 4 .7.5 4 5.3 4 17 ++++= A = 100 1 1 81 1 1 . 16 1 1 9 1 1 4 1 1 18 A So sánh A 18 với 11/19 30 1 20 1 12 1 6 1 2 1 19 ++++= A HD 6 5 3 1 2 1 3.2 1 6 1 , 2 1 1 2.1 1 2 1 ===== KQ Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 1000 1 999 1 12 1 6 1 2 1 20 +++++= A HD KQ: 1000 999 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 21 ++++= A HD Tơng tự A19,20 100.97 1 . 14.11 1 .8.5 1 5.2 1 22 ++++= A 31.30 1 . 7.5 1 5.3 1 3.1 1 23 ++++= A 110 1 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 20 1 24 ++++++= A 31.26 5 . 16.11 5 11.6 5 6.1 5 2222 25 ++++= A 100.89 11 . 34.23 11 23.12 11 12 11 26 ++++= A 10.9 9 4.3 3 . 3.2 2 . 2.1 1 2222 27 = A = 28 1 1 21 1 1 15 1 1 . 10 1 1 6 1 1 3 1 1 28 A 340 9 . 88 9 40 9 10 9 29 ++++= A 143 6 99 6 63 6 35 6 15 6 30 ++++= A Bài tập 2. Thực huện phép tính +++ ++++= 400.299 1 104.3 1 103.2 1 102.1 1 400.101 1 302.3 1 301.2 1 300.1 1 1 B ; 1.99 1 3.97 1 96.4 1 97.3 1 99.1 1 99 1 97 1 . 7 1 5 1 3 1 1 2 +++++ ++++++ = B ; 100100992 3 2 1 2 1 2 1 . 2 1 2 1 1 ++++++= B ; ( HD lấy 2 2 2 2 1 22 10099 33 =+= BB ); 100992 4 3 1 3 1 . 3 1 3 1 1 +++++= B ; ( HD lấy 100100 44 3 13 3 1 33 100 == BB ) Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên NHa năm 2007 . Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật Bài tập 1. Tính các tổng sau: 99.95 4 . 15.11 4 11.7 4 7.3. So sánh A 16 với 1/21 98.97 4 . 9.7 4 .7.5 4 5.3 4 17 ++++= A = 100 1 1 81 1 1 . 16 1 1 9 1 1 4 1 1 18 A So

— Xem thêm —

Xem thêm: Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat, Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat, Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.105034828186 s. Memory usage = 17.62 MB