41 câu mắt và DỤNG cụ QUANG học từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

14 22 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:10

MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC Câu 1(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính hội tụ đoạn 30 cm cho ảnh A1B1 ảnh thật Dời vật đến vị trí khác, ảnh vật ảnh ảo cách thấu kính 20 cm Hai ảnh có độ lớn Tiêu cự thấu kính A 20 cm B 30 cm C 10 cm D 15 cm Câu 2(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Chọn câu đúng: Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thì: A Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới B Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật nằm màng lưới C Màng lưới phải dịch lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật nằm màng lưới D Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới + Khoảng cách quang tâm thấy kính mắt đến lưới khơng đổi, để ảnh vật vị trí khác nằm lưới (mắt nhìn rõ) thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng Đáp ánB Câu 3(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Vật AB đặt thẳng gốc trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20 cm Thấu kính có tiêu cự 10 cm Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là: A 30 cm B 40 cm C 10 cm + Khoảng cách từ vật đến thấu kính L = d + d = d + D 20 cm df = 40 cm d−f ✓ Đáp án B Câu 4(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Vật sáng AB đặt cách thấu kính phân kì 24 cm, tiêu cự thấu kính f = −12 cm tạo ảnh A’B’ là: A ảnh ảo, d = −8 cm B ảnh ảo, d’ = cm C ảnh thật, d’ = cm D ảnh thật, d = −8 cm + Thấu kính phân kì ln cho ảnh ảo, d = df = −8 cm d−f ✓ Đáp án A Câu 5(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc tới i có giá trị: A 300 B 450 C 600 D 150 + Từ hình vẽ, ta thấy rằng, góc tới i thõa mãn sini = 3sin300  i = 450 ✓ Đáp án B Câu 6(THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Hai thấu kính ghép sát có tiêu cự f1 = 30 cm f2 = 60 cm Thấu kính tương đương hai thấu kính có tiêu cự là: A 20 cm B 45 cm + Tiêu cự hệ thấu kính f = C 90 cm D 30 cm f1f = 20 cm f1 + f ✓ Đáp án A Câu 7(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ D = + dP cách thấu kính khoảng 10 cm Ảnh A’B’ AB qua thấu kính là: A ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm B ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm C ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm D ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm Tiêu cự thấu kính f = = 20 cm D + Ta có 1 + =  d = 20 cm → ảnh thật nằm sau thấu kính d d f ✓ Đáp án A Câu 8(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Khi đeo kính chữa tật mắt, người nhìn rõ vật đặt gần cách mắt: A 15,0 cm B 16,7 cm C 17,5 cm + Để chữa tật cận thị người phải đeo kính phân kì có độ tụ D = − D 22,5 cm  f = −50 cm CV Sau đeo kính, người nhìn rõ vật gần ứng với ảnh vật qua thấu kính phải nằm điểm cực cận, tương ứng d = −12,5 cm + Ta có 1 + =  d = 16,7 cm d d f ✓ Đáp án B Câu 9(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực tính theo công thức: A G = D f B G  = f1f  C G  = + Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực G  = D f1f D G  = f1 f2 D f1f ✓ Đáp án C Câu 10(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Phát biểu sau cách khắc phục tật mắt không đúng? A Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực kính hội tụ để nhìn rõ vật xa C Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần vật xa + Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần → B sai ✓ Đáp án B B Mắt viễn đeo D Mắt lão đeo kính phân kì để nhìn rõ Câu 11(THPT CHUN THÁI BÌNH LẦN 2018): Trong phát biểu sau tạo ảnh vật qua thấu kính, có phát biểu khơng đúng: qua thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo vật thật qua thấu kính cho ảnh thật, thấu kính hội tụ qua thấu kính, vật cho ảnh chiều nhỏ vật thấu kính phân kì thấu kính hội tụ ln cho ảnh lớn vật thấu kính phân kì ln cho ảnh nhỏ vật ảnh ngược chiều vật thấu kính phân kì A B C D Các phát biểu đúng: + Qua thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo + Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thấu kính hội tụ → có kết luận không ✓ Đáp án A Câu 12(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Cơng thức sau cơng thức thấu kính: 1 = d + d' f B + Cơng thức thấu kính 1 = + f d d A 1 = + f d d' C 1 = d − d' f D 1 = − f d d' ✓ Đáp án B ✓ Câu 13(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Vật sáng AB qua thấu kính phân kỳ tiêu cự 30 cm cho ảnh ảo A’B’ cách thấu kính 15 cm Vị trí vật cách thấu kính A 20 cm + Ta có d = B 15 cm ( −15)( −30) = 30 df = cm d − f ( −15) − ( −30 ) ✓ Đáp án C C 30 cm D 10 cm Câu 14(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm vị trí, tính chất, chiều độ lớn ảnh A cách thấu kính 20 cm, ảo, chiều gấp đơi vật B cách thấu kính 20 cm, ảo, ngược chiều gấp đơi vật C cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều gấp đôi vật D cách thấu kính 20 cm, thật, chiều gấp đơi vật + Ta có d = df = −20 cm → ảnh ảo, chiều gấp đôi vật d−f ✓ Đáp án A Câu 15(THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Thấu kính có độ tự D = −5 dp, A thấu kính phân kì có tiêu cự f = −5 cm B thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + C thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự f = −20 cm cm Đây thấu kính phân kì có f = = −20 cm D Câu 16(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC 2018): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm M điểm nằm trục thấu kính, P chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân trùng với M Gọi P’ ảnh P qua thấu kính Khi P dao động theo phương vng góc với trục chính, biên độ cm P’ ảnh ảo dao động với biên độ cm Nếu P dao động dọc theo trục với tần số Hz, biên độ cm P’ có tốc độ trung bình khoảng thời gian 0,2 s A 1,25 m/s B 1,67 m/s C 2,25 m/s Đáp án B 1 + =  d d ' 20 d = 10  cm + Từ giả thuyết tốn, ta có:  d ' d ' = − 20  k = − =  d D 1,5 m/s + Khi vật dao động với biên độ cm Tại vị trí d = 10 + → d ' = −30 cm Tại vị trí 40 d = 10 − → d ' = − cm 40    30 −   Tốc độ trung bình ảnh v tb =  = 1, 67 m s 0, Câu 17(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ vật gần cách mắt 25 cm phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 20 cm C hội tụ có tiêu cự B phân kì có tiêu cực 20 chứng minh 100 cm D phân kì có tiêu cự 100 cm Đáp án C + Để nhìn vật cách mắt 25 cm ảnh vật vị trí phải nằm vị trí điểm cực cận → 1 100 + = f = cm −100 25 f → thấu kính hội tụ Câu 18(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Một người viễn thị phải đeo sát mắt kính có độ tụ dp để đọc dòng chữ nằm cách mắt gần 25 cm Nếu người thay kính nói kính có độ tụ dp đọc dòng chữ gần cách mắt ? A 100 cm B 30 cm C 34,3 cm D 200 cm Đáp án A + Điểm cực cận mắt người 1 + = D  CC = 50 cm −CC 25 + Nếu người thay kính có D = 1dp → f = 100 cm, vị trí nhìn rõ gần mắt là: 1 100 + = d= cm −CC d 100 Câu 19(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Một người có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vô cực quan sát vật nhỏ qua kính lúp có số bội giác ngắm chừng vơ cực Kính đặt cách mắt 10 cm Phải đặt vật cách kính để có số bội giác ? A cm B 3,25 cm C 3,75 cm D cm Đáp án C + Độ bội giác ngắm chừng vô cực G  = → Độ bội giác G = OCC 25 5=  f = cm f f kD d ' + 10 5d  d' =  1  d −5 + =  d' 5d d d'  k=− =  d 5−d → Thay vào biểu thức độ bội giác, ta tìm d = 3, 75 cm Câu 20(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn vật Gọi O quang tâm thấu kính F tiêu điểm vật thấu kính Nhận định sau đúng: A Đó thấu kính phân kỳ B Đó thấu kính hội tụ vật nằm ngồi khoảng OF C Đó thấu kính hội tụ vật đặt khoảng OF D Vật xa thấu kính so với ảnh Đáp án C + Vật thật, cho ảnh ảo lớn vật → thấu kính hội tụ vật phải nằm khoảng OF Câu 21(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018): Vật thật AB hứng ảnh đặt cố định, song song cách khoảng 100 cm Giữa vật đặt thấu kính tiêu cự f với trục vng góc với Biết có hai vị trí đặt thấu kính cho ảnh rõ nét Khoảng cách hai vị trí 20 cm Tỉ số kích thước ảnh lớn ảnh nhỏ là: A 1,5 B 1,25 C 2,5 D 2,25 Đáp án D + Vì tính thuận nghịch đường truyền tia sáng, vị trí cách thấu kính đoạn d cho ảnh cách thấu kính đoạn d’ vật đặt cách thấu kính đoạn d’ ảnh ảnh thấy kính đoạn d: + Theo giả thuyết tốn, ta có: d + d ' = 100 d = 60 → cm  d − d ' = 20 d ' = 40 + Với ảnh lớn ứng với = 40cm, d ' = 60cm → ảnh gấp 1,5 lần vật Với ảnh nhỏ d = 60cm, d ' = 40 cm → ảnh nhỏ gấp 1,5 lần vật → ảnh lớn gấp 1,52 = 2, 25 lần ảnh nhỏ Câu 22(THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU LẦN 2018): Vật sáng đoạn thẳng AB vng góc với trục thấu kính mỏng cho ảnh chiều vật có độ cao 0,5AB Dịch vật xa thấu kính thêm đoạn cm ảnh dịch đoạn 1,8 cm Tiêu cự thấu kính A –18 cm B 24 cm C –24 cm D 18 cm Đáp án A + Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật → thấu kính phân kì Ta để ý vị trí cho ảnh ảo nửa vật với thấu kính phân kì ứng với trường hợp ta đặt d = − f  vật vị trí tiêu cực thấu kính →  f d ' = d1 = −f +  + Khi dịch chuyển vật, ta có  f d '1 = − 1,8 → Áp dụng công thức thấu kính 1 + = → f = −18 cm −f + 0,5f − 1,8 f Câu 23(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ D = + đp cách thấu kính khoảng 30 cm ảnh A'B' AB qua thấu kính là: A ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm B ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm C ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm D ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm + Tiêu cự thấu kính f = 1 = = 20 cm D → Áp dụng cơng thức thấu kính 1 1 1 = +  = + → d ' = 60 cm f d d' 20 30 d ' → Ảnh thật, nằm sau thấu kính cách thấu kính 60 cm Câu 24(THPT CHUN THÁI BÌNH LẦN 2018): Thấu kính có độ tụ D = đp, là: A thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự f = –20 cm C thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +5 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm Đáp án D + Thấu kính có độ tụ +5 đp thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 1 = = 0, m = 20 cm D Câu 25(THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 2018): Một thấu kính mỏng có độ tụ D = dp, cho biết A thấu kính hội tụ, có tiêu cự m B thấu kính phân kì, có tiêu cự −2 m C thấu kính phân kì có tiêu cự −0,5 m D thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m Đáp án D + Tiêu cự thấu kính f = 1 = = 0,5m D → Đây thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m Câu 26(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Tia tới song song với trục thấu kính hội tụ có tia ló A Truyền thẳng B Đi qua tiêu điểm ảnh C Phản xạ ngược trở lại D Đi qua quang tâm Đáp án B Tia tới song song với trục thấu kính hội tụ có tia ló qua tiêu điểm ảnh Câu 27(THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT LẦN 2018): Trên vành kính lúp có ghi 10 x Tiêu cự kính lúp A 10 cm B 2,5 cm C cm D 10 cm Đáp án B Áp dụng cơng thức tính độ bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực ta có G = 0, 25 = 10 = f = 0, 025m = 2,5cm f Câu 28(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2018): Cho chùm sáng trắng hẹp chiếu từ khơng khí tới mặt thủy tinh theo phương xiên góc Hiện tượng sau không xảy bề mặt : A Phản xạ toàn phần B Tán sắc C Phản xạ D Khúc xạ Đáp án A Câu 29(THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI LẦN 2018): Qua mộ t thấu ki ́nh, ảnh thật củ a mộ t vật thật cao vật lần và cách vật 36cm Đây là thấu ki ́nh A hộ i tụ có tiêu cự 8cm B phân kì tiêu cự có độ lớ n 24cm C hội tụ có tiêu cự 12cm D phân kì tiêu cự có độ lớ n 8cm Đáp án A Phương pháp: Sử dụng lí thuyết tạo ảnh vật qua TKHT TKPK Công thức thấu kính: 1 d + = ;k = − d d f d Cách giải: Qua thấu kính thu ảnh thật vật thật => thấu kính TKHT Ảnh vật cao vật lần  k = − d = −2  d  = 2d (1) (k < ảnh vật ngược chiều) d Ảnh cách vật 36cm => d + d  = 36cm ( 2) Từ (1) (2) => d = 12cm; d =24cm => Tiêu cự thấu kính: 1 = +  f = 8cm f 12 24 Câu 30(THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Để người nhì xa người bình thường cần đeo kính (sát mắt) có độ tụ là: A +2dp B -3 dp C -2 dp D +2,5 dp Đáp án C Phương pháp: Sử dụng cơng thức thấu kính Cách giải: Để mắt nhìn xa người bình thường vật vơ cho ảnh ảo điểm cực viễn mắt Ta có: 1 1 + = =D + = −2 = D d d f  −0,5 Vậy độ tụ kính D = -2dp Câu 31(THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ LẦN 2018) Mộ t ngườ i măt́ không có tật quan sát mộ t vật qua mộ t ki ́nh lúp có tiêu cự 10cm trạng thái ngắm chừ ng ở cự c cận Biết rằng mắt ngườ i đó có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 24cm và ki ́nh đặt sát mắt Số bộ i giác của ki ́nh lúp là A 4,5 B 3,4 C 3,5 D 5,5 Đáp án B ́ chừ ng ở điểm cự c cận, mắt thấy ảnh ảo tại điểm cự c cận của măt́ => d’ = -OCc = - Đ = Khi ngăm 24cm ́ ki ́nh ta có : Sử dụng công thứ c thâu  GC = k = − 1 d f −24.10 120 + = d = = = cm d d f d  − f −24 − 10 17 d −24 =− = 3, 120 d 17 Câu 32(THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ LẦN 2018): Một kính lúp có độ tụ D = 20 dp, người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 30 cm, kính có độ bội giác ngắm chừng vơ cực là: A G = 1,8 B G = C G = D G = 2,25 Đáp án C Từ cơng thức tính độ tụ ta có: D = 1 = f = = = 0, 05m = 5cm f D 20 Áp dụng cơng thức tính độ bội giác kính lúp, ta có: G = OCc 30 = =6 f Câu 33(THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ LẦN 2018): Thấu kính có độ tụ D = -5dp Đó là: A Thấu kính phân kì có tiêu cự f = -20cm B Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5cm C Thấu kinh hội tụ có tiêu cự f = + 20 cm D Thấu kính phân kì có tiêu cự f = - cm Đáp án A Sử dụng công thức tính độ tụ, ta có: D = 1 = f = = = −0, 2m = −20cm f D −5 Câu 34(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018): Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2 m thị kính có tiêu cự 10 cm Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực A 12 B 24 C 26 D 14 Đáp án A Áp dụng công thức G = f1 1, = = 12 f 0,1 Câu 35(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Khi tịnh tiến chậm vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ dọc theo ln vng góc với trục (A nằm trục chính) mắt khơng có tật từ xa đến điểm cực cận nó, có ảnh ln rõ võng mạc Trong k hi vật dịch chuyển, tiêu cự thủy tinh thể góc trơng vật mắt thay đổi nào? A Tiêu cự tăng, góc trơng vật tăng B Tiêu cự tăng, góc trơng vật tăng C Tiêu cự giảm, góc trơng vật giảm D Tiêu cự giảm, góc trơng vật tăng Đáp án D Câu 36(THPT CHUN ĐH VINH LẦN 2018): Một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ cao cm đặt song song với hứng ảnh cố định Đặt thấu kính có tiêu cự f vào khoảng vật cho trục thấu kính qua A vng góc với ảnh Khi ảnh vật AB rõ nét khoảng cách vật đo gấp 7,2 lần tiêu cự Chiều cao ảnh AB A 10 cm 0,4 cm B cm cm C cm cm Đáp án A Ta có: 1 1 7, 1 1  + = d + d  = 7, 2f  + = d + d   + = d d d d d + d  d d f 7,  d + 2d.d  + d 2 − 7, 2d.d  =  d − 5, 2d.d  + d 2 = Δ = 23, 04.d 2  Δ = 4,8d  5, + 4,8  d  = 5d  d =  d = 5, − 4,8 d  = 0, 2d    A B d   AB = d =  A B = 0, 4cm   A B = d  =  A B = 10cm  AB d D cm 0,2 cm Câu 37(THPT CHUYÊN CHU VĂN AN 2018): Vật kính thị kính loại kính thiên văn có tiêu cự +168 cm +4,8cm Khoảng cách vật kính thị kính ngắm chừng vô cực A 168cm B 172,8cm C 35cm D 163,2cm Đáp án B Khi ngắm chừng vô cực tiêu điểm ảnh vật kính trùng với tiêu điểm vật thị kính Độ dài quang học là:  = f1 + f = 168 + 4,8 = 172,8cm Câu 38(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Mắt nhìn rõ vật vơ cực mà khơng điều tiết A mắt khơng có tật B mắt cận C mắt viễn D mắt cận thị già Đáp án A Mắt nhìn thấy vật xa vô cực không điều tiết mắt không tật Câu 39(THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Vật sáng AB đặt song song với cách 100cm Người ta giữ cố định vật màn, đồng thời dịch chuyển thấu kính khoảng vật cho trục thấu kính ln vng góc với Khi có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét Ảnh cao gấp 16 lần ảnh Tiêu cự thấu kính A 16cm B 6cm C 25cm D 20cm Đáp án A Ta có vị trí cho ảnh rõ nét đối xứng nhau, nghĩa vị trí 1, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính x, từ thấu kính tới d vị trí thứ 2, khoảng cách từ vật đến thấu kính d, từ thấu kính tới x Độ phóng đại vị trí 1: k1 = Vị trí 2: k2 = −d x −x d Do ảnh gấp 16 lần ảnh chứng tỏ: k2 = 16k1 = −d x = −16 = d = x x d Mà x + d = 100cm => x =20 cm d = 80 cm Áp dụng cơng thức thấu kính ta có : 1 1 = + = + = f = 16cm f x d 20 80 Câu 40(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Ảnh vật thật tạo thấu kính phân kì khơng thể A chiều B ảnh ảo C ảnh thật D nhỏ vật Đáp án C Câu 41(THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính có ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách AB khoảng 100 cm Tiêu cự thấu kính A 40 cm B 16 cm C 25 cm D 20 cm Đáp án B Ảnh ngược chiều lớn gấp lần vật, ảnh thật Ta có:  −d  = −4  d  = 4d 1 d d  20.80   d = 20cm; d  = 80cm  + =  f = = = 16cm  d d d f d + d 100  d + d  = 100 ... kính Độ dài quang học là:  = f1 + f = 168 + 4,8 = 172,8cm Câu 38 (THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Mắt nhìn rõ vật vơ cực mà khơng điều tiết A mắt khơng có tật B mắt cận C mắt viễn D mắt cận thị già... bình ảnh v tb =  = 1, 67 m s 0, Câu 17 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ vật gần cách mắt 25 cm phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 20 cm... d d f ✓ Đáp án A Câu 8 (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Khi đeo kính chữa tật mắt, người nhìn rõ vật đặt gần cách mắt: A 15,0 cm B 16,7
- Xem thêm -

Xem thêm: 41 câu mắt và DỤNG cụ QUANG học từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked , 41 câu mắt và DỤNG cụ QUANG học từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn