Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam_2

254 18 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2019, 18:00

... Lý luận chung kiểm soát nội doanh nghiệp + Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam + Chương 3: Hồn thiện kiểm sốt nội doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam Footer... sách doanh nghiệp sản xuất giấy nói chung, DN sản xuất giấy Việt Nam nói riêng Qua phân tích trên, NCS nhận thấy việc lựa chọn nghiên cứu đề tài Hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất giấy. .. HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM 119 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ HƯỚNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam_2, Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn