Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

25 9,704 13
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 17:10

Bµi 38. Thùc hµnh ViÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Panama I. Chuẩn bị I. Chuẩn bị - Các nhóm nộp bài báo cáo thực hành đã hoàn thành ở nhà. II. Nội dung thực hành II. Nội dung thực hành Hướng dẫn viết bài thực hành trên cơ sở các nhóm đã hoàn thành 2 bài tập ở nhà. Kªnh ®µo Xuy-ª 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ - C¾t ngang qua eo ®Êt Xuy-ª cña Ai CËp 2. Sơ luợc lịch sử - Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào ngày 17/11/1869 - 1869 đế quốc Anh quản lí, 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc cữu hoá kênh đào 3. §Æc ®iÓm kªnh ®µo a. §Æc ®iÓm chung - Dài 195 km(121 dặm) - Trọng tải 250 nghìn tấn - Không cần âu tầu khi qua kênh đào - Thời gian qua kênh đào: 11-12 giờ b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo qua kªnh ®µo Qu ng đường được rút ngắn khi quaã kênh đào Xuy-ê Tuyến Khoảng cách Hải lí % Ô-đét-xaMun-Bai 7620 64 Mina al A-hma-đi Giê- noa 6364 57 Mina al A-hma-điRôttecđam 6372 53 Mina al A-hma-đi Bantimo 3358 28 Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 [...]... trao trả hoàn toàn cho nhân dân Panama Bản đồ Kênh đào Panama - Chiều dài: 64km, rộng 50km.- Trọng tải <100.000 tấn- Đi trong kênh đào phải sử dụng các âu tàu- Hành trình qua kênh đào mÊt 8 -10giê. Qu ng đường được rút ngắn khi quaà kênh đào panama TuyếnQuÃng đường rút ngắnHải lý %Niu Iooc XanPhranxixco7844 60Niu Iooc Vancuvơ7857 56Niu Iooc Vanparaixo6710 80Livơpun XanPhranxixco5577... Qu ng đường được rút ngắn khi quaà kênh đào Xuy-êTuyếnKhoảng cáchHải lí %Ô-đét-xaMun -Bai 7620 64Mina al A-hma-đi Giê- noa 6364 57Mina al A-hma-điRôttecđam 6372 53Mina al A-hma-đi Bantimo 3358 28Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 XanPhranxixcôNiu I-oocBantimoVanParaixôXit-niTokyôThượng hảiMun Bai ÔđexaLivơpunRôttecđamGiênoaMột số cảng lớn trên thế giớiKĐ. Xuy-ê b. Cấu trúc... bị- Các nhóm nộp bài báo cáo thực hành đà hoàn thành ở nhà. Kênh đào Panama Cấu tạo kênh đào panama Đại tây dươngTháI bình dươngNhững cưa cèng cđa hå GatunHå GatunHå MirafloretCưa cèng hå MirafloretMirafloretCưa cèng Pedro Migen102030m02040 60 80km Tàu di chuyển trong các Âu tàu trên kênh đào PanAMA Hồ nhân tạoBiểnLỗ nối hệ thống máy bơmDòng nước Kênh đào Xuy-ê... Iooc Vanparaixo6710 80Livơpun XanPhranxixco5577 41Niu Iooc Iôcôhama3342 26Niu Iooc Xitni3359 26Niu Iooc Thượng Hải1737 14Niu Iooc - Xingapo1256 12 Bài 38. Thực hànhViết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Panama . tài nguyên khoáng sản Kªnh ®µo Panama 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ Kªnh ®µo Panama - C¾t ngang qua eo ®Êt Panama_ Thuéc ®Êt n­ íc Panama 2. Sơ luợc lịch sử - Năm. Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 XanPhranxixc« Niu I-ooc Bantimo VanParaix« Xit-ni Toky« Th­îng h¶iMun Bai ¤®exa Liv¬pun R«ttec®am Giªnoa Mét sè c¶ng lín trªn thÕ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

Bình luận về tài liệu bai-38-thuc-hanh-viet-bao-cao-ve-kenh-xuy-e-va-panama

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP