Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf

100 3,151 75
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/100 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2012, 15:34

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ. TTRRỈỈÅÅÌÌNNGG ÂÂAẢÛII HHOÜCC CCÁÁƯƯNN TTHHÅÅ KKHHOOAA CCÄÄNNGG NNGGHHÃÃÛÛ BBÄÄÜÜ MMÄÄNN KKYỴ TTHHUÁÛÛTT CCÅÅ KKHHÊÊ BÀI GIẢNG Biãn soản: Tráưn Trung Tênh Ngä Quang Hiãúu Lỉu hnh näüi bäü Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 1 MỦC LỦC Mủc lủc ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Ti liãûu tham kho --------------------------------------------------------------------------- 3 PHÁƯN A: TRUƯN ÂÄÜNG THY LỈÛC Chỉång 1 : Âải Cỉång Vãư Truưn Âäüng Thy Lỉûc ------------------------------- 4 1.1 : Ngun l truưn dáùn thy lỉûc ----------------------------------------- 4 1.2 : Vê dủ vãư truưn dáùn thy lỉûc -------------------------------------------- 4 1.3 : Cạc loải truưn âäüng ------------------------------------------------------ 5 1.4 : Cạc âàûc trỉng ca hãû thäúng thy lỉûc ---------------------------------- 6 1.5 : Cạc täøn tháút trong hãû thäúng thy lỉûc ---------------------------------- 7 1.6 : Âäü nhåït v u cáưu âäúi våïi dáưu thy lỉûc --------------------------- 10 1.7 : Cạc âàûc âiãøm ca truưn âäüng thy lỉûc ----------------------------- 11 1.8 : Âån vë âo cạc âải lỉåüng cå bn ---------------------------------------- 12 Chỉång 2 : Båm Thy Lỉûc -------------------------------------------------------------- 13 2.1 : Cäng dủng ------------------------------------------------------------------ 13 2.2 : Phán loải --------------------------------------------------------------------- 13 2.3 : Âàûc tênh ---------------------------------------------------------------------- 13 2.4 : K hiãûu ----------------------------------------------------------------------- 14 2.5 : Cäng thỉïc tênh toạn båm ------------------------------------------------ 14 2.6 : Cạc loải båm trong hãû thäúng thy lỉûc -------------------------------- 15 2.7 : Cạc mảch båm cå bn ---------------------------------------------------- 21 Chỉång 3 : Cå Cáúu Tạc Âäüng --------------------------------------------------------- 23 3.1 : Phán loải xy lanh ---------------------------------------------------------- 23 3.2 : Cáúu tảo xy lanh ------------------------------------------------------------ 24 3.3 : Cäng thỉïc tênh toạn xy lanh -------------------------------------------- 25 3.4 : Âiãưu kiãûn lm viãûc ca xy lanh ---------------------------------------- 27 3.5 : Phỉång phạp cäú âënh xy lanh ------------------------------------------ 27 3.6 : Tênh toạn v kiãøm tra bãưn cáưn piston --------------------------------- 28 3.7 : Âäüng cå dáưu bạn quay --------------------------------------------------- 30 3.8 : Âäüng cå dáưu ẹp ------------------------------------------------------------ 30 Chỉång 4 : Van Thy Lỉûc -------------------------------------------------------------- 32 4.1 : Van âiãưu khiãøn ạp sút -------------------------------------------------- 32 4.2 : Van âiãưu khiãøn lỉu lỉåüng ----------------------------------------------- 35 4.3 : Van âiãưu khiãøn hỉåïng --------------------------------------------------- 37 Chỉång 5 : Cạc Thiãút Bë Phủ ----------------------------------------------------------- 40 5.1 : Thng dáưu ------------------------------------------------------------------ 40 5.2 : Thiãút bë lm mạt ----------------------------------------------------------- 40 5.3 : Bäü lc dáưu ------------------------------------------------------------------- 40 Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 2 5.4 : Äïng dáùn, âáưu näúi ---------------------------------------------------------- 42 5.5 : ÀÕc quy thy lỉûc ------------------------------------------------------------ 43 Chỉång 6 : Cạc Mảch Truưn Âäüng Thy Lỉûc Cå Bn ------------------------- 45 6.1 : Mảch âiãưu khiãøn ạp sút ------------------------------------------------ 45 6.2 : Mảch âiãưu khiãøn lỉu lỉåüng --------------------------------------------- 48 6.3 : Mảch âiãưu khiãøn trỉûc tiãúp ----------------------------------------------- 51 Chỉång 7 : Mäüt Säú Mảch Âiãøn Hçnh ------------------------------------------------- 55 7.1 : Mạy dáûp thy lỉûc bàòng tay --------------------------------------------- 55 7.2 : Cå cáúu kẻp chàût chi tiãút gia cäng -------------------------------------- 55 7.3 : Hãû thäúng cáøu ti trng nhẻ ---------------------------------------------- 56 7.4 : Mảch thy lỉûc mạy khoan bn ---------------------------------------- 56 PHÁƯN B: TRUƯN ÂÄÜNG KHÊ NẸN Chỉång 8 : Âải Cỉång Vãư K Thût Khê Nẹn ------------------------------------ 58 8.1 : Giåïi thiãûu vãư k thût khê nẹn ---------------------------------------- 58 8.2 : Âàûc âiãøm ca khäng khê ----------------------------------------------- 58 8.3 : Cạc âải lỉåüng váût l v âån vë thỉåìng dng trong khê nẹn --- 59 8.4 : Cạc âàûc âiãøm ca truưn âäüng khê nẹn ---------------------------- 59 8.5 : Cạc âải lỉåüng v âënh lût váût l ------------------------------------ 59 8.6 : Cáúu trục ca mäüt hãû thäúng truưn âäüng bàòng khê nẹn --------- 63 Chỉång 9 : Hãû Thäúng Cung Cáúp V Xỉí L Khê Nẹn --------------------------- 64 9.1 : Mạy nẹn khê --------------------------------------------------------------- 64 9.2 : Bäü lc ------------------------------------------------------------------------ 65 9.3 : Bäü âiãưu chènh ạp sút --------------------------------------------------- 65 9.4 : Thiãút bë bäi trån ---------------------------------------------------------- 67 9.5 : Nhọm thiãút bë âiãưu ha ------------------------------------------------- 67 9.6 : Hãû thäúng xỉí l khê nẹn trong cäng nghiãûp ------------------------ 68 9.7 : Hãû thäúng thiãút bë phán phäúi khê nẹn -------------------------------- 69 Chỉång 10 : Pháưn Tỉí Xỉí L ------------------------------------------------------------ 71 10.1 : Van âiãưu chènh ạp sút ------------------------------------------------- 71 10.2 : Van âiãưu chènh lỉu lỉåüng --------------------------------------------- 71 10.3 : Van mäüt chiãưu ------------------------------------------------------------ 71 10.4 : Van logic ------------------------------------------------------------------- 71 10.5 : Cm biãún khê -------------------------------------------------------------- 74 Chỉång 11 : Pháưn Tỉí Âiãưu Khiãøn ---------------------------------------------------- 76 11.1 : Van phán phäúi ------------------------------------------------------------ 76 11.2 : Cạc phỉång phạp âiãưu khiãøn van âo chiãưu --------------------- 77 11.3 : Cạc Van Âo Chiãưu Thäng Dủng ------------------------------------- 77 Chỉång 12 : Cå Cáúu Tạc Âäüng -------------------------------------------------------- 81 Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 3 12.1 : Xy lanh --------------------------------------------------------------------- 81 12.2 : Âäüng cå khê nẹn ---------------------------------------------------------- 85 12.3 : Van chán khäng ---------------------------------------------------------- 86 Chỉång 13 : Cạc Mảch Khê Nẹn Cå Bn -------------------------------------------- 87 13.1 : Cạc k hiãûu dng trong så âäư mảch ------------------------------- 87 13.2 : Ngun tàõc trçnh by så âäư mảch ----------------------------------- 97 13.3 : Cạc mảch khê nẹn ------------------------------------------------------- 88 Chỉång 14 : Thiãút Kãú Mảch Âiãưu Khiãøn Tỉû Âäüng Bàòng Khê Nẹn ------------- 92 14.1 : Cạc pháưn tỉí logic khê nẹn ---------------------------------------------- 92 14.2 : Phỉång phạp thiãút kãú mảch khê nẹn tỉû âäüng ---------------------- 92 A. Phỉång phạp Karnaugh ----------------------------------------------- 93 B. Phỉång phạp Grafcet --------------------------------------------------- 98 TI LIÃÛU THAM KHO 1. Nguùn Ngc Phỉång, Hunh Nguùn Hong - Hãû thäúng âiãưu khiãøn bàòng thy lỉûc - NXB Giạo Dủc 2002. 2. Nguùn Ngc Phỉång - Hãû thäúng âiãưu khiãøn bàòng khê nẹn - NXB Giạo Dủc 1999. 3. Nguùn Thnh Trê (biãn dëch) - Âiãưu khiãøn bàòng khê nẹn trong tỉû âäüng họa k nghãû - NXB Â Nàơng. 4. Phảm Vàn Kho - Truưn âäüng tỉû âäüng khê nẹn - NXB Khoa Hc v K Thût 1999. 5. Hong Thë Bêch Ngc - Mạy thy lỉûc thãø têch - NXB Khoa Hc v K Thût 2000. 6. Michael J.Pinches, John G.ASHB - Power Hydraulics. 7. Michael J.Pinches, Brian J.Callear - Power Pneumatics. 8. P.Croser - Pneumatics textbook - Festo 1992. 9. D.Merkle, B.Shrader - Hydraulics textbook- Festo 1992. Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 4 CHỈÅNG I: ÂẢI CỈÅNG VÃƯ TRUƯN ÂÄÜNG THY LỈÛC 1.1. Ngun L Truưn Dáùn Thy Lỉûc 1.1.1 Âàûc âiãøm: cọ mäüt kháu truưn âäüng l cháút lng. 1.1.2 Tênh cháút: mäi cháút sỉí dủng cọ tè trng khäng thay âäøi theo nhiãût âäü v ạp sút (khäng nẹn âỉåüc). 1.1.3 Âån vë: cọ 3 hãû thäúng âån vë chênh: hãû mẹt, hãû Anh v hãû SI 1.1.4 Âënh lût Pascal: Ø Ạp sút tạc dủng theo mi hỉåïng l nhỉ nhau tải cng mäüt thåìi âiãøm. Ø Ạp sút ln ln tạc dủng vng gọc våïi bãư màût tiãúp xục våïi cháút lng. 1.2. Vê Dủ Vãư Truưn Dáùn Thy Lỉûc aAF.W =⇒ 21122211AA.PP.AP.AP =⇔=⇒ Hệ thống khuếch đại lực Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 5 1.3. Cạc Loải Truưn Âäüng Sỉû phạt triãøn ca cäng nghiãûp âàût ra nhu cáưu phi ti nàng lỉåüng trãn nhỉỵng qung âỉåìng låïn, tỉì ngưn sn xút âãún nåi tiãu thủ. Tu theo cäng sút v khong cạch váûn chuøn, ngỉåìi ta cọ thãø ạp dủng cạc loải truưn âäüng khạc nhau. Trong thỉûc tãú cọ 3 dảng truưn âäüng phäø biãún l truưn âäüng âiãûn, truưn âäüng cå khê v truưn âäüng thu lỉûc. 1.3.1. Truưn âäüng cå khê Mäüt hãû truưn âäüng cå khê bao gäưm cạc bäü pháûn chênh sau: − Bäü pháûn näúi (trủc truưn âäüng, khåïp näúi, .) − Bäü pháûn âạp ỉïng (bäü gim täúc hồûc tàng täúc, häüp säú, cua ro, .) − Bäü pháûn an ton (phanh, bäü hản chãú mämen, .) Truưn âäüng cå khê cọ nhỉỵng âàûc âiãøm l cho phẹp truưn nhỉỵng cäng sút tỉång âäúi låïn, hiãûu sút cao, nhỉng cäưng kãưnh, khong cạch truưn hản chãú, âäü nhảy v âäü chênh xạc kẹm. 1.3.2. Truưn âäüng thu lỉûc Trong truưn âäüng thu lỉûc, cå nàng âỉåüc truưn thäng qua mäi cháút l cháút lng. Mäüt hãû truưn âäüng thu lỉûc gäưm cọ cạc bäü pháûn chênh sau: − Båm thu lỉûc lm nhiãûm vủ biãún âäøi cå nàng thnh thu nàng − Âäüng cå thu lỉûc lm nhiãûm vủ biãún âäøi thu nàng thnh cå nàng åí kháu ra ca hãû truưn âäüng. − Hãû thäúng âỉåìng äúng v cå cáúu lc cháút lng. − Cạc pháưn tỉí thu lỉûc (cå cáúu phán phäúi, cå cáúu an ton, cå cáúu âiãưu chènh) − Cạc thiãút bë kiãøm tra cạc thäng säú nhiãût âäü, ạp sút, mỉïc nỉåïc, . Truưn âäüng thu lỉûc cọ ỉu âiãøm l cäng sút truưn låïn, truưn âäüng ãm, phng âỉåüc tçnh trảng quạ ti, âäü nhảy v âäü chênh xạc cao, truưn âäüng vä cáúp v cho phẹp âo chiãưu chuøn âäüng. Hiãûu sút ca truưn âäüng thu lỉûc cọ thãø so sạnh våïi truưn âäüng âiãûn nhỉng khäng cao bàòng hiãûu sút truưn âäüng cå khê, v khi khong cạch truưn låïn thç truưn âäüng âiãûn ỉu viãût hån vãư màût hiãûu sút. Khi mäi cháút l cháút khê thç chụng ta s cọ truưn âäüng khê nẹn. 1.3.3. Truưn âäüng âiãûn Cạc bäü pháûn ca truưn âäüng âiãûn bao gäưm: − Mạy phạt âiãûn lm nhiãûm vủ biãún âäøi cå nàng thnh âiãûn nàng. − Âäüng cå âiãûn (cå cáúu cháúp hnh) lm nhiãûm vủ chuøn âäøi lải tỉì âiãûn nàng sang cå nàng. − Cạc kháu trung gian nhỉ dáy näúi, cäng tàõc, bäü âạp ỉïng, cå cáúu phán phäúi, cå cáúu an ton v cạc thiãút bë kiãøm tra, . Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 6 Âàûc âiãøm ca truưn âäüng âiãûn l cho phẹp truưn cäng sút åí khong cạch xa, âiãưu chènh váûn täúc våïi âäü chênh xạc cao. Mäùi loải truưn âäüng âãưu cọ nhỉỵng ỉu âiãøm v nhỉåüc âiãøm ca nọ tu theo phảm vi ỉïng dủng. Viãûc lỉûa chn sỉí dủng mäüt trong ba loải truưn âäüng cå bn trãn u cáưu sỉû kãút håüp hi ho vãư cạc úu täú hiãûu sút, kh nàng thỉûc thi v giạ c ph håüp. 1.4. Các Đặc Trỉng Của Hệ Thống Thủy Lực 1.4.1. p sút thy ténh. Trong cháút lng, ạp sút (ạp sút do trng lỉåüng v ạp sút do ngoải lỉûc) tạc âäüng lãn mäùi pháưn tỉí cháút lng khäng phủ thüc vo hçnh dảng thng chỉïa. LPghP +ρ= AFPF= h_ Chiãưu cao cäüt cháút lng g_ Gia täúc trng trỉåìng P_ p sút tải âiãøm kho sạt PL_ p sút khê quøn PF_ p sút ca ti trng ngoi A_Diãûn têch bãư màût tiãúp xục F_ Ti trng ngoi. 1.4.2. Phỉång trçnh dng chy liãn tủc. Lỉu lỉåüng chy trong âỉåìng äúng tỉì vë trê 1 âãún vë trê 2 l khäng âäøi. Lỉu lỉåüng Q ca cháút lng qua màût càõt S ca äúng bàòng nhau trong ton äúng (âiãưu kiãûn liãn tủc). Ta cọ phỉång trçnh dng chy nhỉ sau: Q = S.v = Hàòng säú Våïi v l váûn täúc chy trung bçnh qua màût càõt S. d1 d2 v1 v2 h h h PPs F PF Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 7 Q_ Lỉu lỉåüng dng chy tải vë trê 1 v vë trê 2 V1_ Váûn täúc dng chy tải vë trê 1 (m/s) V2_ Váûn täúc dng chy tải vë trê 2 (m/s) A1_ Tiãút diãûn dng chy tải vë trê 1 (m2) A2_ Tiãút diãûn dng chy tải vë trê 2 (m2) Nãúu tiãút diãûn dng chy hçnh trn, ta cọ: 4πdv4πdv222211⋅=⋅ Váûn täúc dng chy tải vë trê 2: 222112ddvv ⋅= Trong âọ: d1, d2 l âỉåìng kênh äúng tải vë trê 1 v vë trê 2 1.4.3. Phỉång trçnh Bernulli const2vρρghp2vρρghp22222111=⋅++=⋅++ p sút tải mäüt âiãøm cháút lng âang chy, theo hçnh ta cọ: Trong âọ: P + ρgh: p sút thy ténh g2vγ2vρ22⋅=⋅ :p sút thy âäüng γ : Trng lỉåüng riãng 1.5. Các Tổn Tháút Trong Hệ Thống Thủy Lực 1.5.1. Täøn tháút thãø têch. Täøn tháút thãø têch l do dáưu thy lỉûc chy qua cạc khe håí trong cạc pháưn tỉí ca hãû thäúng. p sút cng låïn, váûn täúc cng nh v âäü nhåït cng nh thç täøn tháút thãø têch cng låïn. Täøn tháút thãø têch âạng kãø nháút l åí cạc cå cáúu biãún âäøi nàng lỉåüng. 1.5.2. Täøn tháút cå khê, Täøn tháút cå khê l do ma sạt giỉỵa cạc chi tiãút cọ chuøn âäüng tỉång âäúi våïi nhau. h1 h2 V2 V1 P2 p1 Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 8 1.5.3. Täøn tháút ạp sút Täøn tháút ạp sút l sỉû gim ạp sút do lỉûc cn trãn âỉåìng chuøn âäüng ca dáưu tỉì båm âãún cå cáúu cháúp hnh. Täøn tháút âọ phủ thüc vo nhỉỵng úu täú khạc nhau: _ Chiãưu di äúng dáùn _ Âäü nhàơn thnh äúng _ Âäü låïn tiãút diãûn äúng dáùn _ Täúc âäü dng chy _ Sỉû thay âäøi tiãút diãûn _ Trng lỉåüng riãng, âäü nhåït. Nãúu ạp sút vo hãû thäúng l p0 v p1 l ạp sút ra, thç täøn tháút ạp sút âỉåüc biãøu thë bàòng: ⋅⋅=−=∆2210mNdl2gρζ10pp pv ρ_ Khäúi lỉåüng riãng ca dáưu (914 kg/m3) g_ Gia täúc trng trỉåìng (9.81 m/s2) v_ Váûn täúc trung bçnh ca dáưu (m/s) ζ_ Hãû säú täøn tháút củc bäü 1.5.4. nh hỉåíng cạc thäng säú hçnh hc âãún täøn tháút ạp sút. a. Tiãút diãûn dảng trn ∆p_ täøn tháút ạp sút l_ chiãưu di äúng dáùn ρ_ khäúi lỉåüng riãng ca cháút lng Q_ lỉu lỉåüng D_ âỉåìng kênh ν_ âäü nhåït âäüng hc λ_ hãû säú ma sạt ca äúng λLAM_ hãû säú ma sạt âäúi våïi chy táưng λTURB_ hãû säú ma sạt âäúi våïi chy räúi Täøn tháút: DQlp522 8ρλπ=∆ QvDLAM 256πλλ−= 4 4316.0vDQTURBπλλ= Säú Reynold: 3000 4〉vDQπ Chy táưng l Q D Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 9 b. Tiãút diãûn thay âäøi âäü låïn âäüt ngäüt. DQDDp41222.8.22211ρπ−=∆ c. Tiãút diãûn thay âäøi âäü låïn tỉì tỉì. [ ]DQDDp41224241.8.1.20.012.0ρπ−÷=∆ d. Tiãút diãûn nh âäüt ngäüt. DQDDp41222122.8.1.5.0ρπ−=∆ e. Tiãút diãûn nh tỉì tỉì ∆p ≈ 0 f. Täøn tháút ạp sút åí van Âäúi våïi tỉìng loải van củ thãø, do tỉìng hng sn xút, thç s cọ âỉåìng âàûc tênh täøn tháút ạp sút cho tỉìng loải van. Täøn tháút ạp sút åí van theo âäư thë. Q DDD1 D2 Q Q DDB A Q ∆p ∆p = f(Q) A → B 75% Cäng sút âiãûn Cäng sút båm Cäng sút ra (hỉỵu êch) 5% Âäüng cå 5% Båm 10% ÄÚng dáùn, 5% Xilanh [...]... Ngc - Mạy thy lỉûc thãø têch - NXB Khoa Hc v K Thût 2000. 6. Michael J.Pinches, John G.ASHB - Power Hydraulics. 7. Michael J.Pinches, Brian J.Callear - Power Pneumatics. 8. P.Croser - Pneumatics textbook - Festo 1992. 9. D.Merkle, B.Shrader - Hydraulics textbook- Festo 1992. Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 42 5.4. ÄÚng Dáùn, Âáöu Näúi 5.4.1. ÄÚng dáùn ÄÚng dáùn dng trong hãû thäúng... CCÅÅ KKHHÊÊ BÀI GIẢNG Biãn soản: Tráưn Trung Tênh Ngä Quang Hiãúu Lỉu hnh näüi bäü Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 33 Hỗnh 4.2: Van an toaỡn õióửu khióứn giaùn tióỳp Vóử cọng nghóỷ thỗ caùc van an toaỡn coù hai kióứu - Van an toaỡn kióứu nừp õỏỷy (hỗnh 4.3) - Van an toaỡn kióứu vi sai (hỗnh 4.4) - Van an toaỡn kióứu con trổồỹt (hỗnh... M Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 20 Hỗnh 2.11: Bồm caùnh gaỷt keùp 2.6.4. Bồm truỷc vêt Båm trủc vêt l sỉû biãún dảng ca båm bạnh ràng. Nãúu bạnh ràng nghiãng cọ säú ràng nh, chióửu daỡi vaỡ goùc nghióng cuớa rng lồùn thỗ baùnh rng seợ thaỡnh truỷc vờt (hỗnh 2.12, 2.13). Bồm truỷc vêt cọ 3 loải: - Loải ạp sút tháúp (10 - 15 bar) - Loaỷi aùp suỏỳt trung bỗnh (30 - 60 bar) - Loải... Hunh Nguùn Hong - Hãû thäúng âiãưu khiãøn bàịng thy lỉûc - NXB Giạo Dủc 2002. 2. Nguùn Ngc Phỉång - Hãû thäúng âiãưu khiãøn bàịng khê nẹn - NXB Giạo Dủc 1999. 3. Nguùn Thnh Trê (biãn dëch) - Âiãưu khiãøn bàịng khê nẹn trong tỉû âäüng họa k nghãû - NXB Â Nàơng. 4. Phảm Vàn Kho - Truưn âäüng tỉû âäüng khê nẹn - NXB Khoa Hc v K Thût 1999. 5. Hong Thë Bêch Ngc - Mạy thy lỉûc thãø têch - NXB Khoa Hc... Ø Ạp sút ln ln tạc dủng vng gọc våïi bãư màût tiãúp xục våïi cháút lng. 1.2. Vê Dủ Vãư Truưn Dáùn Thy Lỉûc aAF.W =⇒ 21122211AA.PP.AP.AP =⇔=⇒ Hệ thống khuếch đại lực Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 8 1.5.3. Täøn tháút aïp suáút Täøn tháút aïp suáút l sỉû gim ạp sút do lỉûc cn trãn âỉåìng chuøn âäüng ca dáưu tỉì båm âãún cå cáúu cháúp hnh. Täøn tháút âọ phủ thüc... båm cạnh gaỷt: - Bồm caùnh gaỷt õồn (hỗnh 2.8) laỡ khi trủc quay mäüt vng, nọ thỉûc hiãûn mäüt chu k lm viãûc bao gäưm mäüt láưn hụt v mäüt láưn neùn. - Bồm caùnh gaỷt keùp (hỗnh 2.11) laỡ khi trủc quay mäüt vng, nọ thỉûc hiãûn hai chu k lm viãûc bao gäưm hai láưn hụt v hai láưn neùn. Hỗnh 2.10: Kóỳt cỏỳu bồm caùnh gaỷt õióửu chènh âæåüc læu læåüng Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 48... toaỡn kióứu nừp õỏỷy Hỗnh 4.4: Van an ton kiãøu vi sai Lỉûc måí van F = p(a - b) 4.1.2. Van cán bàịng L loải van âiãưu khiãøn ạp sút dng âãø cán bàịng hồûc tảo ra âäúi ạp âäúi våïi xy lanh khi lm viãûc. Khi cáưn ạp sút lm viãûc l P thỗ van phaới chốnh ồớ aùp suỏỳt 1,3P (hỗnh 4.5). Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 22 2.7.3. Mảch nhiãưu båm Hỗnh 2.16: Mảch... nhổ hỗnh Nhổ hỗnh veợ, õóứ nỏng mọỹt váût cọ khäúi lỉåüng M. Lỉûc âãø âáøy piston âi ra. F = P1A - P2a a A P1 P2 M t Aïp suáút dáöu cung cáúp t t P2 P1 Speed Z Y X W Aïp suáút dáöu vãö Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 4 CHỈÅNG I: ÂẢI CỈÅNG VÃƯ TRUƯN ÂÄÜNG THY LỈÛC 1.1. Ngun L Truưn Dáùn Thy Lỉûc 1.1.1 Âàûc âiãøm: cọ mäüt kháu truưn... hỉåïng 37 Chỉång 5 : Cạc Thiãút Bë Phủ 40 5.1 : Thng dáưu 40 5.2 : Thiãút bë lm mạt 40 5.3 : Bäü loüc dáöu 40 Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 46 6.1.3. Mảch thy lỉûc våïi van trn giạn tiãúp (unloading van). Mảch ny cn âỉåüc gi l mảch Hi - Lo. Mảch ny cọ tạc dủng nhanh nhåì viãûc sỉí dủng 2 båm. Båm A l båm cọ ạp sút tháúp nhỉng lỉu lỉåüng cao. Båm B... Trong hãû thäúng thy lỉûc äúng näúi cọ u cáưu tỉång âäúi cao vãư âäü bãưn v âäü kên. Ty theo âiãưu kiãûn lm viãûc ta cọ thãø cäú âënh hay thạo âỉåüc. Cọ hai loải äúng näúi: Truyền động Thủy lực và Khí nén Trang 43 − ÄÚng näúi và n ren âæåüc − ÄÚng näúi våïi khåïp thạo làõp nhanh 5.4.3. Táúm näúi Cạc pháưn tỉí thy lỉûc âỉåüc làõp trãn mäüt táúm thẹp phàóng, bãn trong cọ cạc läù khoan, cạc rnh . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - 13 2.3 : Âàûc tênh -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - 1 Ti liãûu tham kho -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf, Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf, Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf

Bình luận về tài liệu bai-giang-truyen-dong-thuy-luc-va-khi-nen-dai-hoc-can-tho-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP