Ban tu kiem diem ca nhan theo NQ TW 4 nam 2012

4 10,106 48
Nguyễn Ngọc Khuyên

Nguyễn Ngọc Khuyên Gửi tin nhắn

Tải lên: 11 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 07:42

Bản kiểm điểm cá nhân ĐẢNG BỘ H. QUAN HÓA. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX Quan Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2012 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) Kính gửi : - Huyện ủy Quan Hóa. - Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên Quan Hóa. Tôi tên: Nguyễn Ngọc Khuyên Sinh ngày: 02/07/1984 Vào Đảng ngày: 03/02/2011 Chức vụ trong Đảng: Đảng viên dự bị Chức vụ Đoàn thể: Phó BT Đoàn trường. Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Vật Lí Đang sinh hoạt tại: Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên Quan Hóa. Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Hướng dẫn của Ban tổ chức Huyện uỷ Quan Hoá về việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Qua quá trình công tác, vận dụng và thực hiện Nghị quyết tôi xin kiểm điểm như sau: I. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM THEO TINH THẦN 3 NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XI. 1. Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên: a. Về ưu điểm: - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp; - Tích cực học tập tiếp thu và tham gia tuyên truyền nghị quyết đại hội Tw4, khoá XI. - Kiên quyết bảo vệ cái đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 1 - Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; - Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; - Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục. - Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, luôn cố gắng hết lòng vì nhiệm vụ chung. - Thực hiện tốt Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm. b. Về tồn tại: - Trong công tác phê bình và tự phê bình còn chưa thật sự quyết liệt, còn e dè về địa vị của bản thân trong cơ quan và nơi cư trú. c. Nguyên nhân: - Là giáo viên hợp đồng trong cơ quan với mức thu nhập thấp, đời sống còn chưa thực sự ổn định. d. Hướng khắc phục: - Cố gắng mạnh dạn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp và sinh hoạt trong chi bộ. 2. Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên: a. Về ưu điểm: - Luôn góp ý cho các đồng nghiệp kịp thời để cùng phát triển tốt hơn. - Luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp khi đồng nghiệp gặp khó khăn. - Quan tâm đến việc đấu tranh các biểu hiện sai trái trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chuyên môn. - Luôn tích cực và nghiêm túc trong các cuộc điều tra, tham dò của cấp trên. - Luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng lực của bản thân. b.Về tồn tại: - Chưa thực sự gắn bó chặt chẽ tới các đồng chí giáo viên trong cơ quan. - Một số công việc đột xuất của nhà trường còn chưa tham gia được. c. Nguyên nhân: - Công tác tại cơ quan theo lịch được phân công, thời gian còn lại về nơi cư trú nên việc gắn bó với các đồng chí giáo viên là đồng nghiệp trong cơ quan còn chưa thực sự tốt. 2 - Nơi cư trú xa nơi công tác, đi buổi xa, đường đi khó khăn, thêm vào đó kinh tế còn rất khó khăn. d. Hướng khắc phục: - Có kế hoạch, thời gian cụ thể trong việc thực hiện công tác tại cơ quan. - Chủ động hơn nữa trong các tiết lên lớp. - Cố gắng khắc phục khó khăn hiện tại để yên tâm hơn trong công tác. 3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể. a. Về ưu điểm: - Luôn thể hiện cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao tại cơ quan. - Sẵn sàng nhận sự phân công và điều động của cấp trên trong các công tác. - Với vai trò là Đảng viên dự bị, tôi luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. b.Về tồn tại: - Công tác kiểm tra nề nếp học sinh còn chưa thực sự sát sao. - Công tác bên Ban chấp hành Đoàn còn chưa thực sự tốt. c. Nguyên nhân: - Học sinh còn chưa nghiêm túc thực hiện theo quy định của giáo viên về nề nếp trong và ngoài lớp. - Nơ cư trú xa nơi công tác nên còn dành ít thời gian cho công tác Đoàn. d. Hướng khắc phục: - Nghiêm túc hơn nữa trong quản lý nề nếp học sinh. - Tham gia tích cực hơn nữa công tác Đoàn thể và công tác chuyên môn. - Tham gia bồi dưỡng học sinh yếu kém, tham gia tích cực công tác quản lý và bồi dưỡng ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh. - Có kế hoạch cụ thể và khoa học trong công tác Đoàn đã được cấp trên giao cho, liên hệ mật thiết với các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn để cùng xây dựng tổ chức Đoàn tại cơ quan. II. HƯỚNG KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI. - Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. 3 - Nêu cao vai trò trách nhiệm của bản thân đối với tập thể, nghiêm túc với bản thân. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác ở trường và ở nhà trong từng tuần, từng tháng đảm bảo công tác tốt hơn và hiệu quả hơn. - Không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn trong việc tham mưu đề xuất cho Ban chấp hành Đoàn trường các giải pháp làm tốt hơn công tác Đoàn và phong trào TTN của nhà trường. - Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp đánh giá ý kiến cho bản thân và đồng nghiệp. - Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò trách nhiệm của người Đảng viên. Trên đây là bản kiểm điểm của bản thân tôi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, rất mong nhận được sự đóng góp phê bình của các đồng chí đồng nghiệp kịp thời để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. BÍ THƯ CHI BỘ NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban tu kiem diem ca nhan theo NQ TW 4 nam 2012, Ban tu kiem diem ca nhan theo NQ TW 4 nam 2012

Bình luận về tài liệu ban-tu-kiem-diem-ca-nhan-theo-nq-tw-4-nam-2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP