Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(11691 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 9677
13
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 17:10

Mô tả: Bµi 38. Thùc hµnh ViÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Panama I. Chuẩn bị I. Chuẩn bị - Các nhóm nộp bài báo cáo thực hành đã hoàn thành ở nhà. II. Nội dung thực hành II. Nội dung thực hành Hướng dẫn viết bài thực hành trên cơ sở các nhóm đã hoàn thành 2 bài tập ở nhà. Kªnh ®µo Xuy-ª 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ - C¾t ngang qua eo ®Êt Xuy-ª cña Ai CËp 2. Sơ luợc lịch sử - Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào ngày 17/11/1869 - 1869 đế quốc Anh quản lí, 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc cữu hoá kênh đào 3. §Æc ®iÓm kªnh ®µo a. §Æc ®iÓm chung - Dài 195 km(121 dặm) - Trọng tải 250 nghìn tấn - Không cần âu tầu khi qua kênh đào - Thời gian qua kênh đào: 11-12 giờ b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo qua kªnh ®µo Qu ng đường được rút ngắn khi quaã kênh đào Xuy-ê Tuyến Khoảng cách Hải lí % Ô-đét-xaMun-Bai 7620 64 Mina al A-hma-đi Giê- noa 6364 57 Mina al A-hma-điRôttecđam 6372 53 Mina al A-hma-đi Bantimo 3358 28 Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 . tài nguyên khoáng sản Kªnh ®µo Panama 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ Kªnh ®µo Panama - C¾t ngang qua eo ®Êt Panama_ Thuéc ®Êt n­ íc Panama 2. Sơ luợc lịch sử - Năm. Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 XanPhranxixc« Niu I-ooc Bantimo VanParaix« Xit-ni Toky« Th­îng h¶iMun Bai ¤®exa Liv¬pun R«ttec®am Giªnoa Mét sè c¶ng lín trªn thÕ

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-38-thuc-hanh-viet-bao-cao-ve-kenh-xuy-e-va-panama

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.32416510582 s. Memory usage = 18.45 MB