Tự nhiên xã hội lớp 1

32 308 0 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 17:10

Hoạt động 1 Hoạt động 1 : Kiểm tra : Kiểm tra  Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi. của con muỗi. Theo bạn : Bò muỗi đốt có Theo bạn : Bò muỗi đốt có nguy hiểm không ? Vì sao? nguy hiểm không ? Vì sao? Để không bò muỗi đốt Để không bò muỗi đốt ta phải làm gì? ta phải làm gì? Tuần 29 Tuần 29 Môn Môn : : Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Lớp 1 Lớp 1 Nhận biết cây cối và con vật Nhận biết cây cối và con vật Hoạt động 2 Hoạt động 2 : : Nhận biết cây cối Nhận biết cây cối Hãy viết vào bảng con chữ Hãy viết vào bảng con chữ cái trước ý đúng nhất cái trước ý đúng nhất . . Caõy trong hỡnh thuoọc loaùi caõy gỡ? Caõy trong hỡnh thuoọc loaùi caõy gỡ? a a ) Caõy rau ) Caõy rau b) Caõy goó b) Caõy goó c) Caõy hoa c) Caõy hoa Đây là các loại cây dùng để: Đây là các loại cây dùng để: a) a) Làm cảnh Làm cảnh b) b) Làm thức ăn Làm thức ăn c) c) Lấy gỗ Lấy gỗ Các cây dưới đây có tên là: Các cây dưới đây có tên là: a) a) Thông, hoa hồng Thông, hoa hồng b) b) Hoa mặt trời, bạch đàn Hoa mặt trời, bạch đàn c) c) Hoa mặt trời, hoa hồng Hoa mặt trời, hoa hồng Kết luận Kết luận - - Bạn Bạn có nhận xét gì về hình dáng, có nhận xét gì về hình dáng, kích thước các loại cây vừa quan kích thước các loại cây vừa quan sát ? sát ? - - Nhưng các loại cây trên đều có Nhưng các loại cây trên đều có một đặc điểm chung là gì ? một đặc điểm chung là gì ? Hoạt động 3 Hoạt động 3 : : Cây cối và ích lợi của chúng Cây cối và ích lợi của chúng - Hãy thảo luận về các loại cây mà Hãy thảo luận về các loại cây mà bạn biết và ích lợi của chúng? bạn biết và ích lợi của chúng? - - Thực hiện theo Thực hiện theo nhóm 4: nhóm 4: Hai bàn quay Hai bàn quay mặt lại với nhau. mặt lại với nhau. [...]... gì?aa) Cây rau ) Caây rau b) Caây gỗ b) Cây gỗ c) Cây hoac) Cây hoa Tuaàn 29Tuaàn 29MoânMoân : : Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Lớp 1 Lớp 1 Nhận biết cây cối và con vậtNhận biết cây cối và con vật Câu 1 Câu 1 Con gì nhọn hoắt cái đuôiCon gì nhọn hoắt cái đuôiThấy bóng mèo rồi co cẳng chạy mau?Thấy bóng mèo rồi co cẳng chạy mau?- Đây là con... Hoạt động 1 Hoạt động 1 : Kiểm tra: Kiểm traHãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi. của con muỗi. Đây là các loại cây dùng để:Đây là các loại cây . làm gì? ta phải làm gì? Tuần 29 Tuần 29 Môn Môn : : Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Lớp 1 Lớp 1 Nhận biết cây cối và con vật Nhận biết cây cối và. Hoạt động 1 Hoạt động 1 : Kiểm tra : Kiểm tra  Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự nhiên xã hội lớp 1, Tự nhiên xã hội lớp 1, Tự nhiên xã hội lớp 1

Bình luận về tài liệu tu-nhien-xa-hoi-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP