CÁC DẠNG câu hỏi HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING PART 1 (phần 1)

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2018, 19:02

... Sau mở đầu, trả lời cho câu hỏi ‘Do you like…’ Tuy nhiên, ‘I like’, ‘I love’ ‘I dislike’, ‘I hate’ cụm từ giúp bạn tăng band điểm Hãy sử dụng cụm từ sau để làm đa dạng cho câu nói nhé: I’m absolutely... passionate about partial to Ví dụ: “Do you like dancing?” “Off the top of my head, I would say I’m absolutely a big fan of dancing.” Bước 3: Introduce a specific type Ở câu ví dụ trên, đưa câu trả lời... chung chung mà chưa cụ thể hố nó, bạn đừng qn đưa thêm chi tiết vào câu trả lời Hãy thử cụm từ nói sau đây: but in particular… particularly… especially… specifically… .to be more precise… to be
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG câu hỏi HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING PART 1 (phần 1), CÁC DẠNG câu hỏi HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING PART 1 (phần 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn