ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA MÔN SINH HỌC THPT QUỐC GIA NĂM 2019

21 361 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2018, 22:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 001 Số báo danh: Câu 81: Có thể sử dụng hóa chất sau để phát q trình hơ hấp thực vật thải khí CO2? A Dung dịch NaCl B Dung dịch Ca(OH)2 C Dung dịch KCl D Dung dịch H2SO4 Hướng dẫn Có thể sử dụng Ca(OH)2 để phát trình hơ hấp thực vật thải khí CO2 tạo CaCO3 làm đục nước vơi Câu 82: Động vật sau trao đổi khí với mơi trường thơng qua hệ thống ống khí? A Châu chấu B Sư tử C Chuột D Ếch đồng Hướng dẫn Châu chấu hô hấp qua hệ thống ống khí Sư tử, chuột hơ hấp phổi Ếch đồng hô hấp da phổi Câu 83: Axit amin đơn phân cấu tạo nên phân tử sau đây? A ADN B mARN C tARN D Prôtêin Hướng dẫn Axitamin đơn phân cấu tạo nên phân tử protein Câu 84: Phân tử sau trực tiếp làm khn cho q trình dịch mã? A ADN B mARN C tARN D rARN Hướng dẫn Phân tử mARN trực tiếp làm khn cho q trình dịch mã, tARN tham gia vận chuyển axitamin, rARN thành phần cấu tạo Riboxom Câu 85: Một phân tử ADN vi khuẩn có 10% số nuclêơtit loại A Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G phân tử A 10% B 30% C 20% D 40% Hướng dẫn Theo nguyên tắc bổ xung %A+%G = 50% Mà %A = 10%  %G = 40% Câu 86: Theo lí thuyết, thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo loại giao tử aB chiếm tỉ lệ A 50% B 15% C 25% D 100% Hướng dẫn Theo lí thuyết, thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo loại giao tử aB chiếm tỉ lệ 100% Câu 87: Cơ thể có kiểu gen sau thể đồng hợp tử tất cặp gen xét? Mã đề 001 Trang A aabbdd B AabbDD C aaBbDD D aaBBDd Hướng dẫn Cơ thể aabbdd thể đồng hợp cặp gen Còn thể lại đồng hợp cặp gen cặp gen dị hợp Câu 88: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có loại kiểu gen? A AA × Aa B AA × aa C Aa × Aa D Aa × aa Mã đề 001 Trang Hướng dẫn Xét phép lai AA × Aa  1AA : 1Aa (sai) AA × aa  100% Aa (đúng) Aa × Aa  1AA : 2Aa : 1aa (sai) Aa × aa  1Aa : 1aa (sai) Câu 89: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AA × AA B Aa × aa C Aa × Aa D AA × aa Hướng dẫn Phép lai cho đời phân li theo tỉ lệ 1:1 Aa x aa Câu 90: Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Theo lí thuyết, phép lai có kiểu gen sau tạo đời có loại kiểu hình? A Dd × Dd B DD × dd C dd × dd D DD × DD Hướng dẫn Phép lai Dd x Dd  1DD : 2Dd : dd (2 đỏ : trăng) có loại kiểu hình Các phép lai lại cho loại kiểu hình Câu 91: Một quần thể thực vật giao phấn trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen A a, tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa quần thể A 0,36 B 0,16 C 0,40 D 0,48 Hướng dẫn Tần số alen A = 0,4  tần số alen a = 0,6 Tần số kiểu gen aa quần thể 0,62 = 0,36 Câu 92: Từ hoa quý hiếm, cách áp dụng kĩ thuật sau nhanh chóng tạo nhiều có kiểu gen giống giống với hoa ban đầu? A Nuôi cấy hạt phấn B Ni cấy mơ C Ni cấy nỗn chưa thụ tinh D Lai hữu tính Hướng dẫn Từ hoa, người ta nuôi cấy mô để nhanh chóng tạo nhiều có kiểu gen giống giống với ban đầu Câu 93: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến C Ni cấy nỗn chưa thụ tinh D Lai hữu tính Hướng dẫn Theo thuyết tiến hóa đại, giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 94: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, có mạch động vật lên cạn đại sau đây? A Đại Nguyên sinh B Đại Tân sinh C Đại Cổ sinh D Đại Trung sinh Hướng dẫn Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, có mạch động vật lên cạn đại Cổ sinh Câu 95: Trong quần xã sinh vật hồ nước, hai lồi cá có ổ sinh thái trùng chúng thường xảy mối quan hệ A cộng sinh B cạnh tranh C sinh vật ăn sinh vật khác D kí sinh Hướng dẫn Trong quần xã sinh vật hồ nước, hai lồi cá có ổ sinh thái trùng chúng thường xảy mối quan hệ cạnh tranh Câu 96: Cho chuỗi thức ăn: Lúa  Châu chấu Nhái Rắn  Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc A lúa B châu chấu C nhái D.rắn Hướng dẫn Trong chuỗi thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc nhái Câu 97: Khi nói ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến q trình quang hợp thực vật, phát biểu sau sai? A.Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng B.Quang hợp bị giảm mạnh bị ngừng trệ bị thiếu nước C Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến phản ứng enzim quang hợp D CO2 ảnh hưởng đến quang hợp CO2 nguyên liệu pha tối Hướng dẫn A sai cường độ ánh sáng mạnh, vượt khả hấp thụ thực vật làm cường độ quang hợp giảm Câu 98: Khi nói hoạt động hệ tuần hoàn thú, phát biểu sau sai? A Tim co dãn tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyền tim B Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái đẩy vào động mạch phổi C Khi tâm nhĩ co, máu đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất D Lồi có khối lượng thể lớn có số nhịp tim/phút lồi có khối lượng thể nhỏ Hướng dẫn B sai tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái đẩy vào động mạch chủ Câu 99: Dạng đột biến sau làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm xuất alen mới? A Đột biến gen B Đột biến tự đa bội C Đột biến đảo đoạn NST D Đột biến chuyển đoạn NST Hướng dẫn Dạng đột biến sau làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm xuất alen đột biến tự đa bội Câu 100: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến thay cặp nuclêơtit khơng làm thay đổi tỉ lệ (A + T)/(G + X) gen B Đột biến điểm khơng gây hại cho thể đột biến C Đột biến gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen D Những thể mang alen đột biến thể đột biến Hướng dẫn D sai, alen đột biến alen lặn thể mang alen đột biến thể dị hợp alen đột biến khơng biểu thành kiểu hình nên thể đột biến Câu 101: Một loài thực vật, cho (P) dị hợp tử cặp gen nằm cặp NST giao phấn với nhau, thu F1 Cho biết gen liên kết hồn tồn Theo lí thuyết, F1 có tối đa loại kiểu gen? A B C D Hướng dẫn Cây dị hợp cặp gen, gen liên kết hoàn toàn cho tự thụ phấn cho tối đa kiểu gen trường hợp dị hợp chéo: Ab Ab Ab Ab aB � �1 :2 :1 aB aB Ab aB aB Câu 102: Khi nói CLTN theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A CLTN nhân tố định hướng trình tiến hóa B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen quần thể C CLTN diễn môi trường sống thay đổi D CLTN tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường Hướng dẫn Phát biểu A B sai CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen C sai, Chọn lọc ổn định diễn điều kiện môi trường không thay đổi D sai, CLTN tạo kiểu hình thích nghi Câu 103: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể ln giống quần thể lồi B Kích thước quần thể phụ thuộc vào mức độ sinh sản mức độ tử vong quần thể C Nếu kích thước quần thể vượt mức tối đa mức độ cạnh tranh cá thể tăng cao D Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, mức độ sinh sản quần thể tăng lên Hướng dẫn A sai lồi kích thước quần thể khác B sai kích thước quần thể phụ thuộc tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, xuaatscuw, nhập cư C D sai kích thước quần thể xuống tới mức tối thiểu, mức độ sinh sản quần thể giảm xuống Câu 104: Khi nói hệ sinh thái cạn, phát biểu sau đúng? A Thực vật đóng vai trò chủ yếu việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật B Sự thất thoát lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái không đáng kể C Vật chất lượng trao đổi theo vòng tuần hồn kín D Vi khuẩn nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô Hướng dẫn A B sai thất lượng qua bậc dinh dưỡng lớn C sai lượng khơng sử dụng lại D sai nấm có khả phân giải chất hữu thành chất vơ Câu 105: Khi nói đột biến lặp đoạn NST, phát biểu sau sai? A Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen NST B Đột biến lặp đoạn ln có lợi cho thể đột biến C Đột biến lặp đoạn làm cho alen gen nằm NST D Đột biến lặp đoạn dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo gen Hướng dẫn B sai đột biến lặp đoạn thường gây hại cho sinh vật làm cân hệ gen Câu 106: Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen AaBb, có số tế bào xảy không phân li tất cặp NST giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tạo giao tử đột biến Nếu giao tử đột biến kết hợp với giao tử Ab tạo thành hợp tử có kiểu gen sau đây? A AAaBbb B AaaBBb C AAaBBb D AaaBbb Hướng dẫn Cơ thể có kiểu gen AaBb, có số tế bào xảy không phân li tất cặp NST giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tạo giao tử đột biến AaBb, kết hợp giao tử bất thường AaBb với giao tử Ab tạo kiểu gen AAaBbb Câu 107: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng Trong thí nghiệm thực hành lai giống, nhóm học sinh lấy tất hạt phấn đậu hoa đỏ thụ phấn cho đậu hoa đỏ khác Theo lí thuyết, dự đốn sau sai? A.Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình B.Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình C.Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình D.Đời có loại kiểu gen loại kiểu hình Hướng dẫn Quy ước A: Hoa đỏ; a: Hoa trăng Kiểu gen AA Aa quy định hoa đỏ Khi cho hoa đỏ x hoa đỏ xảy trường hợp + AA x AA  AA (1 kiểu gen : kiểu hình) + AA x Aa  1AA : 1Aa (2 kiểu gen : kiểu hình) + Aa x Aa  1AA : Aa : 1aa (3 kiểu gen : kiểu hình) Vậy khơng có trường hợp kiểu gen kiểu hình Câu 108: Một lồi thực vật, cho thân cao, nguyên giao phấn với thân thấp, xẻ (P), thu F1 gồm toàn thân cao, nguyên Lai phân tích F1, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, nguyên : thân cao, xẻ : thân thấp, nguyên : thân thấp, xẻ Cho biết gen quy định tính trạng Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A.Cây thân thấp, nguyên Fa giảm phân bình thường tạo loại giao tử B.Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có 1/3 số thân cao, xẻ C.Cây thân cao, xẻ Fa đồng hợp tử cặp gen D.Cây thân cao, nguyên Fa thân cao, nguyên F1 có kiểu gen giống Hướng dẫn Ta thấy F1: 100% thân cao nguyên P thần chủng Quy ước A: Thân cao; a: thân thâp; B: nguyên; b: xẻ Có trường hợp xảy + TH1: HVG với f=50% + TH2: Phân li độc lập F1: AaBb x aabb  AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb Như nhận thấy A sai thân thấp nguyên Fa giảm phân bình thường aaBb  aB:ab (2 loại giao tử) B sai, cho F1 tự thụ phấn: AaBb x AaBb  Cây thân cao xẻ: A-bb = 3/16 C sai thân cao xẻ có kiểu gen Aabb D Câu 109: Khi nói trình hình thành lồi đường cách li địa lí, phát biểu sau đúng? A Quá trình xảy động vật mà khơng xảy thực vật B Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật C Vốn gen quần thể bị thay đổi nhanh có tác động yếu tố ngẫu nhiên D Quá trình thường xảy cách chậm chạp, khơng có tác động CLTN Hướng dẫn A sai, q trình hình thành lồi đường cách li địa lí xảy động vật thực vật B sai cách li địa lí trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể D sai qua trình thường xảy cách chậm chạp Câu 110: Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường B Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả khai thác nguồn sống môi trường C Mật độ cá thể quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm D Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể lớn Hướng dẫn A sai Kích thước quần thể phụ thuộc vào mơi trường C sai mật độ cá thể thay đổi theo mùa, năm D sai kích thước quần thể đạt tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể bắt đầu có xu hướng giảm Câu 111: Giả sử lưới thức ăn mô tả sau: Thỏ, chuột, châu chấu chim sẻ ăn thực vật; châu chấu thức ăn chim sẻ; cáo ăn thỏ chim sẻ; cú mèo ăn chuột Phát biểu sau lưới thức ăn này? A Cáo cú mèo có ổ sinh thái dinh dưỡng khác B Có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp C Chuỗi thức ăn dài gồm có mắt xích D Cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc Hướng dẫn Chuột Thỏ Cú mèo Thỏ Châu chấu Cáo Chim sẻ A B sai có lài thuộc bậc dinh dưỡng cấp C sai chuỗi thức ăn dài gồm mắt xích: ThỏChâu chấu  Chim sẻ  Cáo D sai cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc Câu 112: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Tất nấm sinh vật phân giải B.Sinh vật tiêu thụ bậc có sinh khối lớn sinh vật tiêu thụ bậc C.Tất loài động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng D.Vi sinh vật tự dưỡng xếp vào nhóm sinh vật sản xuất Hướng dẫn A sai khơng phải tất nấm sinh vật phân giải nấmsinh B sai sinh vật tiêu thụ bậc có sinh khối nhỏ sinh vật tiêu thụ bậc C sai lồi động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng khác D Câu 113: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa BD giảm phân bình thường bd có tế bào xảy hốn vị alen D alen d Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân tạo A tối đa loại giao tử B loại giao tử mang alen trội chiếm tỉ lệ 1/8 C loại giao tử với tỉ lệ D loại giao tử với tỉ lệ : : : Hướng dẫn tế bào xảy hoán vị alen D d cho loại giao tử thuộc trường hợp TH1: ABD, 1abd,1ABd, 1abD TH2: 1aBD, 1Abd, 1aBd, 1AbD tế bào giảm phân bình thường cho giao tử theo trường hợp +TH1’: tế bào cho loại giao tử khác nhau: 2ABD, 2abd, 2aBD, 2Abd + TH2’: tế bào cho loại giao tử giống nhau: 4ABD, 4abd 4aBD, 4Abd Chỉ có ý D đúngvì kết hợp trường hợp với trường hợp 2’ kết giảm phân tế bào tạo loại giao tử với tỉ lệ 5:5:1:1 Câu 114: Một lồi thực vật có NST 2n = 24 Giả sử đột biến lồi bị đột biến đoạn nhỏ không chứa tâm động NST thuộc cặp số Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến giảm phân bình thường khơng xảy trao đổi chéo Theo lí thuyết, có phát biểu sau thể đột biến này? I Giao tử tạo từ thể đột biến có 12 NST II Mức độ biểu tất gen NST số tăng lên III.Trong tổng số giao tử tạo có 50% số giao tử không mang NST đột biến IV Tất gen lại NST số khơng có khả nhân đơi A B C D Hướng dẫn I II sai khẳng định mức độ biểu tất gen NST số không tăng lên III IV sai NST số có khả nhân đơi Câu 115: Một lồi thực vật, cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có loại kiểu hình có 1% số thân thấp, hoa trắng Biết gen quy định tính trạng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa loại kiểu gen II.F1 có 32% số đồng hợp tử cặp gen III F1 có 24% số thân cao, hoa trắng IV Kiểu gen P AB ab A B C D Hướng dẫn Thân thấp hoa trắng =0,01 Giao tử ab = 0,1  ab giao tử hoán vị  P dị hợp đối  IV sai F1 có tối đa 10 loại kiểu gen  I sai Tỷ lệ giao tử P: Ab =aB = 0,4; AB=ab=0,1 Số đồng hợp tử kiểu gen là: (0,4x0,1)x2x2 + (0,1x0,8) x2 = 0,32  II Số thân cao hoa trắng = 0,25 – 0,01 = 0,24  III Câu 116: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: AB D d AB D X X � X Y thu F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn tính trạng ab ab Theo lí thuyết, số cá thể dị hợp tử cặp gen F1 chiếm tỉ lệ A 28,25% B 10,25% C 25,00% D 14,75% Hướng dẫn Số cá thể có kiểu hình lặn tính trạng aabbXdY = 5,125%  KG aabb = 0,05125 : 0,25 = 0,205 Tỉ lệ giao tử ab là: 0,205 : 0,5 = 0,41  f=18% Tỷ lệ giao tử phép lai P ♀(0,41AB:0,41ab:0,09Ab:0,09aB)(0,5XD: 0,5Xd) x ♂ (0,5AB:0,5ab) (0,5XD: 0,5Y) Tỷ lệ cá thể dị hợp cặp gen F1 2x(0,5x0,41)x0,25+2x(0,5x0,09x2)x0,25=0,1475 Câu 117: Một loài thực vật, cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 56,25% hoa đỏ; 18,75% hoa hồng; 18,75% hoa vàng; 6,25% hoa trắng Lai phân tích hoa đỏ dị hợp tử cặp gen F1, thu Fa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Các hoa đỏ F1 giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ III Fa có số hoa vàng chiếm 25% IV Fa có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn A B C D Hướng dẫn F1 phân li theo tỉ lệ đỏ: hồng: vàng: trắng Quy ước A-B-: đỏ; A-bb: hồng; aaB-: vàng; aabb: trắng F1 có loại kiểu gen quy định kiể hình hoa đỏ  I sai Các F1 hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp cặp gen giảm phân không cho loại giao tử với tỉ lệ  II sai Lai phân tích F1 dị hợp cặp gen AaBb x aabb Fa có tỉ lệ 1:1:1:1  IV sai Fa hoa vàng aaBb chiếm tỉ lệ 25%  III Câu 118: Một lồi thực vật, tính trạng chiều cao thân cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định: kiểu gen có loại alen trội A B quy định thân cao, kiểu gen lại quy định thân thấp Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa vàng : thân thấp, hoa vàng : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P Ad Bb aD II.F1 có 1/4 số thân cao, hoa vàng dị hợp tử cặp gen III F1 có tối đa loại kiểu gen IV F1 có loại kiểu gen quy định thân thấp, hoa vàng A B C D Hướng dẫn Giả sử cặp gen Aa Dd nằm cặp NST Khi cho thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn, tỉ lệ thân cao hoa đỏ A-B-D-=6/16=0,375 A-D-=0,375/0,75=0,5  Các gen liên kết hoàn toàn, dị tử đối P: Ad Ad Ad aD � � Ad Bb � Bb � � :2 :1  1BB : Bb :1bb  � aD aD aD aD � � Ad Xét phát biểu I II sai, số thân cao hoa vàng tỉ lệ thân cao hoa vàng dị hợp cặp gen 0,25/0,375=2/3 III sai F1 có tối đa loại kiểu gen IV đúng, số kiểu gen quy định thân thấp hoa vàng Ad aD aD bb; BB; Bb aD aD aD Câu 119: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có 20% số hoa trắng Ở F3, số hoa trắng chiếm 25% Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số kiểu gen hệ P 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa II Tần số alen A hệ P 9/35 III Tỉ lệ kiểu hình F1 27 hoa đỏ : hoa trắng IV Hiệu số tỉ lệ hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ hoa trắng giảm dần qua hệ A B C Hướng dẫn P: 0,8 đỏ:0,2 trắng Giả sử cấu trúc di truyền xAA : yAa: 0,2aa D � 1� y� 1 Sau hệ tự thụ tỉ lệ hoa trắng là: 0,  � 23 � �aa  0, 05 � y  � x  24 35 35 Xét phát biểu I 24 / 35 26   � q  a    pA  35 35 35   1/  aa  III đúng, F1 tỉ lệ hoa trắng 0,  �  hoa đỏ: 27/35 35 35 II sai, tần số alen pA= IV sai, hiệu số tỉ lệ đồng hợp trội đồng hợp lặn khơng đổi qua hệ tỉ lệ đồng hợp dị hợp tăng thêm  y  1/ n  Câu 120: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh mù màu bệnh máu khó đơng người Mỗi bệnh alen gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X quy định, gen cách 20cM Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Người số người số có kiểu gen giống II Xác định tối đa kiểu gen người III Xác suất sinh bị bệnh cặp - 2/25 IV Xác suất sinh thứ ba không bị bệnh cặp - 1/2 A B C D Hướng dẫn Ta thấy bố mẹ bình thường sinh bị bệnh nên hai bệnh gen lặn NST X gây Quy ước A- bình thường; a- bị mù màu B- bình thường; b- máu khó đơng Ta biết kiểu gen người 2,3,4,5,7  II sai I đúng, hai người có kiểu gen X bA X Ba III sai, cặp vợ chồng 3-4: X bA X Ba �X BaY  tỉ lệ không bị bệnh 0,1X BA �(0,5 X Ba : 0,5Y )  0, X bA �0,5 X Ba  0,3 A B C D E F G H I K ... lên cạn đại Cổ sinh Câu 95: Trong quần xã sinh vật hồ nước, hai loài cá có ổ sinh thái trùng chúng thường xảy mối quan hệ A cộng sinh B cạnh tranh C sinh vật ăn sinh vật khác D kí sinh Hướng dẫn... D sai cú mèo sinh vật tiêu thụ bậc Câu 112: Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Tất nấm sinh vật phân giải B .Sinh vật tiêu thụ bậc ln có sinh khối lớn sinh vật tiêu... dinh dưỡng D.Vi sinh vật tự dưỡng xếp vào nhóm sinh vật sản xuất Hướng dẫn A sai khơng phải tất nấm sinh vật phân giải nấm kí sinh B sai sinh vật tiêu thụ bậc có sinh khối nhỏ sinh vật tiêu thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA MÔN SINH HỌC THPT QUỐC GIA NĂM 2019, ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA MÔN SINH HỌC THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn