BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

1 3,069 24
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 03:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: …………………… BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN : . Người viết : Môn (hoặc Lĩnh vực): Đơn vị : . . Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính): . . . . . . . . . . . Tính sáng tạo : / 5 điểm Tính KH, SP : / 5 điểm Tính hiệu quả : . / 5 điểm Tính Phổ biến, ứng dụng : . / 5 điểm Tổng số : . điểm Xếp loại : . (Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm Không xếp loại: Nhỏ hơn 10 điểm) Ngày tháng Năm 2009 Người chấm 1 Người chấm 2 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) . DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: …………………….. BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Không xếp loại: Nhỏ hơn 10 điểm) Ngày tháng Năm 2009 Người chấm 1 Người chấm 2 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM., BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM., BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.

Bình luận về tài liệu bien-ban-cham-va-xet-duyet-sang-kien-kinh-nghiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP