Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

8 74 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 14:23

BÀI 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I  I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua HS phải: Kiến thức: - Nêu mối quan hệ dinh dưỡng thực vật - Nêu mối quan hệ quang hợp hô hấp thực vật - Nêu đặc điểm tiêu hóa động vật - Nêu đặc điểm quan trao đổi khí thực vật động vật - So sánh đặc điểm trao đổi khí thực vật động vật - Nêu đặc điểm cấu tạo dòng vận chuyển thực vật động vật - Nêu đặc điểm động lực dòng vận chuyển thực vật động vật - Nêu chế trì cân nội mơi Kĩ năng, thái độ: - Phát triển kĩ quan sát phân tích hình, thảo luận nhóm làm việc độc lập - Phát triển khả tư duy, so sánh, tổng hợp - Hiểu tầm quan trọng vận dụng hợp lí kiến thức vào thực tiễn đời sống II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên chuẩn bị: Hình phóng to, mẫu vật, bảng phụ, giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên Học sinh chuẩn bị: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Thuyết trình – Giảng giải ; Quan sát – Vấn đáp – Thảo luận – Tìm tòi TaiLieu.VN Page IV TRỌNG TÂM BÀI HỌC: - Nêu mối quan hệ dinh dưỡng thực vật - Nêu mối quan hệ quang hợp hô hấp thực vật - Nêu đặc điểm tiêu hóa động vật - So sánh đặc điểm trao đổi khí thực vật động vật - Nêu đặc điểm động lực dòng vận chuyển thực vật động vật V TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra cũ: (0 phút) Hoạt động dạy - học mới: (40 phút) BÀI 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu mối quan hệ dinh dưỡng thực vật – (8 phút) - Nêu mối quan hệ dinh dưỡng thực vật - GV treo hình phóng to 22.1 SGK - HS ý quan sát hình, nghiên cứu hướng dẫn HS quan sát Yêu cầu HS mục I SGK, thảo luận nhóm trả lời nghiên cứu mục I SGK, thảo luận câu hỏi: nhóm trả lời câu hỏi: ? Dựa vào hình 22.1, rõ xác q trình xảy a) CO2 khuếch tán vào cây? b) Quang hợp c) Dòng vận chuyển đường từ xuống rễ theo mạch rây d) Dòng vận chuyển nước ion TaiLieu.VN Page khoáng từ rễ lên theo mạch gỗ e) Thoát nước + Dòng vận chuyển nước, ion khống đường cung cấp nguồn nguyên ? Các trình có mối quan hệ liệu cho quang hợp hơ hấp Thốt dinh dưỡng với nào? nước làm tăng độ mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào O2 khuếch tán môi trường dễ dàng I Mối quan hệ dinh dưỡng thực vật: - Dòng vận chuyển nước, ion khoáng đường cung cấp nguồn nguyên liệu cho quang hợp hơ hấp - Thốt nước làm tăng độ mở khí khổng, giúp CO khuếch tán vào O2 khuếch tán mơi trường dễ dàng Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ quang hợp hô hấp thực vật – (6 phút) - Nêu mối quan hệ quang hợp hô hấp thực vật - GV treo hình phóng to 22.2 SGK - HS ý quan sát hình, nghiên cứu hướng dẫn HS quan sát Yêu cầu HS mục II SGK, thảo luận nhóm trả lời nghiên cứu mục II SGK, thảo luận câu hỏi: nhóm trả lời câu hỏi: ? Dựa vào hình 22.2 SGK, rõ xác chất cần thiết vào vị a) C6H12O6 + O2 trí có dấu “?”? b) CO2 + H2O c) ADP + Pi (H3PO4) d) ATP ? Quang hợp hơ hấp thực vật có mối quan hệ với nào? TaiLieu.VN + Gắn bó phụ thuộc lẫn nhau, sản phẩm quang hợp nguyên liệu Page hô hấp ngược lại II Mối quan hệ quang hợp hô hấp thực vật: * Quang hợp hô hấp thực vật có mối quan hệ gắn bó phụ thuộc lẫn nhau, sản phẩm quang hợp nguyên liệu hô hấp ngược lại Hoạt động 3: Tìm hiểu tiêu hóa động vật – (6 phút) - Nêu đặc điểm tiêu hóa động vật - GV treo bảng phóng to 22 SGK - HS ý quan sát bảng, nghiên cứu hướng dẫn HS quan sát Yêu cầu HS mục III SGK, thảo luận nhóm hồn nghiên cứu mục III SGK, thảo luận thành bảng phóng to 22 SGK nhóm hồn thành bảng phóng to 22 SGK III Tiêu hóa động vật: Q trình Tiêu hóa Cơ học TaiLieu.VN ĐV đơn bào ĐV có túi tiêu hóa ĐV có ống tiêu hóa X Page Hóa học X X X Hoạt động 4: Tìm hiểu hơ hấp động vật – (8 phút) - Nêu đặc điểm quan trao đổi khí thực vật động vật - So sánh đặc điểm trao đổi khí thực vật động vật - GV yêu cầu HS nghiên cứu mục IV - HS nghiên cứu mục IV SGK, thảo SGK, thảo luận nhóm trả lời câu luận nhóm trả lời câu hỏi: hỏi: + Ở thực vật, chủ yếu khí khổng ? Cơ quan trao đổi khí thực vật và lỗ vỏ (Bì khổng) thân Ở động động vật gì? vật, chủ yếu bề mặt thể, mang, hệ thống ống khí phổi + Giống nhau: Lấy O2 thải CO2 Khác nhau: Ở thực vật, trao đổi khí thực quang hợp, ? Hãy so sánh trao đổi khí thực trao đổi khí thực thơng qua vật động vật? khí khổng lỗ vỏ (Bì khổng) thân Ở động vật, trao đổi khí thực thơng qua bề mặt thể, mang, hệ thống ống khí phổi IV Hô hấp động vật: * So sánh trao đổi khí thực vật động vật: - Giống nhau: Lấy O2 thải CO2 - Khác nhau: + Ở thực vật, trao đổi khí thực quang hợp, trao đổi khí thực thơng qua khí khổng lỗ vỏ (Bì khổng) thân + Ở động vật, trao đổi khí thực thơng qua bề mặt thể, mang, hệ TaiLieu.VN Page thống ống khí phổi Hoạt động 5: Tìm hiểu hệ tuần hoàn động vật – (8 phút) - Nêu đặc điểm cấu tạo dòng vận chuyển thực vật động vật - Nêu đặc điểm động lực dòng vận chuyển thực vật động vật - GV treo hình phóng to 22.3 SGK - HS ý quan sát hình, nghiên cứu hướng dẫn HS quan sát Yêu cầu HS mục V SGK, thảo luận nhóm trả lời nghiên cứu mục V SGK, thảo luận câu hỏi: nhóm trả lời câu hỏi: ? Trình bày đặc điểm cấu tạo dòng vận chuyển thực vật? + Dòng mạch gỗ (Quản bào mạch ống) dòng mạch rây (Ống rây tế ? Trình bày đặc điểm cấu tạo dòng bào kèm) vận chuyển động vật? + Tim hệ mạch (Động mạch, mao ? Động lực dòng vận chuyển mạch, tĩnh mạch) thực vật gì? + Động lực dòng mạch gỗ lực đẩy áp suất rễ, lực hút thoát nước lá, lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ Động lực dòng mạch rây nhờ chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (Lá) quan chứa (Quả, rễ…) ? Động lực dòng vận chuyển động vật gì? + Nhờ co dãn tự động theo chu kì tim phân bố hệ mạch + Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng đưa vào hệ tuần hồn Hệ hơ hấp tiếp nhận O2 đưa vào hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn vận chuyển chất ? Trình bày mối quan hệ chức dinh dưỡng O2 cung cấp cho tất hệ quan động vật tế bào thể Chất dinh với nhau? dưỡng O2 tham gia vào chuyển hóa nội bào tạo chất tiết CO Hệ TaiLieu.VN Page tuần hoàn vận chuyển chất tiết đến thận vận chuyển CO2 đến phổi để thải V Hệ tuần hoàn động vật: * Mối quan hệ chức hệ quan: - Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng đưa vào hệ tuần hồn - Hệ hơ hấp tiếp nhận O2 đưa vào hệ tuần hoàn - Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng O cung cấp cho tất tế bào thể Chất dinh dưỡng O2 tham gia vào chuyển hóa nội bào tạo chất tiết CO2 Hệ tuần hoàn vận chuyển chất tiết đến thận vận chuyển CO2 đến phổi để thải ngồi Hoạt động 6: Tìm hiểu chế trì cân nội môi – (4 phút) - Nêu chế trì cân nội mơi - GV yêu cầu HS nghiên cứu mục VI - HS nghiên cứu mục VI SGK, thảo SGK, thảo luận nhóm trả lời câu luận nhóm trả lời câu hỏi: hỏi: + Kích thích  Bộ phận tiếp nhận ? Hãy rõ xác sơ đồ khái kích thích  Bộ phận điều khiển  quát chế trì cân nội mơi? Bộ phận thực ? Trình bày đặc điểm phận + Bộ phận tiếp nhận kích thích (Thụ chế trì cân nội mơi? thể, quan thụ cảm): Tiếp nhận kích thích truyền xung thần kinh phận điều khiển ; Bộ phận điều khiển (Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết): Điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmơn ; Bộ phận thực (Tim, phổi, gan, thận, mạch máu): Dựa tín hiệu thần kinh hoocmơn, tăng giảm hoạt động để đưa môi trường trạng TaiLieu.VN Page thái cân ổn định VI Cơ chế trì cân nội mơi: Củng cố: (3 phút) Câu 1: Quang hợp hô hấp thực vật có mối quan hệ với nào? Câu 2: Hãy so sánh trao đổi khí thực vật động vật? Câu 3: Trình bày mối quan hệ chức hệ quan động vật với nhau? Dặn dò: (1 phút) - Học bài, trả lời CH & BT chương I SGK - Chuẩn bị: “Kiểm tra tiết” TaiLieu.VN Page ... HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra cũ: (0 phút) Hoạt động dạy - học mới: (40 phút) BÀI 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu mối... Câu 1: Quang hợp hơ hấp thực vật có mối quan hệ với nào? Câu 2: Hãy so sánh trao đổi khí thực vật động vật? Câu 3: Trình bày mối quan hệ chức hệ quan động vật với nhau? Dặn dò: (1 phút) - Học bài, ... ion khoáng đường cung cấp nguồn nguyên ? Các q trình có mối quan hệ liệu cho quang hợp hơ hấp Thốt dinh dưỡng với nào? nước làm tăng độ mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào O2 khuếch tán môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1, Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn