Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước theo hệ thống TABMIS tại kho bạc nhà nước thừa thiên huế

117 35 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2019, 17:14

... tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước theo hệ thống TABMIS qua Kho. .. giai đoạn Xuất phát từ lý đó, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài: Kiểm soát chi đầutư xây dựngcơ từ Ngân sách Nhà nước theo hệ thống TABMIStại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế để làm đề tài... 74 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HỆ THỐNG TABMIS QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 75 3.1 MỤC TIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước theo hệ thống TABMIS tại kho bạc nhà nước thừa thiên huế , Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước theo hệ thống TABMIS tại kho bạc nhà nước thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn