BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(9924 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 2186
22
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 03:10

Mô tả: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: …………………… BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN : . Người viết : Môn (hoặc Lĩnh vực): Đơn vị : . . Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính): . . . . . . . . . . . Tính sáng tạo : / 5 điểm Tính KH, SP : / 5 điểm Tính hiệu quả : . / 5 điểm Tính Phổ biến, ứng dụng : . / 5 điểm Tổng số : . điểm Xếp loại : . (Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm Không xếp loại: Nhỏ hơn 10 điểm) Ngày tháng Năm 2009 Người chấm 1 Người chấm 2 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) . DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: …………………….. BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Không xếp loại: Nhỏ hơn 10 điểm) Ngày tháng Năm 2009 Người chấm 1 Người chấm 2 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

— Xem thêm —

Xem thêm: BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM., BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM., BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Vuong Tran Quoc
Vuong Tran Quoc Vào lúc 11:00 am 31/03/2015

hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-cham-va-xet-duyet-sang-kien-kinh-nghiem

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11758184432983 s. Memory usage = 17.82 MB