Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình

6 1,619 7
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 18:10

Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình Cõu 1: Th no l bỡnh ng gii ? Mc tiờu ca bỡnh ng gii l gỡ ? 1.1. Theo khon 3, iu 5 Lut Bỡnh ng gii: Bỡnh ng gii l vic nam, n cú v trớ, vai trũ ngang nhau, c to iu kin v c hi phỏt huy nng lc ca mỡnh cho s phỏt trin ca cng ng, ca gia ỡnh. Nam v n cú quyn th hng nh nhau v mi mt chớnh tr, kinh t, vn hoỏ, xó hi v gia ỡnh. 1.2. Theo iu 4, Lut Bỡnh ng gii: Mc tiờu bỡnh ng gii l xoỏ b phõn bit i x v gii, to c hi nh nhau cho nam v n trong phỏt trin kinh t - xó hi v phỏt trin ngun nhõn lc, tin ti bỡnh ng gii thc cht gia nam, n v thit lp, cng c quan h hp tỏc, h tr gia nam, n trong mi lnh vc ca i sng xó hi v gia ỡnh. Cõu 2 : Chớnh sỏch ca Nh nc v bỡnh ng gii nh th no? iu 7, Lut Bỡnh ng gii quy nh chớnh sỏch ca Nh nc v bỡnh ng gii : 1. Bo m bỡnh ng gii trong mi lnh vc chớnh tr, kinh t, vn hoỏ, xó hi v gia ỡnh; h tr v to iu kin cho nam, n phỏt huy kh nng, cú c hi nh nhau tham gia vo quỏ trỡnh phỏt trin v th hng thnh qu ca s phỏt trin. 2. Bo v, h tr ngi m khi mang thai, sinh con v nuụi con nh; to iu kin nam, n chia s cụng vic gia ỡnh. 3. p dng nhng bin phỏp thớch hp xoỏ b phong tc, tp quỏn lc hu cn tr thc hin mc tiờu bỡnh ng gii. 4. Khuyn khớch c quan, t chc, gia ỡnh, cỏ nhõn tham gia cỏc hot ng thỳc y bỡnh ng gii. 5. H tr hot ng bỡnh ng gii ti vựng sõu, vựng xa, vựng ng bo dõn tc thiu s v vựng cú iu kin kinh t ? xó hi c bit khú khn; h tr nhng iu kin cn thit nõng ch s phỏt trin gii i vi cỏc ngnh, lnh vc v a phng m ch s phỏt trin gii thp hn mc trung bỡnh ca c nc. Cõu 3: Nhng hnh vi no vi phm phỏp lut v bỡnh ng gii trong gia ỡnh ? iu 10, Lut Bỡnh ng gii quy nh cỏc hnh vi b nghiờm cm 1. Cn tr nam, n thc hin bỡnh ng gii. 2. Phõn bit i x v gii di mi hỡnh thc. 3. Bo lc trờn c s gii. 4. Cỏc hnh vi khỏc b nghiờm cm theo quy nh ca phỏp lut. Cõu 4: Trỏch nhim ca gia ỡnh v cụng dõn trong vic thc hin bỡnh ng gii nh th no ? Trần Thị Phơng Mai 1 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình 4.1. iu 33, Lut Bỡnh ng gii quy nh trỏch nhim ca gia ỡnh trong vic thc hin bỡnh ng gii : 1. To iu kin cho cỏc thnh viờn trong gia ỡnh nõng cao nhn thc, hiu bit v tham gia cỏc hot ng v bỡnh ng gii. 2. Giỏo dc cỏc thnh viờn cú trỏch nhim chia s v phõn cụng hp lý cụng vic gia ỡnh. 3. Chm súc sc kho sinh sn v to iu kin cho ph n thc hin lm m an ton. 4. i x cụng bng, to c hi nh nhau gia con trai, con gỏi trong hc tp, lao ng v tham gia cỏc hot ng khỏc. 4.1. iu 34, Lut Bỡnh ng gii quy nh trỏch nhim ca cụng dõn trong vic thc hin bỡnh ng gii : Cụng dõn nam, n cú trỏch nhim sau õy: 1. Hc tp nõng cao hiu bit, nhn thc v gii v bỡnh ng gii; 2. Thc hin v hng dn ngi khỏc thc hin cỏc hnh vi ỳng mc v bỡnh ng gii; 3. Phờ phỏn, ngn chn cỏc hnh vi phõn bit i x v gii; 4. Giỏm sỏt vic thc hin v bo m bỡnh ng gii ca cng ng, ca c quan, t chc v cụng dõn. Cõu 5: Th no l bo lc gia ỡnh ? Bo lc gia ỡnh bao gm nhng hnh vi no? 5.1. Theo khon 2, iu 1, Lut Phũng, chng bo lc gia ỡnh thỡ : Bo lc gia ỡnh l hnh vi c ý ca thnh viờn gia ỡnh gõy tn hi hoc cú kh nng gõy tn hi v th cht, tinh thn, kinh t i vi thnh viờn khỏc trong gia ỡnh. 5.2. Khon 1, iu 2, Lut Phũng, chng bo lc gia ỡnh quy nh cỏc hnh vi bo lc gia ỡnh bao gm nhng hnh vi: 1. Cỏc hnh vi bo lc gia ỡnh bao gm: a) Hnh h, ngc ói, ỏnh p hoc hnh vi c ý khỏc xõm hi n sc kho, tớnh mng; b) Lng m hoc hnh vi c ý khỏc xỳc phm danh d, nhõn phm; c) Cụ lp, xua ui hoc gõy ỏp lc thng xuyờn v tõm lý gõy hu qu nghiờm trng; Trần Thị Phơng Mai 2 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình d) Ngn cn vic thc hin quyn, ngha v trong quan h gia ỡnh gia ụng, b v chỏu; gia cha, m v con; gia v v chng; gia anh, ch, em vi nhau; ) Cng ộp quan h tỡnh dc; e) Cng ộp to hụn; cng ộp kt hụn, ly hụn hoc cn tr hụn nhõn t nguyn, tin b; g) Chim ot, hu hoi, p phỏ hoc cú hnh vi khỏc c ý lm h hng ti sn riờng ca thnh viờn khỏc trong gia ỡnh hoc ti sn chung ca cỏc thnh viờn gia ỡnh; h) Cng ộp thnh viờn gia ỡnh lao ng quỏ sc, úng gúp ti chớnh quỏ kh nng ca h; kim soỏt thu nhp ca thnh viờn gia ỡnh nhm to ra tỡnh trng ph thuc v ti chớnh; i) Cú hnh vi trỏi phỏp lut buc thnh viờn gia ỡnh ra khi ch . Khon 2, iu ny cng ó quy nh: hnh vi bo lc quy nh ti khon 1 iu ny cng c ỏp dng i vi thnh viờn gia ỡnh ca v, chng ó ly hụn hoc nam, n khụng ng ký kt hụn m chung sng vi nhau nh v chng. Cõu 6: Nguyờn tc phũng, chng bo lc gia ỡnh nh th no? iu 3, Lut Phũng chng bo lc gia ỡnh quy nh nguyờn tc phũng, chng bo lc gia ỡnh nh sau: 1. Kt hp v thc hin ng b cỏc bin phỏp phũng, chng bo lc gia ỡnh, ly phũng nga l chớnh, chỳ trng cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc v gia ỡnh, t vn, ho gii phự hp vi truyn thng vn hoỏ, phong tc, tp quỏn tt p ca dõn tc Vit Nam. 2. Hnh vi bo lc gia ỡnh c phỏt hin, ngn chn v x lý kp thi theo quy nh ca phỏp lut. 3. Nn nhõn bo lc gia ỡnh c bo v, giỳp kp thi phự hp vi iu kin hon cnh ca h v iu kin kinh t - xó hi ca t nc; u tiờn bo v quyn, li ớch hp phỏp ca tr em, ngi cao tui, ngi tn tt v ph n. 4. Phỏt huy vai trũ, trỏch nhim ca cỏ nhõn, gia ỡnh, cng ng, c quan, t chc trong phũng, chng bo lc gia ỡnh. Cõu 7: Ngi cú hnh vi bo lc gia ỡnh cú ngha v nh th no? iu 4, Lut Phũng, chng bo lc gia ỡnh quy nh ngha v ca ngi cú hnh vi bo lc gia ỡnh : Trần Thị Phơng Mai 3 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình 1. Tụn trng s can thip hp phỏp ca cng ng; chm dt ngay hnh vi bo lc. 2. Chp hnh quyt nh ca c quan, t chc cú thm quyn. 3. Kp thi a nn nhõn i cp cu, iu tr; chm súc nn nhõn bo lc gia ỡnh, tr trng hp nn nhõn t chi. 4. Bi thng thit hi cho nn nhõn bo lc gia ỡnh khi cú yờu cu v theo quy nh ca phỏp lut. Cõu 8: Nn nhõn bo lc gia ỡnh cú quyn v ngha v nh th no? iu 5, Lut phũng, chng bo lc gia ỡnh quy nh quyn v ngha v ca nn nhõn bo lc gia ỡnh: 1. Nn nhõn bo lc gia ỡnh cú cỏc quyn sau õy: a) Yờu cu c quan, t chc, ngi cú thm quyn bo v sc khe, tớnh mng, nhõn phm, quyn v li ớch hp phỏp khỏc ca mỡnh; b) Yờu cu c quan, ngi cú thm quyn ỏp dng bin phỏp ngn chn, bo v, cm tip xỳc theo quy nh ca Lut ny; c) c cung cp dch v y t, t vn tõm lý, phỏp lut; d) c b trớ ni tm lỏnh, c gi bớ mt v ni tm lỏnh v thụng tin khỏc theo quy nh ca Lut ny; ) Cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut. 2. Nn nhõn bo lc gia ỡnh cú ngha v cung cp thụng tin liờn quan n bo lc gia ỡnh cho c quan, t chc, ngi cú thm quyn khi cú yờu cu. Cõu 9: Nhng hnh vi no b nghiờm cm trong phũng, chng bo lc gia ỡnh? iu 8, Lut Phũng, chng bo lc gia ỡnh quy nh nhng hnh vi b nghiờm cm trong phũng, chng bo lc gia ỡnh: 1. Cỏc hnh vi bo lc gia ỡnh quy nh ti iu 2 ca Lut ny. a) Hnh h, ngc ói, ỏnh p hoc hnh vi c ý khỏc xõm hi n sc kho, tớnh mng; b) Lng m hoc hnh vi c ý khỏc xỳc phm danh d, nhõn phm; Trần Thị Phơng Mai 4 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình c) Cụ lp, xua ui hoc gõy ỏp lc thng xuyờn v tõm lý gõy hu qu nghiờm trng; d) Ngn cn vic thc hin quyn, ngha v trong quan h gia ỡnh gia ụng, b v chỏu; gia cha, m v con; gia v v chng; gia anh, ch, em vi nhau; ) Cng ộp quan h tỡnh dc; e) Cng ộp to hụn; cng ộp kt hụn, ly hụn hoc cn tr hụn nhõn t nguyn, tin b; g) Chim ot, hu hoi, p phỏ hoc cú hnh vi khỏc c ý lm h hng ti sn riờng ca thnh viờn khỏc trong gia ỡnh hoc ti sn chung ca cỏc thnh viờn gia ỡnh; h) Cng ộp thnh viờn gia ỡnh lao ng quỏ sc, úng gúp ti chớnh quỏ kh nng ca h; kim soỏt thu nhp ca thnh viờn gia ỡnh nhm to ra tỡnh trng ph thuc v ti chớnh; i) Cú hnh vi trỏi phỏp lut buc thnh viờn gia ỡnh ra khi ch . 2. Cng bc, kớch ng, xỳi gic, giỳp sc ngi khỏc thc hin hnh vi bo lc gia ỡnh. 3. S dng, truyn bỏ thụng tin, hỡnh nh, õm thanh nhm kớch ng bo lc gia ỡnh. 4. Tr thự, e do tr thự ngi giỳp nn nhõn bo lc gia ỡnh, ngi phỏt hin, bỏo tin, ngn chn hnh vi bo lc gia ỡnh. 5. Cn tr vic phỏt hin, khai bỏo v x lý hnh vi bo lc gia ỡnh. 6. Li dng hot ng phũng, chng bo lc gia ỡnh trc li hoc thc hin hot ng trỏi phỏp lut. 7. Dung tỳng, bao che, khụng x lý, x lý khụng ỳng quy nh ca phỏp lut i vi hnh vi bo lc gia ỡnh. Cõu 10: Anh( ch) chn mt trong hai ni dung sau õy v trỡnh by khụng quỏ 700 t: 1.Anh ( Ch) cú xut gỡ nhm thc hin tt vn bỡnh ng gii ? 2. L mt thnh viờn trong gia ỡnh, theo anh (ch) cn lm gỡ phũng nga bo lc gia ỡnh ? Trần Thị Phơng Mai 5 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới luật Bạo luật gia đình Hin nay, bo lc gia ỡnh (BLGD) ang c xem l vn nn xó hi vỡ nú xy ra vi mi tng lp, mi i tng trong xó hi m khụng phõn bit giu, nghốo hay sang, hốn. Hin cú rt nhiu kiu BLGD ó xy ra trong thc t cuc sng. Nn nhõn ch yu l ph n, tr em v ngi gi yu. BLGD nỳp búng di rt nhiu hỡnh thc, ụi khi ngay bn thõn nn nhõn vn khụng nhn ra nht l cỏc hnh vi bo lc v mt tinh thn, tỡnh dc. Vớ d nh: tớnh cỏch o l nc mm m c da hnh ca v (chng) trong gia ỡnh; cha m ỏnh p con cỏi; v, chng hoc con cỏi b cm vn Trong cuc sng, BLGD s li hu qu rt ln v lõu di v mt tinh thn, tõm lý cho nn nhõn nht l tr em. BLGD cng l nguyờn nhõn ch yu dn n tỡnh trng li hụn vi 61% s v li hụn trờn c nc. vớ nh ti ng Nai, t thỏng 1 2006 n thỏng 6 2007, ó cú 737 v BLGD trong ú chng bo hnh v chim t l nhiu nht vi 591 v. Nhng õy ch l phn ni ca mt tng bng chỡm. Vỡ thc t khụng phi ai b BLGD cng dng cm ngh s giỳp t chớnh quyn a phng. Nguyờn nhõn ch yu ca BLGD l do s khú khn v kinh t gia ỡnh; khụng lm ch c bn thõn do ỏp lc cuc sng, cụng vic. Ngoi ra, quan nim truyn thng theo kiu chng chỳa v tụi; nh hng ca t nn xó hi; cỏ nhõn thiu hiu bit v phỏp lut cng l nhng nguyờn nhõn quan trng dn n BLGD. hn ch c tỡnh trng BLGD trong mi gia ỡnh v xó hi theo tụi cho rng chớnh bn thõn mi nn nhõn phi ch ng lờn ting nh s can thip, giỳp t cỏc on th, chớnh quyn ti a phng. Trong thc t cuc sng, nht l xó hi Vit Nam, mang nng quan nim s mang ting xu chng h ai nờn rt nhiu ph n ó im lng chu trn v BGLD ch c phỏt hin ra khi hu qu s vic ó quỏ nghim trng. Xõy dng gia ỡnh hnh phỳc chớnh l th vc xin phũng nga hiu qu nht. Nhiu kinh nghim trong vic xõy dng gia ỡnh hnh phỳc, nuụi dy con ngoan cng ó c cỏc ch em chia s, trao i vi nhau. Theo tụi cú rt nhiu bin phỏp gii quyt vn nh ụi khi v, chng hoc cha m phi hc cỏch sng chung vi l qua ú tỡm ra nguyờn nhõn thỡ mi cú th gii quyt tt vn . Mt trong nhng bin phỏp hu hiu l phi to c khong thi gian dnh cho nhau v chng, cha m, con cỏi cú c hi núi chuyn, trao i v tỡm ra ting núi chung trong gia ỡnh. V tụi ỳc kt mt iu rng Cỏi gc ca mi vn u nm chớnh bn thõn mi cỏ nhõn vỡ vy bin phỏp tt nht dnh cho ngi ph n cú mt gia ỡnh hnh phỳc l hóy thay i chớnh bn thõn mỡnh. Trần Thị Phơng Mai 6 . Mai 2 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và luật Bạo luật gia đình d) Ngn cn vic thc hin quyn, ngha v trong quan h gia ỡnh gia ụng, b v chỏu; gia cha,. ngi cú hnh vi bo lc gia ỡnh : Trần Thị Phơng Mai 3 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và luật Bạo luật gia đình 1. Tụn trng s can thip hp phỏp ca cng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình, Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình, Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn