59 câu LƯỢNG tử ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

17 16 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:11

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu 1(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Cơng electron kim loại 7,64.1019 J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ = 0,18 μm, λ = 0,21 μm λ3 = 0,35 μm Biết số Plăng h = 6,625.10-34 Js , tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Đối với kim loại nói trên, xạ gây tượng quang điện gồm A Hai xạ (λ1 λ2) B Cả ba xạ (λ1, λ2 λ3) C Khơng có xạ ba xạ D Chỉ có xạ λ1 Đáp án A Câu 2(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Kim loại làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 Chiếu tới bề mặt catốt hai xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,5 μm vận tốc ban đầu cực đại quang electron bắn khác 1,5 lần Cho biết lượng photon chiếu tới bề mặt catốt tế bào quang điện bị hấp thụ hồn tồn, lượng dùng để cung cấp cho electron bề mặt cơng cung cấp cho electron động ban đầu cực đại Giới hạn quang điện λ0 A 0,6 μm B 0,625 μm C 0,775 μm D 0,25 μm Đáp án B + Ta có 1   → 1  2 → v1 = 1,5v2 + Áp dụng công thức Einstein hiệu ứng quang điện cho hai trường hợp ta có:  hc hc  hc hc   =  + E d1   =  + 2, 25E d 1, 25 2, 25   0 v1 =1,5v → Ed1 = 2,25Ed ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→   = −  0 2 1  hc = hc + E  hc = hc + E d2 d2        1, 25 2, 25 = −   = 0, 625 m 0 0,5 0, Câu 3(THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Hạt tải điện kim loại A ion dương B electron tự C ion âm D ion âm ion dương Đáp án B + Hạt tải điện kim loại electron tự Câu 4(THPT CHUYÊN KHTN LẦN 2018): Trong nguyên tử Hiđrô êlectron nhảy từ quỹ đạo N quỹ đạo K nguyên tử phát xạ có bước sóng λ1, êlectron nhảy từ quỹ đạo M quỹ đạo L nguyên tử phát xạ có bước sóng λ2 Chọn phương án : A 3λ1 = 4λ2 B 27λ1 = 4λ2 C 25λ1 = 25λ2 D 256λ1 = 675λ2 Đáp án B + Các mức lượng kích thích nguyên tử Hidro xác định E n = − E0 n2  hc E E 1 −   = 12 − 42  41 22 32  41 → → = = 31 − 27  hc = E − E 2 2  32 Câu 5(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Các hạt tải điện chất khí A ion âm, electron B ion dương, ion âm electron C electron D ion dương, electron Đáp án B + Hạt tải điện chất khí ion âm, ion dương electron Câu 6(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Phát biểu sau đúng? A Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện B Sau nhiễm điện hưởng ứng, phân bố điện tích vật bị nhiễm điện không thay đổi C Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện D Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện Đáp án C + Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện Câu 7(THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Tia laze khơng có đặc điểm ? A Cường độ lớn B Độ đơn sắc cao C Ln có cơng suất lớn D Độ định hướng cao Đáp án C + Tia Laze khơng có cơng suất lớn Câu 8(THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo L lực hút êlectron hạt nhân A giảm 16 lần B tăng 16 lần C giảm lần D tăng lần Đáp án B + Lực hút tính điện electron hạt nhân nguyên tử Hidro nguyên tử trạnh thái kích q2 thích thứ n: Fn = k với rn = n r0 → Fn n4 rn F 4 Quỹ đạo N L tương ứng với n N = 4, n L = → L =   = 16 FN   → tăng 16 lần Câu 9(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018) : Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa vào tượng A Quang điện B quang phát quang C cảm ứng điện từ D tán sắc ánh sáng Đáp án A Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa tượng quang điện Câu 10(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Khi nguyên tử trạng thái dừng có mức lượng (En) sang trạng thái dừng có mức lượng (Em) A ngun tử hấp thụ photon có lượng  = Em − En B nguyên tử phát xạ photon có lượng  = Em − En C nguyên tử phát xạ photon có lượng  = En − Em D nguyên tử hấp thụ photon có lượng  = En − Em Đáp án C Câu 11(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Công thoát electron của mộ t kim loại là A = 7,64.1019J Giớ i hạn quang điện củ a kim loại nà y có giá tri là ̣ A 260nm B 330nm C 550nm D 420nm Đáp án A Giới hạn quang điện xác định biểu thức 0 = hc 6, 625.10−34.3.108 = = 260nm A 7, 64.10−19 Câu 12(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Cho nguồn laze phát chù m bứ c xạ có bướ c sóng 0,45µm vớ i công suât́ 1,2W Trong mỗi giây, số photon chù m sáng phát là A 4,42.1012 photon/s B 4,42.1018 photon/s C 2,72.1012 photon/s D 2,72.1018 photon/s Đáp án D Phương pháp: Công suất nguồn P = N (N số photon phát 1s) Cách giải: Ta có: P = N  = N hc   N = P 1, 2.0, 45.10−6 = = 2,72.1018 hc 6,625.10−34.3.108 Câu 13(THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT LẦN 2018): Hạt tải điện chất bán dẫn A ion dương,ion âm,electron lỗ trống B ion dương ion âm C ion dương, ion âm electron D electron lỗ trống Đáp án D Câu 14(THPT CHUYÊN LÊ Q ĐƠN LẦN 2018): Xét ngun tử hiđrơ theo mẫu nguyên tử Bo Trong khoảng thời gian, quãng đường mà êlectron chuyển động quỹ đạo M chuyển động quỹ đạo P sM sP Tỉ số sM/sP có giá trị bằng: A 1/2 B C D Đáp án B Phương pháp: Sử dụng tiên đề Bo trạng thái dừng, mối quan hệ lực điện lực hướng tâm chuyển động electron quanh hạt nhân Cách giải: Theo mơ hình hành tinh nguyên tử Bo, Coi electron chuyển động tròn quỹ đạo : sM vM = sP vP Trong chuyển động electron lực tĩnh điện hạt nhân electron đóng vai trò lực hướng tâm nên: k e2 v2 = m e r r2  k e2 v =  M m r nP2 r0 vM2 rP nP2 v  e M  = = =  M = Ta có hệ sau:  vP vP rM nM r0 nM v = k e P  me rP n 2p M n = nP = =2 nM Câu 15(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2018): Trong tượng quang dẫn, lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn gọi lượng kích hoạt Biết lượng kích hoạt PbS 0,3 eV, lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C, giới hạn quang dẫn PbS là: A 2,06 μm B 4,14 μm C 1,51 μm D 4,97 μm Đáp án B Phương pháp: Sử dụng công thức tính cơng A Cách giải: Sử dụng cơng thức tính cơng A: A= hc 0  0 = hc 6, 625.10−34.3.108 = = 4,14.10−6 m = 4,14 m −19 A 0,3.1, 6.10 Câu 16(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2018): Nguyên tắc hoạt động Pin quang điện dựa vào: A tượng tán sắc ánh sáng B phát quang chất C tượng quang điện D tượng quang điện Đáp án C Câu 17(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Trong xạ sau xạ gây tượng quang điện bề mặt kim loại thông thường A Bức xạ phát từ đèn thủy ngân B Các xạ chủ yếu phát từ bàn nóng C Bức xạ phát từ hồ quang điện D Bức xạ phát từ ống tia ca tốt phòng thí nghiệm Đáp án B Câu 18(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): quang dẫn có giới hạn quang dẫn 4,8.1014 Hz Chiếu vào chất bán dẫn chùm xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014 Hz; f2 = 5,0.1013 Hz; f3 = 6,5.1013 Hz; f1 = 6,0.1014 Hz tượng quang dẫn xảy với xạ ? A Chùm xạ B Chùm xạ C Chùm xạ D Chùm xạ Đáp án D Phương pháp: Áp dụng điều kiện có quang điện f  f Cách giải : Từ điều kiện f  f để có quang điện ta thấy có xạ thỏa mãn điều kiện Câu 19(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Trong tượng quang – phát quang, hấp thụ hồn tồn phơtơn dẫn đến: A Sự giải phóng electron liên kết B Sự giải phóng cặp electron lỗ trống C Sự phát phơtơn khác D Sự giải phóng electron tự Đáp án C Câu 20(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Tần số lớn xạ X ống culigiơ phát 6.1018 Hz, cho vận tốc ban đầu electron phát không đáng kể Hiệu điện anốt catốt ống A 12,5kV B 25,0 kV C 24,8 kV D 30,3 kV Đáp án C Áp dụng công thức Wd = eU h = hf = U h = hf 6,625.10−34.6.1018 = = 24,8kV e 1,6.10−19 Câu 21(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Gọ i εĐ là lượ ng củ a photon ánh sáng ́ đỏ ; εL là lượ ng củ a photon ánh sáng lụ c; εv là lượ ng củ a photon ánh sáng và ng Săp xếp nào sau đúng? A εL  εv  εD C εv  εL  εD B εL  εD  εv D εD  εv  εL Đáp án A Áp dụng cơng thức thức tính lượng  = hc  mà bước sóng ánh sáng d  v  l  L  v  d Câu 22(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử ̉ động củ a electron quanh hạt nhân là chuyển độ ng trò n đều Tốc độ của electron hidro, chuyên quỹ đạo K là v thì tốc độ của electron quỹ đạo N là A 2v Đáp án D B 4v C 16v D 0,5v Phương pháp: Electron chuyển động qu đạo dừng n nguyên tử Hidro = ke2 ke2 = mrn m.n r0 Cách giải: Tốc độ electron qu đạo L: vL = ke =v m.22.r0 Tốc độ electron qu đạo N là: vN = ke2 v = = 0,5v m.4 r0 Câu 23(THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa tượng A Quang điện B giao thoa ánh sáng C quang điện D tán sắc ánh sáng Đáp án A Câu 24(THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Biết quỹ đạo dừng nguyên tử hidrơ, electron chuyển động tròn tác dụng lực hút tĩnh điện giữ hạt nhân electron Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N tốc độ góc A Tăng 64 lần B giảm 27 lần C giảm 64 lần D tăng 27 lần Đáp án C Phương pháp: Sử dụng tiên đề Bo trạng thái dừng Cách giải: Lực tĩnh điện electron hạt nhân đóng vai trò lực hướng tâm nên ta có:  k e2 v1 = m r v12 r2 n r1 k q m.v  e =   = = = 16  r r1 r2 v22 r1 v = k e  me r2  v1 = 4.v2 ;  =  v 1  = = r 1 4.16 64 Vậy tốc độ góc giảm 64 lần Câu 25(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Lần lượt chiếu ánh sáng màu tím có bước sóng 0,39µm ánh sáng màu lam có bước sóng vào mẫu kim loại có cơng 2,48eV Ánh sáng gây tượng quang điện? A Chỉ có màu lam B Cả hai khơng C Cả màu tím màu lam D Chỉ có màu tím Đáp án C Phương pháp: Điều kiện xảy tượng quang điện   0 Cách giải: Giới hạn quang điện kim loại: 0 = hc 6,625.10−34.3.108 = = 0,5 m A 2, 48.1,6.10−19 Bước sóng ánh sáng tím lam nhỏ giới hạn quang điện => chiếu vào kim loại gây tượng quang điện Câu 26(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Khi ta nghiên cứu quang phổ vạch vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch người ta biết được: A Các nguyên tố hóa học cấu thành vật B Phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang C Các hợp chất hóa học tồn vật D Nhiệt độ vật phát quang Đáp án A Khi ta nghiên cứu quang phổ vạch vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch người ta biết nguyên tố hóa học cấu thành vật Câu 27(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Chiếu xạ có bước sóng 0,48 µm lên kim loại có cơng 2,4.10-19J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện cho chúng vào khơng gian có điện trường đều, theo hướng vectơ cường độ điện trường Biết cường độ điện trường có giá trị 1000V/m Quãng đường tối đa mà electron chuyển động theo chiều vectơ cường độ điện trường là: A 0,83cm B 1,53cm C 0,37cm D 0,109cm Đáp án D Phương pháp: Sử dụng cơng thức Anh-xtanh định lí biến thiên động Cách giải: Áp dụng Định luật Anhxtanh quang điện: hc  = A + Wd → Wd = hc  − A = 1, 74.10−19 ( J ) Khi chuyển động điện trường lực cản điện trường nên electron dừng lại sau quãng đường s Áp dụng định lí biến thiên động có: AF = Δ Wd → −qE.s = − Wd → s = Wd = 1, 09.10−3 m qE Câu 28(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng photon nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ B Ánh sáng tạo thành hạt gọi photon C Photon chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên D Năng lượng photon lớn tần số ánh sáng ứng với photon nhỏ Đáp án B Ánh sáng tạo thành hạt gọi photon Câu 29(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Công thoát của kẽm là 3,5eV Biết độ lớ n điện ti ́ch nguyên tố là e = 1,6.10-19C; hằng số Plang h = 6,625.10-34 Js; vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Chiếu lần lượ t và o bản kẽm ba bứ c xạ có bướ c sóng λ1 = 0,38µm; λ2 = 0,35µm; λ3 = 0,30µm Bứ c xạ nào có thể gây hiện tượ ng quang điện bản kẽm? A không có bứ c xạ B hai bứ c xạ λ2 và λ3 C cả ba bứ c xạ D chi ̉ mộ t bứ c xạ λ3 Đáp án B hc 6,625.10−34.3.108 Giớ i hạn quang điện của kẽm là: 0 = = = 0,3549 m A 3,5.1,6.10−19 Điều kiện xảy hiện tượ ng quang điện λ ≤ λ0 => Hai bứ c xạ λ2 và λ3 có thể gây hiện tượ ng quang điện bản kẽm Câu 30(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Trong nguyên tử hidro, bán ki ́nh Bo là r0 = 5,3.10-11 m Ở một trạng thái ki ́ch thi ́ch của nguyên tử hidro, electron chuyển độ ng quỹ đạo dừ ng có bán ki ́nh r = 1,325.10-9 m Quỹ đạo đó là A O B N C L D M Đáp án A 1,325.10−9 Ta có: rn = n r0  n = = 25  n = => quỹ đạo đó là O 5,3.10−11 2 Câu 31(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Biết lượ ng ứ ng vớ i các trạng thái dừ ng của 13, nguyên tử hidro đượ c ti ́nh theo công thứ c En = − eV (n = 1; 2; 3; ) Khi chiếu lần lượ t hai n photon có lượ ng 10,2eV và 12,75eV và o đám nguyên tử hidro ở trạng thái bản thì đám nguyên tử ́ thụ đượ c photon có lượ ng 10,2eV A chi ̉ hâp ́ thụ đượ c cả hai photon B hâp ́ thụ đượ c photon nào C không hâp D chi ̉ hấp thụ đượ c photon có lượ ng 12,75eV Đáp án B Khi nguyên tử Hidro ở trạng thái bản: E1 = − 13, = −13, 6eV 12 Khi chiếu lần lượ t hai photon có lượ ng 10,2eV và 12,75eV vào đám nguyên tử Hidro ở trạng thái bản thì đám nguyên tử này hấp thụ đượ c photon nếu thoả mãn: ∆E = En – E1  13, − n + 13, = 10, n =   − 13, + 13, = 12, 75 m =  m ́ thụ đượ c cả hai photon => Đám nguyên tử hâp Câu 32(THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ LẦN 2018): Hồ quang điện phát xạ xạ sau: A Tia gamma B Tia tử ngoại C Tia hồng ngoại D Ánh sáng nhìn thấy Đáp án A Câu 33(THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ LẦN 2018): Giới hạn quang điện canxi λ0 = 0,45μm Tìm cơng electron khỏi bề mặt canxi A 3,12.10-19 J B 4,5.10-19 J C 4,42.10-19 J D 5,51.10-19 J Đáp án C Áp dụng cơng thức tính A = hc 6, 625.10−34.3.108 = = 4, 42.10−19 J −6 λ0 0, 45.10 Câu 34(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Khi bị đốt nóng, hạt mang điện tự khơng khí : A Chỉ ion dương B Chỉ ion âm C electron, ion dương ion âm D electron Đáp án C Câu 35(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Quang phổ vạch chất khí lỗng có số lượng vạch vị trí vạch A Phụ thuộc vào nhiệt độ B Phụ thuộc vào áp suất C Phụ thuộc vào cách kích thích D Chỉ phụ thuộc vào chất chất khí Đáp án D Câu 36(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2018): Giới hạn quang điện kim loại 200 nm Cơng kim loại có giá trị A 0,0621 eV B 62,1 eV C 6,21 eV D 0,621 eV Đáp án C Áp dụng công thức A = hc 6, 625.10−34.3.108 = = 9,9375.10−19 J = 6, 21eV λ0 200.10−9 Câu 37(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2018): Pin quang điện nguồn điện, đó, A quang biến đổi trực tiếp thành điện B biến đổi trực tiếp thành điện C hóa biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Đáp án A Pin quang điện nguồn điện quang chuyển hóa trực tiếp thành điện Câu 38(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2018): Hạt tải điện chất điện phân A ê lectron dẫn lỗ trống B ion dương, ion âm ê lectron C ê lectron tự D ion dương ion âm Đáp án D Hạt tải điện chất điện phân ion dương ion âm Câu 39(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2018): Trong quang phổ vạch Hidro: Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển L phát phơ tơn có bước sóng λ1, electron từ quỹ đạo L chuyển quỹ đạo K phát phơ tơn có bước sóng λ2 Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển quỹ đạo K phát phơ tơn có bước sóng A λ = λ1 λ2 λ1 + λ2 B λ = λ1 λ2 λ2 − λ1 C λ = λ2 − λ1 D λ = λ2 + λ1 Đáp án A + Khi electron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L ta có EN − EL = hc λ1 + Khi electron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K ta có EL − EK = hc λ2 + Khi electron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo K ta có EN − EK = λλ hc hc hc hc hc  EN − EL + EL − EK =  + = λ= λ λ λ1 λ2 λ λ1 + λ2 Câu 40(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2018): Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi êlectron chuyển động quỹ đạo tròn tương đương dòng điện tròn Tỉ số cường độ dòng điện tròn êlectron nguyên tử quỹ đạo dừng M K A 1/3 B 1/9 C 1/27 D 1/81 Đáp án A Các electron chuyển động tròn tác dụng lực Culong Ta có ke2 = mω2 r  ω = r2 ke2 mr Khi ta coi chuyển động electron giống dòng điện tròn cường độ dòng điện tròn tính theo cơng thức I = e e e = ω= T 2π 2π ke mr Do ta có tỉ số cường độ dòng điện electron chuyển động quỹ đạo dừng M (n = 1)và K(n = 1) IM r 1 = K = = IK rM 3 Câu 41(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Phát biểu sau sai nói phơtơn ánh sáng? A phơtơn có lượng xác định B lượng phơtơn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng màu đỏ C lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau D phôtôn tồn trạng thái chuyển động Đáp án C Câu C sai lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác khác nhau Câu 42(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A quang điện B quang - phát quang C tán sắc ánh sáng D huỳnh quang Đáp án A Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Câu 43(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Cơng êlectron khỏi đồng 6,625.10-19 J Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m / s,giới hạn quang điện đồng A 0,30μ m B 0,65 μ m C 0,15 μm D 0,55 μ m Đáp án A Giới hạn quang điện đồng xác định biểu thức: λ= hc 6,625.10−34.3.108 = = 3.10−7 m = 0,3 μm A 6,625.10−19 Câu 44(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): iết lượng ứng với trạng thái dừng E nguyên tử hiđrô tính theo biểu thức En = − 20 (E0 số dương, n = 1,2,3, ) Một đám n nguyên tử hiđrô trạng thái Khi chiếu xạ có tần sốf1 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa xạ Khi chiếu xạ có tần số f2 = 0,8f1 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa A 10 xạ B xạ C xạ D 15 xạ Đáp án A Khi chiếu bứ c xạ có tần số f1 và o vào đám nguyên tử thì chúng phát tối đa bứ c xạ:  n ( n − 1) =  n =  hf1 = E3 − E1 (1) Khi chiếu bứ c xạ có tần số f2 = 1,08f1 thì: hf2 = Ex – E1 (2) E0  E0  − − − +1 hf Ex − E1 x  12  =  1, 08 =  1, 08 = x  x=5 Từ (1) và (2)  E0 E0  E0  hf1 E3 − E1 − +1 − −−  3   − => Phát tối đa: ( − 1) = 10 bứ c xạ Câu 45(THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Hiện tượng quang điện A Hiện tượng electron bị bứt khỏi kim loại bị chiếu sáng B Hiện tượng electron bị bứt khỏi kim loại bị nung nóng C Hiện tượng tia catốt làm phát quang số chất D Hiện tượng phát xạ tia catốt ống phát tia catốt Đáp án A Áp dụng cơng thức tính lượng liên kết riêng wlkr Wlk Δ m.c (2mn + 2m p − mHe ).c 931,5 = = = = 7, 075MeV / nuclon A A Câu 46(THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Cơng electron kim loại có giá trị 6,21eV, giới hạn quang điện kim loại A 0,12μm B 0,42μm C 0,32μm D 0,20μm Đáp án D Theo thứ tự bán kính quỹ đạo tên K, L , M ứng với 1,2,3 Vậy rM = 32.r0 = 9r0 Câu 47(THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Trong mơ hình ngun tử Hiđrơ Bo, với r0 bán kính Bo bán kính quỹ đạo dừng êlectrơn tương ứng với trạng thái M A 12r0 B 9r0 C 16r0 D 3r0 Đáp án B Câu 48(THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Phát biểu sau pin quang điện A Điện trường tiếp xúc hướng từ n sang p B Điện cực dương pin quang điện bán dẫn n C Dòng điện chạy qua pin quang điện theo chiều từ p sang n D Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Đáp án A Câu 49(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN LẦN 2018): Trong nguyên tử Hiđrô, bán kính Bo r0 =5,3.10-11m Bán kính quỹ đạo dừng trạng thái kích thích thứ A 132,5.10-11m B 21,2.10-11 m C 84,8.10-11 m D 47,7.10-11 Đáp án C Trạng thái kích thích thứ ứng với quỹ đạo dừng N (K,L,M,N) Tức n = Vậy bán kính : rN = 42.r0 = 16.5,3.10−11 = 84,8.10−11 m Câu 50(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN LẦN 2018): giới hạn quang điện canxi λ0 =0,45μm Lấy h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s Cơng electrôn khỏi bề mặt canxi A 5,51.10-19J B 4,42.10-19J C 3,12.10-19J D 4,53.10-19J Đáp án B Áp dụng cơng thức tính cơng thốt; A = hc 0 = 6, 625.10−34.3.108 = 4, 42.10−19 J −6 0, 45.10 Câu 51(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN LẦN 2018): Pin quang điện nguồn điện, A Quang biến đổi trực tiếp thành điện B Cơ biến đổi trực tiếp thành điện C hóa biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Đáp án A Câu 52(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN LẦN 2018): Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4μm vào chất phát quang ánh sáng phát quang phát có bước sóng 0,6μm Biết 100photơn chiếu vào có photơn phát quang bật Tỉ số công suất chùm sáng phát quang cơng suất chùm sáng kích thích A 0,013 B 0,067 C 0,033 D 0,075 Đáp án C Pph Pkt n1 = hc  ph n1.kt n1.1 5.0, = = = = 0, 033 n2  n hc n2  ph 100.0, kt Câu 53(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Hiện tượng quang – phát quang A hấp thụ điện chuyển hóa thành quang B tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết khối bán dẫn C hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác D tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại Đáp án C Hiện tượng quang phát quang hấp thu ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác Câu 54(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Một kim loại có cơng 4,14 eV Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm λ4 = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại có bước sóng A λ1, λ2 λ3 B λ1 λ2 C λ2, λ3 λ4 D λ3 λ4 Đáp án B Giới hạn quang điện: 0 = hc 6,625.10−34.3.108 = = 0,3 m A 4,14.1,6.10−19 Để xảy tượng quang điện thì: λ ≤ λ0 => xạ gây tượng quang điện λ1 λ2 Câu 55(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Cho phận sau:(1) micro; (2) loa; (3) anten thu; (4) anten phát; (5) mạch biến điệu; (6) mạch tách sóng.Bộ phận có sơ đồ khối máy phát đơn giản A (1), (4), (5) B (2), (3), (6) C (1), (3), (5) D (2), (4), (6) Đáp án A Câu 56(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Biết lượng tương ứng với trạng thái dừng 13, nguyên tử hidro tính theo biểu thức En = − ( eV )( n = 1, 2,3, ) Cho chùm n electron bắn phá nguyên tử hidro trạng thái để kích thích chúng chuyển lên trạng thái M Vận tốc tối thiểu chùm electron A 1,55.106 m/s B 1,79.106 m/s C 1,89.106 m/s D 2,06.106 m/s Đáp án D Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái ( n = 1) lên trạng thái kích thích M (n = 2) ngun 13,  13,  tử hấp thụ lượng:  = − −  −  = 12, 089eV   Vận tốc tối thiểu chùm e : 2. 2.12, 089.1, 6.10−19 mv =  = 12, 08eV = v = = = 2, 06.106 m / s m 9,1.10−31 Câu 57(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A ion hóa B quang điện ngồi C quang điện D phát quang chất rắn Đáp án C Câu 58(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Trường hợp sau khônggây hiệu ứng quang điện canxi (có giới hạn quang điện f = 1015 H z )? A 108 photon bước sóng 400 nm (màu tím) B 105 photon bước sóng nm (tia X) C 106 photon bước sóng mm (tia hồng ngoại) D 102 photon bước sóng pm (tia gamma) Đáp án C c 3.108 Áp dụng công thức: 0 = c.T = = = 4,5.10−7 m = 0, 45 m 15 f 10 Mà tượng quang điện xảy   0 Câu 59(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Theo mẫu nguyên tử Bo nguyên tử hiđrơ, coi êlectron chuyển động tròn quanh hạt nhân tác dụng lực tĩnh điện êlectron hạt nhân Các mức lượng nguyên tử hiđrô xác định theo công thức 13, E = − (eV ) (n = 1,2,3…) Trong lượng E tổng động Eđ tương n tác tĩnh điện electron hạt nhân Et Biết Eđ = –Et / Khi trạng thái bản, nguyên tử hấp thụ photon chuyển lên trạng thái kích thích nên động giảm 10,2 eV Photon hấp thụ có lượng A 3,4 eV B 10,2eV C 12,09 eV Đáp án B Ta có E = Ed + Et = Ed − 2Ed = − Ed (vi : Ed = − Et / 2) E1 = − Ed = −13, 6eV ; E2 = − Ed = Ed = − Edn + Ed = −13, −13, ; En = − Edn = 2 n2 −13, + 13, = 10, 2eV = hf n2 D 1,51eV ... rM 3 Câu 41 (THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Phát biểu sau sai nói phơtơn ánh sáng? A phơtơn có lượng xác định B lượng phơtơn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng màu đỏ C lượng phôtôn ánh sáng. .. Wd = 1, 09.10−3 m qE Câu 28 (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng photon nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ B Ánh sáng tạo thành hạt... 0,5v m.4 r0 Câu 23 (THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa tượng A Quang điện B giao thoa ánh sáng C quang điện D tán sắc ánh sáng Đáp án A Câu 24 (THPT CHUYÊN SƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: 59 câu LƯỢNG tử ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked , 59 câu LƯỢNG tử ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn