46 câu DÒNG điện KHÔNG đổi từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

16 39 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:10

DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI Câu 1(THPT CHUN ĐH VINH LẦN 2018): Theo định nghĩa, cường độ dòng điện khơng đổi xác định theo công thức A I = U R B I = E R+r C I = q t D I = q.t Đáp án C Phương pháp: Cườ ng độ dò ng điện đặc trưng cho tác dụ ng mạnh , yếu củ a dò ng điện , đượ c xác định bằng thương số điện lượ ng ∆q dịcch chuyển qua tiết diện thẳng củ a vật dẫn khoảng thờ i gian ∆t và khoảng thờ i gian đó Cách giải: Theo ̣nh nghi ̃a cườ ng độ dò ng điện không đổi đượ c xác ̣nh theo công thứ c: I = q/t Câu 2(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Mạch điện chiều gồm nguồn điện có E = 12 V, r = 0,1 Ω Mạch gồm R1 = 1,1 Ω biến trở R2 mắc nối tiếp Điều chỉnh R2 để công suất tiêu thụ R2 đạt cực đại, điện trở R2 A 1,2 Ω B Ω C 1,1 Ω D 0,1 Ω : Đáp án A Phương pháp:Cườ ng độ dò ng điện I = E r + R1 + R2 Công suât́ tiêu thụ : P = I R ̉ g thức Cosi Sử dụng bât́ đăn Cách giải: Cườ ng độ dò ng điện chạy mạch: I = E 12 12 = = r + R1 + R2 0,1 + 1,1 + R2 1, + R2  12  122.R 122 R = = Công suât́ tiêu thụ R2: P2 = I R2 =   1, 22 + 2, R2 + R22 1, 22  1, + R2  + R2 + 2, R2  1, 22   P2max   + R2 + 2,   R2 min Á p dụng bất đẳng thức Cosi ta có: 1, 22 1, 22 1, 22 + R2  R2  P2max  = R2  R2 = 1, 2 R2 R2 R2 Câu 3(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 , mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 , hiệu điện đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V + Hiệu điện hai đầu điện trở R1: U1 = IR1 = C U1 = V D U1 = V U R1 = V R1 + R ✓ Đáp án D Câu 4(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100  mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 , điện trở tương đương mạch A Rtđ = 300  B Rtđ = 400  C Rtđ = 200  D Rtđ = 500  + Điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp R td = R1 + R = 300 Ω ✓ Đáp án A Câu 5(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100  mắc song song với điện trở R2 = 300 , điện trở tương đương mạch A Rtđ = 150  B Rtđ = 100  + Điện trở tương đương đoạn mạch song song R td = C Rtđ = 400  D Rtđ = 75  R 1R = 75 Ω R1 + R ✓ Đáp án D Câu 6(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Phát biểu sau không đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương B Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron + Chiều dòng điện quy ước chiều hạt mang điện dương → kim loại chiều dòng điện ngược chiều chuyển động electron → D sai ✓ Đáp án D Câu 7(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 2018): Cường độ dòng điện khơng đổi xác định cơng thức sau đây? A I = q.t B I = t q C I = q t D I = q e Đáp án B + Cường độ dòng điện xác định biểu thức I = q t Câu 8(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 2018): Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 20 V điện trở Ω Mạch ngồi có hai điện trở R1 = Ω biến trở R2 mắc song song Để công suất tiêu thụ R2 cực đại giá trị R2 A Ω B 10/3 Ω C Ω D 20/9 Ω Đáp án D + Điện trở tương đương mạch R12 = R1 R 5R =  R1 + R R + + Điện áp hai đầu đoạn mạch hai điện trở U12 = I12 R12 = → Công suất tiêu thụ R : P2 = U 22 = R2  100R R12 = 20  R12 + r  9 R2 +    1002  20 92  R +  R2      → P2 max R = 20  Câu 9(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Cơng dòng điện có đơn vị A J/s B kWh C W D kVA Đáp án B +  KWh  =  J  → đơn vị công Câu 10(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V, điện trở r = 2,5 Ω mạch gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với điện trở R Công suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị lớn A 20 W Đáp án D B 25 W C 14,4 W D 12 W + Công suất tiêu thụ biến trở P = I R = 2 (R + R0 + r) = 2 (r + R0 ) R+ R + 2(r + R0 ) → Từ biểu thức trên, ta thấy Pmax R = r + R = 3 → I =  = 2A → PR = I R = 2.3 = 12W W 3+3 Câu 11(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Nguồn điện với suất điện động ξ, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện mạch A Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A A B 1,5 A C A D A Đáp án D + Với nguồn điện I =   = = 2A →  = 4r V R + r 2r  b =  = 4r  → Suất điện động nguồn mắc song song  r  rb = → Dòng điện mạch lúc I ' = b 4r = =3V R + r0 r + r Câu 12(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Điện tiêu thụ đo A vôn kế B công tơ điện C tĩnh điện kế D ampe kế Đáp án B + Điện tiêu thụ đo công tơ điện Câu 13(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V C U1 = V Đáp án B + Suất điện động nguồn E = I ( R + r ) = 0,5 ( 20 + ) = 12 V D U1 = V Câu 14(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Trong mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R Hệ thức sau nêu lên mối liên hệ đại lượng với cường độ dòng điện I chạy mạch? A I = E + r R B I = E R C I = E R+r D I = E r Đáp án C + Hệ thức liên hệ cường độ dòng điện I chạy mạch gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r nối tiếp với mạch ngồi có điện trở R →I=  R+r Câu 15(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Mắc nối tiếp ampe kế với vôn kế vào hai cực acquy (điện trở acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế V Người ta mắc thêm vôn kế song song với vơn kế ban đầu thấy tổng số hai vôn kế lúc 10 V Nếu mắc song song thêm nhiều vôn kế tổng số tất vôn kế lúc A 10 V B 16 V C V D 30 V Đáp án D + Gọi R A R V điện trở ampe kế vôn kế Ta có U V = IR V =   RV = RA RA + RV +1 RV → Khi mắc song song hai vôn kế với R 'V = 0,5R V , đặt x = RA , ta có hệ: RV   6 = x + 2x +  x = 0, 25  =    x  = 7,5 5 =  2x + + Mắc song song n vơn kế R 'V = RV  = UV = → tổng số vôn kế n nx + U +V = nU V =   7,5 n → ⎯⎯⎯ → U V+ = = = 30 V nx + x 0, 25 Câu 16(THPT CHUN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r = Ω Mạch điện trở R =20 Ω Biết cường độ dòng điện mạch I = 0,5 A Suất điện động nguồn A 10 V B 12 V C V D 24 V Câu 17(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2018): Cơng thức xác định cường độ dòng điện khơng đổi là: A I = q e B I = q t C I = t q + Cường độ dòng điện khơng đổi xác định biểu thức I = D I = qt q t Đáp án B Câu 18(THPT CHUN LÊ Q ĐƠN 2018): Dòng điện dòng chuyển dời: A có hướng ion dương B có hướng electron C điện tích D có hướng điện tích Đáp án D + Dòng điện dòng chuyển dời có hướng điện tích Câu 19(THPT CHUN LÊ Q ĐƠN 2018): Hiệu điện hai đầu điện trở tăng lên lần cường độ dòng điện qua điện trở đó: A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Đáp án D + Ta có I tỉ lệ với U → U tăng lần I tăng lần Câu 20(THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Đặt hiệu điện U vào hai đầu điện trở R dòng điện chạy qua R có cường độ I Cơng suất tỏa nhiệt điện trở nàykhơng thể tính công thức công thức sau đây: A P = U2/R B P = I2R C P = 0,5I2R Đáp án C + Công suất không tính biểu thức P = 0,5I R D P = UI Câu 21(THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Điện tiêu thụ đo A vôn kế B ampe kế C công tơ điện D tĩnh điện kế Đáp án C + Điện tiêu thụ đo công tơ điện Câu 22(THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Một nguồn điện (ξ, r) nối với biến trở R ampe kế có điện trở khơng đáng kể tạo thành mạch kín Một vơn kế có điện trở lớn mắc hai cực nguồn Khi cho R giảm [Ph¸ t hµnh bëi Dethithpt.com] A số ampe kế vôn kế giảm B Số ampe kế giảm số vơn kế tăng C số ampe kế vôn kế tăng D Số ampe kế tăng số vôn kế giảm Đáp án C    I A = R + r → R giảm số ampe kế von kế tăng + Ta có   r U =  A R + r Câu 23(THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Mạch kín gồm nguồn điện mạch biến trở Biết ứng với hai giá trị biến trở Ω Ω cơng suất mạch ngồi Điện trở nguồn A 6,5 Ω B 13 Ω C Ω D Ω Đáp án C + Cơng suất tiêu thụ mạch ngồi: P = I2 R = 2 R (R + r)  2   R −  − 2r  R + r = P  → Hai giá trị R cho công suất tiêu thụ thỏa mãn định lý viet R1 R = r → r = R1R = 9.4 =  Câu 24(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song 12 A Khi nối vào nguồn có điện trở 1Ω cường độ dòng điện mạch tháo đèn cường độ dòng điện mạch A 1,2 A B A C 0,83 A D A Đáp án B + Khi mắc hai bóng đèn I =  12   = →  = V 2R + r 0,5.5 + Cường độ dòng điện mạch có bóng đèn I =  = = A R + r +1 Câu 25(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một nguồn điện có điện trở 0,1 Ω mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 V Suất điện động nguồn điện là: A E = 12,00 V B E = 11,75 V C E = 14,50 V D E = 12,25 V Đáp án D + Cường độ dòng điện chạy mạch I = U N 12 = = 2,5 A R N 4,8 → U N =  − Ir  12 =  − 2,5.0,1 →  = 12, 25 V Câu 26(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Người ta mắc hai cực nguồn điện với biến trở thay đổi từ đến vô cực Khi giá trị biến trở lớn hiệu điện hai cực nguồn điện 4,5V Giảm giá trị biến trở đến cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện hai cực nguồn điện V Suất điện động điện trở nguồn điện là: A E = 4,5 V; r = 4,5 Ω B E = 4,5 V; r = 2,5 Ω C E = 4,5 V; r = 0,25 Ω D E = V; r = 4,5 Ω Đáp án C + Định luật Om cho toàn mạch I =  R+r → Khi R =  , dòng điện mạch → hiệu điện hai cực nguồn tương ứng với suất điện động nguồn  = 4,5 V + Giảm giá trị biến trở, hiệu điện mạch V dòng điện A U → R = = = A I →2= 4,5 → r = 0, 25  2+r Câu 27(THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Để đo suất điện động điện trở cục pin, nhóm học sinh mắc sơ đồ mạch điện hình (H1) Số vơn kế ampe kế ứng với lần đo được cho hình vẽ (H2) Nhóm học sinh tính giá trị suất điện động E điện trở r pin A E = 1,50 V; r = 0,8 Ω B E = 1,49 V; r = 1,0 Ω C E = 1,50 V; r = 1,0 Ω D E = 1,49 V; r = 1,2 Ω Đáp án C + Chỉ số mà Von kế đo Uv =  − Ir → Tại I = , Uv =  = 1,5V → Tại I = 125 mA Uv=1,375V → r =  − Uv I = 1,5 − 1,375 = 1 125.10−3 Câu 28(THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: ξ = 12 V; R1 = Ω; R2 = 12 Ω; bóng đèn Đ: V – W Bỏ qua điện trở dây nối Để đèn sáng bình thường điện trở r nguồn có giá trị A Ω B Ω C Ω Đáp án A + Điện trở cường độ dòng điện định mức đèn D 5,7 Ω U 2d 62 P Rd = = = 12; I d = d = = 0,5A Pd Ud → Cường độ dòng điện qua I :I = Ud = = 0,5A → I m = 1A P2 12 + Cường độ dòng điện qua mạch I m =  RN + r 1= 12 → r = 1 12.12 5+ +r 12 + 12 Câu 29(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Cho mộ t mạch điện có điện trở thuần không đổi Khi dò ng điện mạch là 2A thì công suât́ tiêu thụ củ a đoạn mạch là 100W Khi dò ng điện mạch là 1A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A 25W B 440W C 200W D 50W Đáp án A Phương pháp: Áp dụng cơng thức tính cơng suất P = RI2 Cách giải: Cơng suất mạch dòng điện mạch là P1 = R.22 = 4R Cơng suất mạch cường độ dòng điện mạch là P2 = R.12 = R = P2 P R = = P2 = = 25W P1 4R Câu 30(THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT LẦN 2018): Chọn câu nói điện áp hai đầu sạc pin điện thoại ghi V A Điện áp chiều V B Điện áp chiều 2,5 2V C Điện áp xoay chiều có giá trị cực đại V D Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng V Đáp án A Câu 31(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2018): Khi tăng điện trở mạch lên lần hiệu điện hai cực nguồn điện tăng lên 10% Tính hiệu suất nguồn điện chưa tăng điện trở mạch A 72% B 62% C 92% Đáp án D Phương pháp: Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch Cách giải: D 82% Gọi cường độ dòng điện điện trở ngồi R I điện trở 2R I’ Ta có: I = Và : I  = E  I R = E − Ir = U r+R E  I .2 R = E − I r = U  r + 2R Mặt khác, theo đề bài, điện trở mạch 2R hiệu điện hai cực nguồn điện tăng 10% tức U’ = 1,1U Hay là: I .2 R = 1,1IR  I  1,1 = = 0,55  I  = 0,55 I I R+r 0,1 = 0,55  R + r = 1,1R + 0,55r  0, 45r = 0,1R  r = R 2R + r 0, 45 Tính hiệu suất nguồn điện: IR I R R R = = = = 0,818  82% 0,1 E I (r + R ) r + R R + R 0, 45 Câu 32(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Một nguồn điện có suât́ điện độ ng 6V, điện trở 2Ω, mắc vớ i mạch ngoà i là mộ t biến trở R để tạo thành mộ t mạch ki ́n Giá tri ̣ củ a R để công suât́ tiêu thụ của mạch ngoài là 4W là A Ω B Ω C Ω D Ω Đáp án A Phương pháp: Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch P =  r+R Cách giải Để công suất mạch ngồi 4W ta có :      P= I R=  R =   R = = R − 5R + = = R = Ω & R = 1Ω r + R + R     2 Câu 33(THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Dùng điện áp không đổi U để cung cấp cho bếp điện gồm hai dây điện trở R1 R2 Nếu dùng R1 thời gian đun sôi nước 10 phút, dùng R2 thời gian đun sơi nước 20 phút Hỏi dùng R1 nối tiếp R2 thời gian đun sơi nước bao nhiêu? (bỏ qua hao phí nhiệt truyền môi trường) A 15 phút Đáp án B B 30 phút C 15 phút D 10 phút Phương pháp: Cơng thức tính nhiệt lượng Q = U t R Cách giải: U2 U2 t1 → R1 = t1 Nhiệt lượng để làm nước ấm sôi dùng R1 là: Q = R1 Q Nhiệt lượng để làm nước ấm sôi dùng R2 là: Q = Khi dùng hai điện trở nối tiếp ta có: R = R1 + R2 → U2 U2 t2 → R2 = t2 R2 Q U2 U2 U2 t= t1 + t2 → t = t1 + t2 = 30 Q Q Q (phút) Câu 34(THPT CHUYÊN HỒNG VĂN THỤ LẦN 2018): Một bóng đèn ghi 3V-3W, đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là: A 12Ω B 3Ω C 6Ω D 9Ω Đáp án B Áp dụng công thức: P = I R = U2 U 32 = R = = = 3Ω R P Câu 35(THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ LẦN 2018): Một ắc quy nạp điện với cường độ dòng điện nạp 3A hiệu điện đặt vào hai cực ắc quy 12V Xác định điện trở ắc quy, biết ắc quy có E’ = 6V A 2Ω B 1Ω C 4Ω D 3Ω Đáp án A Áp dụng định luật Ôm cho trường hợp máy thu điện có suất phản điện E’ Ta có: I= U − E U − E  12 − = r = = = 2Ω r I Câu 36(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Hai đầu đoạn mạch chứa điện trở có hiệu điện không đổi Nếu điện trở mạch giảm lần cơng suất đoạn mạch A không đổi B tăng lần C giảm lần Đáp án D Ta có cơng thức tính cơng suất : P = I R = U2 U2 R = R2 R Vậy P tỉ lệ nghịch với R, R giảm lần P tăng lần D giảm lần Câu 37(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 2018): Một bếp điện gồm hai cuộn dây điện trở R1 R2 mắc vào hiệu điện khơng đổi Nếu dùng cuộn dây thứ nước sôi sau thời gian t1 = 15 phút, dùng cuộn thứ 2thì nước sơi sau thời gian t2 = 30phút Nếu dùng hai cuộn mắc nối tiếp để đung lượng nước nước sơi sau thời gian A t = 22,5 phút B t= 45phút C t =30phút D t = 15phút Đáp án B U2 U2 Ta có: Q1 = P1.t1 = t1 ; Q2 = P2 t = t R1 R2 Q1 = Q2  U2 U2 t R 15 = = R = 2R1 t1 = t  = = t R 30 R1 R2 Q3 = P3 t = U2 U2 t = t R1 + R 3R1 Q3 = Q1  U2 U2 t = t1  t = 3t1 = 3.15 = 45ph 3R1 R1 Câu 38(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2018): Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ: r = 2Ω, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω, R3 biến trở Thay đổi biến trở R3 đến giá trị cơng suất R3 đạt giá trị cực đại A 1Ω B 3Ω C 4Ω Đáp án B Cường độ dòng điện mạch kín tính theo cơng thức I= E ( R3 + ) E E = = RR R3 12 R3 + 36 R1 + + r + R2 + R3 + R3 D 2Ω Ta có U 23 = IR23 = E ( R3 + ) R3 E.6 R3 = 12 R3 + 36 R3 + 12 R3 + 36 Công suất tỏa nhiệt điện trở R3 tính theo cơng thức  E.6 R3    2 U U 23  12 R3 + 36  36 ER3 P3 = = = = = R3 R3 R3 (12 + 36 R3 ) 3E   12  + R3   R      + R3   = R3 (theo bất đẳng thức Cơ-si) Để P3max   R  R  min Suy R3 = 3Ω Câu 39(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Hai bóng đèn sợi đốt có hiệu điện định mức U1 U2.Nếu công suất định mức hai bóng đèn tỷ số hai điện trở R1/R2 A (U1/U2)2 B U2/U1 D (U2/U1)2 C U1/U2 Đáp án A Công suất định mức hai bóng đèn ta có: P1 = U12 U2 R U2 = P2 = = = 12 R1 R2 R2 U => Đáp án A Câu 40(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch biến trở R Khi biến trở có giá trị R1 = 0,5 Ω R2 = 8Ω cơng suất mạch ngồi có giá trị Điện trở nguồn điện A r = Ω B r = 0,5 Ω C r = Ω D r = Ω Đáp án C Công suât́ mạch ngoà i có cù ng giá tri ̣: 2  E   E   E   E  P1 = P2   0,5 =   R1 =   R2      r +8  r + 0,5   r + R1   r + R2   0,5 ( r + 0,5) = ( r + 8)  0,5 ( r + ) = ( r + 0,5 )  r = Ω 2 2 Câu 41(THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Dùng pin có suất điện động 1,5V điện trở 0,5Ω mắc vào mạch có điện trở 2,5Ω tạo thành mạch kín Hiệu điện hai đầu mạch A 0,30V B 1,20V C 1,25V D 1,50V Đáp án C I= E = 0,5 A = U = 0,5.2,5 = 1, 25V R+r Câu 42(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN 2018): Mắc mạch điện kín gồm ngườn điện có suất điện động 10V, điện trở 1Ω điện trở 4Ω Cường độ dòng điện mạch có độ lớn A 2A B 2,5A C 10A D 4A Đáp án A Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch ta có: I = E 10 = = 2A R + r +1 Câu 43(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN 2018): Một quạt trần sử dụng lớp học có cơng suất định mức 75W Vào mùa nóng, quạt sử dụng trung bình 5h/ ngày, 26 ngày tháng Biết giá điện trung bình 1.600đ/ kWh, phòng học có quạt trần, quạt ln hoạt động định mức Tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt lớp học tháng mùa nóng A 624.000 đồng B 62.400 đồng C 173.333 đồng D 17.333 đồng Đáp án B Cơng dòng điện : A= P.t = (75.5.26).4=39000Wh=39kWh Số tiền phải trả là: K = 39.1600=62400 Câu 44(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Một nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp Hai nguồn có suất điện động V 7V Suất điện động nguồn A 6V B 2V C 12V D 7V Đáp án C Vì mạch điện mắc nối tiếp nên ta có suất điện động nguồn  = 1 + 2 = + = 12V Câu 45(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Một nguồn điện có suất điện động ɛ = 10 V điện trở Ω mắc với mạch điện trở R = Ω Công suất nguồn điện A 20 W Đáp án A B W C 16 W D 40 W Cường độ dòng điện: I =  R+r = 10 = 2A +1 Công suất nguồn: P = ɛ.I = 2.10 = 20W Câu 46(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Khi nguồn điện bị đoản mạch A khơng có dòng điện qua nguồn B điện trở nguồn đột ngột tăng C dòng điện qua nguồn lớn D dòng điện qua nguồn nhỏ ... D Câu 6 (THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Phát biểu sau không đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương B Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng C Cường độ dòng điện. .. Câu 18 (THPT CHUN LÊ Q ĐƠN 2018): Dòng điện dòng chuyển dời: A có hướng ion dương B có hướng electron C điện tích D có hướng điện tích Đáp án D + Dòng điện dòng chuyển dời có hướng điện tích Câu. .. 20  Câu 9 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Cơng dòng điện có đơn vị A J/s B kWh C W D kVA Đáp án B +  KWh  =  J  → đơn vị công Câu 10 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Cho mạch điện kín gồm nguồn điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 46 câu DÒNG điện KHÔNG đổi từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked , 46 câu DÒNG điện KHÔNG đổi từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn